11
Kadmḛḛ lə dow-je kɨ́ mḛḛ kulənojɨ-tɨ kɨ́ low
Ja̰ 8:56; 1Pi 1:8; Pa 33:6; 9:1
Kadmḛḛ lé to nda mḛḛ ka̰y dɔ né-tɨ kɨ́ dow ində mḛḛ-é dɔ-tɨ; to né kɨ́ dow oo kɨ̀ kəm-é al ɓəy ya gə kɨ́ né-é tò nɔ̰ɔ̰ tɔgrɔ-tɨ.
Dow-je kɨ́ kete low lé, takul kadmḛḛ lə-dé ɓá ta kɨ́ dɔ-dé-tɨ majɨ-né.
Kɨ̀ takul kadmḛḛ ɓá jꞌgəi-né kɨ́ Lubə ində né-je lay kɨ̀ gangɨ-é gangɨ-é kɨ̀ ta kɨ́ ta-é-tɨ, adɨ né kɨ́ dow oo kɨ̀ kəm-é kinlé tḛḛ mḛḛ né-tɨ kɨ́ dow oo kɨ̀ kəm-é al.
Kɨ̀ takul kadmḛḛ ɓá Abɛl ilə-né məsɨ da̰ nangɨ adɨ Lubə kadkare-tɨ ə to kadkare kɨ́ majɨ n̰a̰ itə ꞌlə Kayin; kɨ̀ takul kadmḛḛ liə ɓá Lubə ɔr-né ta dɔ-é-tɨ, ə pa ta kɨ́ majɨ dɔ kadkare-je-tɨ liə; lé ḛ oy ya kàrè kadmḛḛ liə ra adɨ ḛ isɨ pa ta ya ɓəy-ɓəy.
Kɨ̀ takul kadmḛḛ lə Enɔkɨ ɓá Lubə un-é ɔw-né siə dɔra̰-tɨ adɨ-é oy al ə dow oo-é gogɨ al, kdɔ Lubə un-é ɔw siə. Kete ɓá kadɨ un-é ɔw siə lé, ꞌpa ta kɨ́ majɨ dɔ-é-tɨ ꞌpanè ḛ to dow kɨ́ nəl Lubə*. Ə kinə kadmḛḛ goto lé, dow à nəl Lubə nda̰ al; dow kɨ́ isɨ ɔw kɨ rɔ Lubə-tɨ lé, tò kadɨ adɨ mḛḛ-é kɨ́ Lubə isɨ nɔ̰ɔ̰ ə isɨ ugə dɔ-ji dḛ kɨ́ dꞌisɨ ꞌsangɨ-é.
Lokɨ Lubə pa ta kɨ̀ Nuwe sɔbɨ dɔ né kɨ́ dow oo nja káre al ɓəy ya Nuwe ɓəl-ɓəl kɨ́ majɨ, adɨ kɨ̀ takul kadmḛḛ ɓá ḛ ra-né bato kɨ́ boy ajɨ-né dow-je kɨ́ mḛḛ kəy-tɨ liə; kɨ̀ takul kadmḛḛ ɓá Nuwe gangɨ-né ta dɔ dow-je-tɨ kɨ́ dɔnangɨ-tɨ ə ḛ təl-né njèkingə nédɔ-ji kɨ́ sɔbɨ dɔ néra kɨ́ njururu kɨ́ dow à kingə kɨ̀ takul kadmḛḛ.
Kɨ̀ takul kadmḛḛ ɓá Abrakam ilə-né kujɨ dɔ ɓa-tɨ kɨ́ Lubə ɓa-é kadɨ-é ɔw dɔnangɨ-tɨ kɨ́ à təl néndubə liə; ḛ gə lo kɨ́ isɨ ɔw-tɨ al ya ḭ par ɔw. Kɨ̀ takul kadmḛḛ ɓá, ḛ ɔw isɨ-né kɨ mba bè dɔnangɨ-tɨ kɨ́ Lubə un mindɨ-é kdɔ kadɨ-é; ḛ isɨ kəykubɨ-tɨ ə gangɨ-é kin ya Isakɨ-je kɨ̀ Jakobɨ kɨ́ dꞌore-na̰ siə dɔ kunmindɨ-tɨ kɨ́ káre kinlé dꞌisɨ-né kəykubɨ-je-tɨ tɔ. 10 Kdɔ ḛ isɨ ngəbɨ ɓebo kɨ́ gin-é nga̰ majɨ kɨ́ Lubə ya to njèkɔjɨ gosɨ ra-é rəm, to njèkində-é rəm.
11 Kɨ̀ takul kadmḛḛ ya tɔ ɓá Sara kɨ́ ɓugə gurə́-gurə́ ya, Lubə adɨ-é ojɨ ngon, kdɔ ḛ gə kɨ́ Lubə kɨ́ un mindɨ-é adɨ-nꞌḛ̀ lé, to njèka̰ njángɨ dɔ ndi-é-tɨ. 12 Gin-é kin ɓá dow káre-rè kɨ́ isɨ ngəbɨ koy ya, ojɨ ngon ində-né gin dow-je adɨ ꞌn̰a̰ titɨ kərwəḭ-je kɨ́ dɔra̰-tɨ əse yangra kɨ́ ta babo-tɨ kɨ́ dow asɨ tidə al kin bè.
13 Dḛ lay kin ya dꞌoy mḛḛ kadmḛḛ-tɨ ə né-je kɨ́ Lubə un mindɨ-é kdɔ kadɨ-dé lé dḛ dꞌingə al; ngà dḛ dꞌa̰ sa̰y ɓá dꞌoo ə ꞌra rɔnəl-é, ə ꞌpa rəsɨ kɨ́ ꞌto mba-je rəm, njédəə kɨ̀ nja-dé taá dɔnangɨ-tɨ nè rəm. 14 Dow-je kɨ́ ꞌpa ta bè kinlé, ꞌtɔjɨ ndaa-tɨ rəsɨ kɨ́ dꞌisɨ ꞌsangɨ ɓe lə-dé kɨ́ sɔbɨ dɔ-dé. 15 Ə kinə lé mḛḛ-dé tò gərərə dɔ ɓe-tɨ kɨ́ dꞌḭ-tɨ lé rəmə, lé dꞌa təl kɔw-tɨ gogɨ.
16 Ngà kɨ́ tɔgrɔ-tɨ lé, dḛ ꞌsangɨ ɓe kɨ́ majɨ n̰a̰ itə ḛ kɨ́ dꞌḭ-tɨ, adɨ to ɓe kɨ́ dɔra̰-tɨ. Gin-é kin ɓá ꞌɓa Lubə Lubə lə-dé kàrè rɔ-é sɔl-é-né al; kdɔ ḛ ra go ɓebo lə-dé nɔ̰ɔ̰.
17 Lokɨ Lubə na̰ mḛḛ Abrakam lé, Abrakam ɔw kɨ̀ tɔl Isakɨ kadɨ-é kadkare-tɨ kɨ̀ takul kadmḛḛ. Ḛ kɨ́ Lubə un mindɨ-é adɨ-é lé ya ɓá ɔw kɨ̀ kadɨ ngon kal liə kadkare-tɨ 18 ə ḛ ya ɓá ndɔkɨ Lubə idə-é ꞌpanè: «Kɨ̀ takul Isakɨ ɓá i ꞌa kingə-né nganka-i-je kɨ́ ri-i à tò dɔ-dé-tɨ.» 19 Ḛ gɨr kɨ́ Lubə asɨ kadɨ adɨ dow tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ dan njékoy-je-tɨ. Gin-é kin ɓá Lubə təl-né kɨ̀ ngon-é lé adɨ-é gogɨ; ə né-é kinlé tɔjɨ koy ə tɔsɨ ndəl. 20 Kɨ̀ takul kadmḛḛ ɓá Isakɨ tɔr-né ndi-é dɔ Jakobɨ-je-tɨ kɨ̀ Esuwa kdɔ ndɔ-je kɨ́ à ree. 21 Kɨ̀ takul kadmḛḛ ɓá lokɨ nà̰y ngɔsi kadɨ Jakobɨ oy lé ḛ tɔr-né ndi-é dɔ ngan lə Jojepɨ-tɨ rəm, ɗugɨ nangɨ dɔ kagtɔsɨ-tɨ liə nga̰ ɓá ɔsɨ-né gajɨ Lubə rəm. 22 Kɨ̀ takul kadmḛḛ ɓá, sɔ̰y ndɔ-je-tɨ lə Jojepɨ lé, ḛ pa-né ta kɨ́ sɔbɨ dɔ tḛḛ ndaa-tɨ lə ngan Israyel-je, ə un-né ndu adɨ-dé sɔbɨ dɔ né kɨ́ dꞌa ra kɨ̀ singə-é. 23 Kɨ̀ takul kadmḛḛ ɓá lo kojɨ Moiyijɨ-tɨ ya, njékojɨ-é-je ꞌɓɔyɔ-é-né na̰y mutə; kdɔtalə dḛ dꞌoo kɨ́ ngon lé kurə́ n̰a̰ adɨ ꞌɓəl ndukun lə ngar al. 24 Kɨ̀ takul kadmḛḛ ɓá lokɨ Moiyijɨ tɔgɨ lé, ḛ mbatɨ kadɨ ꞌɓa-é-né ngon kojɨ ngon lə Paraɔ̰ kɨ́ dené; 25 ḛ ndigɨ kingə kɔ̰̀ natɨ kɨ̀ dow-je lə Lubə ɓɨ kadɨ nꞌra rɔnəl dɔkaglo-tɨ kɨ́ sḛ bè dan majal-tɨ al. 26 Kdɔtalə ḛ oo adɨ rɔsɔl kɨ́ ndɔ-é à tḛḛ dɔ Kristɨ-tɨ lé, to né kɨ́ majɨ n̰a̰ itə nékingə-je kɨ́ Ejiptɨ; kdɔ ḛ oo nékugə dɔji-je kɨ́ tò sa̰y nṵ kɨ́ à ree. 27 Kɨ̀ takul kadmḛḛ ɓá, Moiyijɨ ɓəl-né wɔngɨ lə ngar al, adɨ tḛḛ-né kɔgɨ dɔnangɨ Ejiptɨ-tɨ; ḛ a̰ dingəm titɨ dow kɨ́ oo Lubə kɨ́ dow oo-é kɨ̀ kəm-é al kin bè. 28 Kɨ̀ takul kadmḛḛ ɓá Moiyijɨ ra-né na̰y Pakɨ ə səkɨ-né məsɨ takəy-je-tɨ, kdɔ kadɨ malayka kɨ́ njètɔɔ ko dow-je tɔl ngan dər-je lə Israyel-je al. 29 Kɨ̀ takul kadmḛḛ ɓá, Israyel-je dꞌində-né babo kasɨ ꞌgangɨ titɨ nangɨ tutɨ bè. Ngà lokɨ dow-je kɨ́ Ejiptɨ ꞌna̰ kadɨ dꞌində ꞌgangɨ tɔ rəmə, man tuú ta-dé lay. 30 Kɨ̀ takul kadmḛḛ ɓá lokɨ Israyel-je ꞌnjiyə ꞌgəə dɔ ɓe Jeriko ndɔ siri rəmə, ndogbɔr kɨ́ dɔ-tɨ tə́tɨ nangɨ rum-rum. 31 Kɨ̀ takul kadmḛḛ ɓá Rakabɨ kɨ́ to kaya dené oy-né natɨ kɨ̀ njémbatɨ təl rɔ-dé go ta-tɨ al-je al, kdɔtalə ḛ uwə njékində manjɨ lo-je kɨ rɔ-é-tɨ majɨ. 32 Ə ta ri ə́ mꞌa pa ɓəy? Kdɔ kinə kadɨ mꞌɔr-si poy Jedeɔ̰-je§, kɨ̀ Barakɨ-je*, kɨ̀ Samsɔ̰-je, kɨ̀ Jepte-je, kɨ̀ Dabidɨ-je§, kɨ̀ Samiyel-je*, kɨ̀ njépata-je kɨ́ ta Lubə-tɨ lé kaglo à kasɨ-m al. 33 Kɨ̀ takul kadmḛḛ ɓá dḛ ꞌtətɨ-né rɔ kɔ̰ɓe-je rəm, ꞌra-né né kɨ́ njururu rəm, dꞌingə-né né kɨ́ Lubə un mindɨ-é kdɔ kadɨ-dé rəm, dꞌutɨ-né ta ɓɔl-je rəm, 34 ꞌtɔl-né pər kɨ́ ɔ̰̀ kɨ̀ tɔ́gɨ-é lingɨm-lingɨm rəm, ꞌtḛḛ-né ta kiyərɔ-tɨ rəm, njémɔ̰y-je kàrè tɔ́gɨ-dé ree-né dɔ madɨ-é-tɨ gogɨ rəm, ꞌtətɨ-né rɔ adɨ asgar-je kɨ́ mba dꞌa̰y-né nɔ̰̀-dé-tɨ rəm tɔ. 35 Dené-je ꞌtəl dꞌingə dow-je lə-dé kɨ́ dꞌoy ɓá ꞌtɔsɨ ndəl ꞌtḛḛ.
Dow-je kɨ́ ná̰-je lé, dꞌadɨ-dé kɔ̰̀ n̰a̰ ya, ngà dḛ ꞌndigɨ kadɨ dow taa-dé ilə-dé taá al; bè kdɔ kadɨ dꞌingə-né né kɨ́ majɨ n̰a̰ kɨ́ to tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ. 36 Dḛ kɨ́ madɨ-je ꞌsɔkɨ-dé rəm, dꞌində-dé kɨ̀ ndəy marɔw rəm, dꞌilə-dé sil rəm, ɓá dꞌungɨ-dé dangay-tɨ rəm 37 ꞌtilə-dé kɨ̀ ər ꞌtɔl-dé rəm, ꞌna̰ mḛḛ-dé rəm, ꞌtijə-dé kɨ̀ sii rəm, ꞌtɔl-dé kɨ̀ kiyərɔ rəm. Dḛ kɨ́ ná̰-je dꞌilə taá yó-je kɨ nè-je, ndaá bin̰ə-je kɨ̀ ndaá batɨ-je ɓá to nékɔɔ-dé, né-je lay ya nal-dé, dꞌadɨ-dé kɔ̰̀, dꞌulə kəm-dé ndoo 38 ə dḛ kinlé kisɨ-dé dan dow-je-tɨ kɨ́ dɔnangɨ-tɨ tuwə-dé al! Dꞌilə kɨ̀ diləlo-je, kɨ̀ dɔ mbal-je, kɨ̀ bole mbal-je, kɨ̀ boleɓe-je. 39 Ə dḛ lay kinlé ta kɨ́ dɔ-dé-tɨ majɨ kɨ̀ takul kadmḛḛ lə-dé ya, ngà dꞌingə né kɨ́ Lubə un mindɨ-é kdɔ kadɨ-dé lé al. 40 Kdɔtalə Lubə uwə dɔ né kɨ́ majɨ n̰a̰ itə kɨ́ kete kdɔ ta lə-ji, adɨ to majɨ kɨ́ dḛ dꞌa majɨ kɔr njutɨ natɨ sə-ji.
11:3 11:3 Ja̰ 1:3 * 11:5 11:5 Kgn 5:24 11:12 11:12 Kgn 22:17 11:17 11:17 Kgn 21:12 § 11:32 11:32 Njg 6–8 * 11:32 11:32 Njg 4 11:32 11:32 Njg 13–16 11:32 11:32 Njg 10–12 § 11:32 11:32 1Sa 6–30; 2Sa 1–24; 1Ng 1–2 * 11:32 11:32 1Sa 1–31 11:37 11:37 Ta lə na̰ mḛḛ-dé kinlé, goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ ná̰-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ.