5
Négugɨ lə Kristɨ
Kdɔtalə burə dɔ njégugné-je kɨ́ rá-rá ya ꞌmbətɨ-é dan dow-je-tɨ ɓá dꞌində-é ta kullə-tɨ lə Lubə kdɔ ta lə-dé; kdɔ kadɨ ḛ ɓá ra kullə dɔ kadkare-je-tɨ, kɨ̀ da̰-je-tɨ kɨ́ kəm kilə məsɨ-dé nangɨ kadɨ tokɨ kin̰ə-né go majal-je kɔgɨ. Ḛ à kasɨ koo kəmtondoo lə dow-je kɨ́ ꞌnjégə né al-je, kɨ̀ njéndəm kur wale-je, kdɔ ḛ ya kɨ̀ dɔ-é kàrè to njètɔ́gɨ goto tɔ. Ə kdɔ tɔ́gɨ goto liə kinlé ya tɔ ɓá ḛ ya kɨ̀ dɔ-é à kilə-né məsɨ da̰ nangɨ, kadɨ majal-je liə tokɨ kin̰ə-né go-é kɔgɨ rəm, ɓá kadɨ majal-je lə dow-je tokɨ kin̰ə-né go-é kɔgɨ rəm tɔ. Dow kɨ́ à kasɨ mbətɨ rɔ-é kdɔ kullə kɨ́ riɓa-é tò kin ya goto; ngà Lubə ɓá à ɓa dow lo-é-tɨ titɨ kɨ́ ndɔkɨ ɓa-né Arɔ̰ kin bè tɔ. Bè ya tɔ, Kristɨ lé to ḛ ya ḭ kɨ̀ dɔrɔ-é ilə riɓa dɔ rɔ-é-tɨ kadɨ nꞌtəl-né burə dɔ njégugné-je al, ngà to Lubə ya ɓá idə-é panè: ꞌTo Ngon-m, ɓone ma̰ ya mꞌto Bɔbɨ-i*; ɓá təl pa lo madɨ-tɨ ɓəy panè: I ꞌto njègugné ya sartagangɨ titɨ Melsisedɛkɨ bè. Ḛ ɓá, lokɨ isɨ-né dɔnangɨ-tɨ nè ɓəy lé, ilə bɔbɨ ndi-é nangɨ kɨ̀ man nɔ̰ kəm-é-tɨ ɓá pa-né ta kɨ̀ Lubə ə nɔ̰-né ta-é-tɨ ḛ kɨ́ à kasɨ kajɨ-é ta yo-tɨ; ə ḛ oo ndi-é kdɔ to kɨ́ ḛ to njèkilə kujɨ dɔ-é-tɨ; ḛ to Ngon-é rəm, ya ngà ḛ ndó təl rɔ go ta-tɨ kɨ̀ takul kɔ̰̀ kɨ́ ingə. Lokɨ Lubə adɨ mḛḛ-é idɨ ɔr njutɨ-njutɨ lé, ḛ ɓá təl to njèkadɨ kajɨ kɨ́ sartagangɨ dow-je lay kɨ́ njétəl rɔ-dé go ta-tɨ liə. 10 Ə Lubə pa ta rəsɨ dɔ-é-tɨ ində-é-né burə dɔ njégugné-je titɨ Melsisedɛkɨ bè. 11 Kɨ́ sɔbɨ dɔ ta kinlé, ta-je kɨ́ kadɨ jꞌpa lé n̰a̰ ə to né-je kɨ́ kɔr mḛḛ-é nga̰, kdɔ sə̰i lé, ꞌgəi né kalangɨ al. 12  Kdɔ sə̰i lé, lé a toi njéndó dow-je né ngá, rəmə sar ɓone bè ya kàrè ꞌtəli ɔwi ndoo kadɨ ꞌtəl ndó-si né-je kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ mḛḛ ta-tɨ lə Lubə kin ɓəy, adɨ sə̰i ɔwi ndoo kil mbà ɓɨ asi kusoi né kɨ́ nga̰ al ɓəy. 13 Kdɔ dow kɨ́ rá-rá kɨ́ isɨ il mbà lé, to dow kɨ́ néndó kɨ́ sɔbɨ dɔ néra kɨ́ njururu asɨ mḛḛ-é al, adɨ dowbé to ngon. 14 Ngà nékuso kɨ́ nga̰ lé, to ꞌlə dow-je kɨ́ ꞌtɔgɨ gangɨ ə dḛ lé né-je kɨ́ tḛḛ dɔ-dé-tɨ ra adɨ tagɨr lə-dé asɨ kɔr rəbɨ nin né kɨ́ majɨ kɨ̀ né kɨ́ majɨ al.
* 5:5 5:5 Pa 2:7 5:6 5:6 Pa 110:4 5:7 5:7 Mat 26:36-46; Mar 14:32-42; Luk 22:39-46 5:12 5:12 1Kɔ 3:2