Kəykubɨ kɨ́ sigɨ lə Lubə kɨ̀ kulənojɨ kɨ́ sigɨ
8
Ta kɨ́ boy n̰a̰ kɨ́ jꞌa pa ə́n: Ko burə dɔ njégugné-je lə Lubə kɨ́ bè kin ɓá jə̰i jꞌɔwi-né; ḛ isɨ dɔra̰-tɨ, dɔ jikɔl kalikɔ̰ɓe-tɨ lə Lubə kɨ́ njètɔ́gɨ kɨ́ n̰a̰. Ḛ to njèrakullə lo-tɨ kɨ́ aa njay, adɨ to mḛḛ kəykubɨ-tɨ kɨ́ tɔgrɔ-tɨ kɨ́ to kəy lə Lubə kɨ́ to ꞌƁaɓe ya ɓá ra ɓɨ to dow al. Kdɔtalə burə dɔ njégugné-je lə Lubə kɨ́ rá-rá kɨ́ dꞌində-é lé, dꞌində-é kadɨ adɨ kadkare-je Lubə rəm, kadɨ ilə məsɨ da̰-je nangɨ adɨ-é rəm; adɨ Jeju kàrè tò kadɨ ingə né adɨ tɔ ɓane. Kinə ndɔkɨ isɨ nangɨ nè lé, to ya kàrè à to njègugné lə Lubə al, kdɔ njégugné-je kɨ́ go ndukun-tɨ dꞌisɨ nɔ̰ɔ̰ ngá. Kullə kɨ́ njégugné-je kin dꞌisɨ ꞌra lé, to takəm né-je, kɨ̀ ndil né-je kɨ́ tɔgrɔ-tɨ kɨ́ dɔra̰-tɨ; gangɨ-é kin ya, lokɨ Lubə pa ta kɨ̀ Moiyijɨ, kadɨ ra kəykubɨ liə lé, ḛ panè: «ꞌOo, ꞌa ra ga̰-é kɨ́ mꞌtɔjɨ-i dɔ mbal-tɨ kin ya.» Ngà kɨ́ ngɔsnè-tɨ kinlé, Kristɨ ingə kullə kɨ́ boy n̰a̰, kdɔ ḛ to njèkulə dow-je nojɨ natɨ kɨ̀ Lubə sɔbɨ dɔ kulənojɨ kɨ́ majɨ n̰a̰ itə kɨ́ kete, kdɔ Lubə ində gin-é dɔ kunmindɨ-je-tɨ kɨ́ majɨ n̰a̰ itə kɨ́ kete-je. Kdɔ kinə kulənojɨ kɨ́ dɔsa̰y lé, ta goto dɔ-tɨ rəmə, dꞌa sangɨ ḛ kɨ́ njèkungɨ-tɨ joo al ngá. Ngà to kɔl ɓá Lubə kɔl panè:
«Ooi, ꞌƁaɓe panè: Ndɔ-je à ree nɔ̰ɔ̰,
kɨ́ mꞌa dɔɔ kulənojɨ kɨ́ sigɨ natɨ
kɨ̀ gin Israyel, kɨ̀ gin Juda*.
A tò titɨ-na̰ kɨ̀ kulənojɨ kɨ́ ndɔkɨ mꞌdɔɔ natɨ kɨ̀ ka-dé-je,
ndɔ-é-tɨ kɨ́ mꞌuwə ji-dé mꞌndɔr-dé-né mꞌtḛḛ sə-dé kɔgɨ
dɔnangɨ Ejiptɨ-tɨ kin al.
ꞌƁaɓe panè:
Titɨ kɨ́ dḛ ya kɨ̀ dɔ-dé dꞌa̰-né njángɨ dɔ kulənojɨ-tɨ lə-m al kinlé,
Ma̰ kàrè, mꞌadɨ usɨ-m dɔ-dé-tɨ al tɔ.
10 ꞌƁaɓe panè:
Ooi, kulənojɨ kɨ́ mꞌa dɔɔ kɨ̀ gin Israyel, go ndɔ-je-tɨ kinlé ɓan:
Mꞌa kadɨ ꞌgə ndukun-je lə-m, mꞌa ndàngɨ mḛḛ-dé-tɨ.
Mꞌa to Lubə lə-dé ə dḛ dꞌa to dow-je lə-m.
11 Dow kɨ́ à ndó madɨ-é əse à ndó ngonkɔ̰-é panè:
“ꞌGə ꞌƁaɓe ɓane” à goto.
Kdɔ kḭ dɔ ngan-je-tɨ kɨ́ ndḛ sar tḛḛ-né dɔ dow-je-tɨ kɨ́ tɔgɨ kɨ́ dan-dé-tɨ lé,
dow-je lay dꞌa gə-m§.
12 Kdɔ mꞌa kin̰ə go né ra-dé kɨ́ njururu al kɔgɨ rəm,
ɓá mḛḛ-m à kole dɔ majal-je-tɨ lə-dé al ya sar rəm tɔ*
13 Ɓa kɨ́ Lubə ɓa kulənojɨ kin né kɨ́ sigɨ lé, ḛ adɨ kulənojɨ kɨ́ dɔsa̰y təl né kɨ́ low; ə né kɨ́ to né kɨ́ low rəm, ɓugə rəm kinlé nà̰y ngɔsi kadɨ goto ngá.
* 8:8 8:8 Jer 31:31 8:9 8:9 Jer 31:32 8:10 8:10 Jer 31:33 § 8:11 8:11 Jer 31:34 * 8:12 8:12 Jer 31:34