10
Kdɔtalə ndukun lé, ɔw kɨ̀ takəm némajɨ-je kɨ́ à ree ya, ngà to ɓá to takəm né-é-je kɨ́ tɔgrɔ-tɨ al; gin-é kin ɓá ga̰ məsɨ kɨ́ kilə kɨ́ káre-rè ya kɨ́ dꞌilə kɨ nja natɨ-natɨ kɨ̀ dɔ ɓal-ɓal kinlé, à kadɨ dow-je kɨ́ ꞌree rɔ Lubə-tɨ ꞌmajɨ-né dꞌɔr njutɨ al. Bè al rəmə lé, dow-je kɨ́ ꞌpole Lubə kɨ́ gangɨ-é kinlé, dꞌa taakoo, kdɔ lé dꞌa kaa njay nja káre-rè ya tagangɨ ɓɨ lé mḛḛ-dé à kuwə-dé kɨ̀ ta dɔ majal-je-tɨ lə-dé al ngá. Ngà məsɨ kɨ́ kilə kinlé, ole mḛḛ dow-je dɔ majal-je-tɨ kɨ̀ dɔ ɓal-ɓal. Kdɔtalə məsɨ lum mangɨ-je, kɨ̀ məsɨ bal bin̰ə-je lé, à kasɨ bɔr majal-je nda̰ bè al. Gin-é kin ɓá, lokɨ Kristɨ ɔw kɨ̀ ree-né dɔnangɨ-tɨ lé, ḛ pa kɨ̀ Lubə panè: I ndigɨ məsɨ kɨ́ kilə-je kɨ̀ kadkare-je al, ngà to i ya ɓá ꞌra dajɨ rɔ-m*. I ndigɨ da̰-je kɨ́ ꞌró pər kɨ̀ da̰-je kɨ́ kilə məsɨ-dé nangɨ kdɔ majal-je kin al. Beɓa mꞌpanè: ꞌOo, mꞌa kɔw, kdɔ mḛḛ mbete-tɨ kɨ́ ꞌɓɨr lé, ꞌndàngɨ ta kɨ́ dɔ-m-tɨ titɨ nɔ̰ɔ̰, kdɔ kadɨ mꞌra ndigɨ lə-i, i Lubə ya. Ḛ pa dɔsa̰y panè: «Négugɨ-je, kɨ̀ kadkare-je, kɨ̀ da̰-je kɨ́ ró pər-je, kɨ̀ da̰-je kɨ́ kilə məsɨ-dé nangɨ kdɔ majal-je kinlé, nəl-i al rəm, i ndigɨ al rəm.» Ngà ndukun lé, ndigɨ kadɨ ꞌra négugɨ-je kin lay. Beɓa ḛ təl panè: «ꞌOo, mꞌa kɔw kdɔ ra ndigɨ lə-i i Lubə ya.» Kristɨ bujuru népole kɨ́ kete kɔgɨ ə ində népole kɨ́ njèkungɨ-tɨ joo. 10 Jeju Kristɨ ra né kɨ́ mḛḛ Lubə ndigɨ. Ḛ adɨ rɔ-é koy nja káre-rè, ya ɔr-ji-né ində-ji tagay. 11 Njègugné kɨ́ rá-rá lé, a̰ lo kullə-tɨ liə kɨ̀ ndɔ-é ndɔ-é, ə ilə məsɨ kilə kɨ́ to ga̰-é kɨ́ káre-rè ya; məsɨ kɨ́ kilə kinlé asɨ bɔr majal-je al ya sar. 12 Ngà ḛ lé, lokɨ ḛ adɨ rɔ-é kɨ né kilə məsɨ nja káre-rè kdɔ majal-je rəmə, ḛ isɨ dɔjikɔl Lubə-tɨ ya sartagangɨ§, 13 ə ḛ isɨ ngəbɨ kadɨ Lubə təl njéba-je liə lo kungɨ nja-é*. 14 Kɨ̀ takul kadkare kɨ́ nja káre-rè ya dow-je kɨ́ ḛ aa-dé lé, ḛ adɨ ꞌmajɨ dꞌɔr-né njutɨ ya sartagangɨ. 15 Ta kinlé Ndil kɨ́ aa njay pa adɨ-ji tɔ. Kdɔ ḛ pa kete panè: 16 ꞌƁaɓe panè: Ooi, kulənojɨ kɨ́ mꞌa dɔɔ natɨ sə-dé go ndɔ-je-tɨ kinlé ɓan: Mꞌa kində ndukun-je lə-m mḛḛ-dé-tɨ, mꞌa ndàngɨ tagɨr-tɨ lə-dé, ɓá təl ilə dɔ-tɨ panè: 17 Mḛḛ-m à kole dɔ majal-je-tɨ lə-dé al rəm, ɓá mḛḛ-m à kole dɔ kaldɔta-je-tɨ lə-dé al ya sar rəm tɔ. 18 Ngà lokɨ majal-je tokɨ kin̰ə go-é kɔgɨ lé, məsɨ kɨ́ kilə kdɔ majal à goto ngá.
Ndəjɨ-je kɨ́ gay-gay
Ndəjɨ kɨ́ sɔbɨ dɔ ka̰ gərərə dɔ kadmḛḛ-tɨ
Əbr 6:1-20
19 Beɓa ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, kɨ̀ takul məsɨ Jeju lé, mḛḛ-ji nda ka̰y kadɨ jꞌandi lo-tɨ kɨ́ aa njay-njay. 20 Jeju ɔr tarəbɨ kɨ́ sigɨ, kɨ́ to rəbɨ kiskəm adɨ-ji kɨ̀ takul kində kɨ́ ində kubɨ gangɨ mḛḛ kəy gangɨ ə kubɨ kinlé to dajɨ rɔ-é ḛ ya, 21 adɨ jə̰i jꞌɔwi kɨ̀ burə dɔ njégugné-je lə Lubə kɨ́ isɨ dɔ kullə-je-tɨ kɨ́ mḛḛ kəy-tɨ lə Lubə. 22 Tagɨr kɨ́ majɨ al kɨ́ mḛḛ-ji-tɨ tokɨ togɨ adɨ aa njay rəm, ɓá dajɨ rɔ-ji kàrè tokɨ togɨ kɨ̀ man kɨ́ aa njay rəm, ə́n ə́ adɨ jꞌɔwi kɨ rɔ Lubə-tɨ kɨ̀ mḛḛ-ji kɨ́ káre-rè rəm, kɨ̀ kadmḛḛ kɨ́ adɨ mḛḛ-ji ndaka̰y rəm. 23 Adɨ jꞌa̰i njángɨ dɔ nékində mḛḛ dɔ-tɨ lə-ji kɨ́ jꞌpai ta dɔ-tɨ lé, kdɔtalə njèkunmindɨ-é lé, to njèka̰ dɔ ndi-é-tɨ. 24 Jꞌindəi kəm-ji go-na̰-tɨ kadɨ jꞌɔsi gin-na̰ mḛḛ ndigɨ dow-je-tɨ rəm, mḛḛ kullə-je-tɨ kɨ́ majɨ-majɨ rəm. 25 Adɨ jꞌtusi kəwna̰ lə-ji jꞌin̰əi titɨ kɨ́ dow-je madɨ dꞌisɨ ꞌra-né kin al. Ngà kadɨ jꞌuləi dingəm mḛḛ-na̰-tɨ, titɨ kɨ́ ooi-né kɨ́ ndɔ ree lə ꞌƁaɓe nà̰y ngɔsi. 26 Kdɔtalə kinə kəm-ji tḛḛ dɔ ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ majɨ ɓá go-tɨ jꞌtəli jꞌrai majal kɨ̀ mḛḛndigɨ lə-ji rəmə, məsɨ kɨ́ kilə kɨ́ rangɨ kdɔ majal-je ya goto ngá, 27 adɨ to ngəbɨ ta kɨ́ gangɨ kɨ́ tò ɓəl, kɨ̀ pər kɨ́ ɔ̰̀ mbil-mbil kɨ́ tò pèrèrè kdɔ kɔ̰̀ njédɔnga̰-je kin ya ngá! 28 Kinə dow al dɔ ndukun lə Moiyijɨ ɓá dow-je joo əse mutə dꞌoo-é lo-é-tɨ ɓá ꞌpa ta dɔ-tɨ rəmə, ꞌtɔl dowbé tɔl kɨ́ koo kəmtondoo goto-tɨ§. 29 Ngà dow kɨ́ nədɨ Ngon lə Lubə rəm, oo məsɨ kulənojɨ kɨ́ Kristɨ təl-é-né dow kɨ́ aa-tɨ kin kɨ né kɨ́ kare rəm, ɓá pa ta kɔbɨ dɔ Ndil-tɨ kɨ́ aa njay kɨ́ njèra sə-ji majɨ kin rəm lé, sə̰i ꞌgɨri kɨ́ kində kɔjɨ kɨ́ sɔbɨ dɔ-é à nga̰ n̰a̰ ya al wa? 30 Kdɔ jꞌgəi dow kɨ́ panè: Dalba tokɨ lə-m, Ma̰ ɓá mꞌa kadɨ ná̰-ná̰ nékugə dɔji-é. Ḛ pa ɓəy panè: ꞌƁaɓe à gangta dɔ dow-je-tɨ liə*. 31 To né kɨ́ tò ɓəl n̰a̰ kadɨ dow usɨ mḛḛ-ji Lubə-tɨ kɨ́ njèkisɨ kəm! 32 Ngà adi mḛḛ-si ole dɔ ndɔ-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ kəm-si ijə-né dɔ Lubə-tɨ ə go-tɨ gogɨ rəmə ingəi kɔ̰̀ n̰a̰ dan rɔ-tɨ kɨ́ nga̰, 33 adɨ kɨ́ madɨ-je dan kosɨ dow-je-tɨ ya dꞌulə rɔsɔl dɔ-si-tɨ rəm, dꞌadɨ-si kɔ̰̀-je kɨ́ gay-gay rəm, kɨ̀ ná̰-je ingəi kɔ̰̀ natɨ kɨ̀ dḛ kɨ́ dꞌingə ga̰ kɔ̰̀-je kɨ́ bè kin tɔ. 34 Kdɔtalə sə̰i ingəi kɔ̰̀ natɨ kɨ̀ dangay-je, ə ndigi kɨ̀ rɔnəl kadɨ ꞌtaa nékingə-si-je, kdɔ sə̰i ꞌgəi kɨ́ ɔwi kɨ̀ nékingə-je kɨ́ majɨ itə né-je lay rəm, tò sartagangɨ rəm. 35 Ə́n ə́ kadmḛḛ lə-si kɨ́ nékugə dɔji kɨ́ sɔbɨ dɔ-é to né kɨ́ boy n̰a̰ kinlé, ꞌtusi ꞌin̰əi al. 36 Kdɔtalə sə̰i rəmə ɔwi ndoo kadɨ uwəi rɔ-si nga̰, kdɔ kadɨ ꞌrai mḛḛndigɨ lə Lubə ə ingəi-né né kɨ́ ḛ un mindɨ-é kdɔ kadɨ-si. 37 Kdɔtalə kaglo nà̰y n̰a̰ al, nà̰y ndḛ bè ya ə ḛ kɨ́ tò kadɨ à ree lé, à ree; isɨ dɔ nja-é-tɨ rəm ngá. 38 Ə dow lə-m kɨ́ njèra né kɨ́ njururu à kisɨ kəm kɨ̀ takul kadmḛḛ. Ngà kinə təl ɔr rɔ-é kɨ gogɨ rəmə, mḛḛ-m à nəl-m dɔ-é-tɨ al. 39 Ə jə̰i rəmə, jꞌtoi dow-je kɨ́ dan dḛ-tɨ kɨ́ dꞌɔr rɔ-dé kɨ gogɨ kdɔ tujɨ kin al, ngà jə̰i jꞌtoi dow-je kɨ́ jꞌadi mḛḛ-ji kdɔ kadɨ jꞌaji.
* 10:5 10:5 Pa 40:7 10:6 10:6 Pa 40:7 10:7 10:7 Pa 40:8-9 § 10:12 10:12 Pa 110:1 * 10:13 10:13 Pa 110:1 10:16 10:16 Jer 31:33 10:17 10:17 Jer 31:34 § 10:28 10:28 Det 17:6 * 10:30 10:30 Det 32:35-36 10:37 10:37 Aba 2:3; Eja 26:20 10:38 10:38 Aba 2:4