4
Tò ya kɨ́ kunmindɨ kɨ́ sɔbɨ dɔ kandɨ lo taakoo-tɨ liə tò lo tò-é-tɨ ɓəy kinlé, adi jꞌɓəli, kdɔ kadɨ dow madɨ dan-si-tɨ ra rɔ-é kɨ njènà̰y gogɨ al. Kdɔtalə, jə̰i kàrè dꞌilə mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ dꞌadɨ-ji titɨ kɨ́ ndɔkɨ dꞌilə-né dꞌadɨ-dé kin bè ya tɔ. Ngà ta kɨ́ ndɔkɨ dꞌoo lé ɓá ra kullə rɔ-dé-tɨ al, kdɔ njékoo-é-je lé ꞌtaa kɨ̀ kadmḛḛ al. Ə jə̰i kɨ́ jꞌadi mḛḛ-ji lé, jꞌisi jꞌandi lo taakoo-tɨ titɨ kɨ́ ꞌndàngɨ-né ꞌpanè: «Wɔngɨ ra-m adɨ mꞌubɨ rɔ-m mꞌpanè: “Dꞌa kandɨ lo taakoo-tɨ lə-m nda̰ bè al.”» Ə kullə-je lə Lubə rəmə, ində ngangɨ-é lo kində gin dɔnangɨ-tɨ nṵ. Kdɔtalə ḛ pa ta lo madɨ-tɨ nɔ̰ɔ̰ sɔbɨ-né dɔ ndɔ kɨ́ njèkungɨ-tɨ siri panè: «Ə ndɔ kɨ́ njèkungɨ-tɨ siri lé, Lubə taakoo ta kullə-je-tɨ liə lay.» Rəmə təl pa lo-é-tɨ ya ɓəy panè: «Dꞌa kandɨ lo taakoo-tɨ lə-m nda̰ bè al.» Beɓa tò kadɨ dow-je madɨ dꞌandɨ lo taakoo-tɨ, ya rəmə dḛ kɨ́ ndɔkɨ dꞌoo mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ kin dɔsa̰y lé, dꞌandɨ lo taakoo-tɨ lé al, kdɔ mḛḛnga̰ lə-dé. Beɓa Lubə təl ɔr ndɔ kɨ́ rangɨ kɨ́ ɓa-é: «Ɓone» ə pa ta go-tɨ low nṵ kɨ̀ takul Dabidɨ titɨ kɨ́ ta-é tò-né taá nṵ panè: Ɓone kinlé, kinə ooi ndi-é rəmə, adi mḛḛ-si ndəə al. Kdɔtalə, kinə ndɔkɨ Jojuwe adɨ ka-ji-je dꞌandɨ lo taakoo-tɨ lé ngá rəmə, lé Lubə à pa ta lə ndɔ kɨ́ rangɨ go-tɨ al ngá. Adɨ ndɔ madɨ kɨ́ à to ndɔ taakoo lə dow-je lə Lubə ya tò nɔ̰ɔ̰. 10 Kdɔ dow kɨ́ andɨ lo taakoo-tɨ lə Lubə lé, taa koo ta kullə-je-tɨ liə lay titɨ kɨ́ Lubə taa-né koo ta kullə-je-tɨ liə kin bè tɔ. 11 Ə́n ə́ adɨ jꞌuwəi rɔ-ji nga̰ jꞌandi lo taakoo-tɨ kinlé, ɓɨ kadɨ dow madɨ ndajɨ ga̰ kaldɔta kin usɨ-né al ngá. 12 Kdɔ, ta lə Lubə lé, to ta kɨ́ tò kəm rəm, tɔ́gɨ-é tò rəm, atɨ itə kiyərɔ kɨ́ ta katɨ-é ra joo ə andɨ rɔ dow-tɨ sar tḛḛ dɔ ndil-é-tɨ kɨ̀ dɔ tagɨr-tɨ liə rəm, ɔw tḛḛ dɔ gul-je-tɨ kɨ̀ dɔ ubɨ-je-tɨ kɨ́ mḛḛ singə-je-tɨ rəm, ɓá ḛ gangta dɔ né-je-tɨ kɨ̀ dɔ tagɨr-je-tɨ kɨ́ mḛḛ dow-tɨ rəm tɔ. 13 Ə nékində kɨ́ à dum-é koo ya goto: Né-je lay tò ndaa-tɨ rəsɨ ə to kɨ́ nàjɨ nangɨ ta kəm-é ḛ Lubə-tɨ kɨ́ jꞌa kɔri go né-je nɔ̰̀-é-tɨ.
Jeju Kristɨ itə burə dɔ njégugné-je kɨ́ mḛḛ kulənojɨ-tɨ kɨ́ low
14 Jə̰i lé, Jeju kɨ́ Ngon lə Lubə kɨ́ ɔw dɔra̰-tɨ kin ɓá to burə dɔ njégugné-je lə-ji, ə́n ə́ adɨ jꞌuwəi kadmḛḛ lə-ji njarara. 15 Kdɔ jꞌɔwi kɨ̀ burə dɔ njégugné-je kɨ́ ta ɔ̰̀ mḛḛ-é kdɔ tɔ́gɨ kasɨ al-je lə-ji; né na̰-é mḛḛ né-je-tɨ lay tana̰ sə-ji bè ya tɔ, ngà majal ɓá ḛ ra al. 16 Ə́n ə́ adɨ jꞌɔti kɨ̀ mḛḛnda ka̰y kɨ kàdɨ̀ kalikɔ̰ɓe-tɨ lə Lubə kɨ́ njèramajɨ, kadɨ jꞌingəi koo kəmtondoo kɨ̀ ramajɨ kdɔ kadɨ ndɔ kɨ́ tò kadɨ ra sə-ji əjè ra sə-ji.