12
Ə jə̰i kàrè, dow-je kɨ́ ꞌtò nduy-nduy kɨ́ ꞌtɔjɨ kadmḛḛ lə-dé kinlé ꞌgəə dɔ-ji sipɨ tɔ ə́n ə́ adɨ jꞌmbati né kutɨ lay kɨ́ ɔy, kɨ̀ majal kɨ́ lo kadɨ ɓindɨ-ji ɔ̰̀ al ə jꞌuwəi rɔ-ji nga̰ jꞌa̰yi ngɔdɨ kɨ́ tokɨ dəjɨ kadɨ jꞌa̰yi. Jꞌadi kəm-ji tò kɨ dɔ Jeju-tɨ, kɨ́ ḛ ɓá to ꞌƁa kadmḛḛ rəm, to njèra kadmḛḛ kadɨ majɨ ɔr njutɨ rəm kin. Ḛ uwə rɔ-é nga̰ ingə kɔ̰̀ dɔ kagdəsɨ-tɨ, oo rɔsɔl kɨ né al, kdɔtalə rɔnəl kɨ́ sɔbɨ dɔ-é tò ngəbɨ-é, adɨ kɨ́ nè kin ḛ isɨ dɔ jikɔl kalikɔ̰ɓe-tɨ lə Lubə ngá.
Kuwə rɔ nga̰
ꞌGɨri dɔ Jeju-tɨ kɨ́ njéramajal-je dꞌɔsɨ-é kɨ̀ ta kɔsɨ kɨ́ nga̰ ya uwə rɔ-é nga̰ kin; bè al rəmə, mḛḛ-si à tujɨ kadɨ tɔ́gɨ-si ɔr wutɨ. Sə̰i ꞌrɔi kɨ̀ majal sar ꞌtḛḛi kɨ̀ məsɨ mbṵ al ɓəy. Ə sə̰i mḛḛ-si oy dɔ ndəjɨ-tɨ kɨ́ ꞌndəjɨ-si titɨ kɨ́ dow ndəjɨ-né ngan-é lé wa?
Ngon-m, ꞌoo kindəkɔjɨ lə ꞌƁaɓe kɨ né ndam al,
ə kinə kindəkɔjɨ tḛḛ dɔ-i-tɨ rəmə ꞌadɨ ɔr tɔ́gɨ-i al*.
Kdɔtalə dow kɨ́ ꞌƁaɓe ndigɨ-é ɓá ində-é ɔjɨ-é, ə dow-je lay kɨ́ ꞌto ngan-é-je ɓá ḛ ində-dé kɨ̀ ndəy. Ori mḛḛ-si lokɨ kindəkɔjɨ tḛḛ dɔ-si-tɨ. Lubə ində-si ɔjɨ-si titɨ ngan-é-je bè. Kdɔtalə ngon kɨ́ rá ɓá bɔbɨ-é ində-é ɔjɨ-é al wa? Ngà kinə dow-je lay dꞌingə kindəkɔjɨ ɓá sə̰i ingəi al rəmə, sə̰i ꞌtoi kɨ́ ngan-je kɨ́ bɔbɨ goto bè, ɓɨ ngan-je kɨ́ kojɨ kəy al. Kdɔ bɔbɨ-ji-je kɨ́ nangɨ nè ɓəy ə́ dꞌində-ji dꞌɔjɨ-ji ə jꞌiləi kujɨ dɔ-dé-tɨ, ngà Bɔbɨ-ji kɨ́ dɔra̰-tɨ kɨ́ ban ɓá jꞌa kuləi dɔ-ji gin tɔ́gɨ-tɨ liə kdɔ kadɨ jꞌisi-né kəm al wa? 10 Kdɔ, bɔbɨ-ji-je dꞌində-ji dꞌɔjɨ-ji kaglo sḛ bè par, kdɔ dꞌoo dꞌadɨ to né kɨ́ majɨ, ngà Lubə lé ḛ ində-ji ɔjɨ-ji kdɔ majɨ lə-ji kɨ́ tɔgrɔ-tɨ, kdɔ kadɨ jꞌori-na̰ siə dɔ kaa njay-tɨ liə. 11 Tɔgrɔ-tɨ ya, kindəkɔjɨ lay ya lé, dɔsa̰y ɓəy ə́ to mḛḛkɔ̰̀ ɓɨ to né rɔnəl al; ngà go-tɨ gogɨ rəmə, kɨ rɔ dow-je-tɨ kɨ́ dꞌingə néndó mḛḛ-é-tɨ lé, kandɨ-é to lapiya kɨ̀ né ra kɨ́ njururu. 12 Gin-é kin ɓá kadɨ ꞌsurəi ji-si kɨ́ oy njururu, kɨ̀ nja-si-je kɨ́ tɔɔ nakɨ-nakɨ kin. 13 Kadɨ nja-si un rəbɨ-je kɨ́ tò njururu-njururu, kdɔ kadɨ nja kɨ́ mətɨ ɔr ta-na̰-tɨ al, ngà kadɨ lapiya ɓá tò§. 14 ꞌSangi lapiya kɨ rɔ dow-je-tɨ lay ə ꞌsangi kaa njay kɨ́ ḛ ya goto rəmə, dow à koo ꞌƁaɓe al kin tɔ. 15 Ooi go rɔ-si majɨ kadɨ dow madɨ uwə rɔ-é ɔr kɔgɨ nal-né ramajɨ lə Lubə al rəm; kadɨ dow madɨ tokɨ kagɨ kɨ́ atɨ kɨ́ təl isɨ tubə dɔjigɨ-é-tɨ kin bè al, nè à junglu-si ə à kun mḛḛkatɨ liə kində-né dow-je n̰a̰. 16 Ooi go rɔ-si majɨ kadɨ dow madɨ to njèrakaya al rəm, njèkoo né kɨ́ aa njay kɨ né kɨ́ kɔgɨ kare, titɨ Esuwa kɨ́ ta lə nékuso kɨ́ nja káre ya un-né dər liə ndogɨ kin al rəm. 17 Sə̰i gəi kɨ́ sa̰y go-tɨ, lokɨ ḛ ndigɨ tɔrndi kɨ sɔbɨ dɔ dər lé, dꞌɔsɨ-é ta-tɨ ngərəngɨ; ḛ təl sangɨ kɨ̀ nɔ̰ kəm-é-tɨ ya, ngà ḛ asɨ kadɨ adɨ bɔbɨ-é təl najɨ ndi-é al ngá. 18 Kdɔtalə sə̰i lé ɔwi ngɔsi kàdɨ̀ mbal-tɨ kɨ́ dow à kɔdɨ kɨ̀ ji-é kin al rəm, kɨ mbɔ́ pər-tɨ kɨ́ ɔ̰̀ mbil-mbil kin al rəm, mbɔ́ tilkisɨ-tɨ al rəm, mbɔ́ lo-tɨ kɨ́ ndul ndḭ-ndḭ al, ɓá mbɔ́ yə́lbo-tɨ kɨ́ ulə mbḭ-mbḭ al rəm, 19 mbɔ́ lo-tɨ kɨ́ təbɨ mbanga ɓa-tɨ kin al rəm, ɓá lo kɨ́ ndi dow ɓa-tɨ boy mbing adɨ dḛ kɨ́ dꞌoo ꞌdəjɨ kadɨ nꞌooi ta kinlé gogɨ rangɨ al ngá kin káre sə̰i ɔwi mbɔ́-tɨ al rəm. 20 Kdɔ ta lə ndukun kɨ́ panè: «Da̰ ya ɓá ɔdɨ rɔ mbal kinlé kàrè, dꞌa tilə-é kɨ̀ ər tɔl-é» kinlé dum dɔ-dé*. 21 Ə né kɨ́ Moiyijɨ oo lé, tò ɓəl n̰a̰ adɨ ḛ panè: Mꞌɓəl rəm, mꞌdadɨ rəm. 22 Ngà sə̰i rəmə ɔwi mbɔ́ mbal Siyɔ̰-tɨ kɨ́ ɓebo-tɨ lə Lubə kɨ́ njèkisɨ kəm, Jorijalḛm kɨ́ dɔra̰-tɨ, kɨ̀ mbɔ́ malayka-je-tɨ kɨ́ ɓudɔgɨ nja n̰a̰-n̰a̰ rəm; 23 sə̰i ɔwi mbɔ́ kosɨ dow-je-tɨ kɨ́ ꞌtokɨ ngan dər-je kɨ́ ri-dé tokɨ ndàngɨ dɔra̰-tɨ kɨ́ dꞌa̰ ꞌra rɔnəl rəm; mbɔ́ Lubə-tɨ kɨ́ njègangta lə dow-je lay rəm; ɓá mbɔ́ ndil dow-je-tɨ kɨ́ njururu kɨ́ ꞌtəl-dé dꞌadɨ ꞌmajɨ dꞌɔr njutɨ rəm; 24 sə̰i ɔwi mbɔ́ Jeju-tɨ, kɨ́ njèkulə dow-je nojɨ natɨ mḛḛ kulənojɨ-tɨ kɨ́ sigɨ; kɨ̀ mbɔ́ məsɨ-tɨ kɨ́ səkɨ kɨ́ pa ta majɨ n̰a̰ itə ꞌlə Abɛl rəm. 25 Ooi go rɔ-si majɨ, dow kɨ́ njèkidə-si ta lé, ɔsi-é ngərəngɨ al. Kdɔtalə kinə dḛ kɨ́ ndɔkɨ dꞌɔsɨ dow kɨ́ njèkidə-dé ta kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè ngərəngɨ, ꞌtḛḛ ta tujɨ-tɨ al lé, ban ɓá jə̰i ɓá jꞌa tḛḛi ta tujɨ-tɨ, lokɨ jꞌmbati kooi dɔ ta ndəjɨ kɨ́ dɔra̰-tɨ wa? 26 Ḛ lé, ndɔkɨ ndi-é yəkɨ dɔnangɨ, ə ngɔsnè un mindɨ-é adɨ-ji panè: Gidɨ gogɨ rangɨ lé, mꞌa yəkɨ dɔnangɨ ya par al ngá, ngà mꞌa yəkɨ dɔra̰ tɔ. 27 Ta kɨ́ ꞌpa panè gidɨ gogɨ rangɨ kinlé, tɔjɨ kɨ́ né-je kɨ́ tò kadɨ ꞌyəkɨ ə́ ꞌyəkɨ ngá kinlé, dꞌa kɔr kɔgɨ, kdɔ kadɨ né-je kɨ́ dum yəkɨ ɓá à nà̰y. 28 Gin-é kin ɓá jə̰i kɨ́ jꞌingəi kɔ̰ɓe kɨ́ dum yəkɨ lé adi jꞌra oiyo Lubə rəm, jꞌpoli-é pole kɨ́ nəl-é, kɨ̀ kujɨ kɨ́ kilə dɔ-é-tɨ natɨ kɨ̀ ɓəl. 29 Kdɔ Lubə lə-ji to pər kɨ njèkɔ̰̀ lo tɔ§.
* 12:5 12:5 Gos 3:11 12:6 12:6 Gos 3:12 12:12 12:12 Eja 35:3 § 12:13 12:13 Gos 4:26 * 12:20 12:20 Tḛt 19:12-13 12:21 12:21 Det 9:19 12:26 12:26 Aje 2:6 § 12:29 12:29 Det 4:24