3
Jeju Kristɨ itə Moiyijɨ-je kɨ̀ Jojuwe
Mat 21:33-38
Gin-é kin ɓá, sə̰i ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékaa njay, kɨ́ Lubə kɨ́ dɔra̰-tɨ ɓa-si lé, adi kəm-si tò go Jeju-tɨ kɨ́ to njèkɔwkulə rəm, to Burə dɔ njégugné-je kɨ́ sɔbɨ dɔ kadmḛḛ lə-ji rəm. Ḛ a̰ dɔ ndi-é-tɨ njángɨ go njèkində-é dɔ kullə-tɨ titɨ kɨ́ ndɔkɨ Moiyijɨ isɨ-né dɔ kullə-je-tɨ lay kɨ́ mḛḛ kəy-tɨ lə Lubə kin bè*. Kdɔ dꞌoo-é dꞌadɨ asɨ gakɨ kadɨ ingə riɓa kɨ́ itə ꞌlə Moiyijɨ, titɨ kɨ́ njèkində kəy ingə-né riɓa itə dajɨ rɔ kəy kin bè tɔ. Kdɔtalə kəy-je lay kin ya to dow ɓá ində, ə dow kɨ́ njèkində né-je lay lé, to Lubə tɔ. Ə Moiyijɨ lé, to njèka̰ dɔ ndi-é-tɨ njángɨ mḛḛ né-je-tɨ lay kɨ́ mḛḛ kəy-tɨ lə Lubə, kdɔ to kɨ́ ḛ to ngonnjèkullə; bè kdɔ kadɨ kinə ta kɨ́ tò kadɨ dꞌidə-dé tò rəmə, ḛ pa ta kɨ́ dɔ-tɨ adɨ-dé. Ngà Kristɨ rəmə, ḛ isɨ dɔ kullə-tɨ kɨ́ mḛḛ kəy-tɨ liə, kdɔ to kɨ́ ḛ to Ngon-é kɨ́ kəy. Mḛḛnda ka̰y kɨ̀ nékində mḛḛ dɔ-tɨ kɨ́ jꞌisi jꞌɔsi-né gajɨ rɔ-ji kin ya kinə, jꞌuwəi njarara jꞌtḛḛi-né dɔbəy-é-tɨ rəmə, jꞌtoi kəy lə Lubə. Gin-é kin ɓá Ndil kɨ́ aa njay pa-né panè: Ɓone kinlé, kinə ooi ndi-é rəmə, adi mḛḛ-si ndəə titɨ kɨ́ ndɔkɨ mḛḛ ka-si-je ndəə-né adɨ ꞌra dɔnga̰, ꞌna̰-né Lubə diləlo-tɨ kin bè al. Ka-si-je dꞌoo kullə ra-m-je kɨ̀ kəm-dé ɓal kɔrsɔ ya ndɔkɨ dꞌində kàdɨ̀-dé sə-m adɨ ꞌna̰ mḛḛ-m diləlo-tɨ§. 10 Gin-é kin ɓá wɔngɨ ra-m-né n̰a̰ dɔ dowbé-je-tɨ adɨ mꞌpanè: Mḛḛ-dé tò rangɨ ya kɨ̀ ndɔ-je lay, adɨ ꞌgə rəbɨ-je lə-m al*. 11 Ə wɔngɨ ra-m adɨ mꞌubɨ rɔ-m mꞌpanè: Dꞌa kandɨ lo taakoo-tɨ lə-m nda̰ bè al. 12 Beɓa sə̰i ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, ooi go rɔ-si majɨ, kadɨ dow madɨ dan-si-tɨ to njèmḛḛndul, kɨ̀ njèmḛḛnga̰ sar kadɨ təl gidɨ-é adɨ Lubə kɨ́ njèkisɨ kəm kin al. 13 Ta lə «ɓone-é» kinlé tò lo tò-é-tɨ ə́n ə́ dingəm ya uləi mḛḛ-na̰-tɨ kɨ̀ ndɔ-je lay, kdɔ kadɨ dow madɨ dan-si-tɨ adɨ né kɨ́ majɨ al ədɨ-é adɨ tò njèmḛḛndəə al ngá. 14 Kdɔ kinə jꞌuwəi kadmḛḛ lə-ji kɨ́ dɔsa̰y kin njarara dɔbəy-é-tɨ rəmə, jꞌtoi njékində rɔ-ji natɨ kɨ̀ Kristɨ. 15 Kdɔ ꞌndàngɨ ꞌpanè: Ɓone kinlé, kinə ooi ndi-é rəmə, adi mḛḛ-si ndəə titɨ kɨ́ ndɔkɨ mḛḛ ka-si-je ndəə adɨ ꞌra-né dɔnga̰ kin bè al. 16 Ə ná̰-je ɓá ndɔkɨ dꞌoo ndi Lubə ɓá ꞌra dɔnga̰ lé wa? To dḛ lay kɨ́ ndɔkɨ Moiyijɨ ɔr nɔ̰̀-dé tḛḛ sə-dé dɔnangɨ Ejiptɨ-tɨ kɔgɨ lé ya al wa? 17 Ə ná̰-je ɓá ndɔkɨ wɔngɨ ra Lubə dɔ-dé-tɨ sar ɓal kɔrsɔ lé wa? To dḛ kɨ́ ndɔkɨ ꞌra majal ɓá nin-dé tò diləlo-tɨ lé ya al wa? 18 Ə ná̰-je ɓá Lubə ubɨ rɔ-é panè: «Dꞌa kandɨ lo taakoo-tɨ lə-nꞌḛ̀ nda̰ bè al» lé wa? To dḛ kɨ́ ndɔkɨ dꞌal dɔ ta lé ya al wa? 19 Ə jə̰i jꞌooi kɨ́ dḛ dꞌasɨ kandɨ lo taakoo-tɨ al, kdɔtalə mḛḛnga̰ lə-dé.
* 3:2 3:2 Kni 12:7 3:7 3:7 Pa-je 95:7 3:8 3:8 Pa-je 95:8 § 3:9 3:9 Pa-je 95:9 * 3:10 3:10 Pa-je 95:10 3:11 3:11 Pa-je 95:11 3:17 3:17 Kni 14:29,32