7
Melsisedɛkɨ kinlé to ngar kɨ́ ɓebo Salḛm-tɨ rəm, to njègugné lə Lubə kɨ́ taá nṵ rəm; lokɨ Abrakam tətɨ rɔ ngar-je ə isɨ təl kɨ ɓee lé, Melsisedɛkɨ tilə kəm-é ə tɔr ndi-é dɔ-é-tɨ*; ḛ ɓá Abrakam adɨ-é kɨ́ káre dan kɨ́ dɔgɨ-tɨ mḛḛ né-je-tɨ lay kɨ́ taa lo rɔ-tɨ ə kɔr mḛḛ ri-é to ngar kɨ́ njèra né kɨ́ njururu, ɓəy ɓá to ngar kɨ́ ɓebo-tɨ kɨ́ Salḛm tɔ ə kɔr mḛḛ-é to «ngar kɨ́ njèlapiya Bɔbɨ-é goto rəm, kɔ̰-é goto rəm, ginkojɨ liə goto rəm; ndɔ kojɨ-é goto rəm, ɓá ndɔ koy-é goto rəm. Ḛ titɨ-na̰ kɨ̀ Ngon lə Lubə bè, ḛ to njègugné lə Lubə ya sartagangɨ. Ooi, Melsisedɛkɨ lé to dow kɨ́ boy sar adɨ Abrakam kɨ́ ḛ ya to ka-ji kin kàrè, adɨ-é kɨ́ káre dan kɨ́ dɔgɨ-tɨ mḛḛ né-je-tɨ kɨ́ taa lo rɔ-tɨ. Ə nganka Lebi kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌto njégugné-je lə Lubə lé, ndukun adɨ-dé tarəbɨ kadɨ ꞌtaa kɨ́ káre dan kɨ́ dɔgɨ-tɨ ji dow-je-tɨ kɨ́ ꞌto ngankɔ̰-dé-je kɨ́ dḛ kàrè ꞌto nganka Abrakam tɔ. Ngà Melsisedɛkɨ lé to kɨ́ gin ka-tɨ lə-dé al ya taa kɨ́ káre dan kɨ́ dɔgɨ-tɨ ji Abrakam-tɨ! Ḛ tɔr ndi-é dɔ dow-tɨ kɨ́ Lubə un mindɨ-é adɨ-é! Dow kɨ́ boy ɓá tɔr ndi-é dɔ ngon dow-tɨ. Ta kinlé to ta kɨ́ dow à najɨ al. Nganka Lebi kɨ́ ꞌtaa kɨ́ káre dan kɨ́ dɔgɨ-tɨ lé, ꞌto dow-je kɨ́ njékoy, ngà Melsisedɛkɨ lé mbete kɨ́ aa njay panè to dow kɨ́ isɨ kəm. Ta tɔl ta-é-tɨ lé, jꞌa panè: Lokɨ Abrakam adɨ kɨ́ káre dan kɨ̀ dɔgɨ-tɨ lé, Lebi kàrè adɨ tɔ; ə Lebi ɓá nganka-é ꞌto njétaa kɨ́ káre dan kɨ́ dɔgɨ-tɨ mḛḛ né-je-tɨ lay. 10 Kdɔtalə, lokɨ Melsisedɛkɨ tilə-né kəm Abrakam lé, Lebi tò mḛḛ ka-é Abrakam-tɨ nɔ̰ɔ̰ ngá. 11 Takul kullə gugɨ né lə nganka Lebi kin ya ɓá Lubə adɨ-né ndukun jipɨ-je. Adɨ kinə lé nganka Lebi kɨ́ ꞌto njégugné-je lə Lubə kinlé, kullə lə-dé ra dow adɨ majɨ ɔr njutɨ rəmə, dow à kɔw ndoo njègugné lə Lubə kɨ́ rangɨ al ngá; ngà njègugné lə Lubə kɨ́ rangɨ kɨ́ titɨ-na̰ kɨ̀ Melsisedɛkɨ bè ɓá ree ɓɨ to ḛ kɨ́ titɨ-na̰ kɨ̀ Arɔ̰ bè al kdɔ ri ɓəy wa? 12 Kdɔtalə lokɨ ꞌmbəl kullə gugné lé, dꞌa mbəl ndukun ya tɔ ɓane. 13 Kdɔ dow kɨ́ ta-je kin sɔbɨ dɔ-é lé, to kɨ́ ginkojɨ-tɨ kɨ́ rangɨ; ə dow kɨ́ dan ginkojɨ-tɨ liə kɨ́ ra kullə logugɨ né-tɨ ya goto. 14 Kdɔ dow-je lay ꞌgə majɨ kɨ́ ꞌƁaɓe lə-ji to kɨ́ ginkojɨ-tɨ lə Juda, kɨ́ to ginkojɨ kɨ́ Moiyijɨ pa ta kɨ́ dɔ-tɨ ɓa-né ri njégugné-je lə Lubə al ya sar. 15 Né kɨ́ ree tɔjɨ ɓəy kɨ́ ta kin to ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ lé ə́n: Njègugné kɨ́ rangɨ kɨ́ titɨ-na̰ kɨ̀ Melsisedɛkɨ bè ree, 16 ə ḛ təl njègugné lə Lubə kɨ̀ kəm rəbɨ kɨ́ ndukun adɨ dow-je ꞌtəl-né njégugné-je kin al, ngà ḛ to njègugné lə Lubə kɨ̀ takul tɔ́gɨ kiskəm kɨ́ sartagangɨ. 17 Kdɔtalə ta kinlé, mbete kɨ́ aa njay pa ta dɔ-tɨ panè: I ꞌto njègugné lə Lubə ya sartagangɨ titɨ Melsisedɛkɨ bè. 18 Beɓa ndukun kɨ́ kete lé, Lubə bujuru kɔgɨ kdɔ tɔ́gɨ-é goto rəm, kullə liə goto rəm; 19 kdɔ ndukun lé, né kɨ́ ḛ ra adɨ majɨ ɔr njutɨ ya goto, ə ngɔsnè lé, nékində mḛḛ dɔ-tɨ kɨ́ majɨ n̰a̰ itə kɨ́ kete kɨ́ à kɔw sə-ji rɔ Lubə-tɨ tò nè. 20 Ə né kinlé Lubə ubɨ rɔ-é ɓá ra-né, ɓɨ to né kɨ́ ra né bè par al. 21 Dḛ kɨ́ rangɨ lé, ꞌto njégugné-je lə Lubə kɨ́ Lubə ubɨ rɔ-é ɓá ində-dé-né al; ngà Jeju rəmə, təl njègugné kɨ́ Lubə ubɨ rɔ-é ɓá ində-é-né panè: «ꞌƁaɓe ubɨ rɔ-é ə à təl najɨ ndi-é al.» Ubɨ rɔ-é panè: «I ꞌto njègugné lə Lubə ya sartagangɨ.» 22 Gin-é kin ɓá Jeju ya to-né gin mḛḛnda ka̰y lə-ji sɔbɨ dɔ kulənojɨ kɨ́ majɨ n̰a̰ itə kɨ́ kete. 23 Rəm ɓá njégugné-je kɨ́ ginkojɨ-tɨ lə Lebi kinlé kɔr-dé n̰a̰, kdɔtalə dḛ dꞌɔr tó-na̰ tó-na̰ kdɔ koy ɔgɨ-dé lo ra kullə kɨ̀ dɔ ɓal-ɓal; 24 ngà Jeju lé, isɨ kəm sartagangɨ, adɨ à kin̰ə kullə gugné kadɨ dow al. 25 Gin-é kin tɔ ɓá dow-je kɨ́ njéree rɔ Lubə-tɨ kɨ̀ takul-é lé, ḛ asɨ kajɨ-dé kajɨ kɨ́ sartagangɨ; ḛ isɨ kəm kɨ̀ dɔ ɓal-ɓal kdɔ pa ta kɨ̀ Lubə kdɔ ta lə-dé. 26 Adɨ Jeju ɓá to burə dɔ njégugné-je lə Lubə kɨ́ jꞌɔwi ndoo-é; kdɔ ḛ aa njay, ta goto dɔ-é-tɨ, majal liə goto, ḛ a̰ ngərəngɨ kɨ̀ njéramajal-je, tokɨ boy dɔ né-je-tɨ lay. 27 Dḛ lay kɨ́ ꞌto burə dɔ njégugné-je lə Lubə lé, ndɔ-é ndɔ-é ya dꞌilə məsɨ da̰ kadkare-tɨ kadɨ Lubə in̰ə-né go majal-je lə-dé kɨ́ sɔbɨ dɔ-dé kɔgɨ, ɓəy ɓá dꞌilə məsɨ kdɔ majal-je lə ndəgɨ jipɨ-je ɓəy; ngà Jeju rəmə, ɔw ndoo ra titɨ kɨ́ dḛ ꞌra-né kin al; ḛ ra nja káre-rè ə adɨ-né rɔ-é koy. 28 Ndukun lə Moiyijɨ lé, ində burə dɔ njékun dɔ njégugné-je lə Lubə kɨ́ ꞌto njétɔ́gɨ kasɨ al-je tɔ; ngà ḛ kɨ́ Lubə pa ta rəsɨ ubɨ rɔ-é ɓá ində-é-né burə dɔ njégugné-je, go ndukun-tɨ lé, to Ngon-é kɨ́ ra né kɨ́ majɨ ɔr njutɨ sartagangɨ.
* 7:1 7:1 Kgn 14:17-18 7:2 7:2 Kgn 14:20 7:17 7:17 Pa 110:4