6
Gin-é kin ɓá, néndó kɨ́ sɔbɨ dɔ Kristɨ kɨ́ to néndó kɨ́ dɔsa̰y kinlé, adi jꞌin̰əi go-ji-tɨ ngá, ə jꞌɔwi kɨ kete mḛḛ néndó-tɨ lə dow-je kɨ́ ꞌtɔgɨ gangɨ, ɓɨ kadɨ jꞌa̰i lo káre dɔ néndó-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ to kin̰ə panjiyə kɨ́ à tḛḛ koy, kɨ̀ ta kɨ́ sɔbɨ dɔ kadmḛḛ Lubə, kɨ̀ néndó kɨ́ dɔ batḛm-je-tɨ, kɨ̀ kində ji dɔ dow-tɨ-je, kɨ̀ ta kɨ́ sɔbɨ dɔ dow-je kɨ́ dꞌoy kɨ́ dꞌa tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ-je, kɨ̀ ta kɨ́ gangɨ kɨ́ sartagangɨ-je kin al ngá. Kinə Lubə ndigɨ sə-ji dɔ-tɨ rəmə, ḛ ɓá to né-je kɨ́ jꞌa rai. Ə dḛ kɨ́ londógɨ lə Lubə ndógɨ dɔ-dé-tɨ nja káre ngá, kɨ́ ꞌna̰ kadkare kɨ́ dɔra̰-tɨ dꞌoo majɨ-é rəm, ꞌtaa Ndil kɨ́ aa njay mḛḛ-dé-tɨ rəm, ꞌna̰ ta kɨ́ majɨ lə Lubə dꞌoo majɨ-é rəm, ꞌna̰ tɔ́gɨ-je kɨ́ kaglo-tɨ kɨ́ à ree dꞌoo majɨ-é rəm, ya ɓá ꞌtəl dꞌusɨ lé, lo kadɨ dow təl ree sə-dé adɨ dꞌin̰ə panjiyə-dé kɨ́ majɨ al kɔgɨ goto. Kdɔtalə dḛ ya ꞌtəl ꞌɓə Ngon lə Lubə kagdəsɨ-tɨ ta kɨ lə-dé-tɨ rəm, dꞌulə rɔsɔl dɔ-é-tɨ takəm kosɨ dow-je-tɨ rəm. Kdɔtalə ndɔr kɨ́ man ndi asɨ-é majɨ adɨ né ubə-tɨ ə andɨ adɨ ra kɨ̀ ꞌɓa-é-je kɨ́ njéndɔr-é-je lé, Lubə tɔr ndi-é dɔ-tɨ. Ngà kinə ḛ ubə kun-je kɨ̀ nga̰a̰-je rəmə, dꞌa kin̰ə kɔgɨ, nà̰y ngɔsi kadɨ Lubə ində ndɔl dɔ-tɨ, dꞌa kulə pər kɔgɨ. Lé jꞌpa bè ya kàrè, sə̰i kɨ́ jꞌində-si dan kəm-ji-tɨ lé, jḛ jꞌgə majɨ kɨ́ sə̰i a̰i dɔ rəbɨ-tɨ kɨ́ majɨ, kɨ́ to rəbɨ kajɨ. 10 Kdɔtalə Lubə kɨ́ to njéra né kɨ́ njururu lé, mḛḛ-é à koy dɔ kullə ra-si-tɨ al rəm, ndigɨ kɨ́ ꞌndigi-é ɓá ꞌrai kɨ̀ njékaa njay-je kɨ̀ ri-é ə isi ꞌrai sə-dé ɓəy kinlé, mḛḛ-é à koy dɔ-tɨ al. 11 Ngà jḛ lé, jꞌndigɨ kadɨ ná̰-ná̰ dan-si-tɨ uwə rɔ-é nga̰ bè ya sar kadɨ mḛḛ-si kɨ́ indəi dɔ Lubə-tɨ kinlé ɔw-né kɨ kete-kete sar tɔl-né ta-é; 12 bè kdɔ kadɨ ꞌtoi njédabɨ-je al, ngà kadɨ ꞌndaji dḛ kɨ́ dꞌingə né kɨ́ Lubə un-né mindɨ-é adɨ-dé kɨ̀ takul kadɨ kɨ́ dꞌadɨ mḛḛ-dé, kɨ̀ ngəbɨ kɨ́ ꞌngəbɨ pèrèrè kinlé. 13 Kdɔtalə, lokɨ Lubə un mindɨ-é adɨ Abrakam lé, dow kɨ́ rangɨ kɨ́ boy itə Lubə kɨ́ Lubə à kubɨ rɔ-é kɨ̀ ri-é goto, adɨ Lubə ubɨ rɔ-é kɨ̀ ri-é ḛ ya*, 14 panè: «Tɔgrɔ-tɨ ya, mꞌa kadɨ majɨ ur-i kɨ dɔ madɨ-é-tɨ madɨ-é-tɨ, ə mꞌa kadɨ kɔr nganka-i ree kɨ dɔ madɨ-é-tɨ madɨ-é-tɨ 15 Beɓa Abrakam ilə mḛḛ-é dɔ madɨ-é-tɨ pɔ̰́ ngəbɨ rəmə, go-tɨ ḛ ingə né kɨ́ Lubə un-né mindɨ-é adɨ-é lé ya tɔ. 16 Kdɔtalə dow-je kɨ́ dꞌɔw kɨ̀ kubɨ rɔ-dé lé, né kɨ́ boy itə-dé ɓá dꞌun ri-é dꞌubɨ-né rɔ-dé ə kubɨ rɔ lé ində ngangɨ ta kɨ́ najɨ. 17 Bè ya tɔ, dow-je kɨ́ Lubə un mindɨ-é kdɔ kadɨ-dé némajɨ-je lé, ḛ pa ta-é ə ubɨ rɔ-é dɔ-tɨ kdɔ kadɨ ꞌgə kɨ́ ndi-nꞌḛ̀ kɨ́ nꞌun kinlé dum kadɨ dow bujuru. 18 Ə né-je kɨ́ joo, adɨ to kunmindɨ rəm, kubɨ rɔ rəm lé, to né-je kɨ́ dum bujuru; ḛ ɓá tɔjɨ kɨ́ lo kadɨ Lubə ədɨ ta goto, adɨ ra-é kin ɓá ulə dingəm mḛḛ-ji-tɨ n̰a̰, jə̰i kɨ́ lo ɓɔyɔrɔ lə-ji ya káre-rè ə́ to mḛḛ-ji kɨ́ jꞌindəi dɔ né-tɨ kɨ́ Lubə ɔjɨ kdɔ ra kadɨ-ji kinlé. 19 Nékində mḛḛ dɔ-tɨ kinlé uwə tagɨr lə-ji nangɨ nga̰, tokɨ ngɔwla kuwə bato nangɨ kɨ́ nga̰ rəm, a̰ lo ka̰-é-tɨ gərərə rəm kin bè; nékində mḛḛ dɔ-tɨ kinlé ɔw njal tḛḛ gidɨ kubɨ gangɨ mḛḛ kəy-tɨ, lo-tɨ kɨ́ aa njay-njay, 20 kɨ́ to lo kɨ́ Jeju ɓá andɨ-tɨ kete nɔ̰̀-ji-tɨ kdɔ ta lə-ji; Jeju təl to burə dɔ njégugné-je lə Lubə kɨ́ sartagangɨ titɨ Melsisedɛkɨ bè.
* 6:13 6:13 Kgn 22:16 6:14 6:14 Kgn 22:17