13
Ndəjɨ kɨ́ sɔbɨ dɔ né-je kɨ́ gay-gay
Ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, uwəi rɔ-si nga̰ mḛḛ ndigɨ-na̰-tɨ. Adi mḛḛ-si oy dɔ ra mba-tɨ al, kdɔ takul mba kɨ́ ra lé ɓá dow-je madɨ ꞌgə lo-é al ya dꞌuwə-né malayka-je kɨ rɔ-dé-tɨ.
Adi mḛḛ-si ole dɔ dangay-je-tɨ, titɨ né kɨ́ sə̰i kàrè a̰i sə-dé natɨ dangay-tɨ bè rəm, dow-je kɨ́ dꞌadɨ-dé kɔ̰̀ kàrè adi mḛḛ-si ole dɔ-dé-tɨ, titɨ né kɨ́ ingəi kɔ̰̀ dajɨ rɔ-si-tɨ natɨ sə-dé bè rəm tɔ.
Kadɨ taana̰ to né kɨ́ dow-je lay dꞌilə kujɨ dɔ-tɨ, ə kadɨ dené-je kɨ̀ dingəm ꞌngəm rɔ-dé dꞌadɨ-na̰. Kdɔ Lubə à gangta dɔ njérakaya-je-tɨ kɨ̀ njésangɨ-na̰-je-tɨ.
Adi kəmnda là ɓá ɔr nɔ̰̀-si mḛḛ panjiyə-si-tɨ al; adi mḛḛ-si usɨ nangɨ dɔ né-je-tɨ kɨ́ ji-si-tɨ nè kin ya, kdɔ Lubə ya kɨ̀ dɔ-é panè: «Mꞌa̰ kin̰ə-i kɔgɨ al, mꞌa tusɨ-i kin̰ə-i kɔgɨ nda̰ bè al* Gin-é kin ɓá jꞌa kasi pai-né ta kɨ̀ mḛḛnda ka̰y painè: ꞌƁaɓe ya to njèra sə-m; mꞌa ɓəl al. Ri ɓá dow à kasɨ ra sə-m wa?
Adi mḛḛ-si ole dɔ njékɔr nɔ̰̀-si-je-tɨ, kɨ́ ꞌpa ta lə Lubə dꞌadɨ-si; ooi tɔl ta kisɨ kɨ̀ dɔ taá lə-dé ə ꞌndaji kadmḛḛ lə-dé. Jeju Kristɨ lé gangɨ kisɨ-é kin ya isɨ-né tagnè rəm, ɓone rəm, ɓá à kisɨ-né sartagangɨ rəm tɔ. In̰əi rɔ-si adi néndó-je kɨ́ mba kɨ́ gay-gay lay kin ya ɔr-si go-é-tɨ al. Kdɔtalə tò majɨ kadɨ ramajɨ lə Lubə ɓá ulə dingəm mḛḛ-ji-tɨ, ɓɨ kadɨ ndu-je kɨ́ sɔbɨ dɔ nékuso-je kin ɓá uwə mḛḛ-si al; ndu-je kinlé njénjiyə go-tɨ-je kin ya kàrè ra sə-dé al. 10 Jə̰i jꞌɔwi kɨ̀ logugɨ né kɨ́ njérakullə mḛḛ kəykubɨ-tɨ lə Lubə ya kàrè dꞌɔw kɨ̀ tɔ́gɨ kadɨ dꞌuso né titɨ al. 11 Kdɔ da̰-je kɨ́ burə dɔ njégugné-je lə Lubə ɔw kɨ̀ məsɨ-dé lo-tɨ kɨ́ aa njay kdɔtalə majal-je lé, ꞌró-dé pər gidɨ ɓe-tɨ ndaa-tɨ. 12 Gin-é kin ɓá, Jeju ya kàrè, kadɨ aa dow-je kɨ̀ məsɨ-é lé, ḛ ingə kɔ̰̀ gidɨ ɓe-tɨ ndaa-tɨ tɔ. 13 Ə́n ə́ adɨ jꞌtḛḛi kɨ gidɨ ɓe-tɨ ndaa-tɨ kadɨ jꞌɔwi kɨ rɔ-é-tɨ ə kadɨ jꞌndigi dɔ-tɨ kadɨ rɔsɔl liə kin tḛḛ dɔ-ji-tɨ tɔ. 14 Kdɔ jə̰i jꞌɔwi kɨ̀ ɓebo kɨ́ à tò sartagangɨ nangɨ nè al, ngà jꞌisi jꞌsangi ḛ kɨ́ à ree. 15 Kɨ̀ takul Jeju rəmə, kadɨ ndɔ-je lay ya jꞌadi patɔ́y-je ɓá to négugɨ§ kɨ́ kadɨ jꞌadi Lubə, adɨ to ta-je kɨ́ kadɨ tḛḛ ta-je-tɨ rəsɨ sɔbɨ dɔ ri-é. 16 Ngà kḛ ɓá majɨ kɨ́ ra, kɨ̀ ra kɨ̀ na̰ lé, adi mḛḛ-si oy dɔ-tɨ al, kdɔ négugɨ-je kɨ́ bè kin ɓá nəl Lubə. 17 ꞌTəli rɔ-si go ta-tɨ lə njékɔr nɔ̰̀-si-je ə uləi dɔ-si gin tɔ́gɨ-tɨ lə-dé. Kdɔ dḛ lé dꞌisɨ dꞌində kəm-dé go-si-tɨ, kdɔ dḛ dꞌa kɔr go kullə-é. ꞌRai bè kdɔ kadɨ ꞌra kullə lə-dé kɨ̀ rɔnəl ɓɨ kadɨ ꞌra kɨ̀ mḛḛkɔ̰̀ al; bè al rəmə né kɨ́ à majɨ sə-si goto.
Ndəjɨ-je kɨ̀ lapiya kɨ́ ra
18 ꞌPai ta kɨ̀ Lubə kdɔ ta lə-ji; kdɔ jꞌgə mḛḛ-ji-tɨ majɨ kɨ́ mḛḛ-ji uwə-ji kɨ̀ ta dɔ né-tɨ madɨ al ə jꞌɔjɨ mḛḛ-ji-tɨ kadɨ jꞌadɨ panjiyə-ji majɨ mḛḛ né-je-tɨ lay. 19 Mꞌdəjɨ-si kɨ̀ rɔ tungə-m ya kadɨ ꞌrai, kdɔ kadɨ mꞌingə tarəbɨ mꞌɔw-né rɔ-si-tɨ kalangɨ. 20 Kadɨ Lubə kɨ́ njèlapiya, kɨ́ njèkadɨ ꞌƁaɓe lə-ji Jeju kɨ́ to njèkul batɨ-je kɨ́ boy tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ dan njékoy-je-tɨ kɨ̀ takul məsɨ kulənojɨ kɨ́ sartagangɨ kinlé, 21 adɨ asi rai né-je lay kɨ́ majɨ, kdɔ kadɨ ꞌrai-né mḛḛndigɨ liə; kadɨ ra kullə mḛḛ-ji-tɨ adɨ jꞌrai né-je kɨ́ nəl-é kɨ̀ takul Jeju Kristɨ, kɨ́ riɓa to ꞌliə ya kɨ̀ dɔ ɓal-ɓal! Amḛn!
22 Ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, mꞌdəjɨ-si kadɨ taai ta dingəm-je kinlé kɨ̀ mḛḛ kɨ́ kilə dɔ madɨ-é-tɨ; kdɔ ḛ kin ya to ta-je kɨ́ mꞌndàngɨ gɔjɨ ɗekse bè ya mꞌadɨ-si. 23 Kadɨ ꞌgəi kɨ́ ngonkɔ̰-ji Timote kɨ́ njèkadmḛḛ lé, dꞌin̰ə-é taá ngá. Kinə ree kalangɨ rəmə, jḛ siə jꞌa kɔw natɨ koo-si. 24 ꞌRai lapiya njékɔrnɔ̰̀-si-je kɨ̀ njékaa njay-je lay ya. Dḛ kɨ́ dɔnangɨ Itali-tɨ ꞌra-si lapiya. 25 Kadɨ ramajɨ lə Lubə nà̰y sə-si lay!
* 13:5 13:5 Joj 1:5 13:6 13:6 Pa 118:6 13:11 13:11 Mbl 16:27 § 13:15 13:15 Pa 50:14,23