2
Kulə dingəm mḛḛ-na̰-tɨ
Gin-é kin ɓá, ta-je kɨ́ jꞌooi kinlé, kadɨ jꞌooi majɨ itə koo-é kɨ kete-je ya ɓəy nè jꞌa kḭ ꞌndəmi kuri wale. Kinə ta-je kɨ́ ndɔkɨ malayka-je ꞌpa lé, né-é ra né ə kinə dow kɨ́ al dɔ ta əse təl rɔ-é go-tɨ al ə Lubə gangta dɔ-é-tɨ asɨ ta kullə ra-é-tɨ lé, jə̰i kàrè kinə jꞌrai kajɨ kɨ́ boy kin jꞌndami-né lé, jꞌa tḛḛi kəm-tɨ ban wa? Kajɨ kinlé, ꞌƁaɓe ya pa ta-é lo kulə gin-é-tɨ nṵ, ɓəy ɓá dow-je kɨ́ dꞌoo ta-é ta-é-tɨ ꞌree dꞌidə-ji kɨ́ ta kajɨ kinlé to ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ ya. Né-je kɨ́ tɔjɨ tɔ́gɨ Lubə, kɨ̀ né-je kɨ́ tò ɓəl-ɓəl, kɨ̀ nékɔjɨ-je kɨ́ gay-gay, kɨ̀ ta-je kɨ́ Ndil kɨ́ aa njay pa lé ɓá Lubə dan-né go ta-je lə-dé kinlé kɨ̀ mḛḛndigɨ liə. Kdɔtalə dow-je kɨ́ dɔkaglo-tɨ kɨ́ à ree kɨ́ jꞌpa ta lə-dé kinlé, to malayka-je ɓá Lubə ində-dé kadɨ dꞌɔ̰̀ ɓe dɔ-dé-tɨ al. Ngà dow madɨ pa ta-é lo madɨ-tɨ mḛḛ mbete-tɨ kɨ́ aa njay panè: Dow ə to ri ngay ə́ kadɨ i Lubə ꞌadɨ mḛḛ-i ole dɔ-é-tɨ wa? Əse ngon lə dow ə to ri ngay ə́ kadɨ ꞌində kəm-i go-é-tɨ wa*? I adɨ-é to kɨ́ ndḛ bè go malayka-je-tɨ kaglo sḛ, ɓəy ɓá i ꞌulə jɔgɨ kɔsɨ gajɨ kɨ̀ jɔgɨ riɓa dɔ-é-tɨ rəm, ɓá ꞌadɨ-é isɨ dɔ kullə ra ji-i-je-tɨ. I adɨ-é ɔ̰̀ ɓe dɔ né-je-tɨ lay. Lokɨ Lubə adɨ-é ɔ̰̀ ɓe dɔ né-je-tɨ lay bè lé, né kɨ́ Lubə in̰ə adɨ tò gin tɔ́gɨ-é-tɨ al ya goto. Ngà kɨ́ ɓone bè kinlé, jḛ jꞌoo kɨ́ ḛ ɔ̰̀ ɓe dɔ né-je-tɨ lay al ɓəy. Ngà Jeju kɨ́ ḛ ɓá Lubə adɨ-é to kɨ́ ndḛ bè go malayka-je-tɨ kaglo sḛ lé, jə̰i jꞌooi-é kɨ̀ jɔgɨ kɔsɨ gajɨ kɨ̀ jɔgɨ riɓa dɔ-é-tɨ, kdɔ kɔ̰̀ kɨ́ ḛ ingə sar oy-né. Beɓa kɨ̀ takul ramajɨ lə Lubə lé, ḛ oy-né kdɔ dow-je lay. 10 Kdɔtalə Lubə kɨ́ to njèra né-je lay rəm, né-je lay to kɨ́ ꞌliə rəm, kɨ́ adɨ ngan-é-je n̰a̰ dꞌingə kɔsgajɨ rəm lé, tuwə kadɨ ḛ ra kɨ̀ Jeju kɨ́ to njirə kajɨ lə-dé lé, adɨ-é majɨ ɔr njutɨ kɨ̀ takul kɔ̰̀-je. 11 Ə Jeju kɨ́ njèkɔr dow-je kində-dé tagay lé, dḛ kɨ̀ dow-je kɨ́ ḛ ɔr-dé ində-dé tagay kin lay ya Bɔbɨ-dé ra káre-rè. Gin-é kin ɓá rɔ-é sɔl-é-né lo ɓa-dé ngankɔ̰-é-je-tɨ al, 12 lokɨ ḛ pa-né panè: Mꞌa kilə mbḛ ta lə-i dan ngankɔ̰-m-je-tɨ. Mꞌa tɔ́y-i dan kosɨ-je-tɨ§. 13 Ɓá təl panè: Mꞌa kində mḛḛ-m dɔ-é-tɨ. Pa ɓəy panè: Mꞌa̰ nè, natɨ kɨ̀ ngan-je kɨ́ Lubə adɨ-m-dé*. 14 Beɓa titɨ kɨ́ ngan-je lé, məsɨ-dé tò rəm, tal rɔ-dé tò rəm, bè ya tɔ ə́ Jeju kàrè məsɨ-é tò rəm, tal rɔ-é tò rəm tɔ; kdɔ kadɨ kɨ̀ takul koy-é lé, ḛ taa-né tɔ́gɨ Sú kɨ́ ḛ ɓá tɔ́gɨ koy tò ji-é-tɨ, 15 ə dḛ lay kɨ́ ꞌɓəl koy adɨ ꞌra ɓə liə kɨ̀ ɓal kisɨ kɨ̀ dɔ taá lə-dé lay kinlé, kadɨ ɔr-dé-né ɓe ɓə-tɨ kɔgɨ. 16 Kdɔtalə tɔgrɔ-tɨ ya, malayka-je ɓá Jeju ree kdɔ ra sə-dé al, ngà ḛ ree kdɔ ra kɨ̀ nganka Abrakam. 17 Beɓa tò kadɨ ḛ təl titɨ-na̰ kɨ̀ ngankɔ̰-é-je lé mḛḛ né-je-tɨ lay, kdɔ kadɨ to burə dɔ njégugné-je kɨ́ to njèkoo kəmtondoo, kɨ́ njèka̰ dɔ ndi-é-tɨ mḛḛ kullə-tɨ lə Lubə, kdɔ kadɨ Lubə in̰ə-né go majal-je lə dow-je kɔgɨ. 18 Jeju lé asɨ ra kɨ̀ dow-je kɨ́ néna̰ tḛḛ dɔ-dé-tɨ kdɔ ḛ ya kàrè né na̰-é adɨ ingə kɔ̰̀ tɔ.
* 2:6 2:6 Pa8:5 2:7 2:7 Pa-je 8:6 2:8 2:8 Pa-je 8:7 § 2:12 2:12 Pa-je 22:23 * 2:13 2:13 Eja 8:17-18 (ꞌNdó 2Sa 22:3; Eja 12:2)