9
Tḛt 25; 26; 40:17-33
Kulənojɨ kɨ́ dɔsa̰y lé, ḛ kàrè ndɔkɨ ɔw kɨ̀ kújɨ pole Lubə liə, kɨ̀ lo pole Lubə kɨ́ tò nangɨ nè tɔ. Kdɔtalə ꞌra kəykubɨ; mḛḛ-é kɨ́ dɔsa̰y ꞌɓa-é lo kɨ́ aa njay; ḛ ɓá kagɨ na̰a̰ lampɨ, kɨ̀ tablə, kɨ̀ mbə̀ kadkare-je tò-tɨ. Ə gidɨ kubɨ-tɨ kɨ́ njèkungɨ-tɨ joo kɨ́ ꞌgangɨ-né mḛḛ kəy lé, lo kɨ́ ꞌɓa-é lo kɨ́ aa njay-njay tò-tɨ. Lo-é kin ɓá logugɨ né kɨ́ ba̰y kɨ́ ꞌra kɨ̀ lɔr ꞌró-né nɔ̰kagɨ kɨ́ ətɨ majɨ tò-tɨ, ɓá sandukɨ kulənojɨ kɨ́ ꞌra gidɨ-é lay ya kɨ̀ lɔr tò-tɨ rəm, mḛḛ sandukɨ-tɨ lé, bəgrə kɨ́ ꞌndàngɨ ta-je kɨ́ sɔbɨ dɔ kulənojɨ titɨ kàrè tò-tɨ rəm, kagtɔsɨ lə Arɔ̰ kɨ́ ndɔkɨ putɨ lé tò-tɨ rəm, ɓá mbul kɨ́ ꞌra kɨ̀ lɔr tò-tɨ ə mḛḛ mbul lé ɓá nékuso kɨ́ ꞌɓa-é maan tò-tɨ tɔ. Dɔ sandukɨ-tɨ lé né kɨ́ dꞌadɨ to takəm malayka-je kɨ́ njériɓa kɨ́ ꞌɓa-dé seribḛ-je tò-tɨ ə ndil bagɨ-dé utɨ dɔ lo kɨ́ məsɨ ungɨ-tɨ kadɨ tokɨ kin̰ə-né go majal-je kɔgɨ. Kɨ́ ngɔsnè-tɨ kin lé, lo pa ta dɔ né-je-tɨ kin kɨ̀ bar-é bar-é lay goto. Né-je lay kinlé ꞌtində kɨ̀ gangɨ-é gangɨ-é kete, adɨ lokɨ njégugné-je dꞌɔw kɨ̀ ra kullə kɨ́ sɔbɨ dɔ pole Lubə rəmə, dꞌandɨ kəykubɨ-tɨ lə Lubə mḛḛ-é-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ̀ dɔkaglo-je lay. Ngà mḛḛ-é kɨ́ njèkungɨ-tɨ joo lé, burə dɔ njégugné-je lə Lubə ya par ɓá andɨ-tɨ nja káre ɓal káre, ə à kɔw kɨ̀ məsɨ da̰ ji-é-tɨ kdɔ majal-je liə rəm, ɓá kdɔ majal-je kɨ́ dow-je ꞌra kɨ́ go lo gə-é al-tɨ rəm tɔ. Gangɨ-é kin ɓá Ndil kɨ́ aa njay tɔjɨ-né, kɨ́ lokɨ kəykubɨ kɨ́ dɔsa̰y tò-né ɓəy kin rəmə, tarəbɨ kɨ́ kɔw lo-tɨ kɨ́ aa njay-njay lé tokɨ tḛḛ al ɓəy. Né kinlé to takəm né kɨ́ kaglo-tɨ kɨ́ ɓone; ə tɔjɨ kɨ́ kadkare-je kɨ̀ məsɨ da̰ kɨ́ kilə kadɨ Lubə kinlé, à kasɨ ra kadɨ tagɨr lə njèpole Lubə majɨ-né ɔr njutɨ al. 10 Ndukun-je kɨ́ sɔbɨ dɔ rɔ dow, adɨ ta lə nékuso-je, kɨ̀ néka̰y-je, kɨ̀ togɨ rɔ-je kɨ́ gay-gay kin ya par, ə́ dꞌində dɔ dow-je-tɨ sar tḛḛ mḛḛ ndɔ-je-tɨ kɨ́ né-je mbəl-né rɔ-é.
Kristɨ to burə dɔ njégugné-je lə Lubə
11 Ngà Kristɨ lé ḛ ree titɨ burə dɔ njégugné-je lə Lubə bè kdɔ né-je kɨ́ majɨ-majɨ kɨ́ à ree*; ḛ andɨ mḛḛ kəykubɨ-tɨ lə Lubə kɨ́ to kəykubɨ kɨ́ gatɨ-é n̰a̰ itə kɨ́ nangɨ nè rəm, majɨ ɔr njutɨ rəm. Ə kəy-é kinlé to dow ɓá ra kɨ̀ ji-é al, adɨ tokɨ dan nékində-je-tɨ kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè al; 12 ḛ andɨ lo kɨ́ aa njay-njay-tɨ lé nja káre-rè ə andɨ kɨ̀ məsɨ bal bin̰ə-je kɨ̀ məsɨ lum mangɨ-je al, ngà kɨ̀ məsɨ-é ḛ ya. Beɓa ḛ gangɨ-né dɔ-ji gangɨ kɨ́ sartagangɨ. 13 Kdɔ kinə məsɨ bal bin̰ə-je kɨ̀ məsɨ bɔbɨ mangɨ-je kɨ̀ bu mandɨ mangɨ-je kɨ́ ꞌró ɓəy ə́ ꞌtusɨ dɔ dow-je-tɨ kɨ́ ꞌra né kɨ́ tò n̰ḛ ə aa rɔ-dé, 14 ngà məsɨ Kristɨ kɨ́ ban ɓá à kasɨ kaa tagɨr-je lə-ji sɔbɨ dɔ kullə ra-ji-je kɨ́ majɨ al kɨ́ à tḛḛ koy kin, kdɔ kadɨ jꞌrai kullə lə Lubə kɨ́ Njèkisɨ kəm al wa? Kdɔ kɨ̀ takul Ndil kɨ́ aa njay kɨ́ njèkisɨ sartagangɨ lé, ḛ ya kɨ̀ dɔ-é un rɔ-é kɨ́ majal goto-tɨ adɨ Lubə. 15 Gin-é kin ɓá Kristɨ to-né njèkulə dow-je nojɨ natɨ kɨ̀ Lubə mḛḛ kulənojɨ-tɨ kɨ́ sigɨ, ḛ oy kdɔ taa-né dow-je kɨ́ dꞌisɨ dan majal-tɨ kilə-dé taá lokɨ dꞌisɨ-né gin tɔ́gɨ kulənojɨ-tɨ kɨ́ dɔsa̰y. Bè kdɔ kadɨ dḛ kɨ́ Lubə ɓa-dé lé, dꞌingə némajɨ-je kɨ́ à tò sartagangɨ kɨ́ ḛ un-né mindɨ-é adɨ-dé. 16 Kdɔtalə kinə dow ndàngɨ mbete pa-né ta kɨ́ sɔbɨ dɔ néndubə rəmə, tò kadɨ dowbé à koy ɓá mbete-é à ra kullə ɓəy. 17 Mbete kɨ́ sɔbɨ dɔ néndubə lé, à ra kullə go koy dow-tɨ, kdɔ kinə njèndàngɨ-é isɨ kəm ɓəy rəmə, mbete-é à ra kullə al. 18 Gin-é kin ɓá kulənojɨ kɨ́ dɔsa̰y lé ya kàrè ulə-né gin-é kɨ̀ məsɨ kɨ́ kilə nangɨ. 19 Kdɔtalə, lokɨ Moiyijɨ ndó ndukun adɨ kosɨ dow-je lay, titɨ kɨ́ ꞌndàngɨ-né mḛḛ mbete ndukun-je-tɨ lé, ḛ un məsɨ lum mangɨ-je, kɨ̀ məsɨ bal bin̰ə-je, kɨ̀ man, ɓá un takubɨ lḛn kɨ́ kər njɨr-njɨr kɨ̀ kam ijopɨ ulə dan məsɨ-tɨ tusɨ dɔ mbete ndukun-je-tɨ ya kete ɓəy ɓá tusɨ dɔ kosɨ dow-je-tɨ, ə panè: 20 Ḛ kin to məsɨ kulənojɨ kɨ́ Lubə un ndu dɔ-tɨ kdɔ ta lə-si. 21 Bè ya tɔ ə́ ḛ tusɨ-né məsɨ dɔ kəykubɨ-tɨ lə Lubə rəm, dɔ né ra kullə-je-tɨ kɨ́ ꞌpole-né Lubə rəm tɔ. 22 Kɨ́ go ndukun-tɨ lé, né-je n̰a̰ ya məsɨ ɓá ra adɨ aa; ə kinə məsɨ usɨ nangɨ al lé, kin̰ə go majal kɔgɨ goto tɔ. 23 Kinə takəm né-je kɨ́ dɔra̰-tɨ kàrè dꞌaa-dé njay kɨ̀ kəm rəbɨ-je kɨ́ bè kin rəmə, tò kadɨ né-je kɨ́ tɔgrɔ-tɨ kɨ́ dɔra̰-tɨ kɨ̀ dɔ-dé ya kàrè tokɨ kaa-dé kɨ̀ kəm rəbɨ məsɨ kɨ́ kilə kɨ́ majɨ ɔr njutɨ tɔ. 24 Kdɔ lo kɨ́ aa njay kɨ́ dow ɓá ra kɨ̀ ji-é ndajɨ-né né-je kɨ́ tɔgrɔ-tɨ kin ɓá Kristɨ andɨ-tɨ tin al, ngà ḛ ɔw dɔra̰-tɨ, kdɔ kadɨ kɨ́ ngɔsnè-tɨ kin ya a̰ takəm Lubə-tɨ kdɔ ta lə-ji. 25 Ḛ andɨ kdɔ kadɨ adɨ rɔ-é kɨ nja natɨ-natɨ titɨ kɨ́ burə dɔ njégugné-je lə Lubə andɨ-né kɨ̀ ɓal-ɓal lo-tɨ kɨ́ aa njay-njay kɨ̀ məsɨ da̰-je kin al; 26 kinə bè al rəmə lé Kristɨ à kingə kɔ̰̀ kɨ nja natɨ-natɨ low nṵ lo kində gin dɔnangɨ-tɨ. Ngà ngɔsnè, tasɔ̰y ndɔ-je-tɨ ɓá ḛ ree nja káre-rè ya kdɔ bɔr-né majal kɨ̀ takul kadɨ kɨ́ ḛ ya kɨ̀ dɔ-é adɨ rɔ-é adɨ dꞌilə məsɨ-é nangɨ. 27 Ə titɨ kɨ́ tò kadɨ dow oy nja káre-rè ya ə go-tɨ to ta kɨ́ gangɨ kinlé, 28 bè ya tɔ ə́ Kristɨ lé, go kɔ̰̀-tɨ kɨ́ ingə nja káre-rè ɔr-né majal-je lə kosɨ dow-je kɨ́ n̰a̰ kɔgɨ lé, ḛ à tḛḛ busɨ, tḛḛ kɨ́ njèkungɨ-tɨ joo, kdɔtalə majal-je al ngá, ngà kdɔ kajɨ dow-je kɨ́ dꞌisɨ ngəbɨ-é kdɔ kadɨ ajɨ-dé.
* 9:11 9:11 Né-je kɨ́ majɨ-majɨ kɨ́ ta-é tò nè kinlé mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ ná̰-je lé ꞌpanè to né-je kɨ́ tò mḛḛ ndɔ-je-tɨ kɨ́ ɓone, ngà mḛḛ ḛ kɨ́ dan-tɨ-je rəmə ꞌpanè to né-je kɨ́ à ree kɨ ree ɓəy tɔ. 9:20 9:20 Tḛt 24:8