Mbete kɨ́
Jakɨ
ndàngɨ
Ta-je kɨ́ dɔ mbete-tɨ kɨ́ Jakɨ ndàngɨ
Jakɨ ndàngɨ mbete kin kadɨ ra kɨ̀ njéndó-é-je kadɨ ꞌgə-né né kɨ́ tɔjɨ kadmḛḛ kɨ́ tɔgrɔ-tɨ rəm, ɓá kadɨ ulə dingəm mḛḛ-dé-tɨ kadɨ ꞌra kullə kadmḛḛ lə-dé rəm tɔ. Jakɨ 1:1 tɔjɨ kɨ́ dow-je kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ Jakɨ ndàngɨ mbete kin adɨ-dé lé, ꞌto jipɨ-je kɨ́ dꞌadɨ mḛḛ-dé Jeju Kristɨ, kɨ́ dꞌisɨ dɔnangɨ Israyel-tɨ al. Ngà to mbete kɨ́ à ra kɨ̀ dow-je lay kɨ́ dꞌadɨ mḛḛ-dé Jeju tɔ. Jakɨ tɔjɨ rɔ-é kɨ njèrakullə lə Lubə kɨ̀ ꞌlə ꞌƁaɓe Jeju Kristɨ (Jak 1:1). Dan dow-je-tɨ kɨ́ sɔ kɨ́ ri-dé lə Jakɨ mḛḛ Kunmindɨ-tɨ kɨ́ Sigɨ kinlé, à to ḛ kɨ́ ꞌpanè to kɨ́ káre dan ngankɔ̰ Jeju-je-tɨ kin ɓá ndàngɨ mbete kinlé (Mat 13:55; Mar 6:3). Pol pa ta liə mḛḛ mbete-tɨ kɨ́ adɨ Galatɨ-je 1:19 tɔ. Go tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ-tɨ lə Jeju ɓəy ɓá Jakɨ lé adɨ mḛḛ kɨ́ Kristɨ to dow kɨ́ Lubə un mindɨ-é kdɔ kadɨ-é ree lé (1Kɔ 15:7). Go-tɨ, Jakɨ təl to njèkɔrnɔ̰̀ njékəwna̰-je kɨ́ Jorijalḛm. Mbete kullə-je lə njékɔwkulə-je 15 pa ta lə kullə liə. Ḛ tum gin mbete liə kɨ́ ta kɨ́ sɔbɨ dɔ na̰mḛḛ dow kɨ́ à kadɨ njèkadmḛḛ tɔgɨ mḛḛ kadmḛḛ-tɨ. Ɓá go-tɨ, ḛ pa ta kɨ́ sɔbɨ dɔ panjiyə-je kɨ́ gay-gay mḛḛ kadmḛḛ-tɨ rəm, ɓá pa ta kɨ́ sɔbɨ dɔ ra kullə kɨ̀ ta lə Lubə rəm, ra kɨ̀ njéndoo-je rəm, ɓá tɔjɨ kullə ra lə kadmḛḛ rəm, pa kɨ́ dɔ koo-tɨ kɨ́ kadɨ dow oo go ta-é dɔ ta-tɨ kɨ́ ḛ pa rəm, ɓá pa ta kɔw-tɨ kɨ́ kadɨ dow ɔw kɨ̀ gosɨ lə Lubə rəm tɔ. Ḛ ndɔr mbi njénékingə-je, ə ulə dingəm mḛḛ njékadmḛḛ-je-tɨ kɨ́ dꞌisɨ ꞌngəbɨ təl lə ꞌƁaɓe, ɓá mbusɨ nja-dé kadɨ ꞌra né kɨ́ tɔgrɔ-tɨ rəm, kadɨ ꞌpa ta kɨ̀ Lubə rəm, ɓá kadɨ ꞌtəl kɨ̀ dḛ kɨ́ ꞌndəm kadɨ dꞌingə kajɨ rəm tɔ.
1
Tɔjɨ rɔ kɨ̀ Lapiya kɨ́ ra
Ma̰ Jakɨ kɨ́ ngonnjèkullə lə Lubə, kɨ̀ ngonnjèkullə lə ꞌƁaɓe Jeju Kristɨ, ɓá mꞌndàngɨ mbete kin mꞌadɨ-si sə̰i gin kojɨ kɨ́ dɔgɨ gidɨ-é* joo kɨ́ ꞌsanəi-na̰ dɔ ɓe-je-tɨ kɨ́ rangɨ ə mꞌra-si lapiya.
Kadmḛḛ kɨ̀ gosɨ
Ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, né-je kɨ́ gay-gay kɨ́ tḛḛ dɔ-si-tɨ na̰ mḛḛ-si kdɔ koo kinlé, kadɨ ooi kɨ né rɔnəl kɨ́ ɔr njutɨ. Kdɔ sə̰i ꞌgəi kɨ́ na̰ kadmḛḛ lə-si kdɔ koo kinlé, à kojɨ kuwə rɔ nga̰. Ngà kadɨ kuwə rɔ nga̰ lə-si a̰ lo ka̰-é-tɨ gərərə, kdɔ kadɨ ꞌtoi dow-je kɨ́ asi gakɨ rəm, mḛḛ-si idɨ njikɨ-njikɨ, ə kadɨ ꞌtoi dow-je kɨ́ né madɨ nal-si al rəm tɔ. Kinə dow káre dan-si-tɨ nal gosɨ rəmə, kadɨ dəjɨ Lubə ə à kadɨ-é; kdɔ Lubə to njèkadɨ né dow-je lay kare kɨ̀ ndinojɨ. Ngà kadɨ dowbé dəjɨ kɨ̀ kadmḛḛ rəm, ɓá kadɨ-é tadɨ ta dɔ-tɨ al rəm tɔ. Kdɔtalə dow kɨ́ tadɨ ta dɔ né-tɨ lé titɨ-na̰ kɨ̀ pungum man babo kɨ́ yə́l ɔsɨ-é yó-je kɨ nè-je kin bè. Kadɨ dow kɨ́ titɨ-na̰ bè kinlé, gə kɨ́ à kingə né ji ꞌƁaɓe-tɨ al. To dow kɨ́ mḛḛ-é ra joo rəm, kɔjra-je liə lay ya ḛ a̰ dɔ-tɨ al.
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ njèndoo dḛ kɨ̀ njènékingə
Kadɨ ngonkɔ̰-ji kɨ́ njèkadmḛḛ kɨ́ to njèndoo ra rɔnəl kdɔ dɔ-é tò kɨ taá. 10 Ə njènékingə rəmə, kadɨ-é ra rɔnəl kdɔ dɔ-é tò kɨ nangɨ tɔ. Kdɔ ḛ à goto titɨ kɨ́ putɨ wale ur-né kin bè. 11 Lokɨ kàdɨ̀ ubə ɓá ɔsɨ n̰a̰ lé, wale ndole ə putɨ-é ur adɨ kurə-é kɨ́ kete goto. Bè ya tɔ ə́ njènékingə à goto-né ta kullə-je-tɨ liə.
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ na̰mḛḛ koo rəm, néna̰ rəm
12 Dow kɨ́ a̰ gərərə mḛḛ néna̰-tɨ lé, to njènékumə̰; kdɔ go ka̰ gərərə-tɨ liə lé ḛ à kingə nédɔji kɨ́ sɔbɨ dɔ kiskəm kɨ́ ꞌƁaɓe un mindɨ-é kdɔ kadɨ dow-je kɨ́ njéndigɨ-é. 13 Kinə néna̰ tḛḛ dɔ dow-tɨ rəmə kadɨ-é panè «to Lubə ɓá na̰ nꞌḛ̀» al, kdɔ Lubə lé né kɨ́ majɨ al à na̰-é al rəm, ɓá ḛ ya kɨ̀ dɔ-é kàrè na̰ dow al rəm tɔ. 14 Ngà ná̰-ná̰ kɨ́ né na̰-é lé to kəmnda né kɨ́ tò mḛḛ-é-tɨ ya ədɨ-é ə ndɔr-é kɨ ta-tɨ. 15 Go-tɨ, lokɨ kəmnda ra ɓe mḛḛ-é-tɨ rəmə ojɨ majal, ə lokɨ majal ɔw kɨ kete-kete lé ojɨ koy tɔ.
16 Ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ kɨ́ mꞌində-si dan kəm-m-tɨ, ədi rɔ-si al: 17 Kadkare lay kɨ́ majɨ n̰a̰ kɨ̀ kɨ́ majɨ ɔr njutɨ lé, to né-je kɨ́ taá kɨ́ ḭ rɔ Lubə-tɨ kɨ́ to Bɔbɨ né-je kɨ́ ndógɨ. Lubə lé ḛ mbəl rɔ-é tò gay al rəm, ɓá ndil né kɨ́ njèmbəl rɔ-é goto rɔ-é-tɨ rəm tɔ.
18 Lubə ya ojɨ-ji kɨ̀ mḛḛndigɨ liə kɨ̀ takul ta liə kɨ́ to ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ, kdɔ kadɨ jꞌtoi titɨ dɔdər né-je lay kɨ́ ḛ ra-dé kin bè.
Koo ta lə Lubə ə təl rɔ go-tɨ
19 Ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ kɨ́ mꞌində-si dan kəm-m-tɨ, né kɨ́ kadɨ ꞌgəi ə́n: Kadɨ ná̰-ná̰ ya ḭ kalangɨ oo ta, ngà kadɨ ḭ kalangɨ pa ta al rəm, ɓá kadɨ ḭ kalangɨ ra wɔngɨ al rəm tɔ. 20 Kdɔ wɔngɨ lə dow à ra né kɨ́ njururu lə Lubə al. 21 Gin-é kin ɓá kadɨ ꞌmbati-né né-je lay kɨ́ tò n̰ḛ kɨ̀ né-je lay kɨ́ to kullə mḛḛndul kɨ́ nà̰y mḛḛ-si-tɨ, rəmə ta kɨ́ ꞌdubɨ mḛḛ-si-tɨ kɨ́ to ta kɨ́ à kasɨ kajɨ ndil-si kinlé ɓá kadɨ ꞌndigi dɔ-tɨ kɨ̀ dɔ kɨ́ sɔl lɔm-lɔm. 22 Ooi ta kɨ koo par al, ngà ooi ta ə ꞌtəli rɔ-si go-tɨ ɓane, ɓɨ ədi rɔ-si kɨ̀ ta-je kɨ́ kuy kɨ natɨ al. 23 Kdɔ dow kɨ́ oo ta ɓá təl rɔ-é go-tɨ al lé, titɨ-na̰ kɨ̀ dow kɨ́ oo ta kəm-é sɔɔbɔ-tɨ, 24 ɓá ɔtɨ ɔw rəmə tajinatɨ nè ya mḛḛ-é oy dɔ ta kəm-é-tɨ lé səl kin bè. 25 Ngà dow kɨ́ ndər gin ndukun kɨ́ majɨ kɨ́ njètaa-ji kilə-ji taá kin ə təl rɔ-é go-tɨ ɓá a̰ dɔ-tɨ njángɨ, ɓɨ adɨ mḛḛ-é oy dɔ-tɨ al, ngà ḛ ra-né kullə kɨ̀ rɔ tungə-é rəmə, dowbé kinlé to njènékumə̰ mḛḛ kullə ra-é-tɨ. 26 Kinə dow ɓa rɔ-é njèpole né ɓá ngəm ndɔ̰-é al lé, ḛ ədɨ rɔ-é kɨ kədɨ, népole lə dowbé kinlé to né kɨ́ kɔgɨ kare. 27 Yən, népole kɨ́ Lubə kɨ́ Bɔbɨ-ji oo adɨ to népole kɨ́ aa njay kɨ́ né kɨ́ majɨ al goto-tɨ ta kəm-é-tɨ lé, to koo go ngan al-je kɨ̀ njéngɔwkoy-je dan nékəmtondoo-je-tɨ lə-dé, ə kitə rɔ ngərəngɨ kàdɨ̀ né-je-tɨ kɨ́ dɔnangɨ-tɨ kɨ́ tò n̰ḛ.
1:1 1:1 Mat 13:55; Mar 6:3; Knj 15:13; Gal 1:19 * 1:1 1:1 Dow-je kɨ́ Jakɨ ɓa-dé gin kojɨ kɨ́ dɔgɨ gidɨ-é joo kinlé, to gin kojɨ Israyel-je kɨ́ məsɨ-tɨ kɨ́ dꞌadɨ mḛḛ-dé Jeju. Ngà ta kinlé à sɔbɨ dɔ dow-je lay kɨ́ ꞌto jipɨ-je al kɨ́ dꞌadɨ mḛḛ-dé Jeju tɔ. 1:8 1:8 1Ja̰ 5:14-15; Mat 7:7-11; 15:22-28; Luk 18:1-8