Mbete kɨ́ dɔsa̰y kɨ́
Ja̰
ndàngɨ
Ta-je kɨ́ dɔ mbete-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ Ja̰ ndàngɨ
Njèkɔwkulə Ja̰ ndàngɨ mbete kin kdɔ ra-né kɨ̀ njékadmḛḛ-je mḛḛ kuwə-tɨ kɨ́ dꞌuwə-na̰ lubɨ-lubɨ kɨ̀ Lubə rəm, dꞌuwə-na̰ lubɨ-lubɨ kɨ̀ ngankɔ̰-dé-je, kɨ̀ kɔ̰nan-dé-je mḛḛ kadmḛḛ-tɨ rəm. Mbete kinlé, kújɨ ndàngɨ-é tò gay kɨ̀ ndəgɨ mbete-je, ngà ta kɨ́ njèndàngɨ-é panè: «Sə̰i» kin rəm, ta kɨ́ ḛ panè: «Ngan-m-je kɨ́ ndḛ» kinlé tɔjɨ kɨ́ njèndàngɨ mbete kinlé ndàngɨ adɨ dow-je madɨ ya tagay. Mbete kinlé, ri njèndàngɨ-é goto mḛḛ-é-tɨ, ngà ḛ tɔjɨ rɔ-é lo kɔr-é-tɨ kɨ́ 1:1 kɨ dow kɨ́ oo Jeju kaglo-tɨ kɨ́ Jeju isɨ-né dɔnangɨ-tɨ nè. Mbete kinlé kújɨ ndàngɨ-é rəm, mbete Poyta-je kɨ́ káre rəm, ya tɔjɨ kɨ́ njèndàngɨ-é to Ja̰ kɨ́ to kɨ́ káre dan njéndó né-je-tɨ lə Jeju kɨ́ dɔgɨ gidɨ-é joo kɨ́ njèndàngɨ mbete Poyta kɨ́ Majɨ kɨ́ ri Ja̰ tò dɔ-tɨ. Dow-je kɨ́ Ja̰ ndàngɨ mbete adɨ-dé ɓá ɓa-dé «ngan-je kɨ́ ndḛ» kinlé, to njékadmḛḛ-je kɨ́ ḛ ndigɨ-dé n̰a̰. Dḛ ꞌto njékəwna̰-je kɨ́ gay-gay kɨ́ dꞌisɨ kɔ̰ɓe-tɨ lə dow-je kɨ́ Rɔm, dɔnangɨ Aji-tɨ kɨ́ ngon-é kɨ́ ɓone bè ꞌɓa-é Turki. Ja̰ to njèkɔr nɔ̰̀-dé kaglo-tɨ kɨ́ nà̰y n̰a̰ al kadɨ oy-né. Ja̰ panè: Lubə to londógɨ (ꞌNdó 1:5) rəm, to njèndigɨ dow-je rəm (4:8,16). Londógɨ tɔjɨ ta kɨ tɔgrɔ-tɨ. Mḛḛ kəy mbete-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ Ja̰ ndàngɨ lé, ḛ ɔsɨ kagɨ dɔ majɨ-tɨ kɨ́ majɨ kadɨ dow gə ndógɨ lə ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ, ə kadɨ panjiyə-é ɔw natɨ siə kdɔ kadɨ dowbé a̰ mḛḛ kuwə-na̰ lubɨ-lubɨ-tɨ kɨ̀ Lubə rəm, kɨ̀ njékadmḛḛ-je kɨ́ rangɨ rəm. Beɓa à ra kadɨ dḛ kɨ́ ꞌto njékadmḛḛ-je dꞌusɨ-né mḛḛ majal-tɨ kdɔ néndó-je kɨ́ ngɔm lə njékɔsɨ ta Kristɨ kin al (ꞌNdó 2:18-23). Mḛḛ kəy mbete-tɨ kɨ́ njèkungɨ-tɨ joo kɨ́ Ja̰ ndàngɨ lé, ḛ ɔsɨ kagɨ dɔ ndigɨ dow-je-tɨ kɨ́ ḛ ɓá to gin kuwə-na̰ lubɨ-lubɨ kinlé.
1
Kulə gin ta
Ja̰ 1:1-14
Né kɨ́ tò lo kulə gin-é-tɨ nṵ, né kɨ́ jꞌoo ta-é kɨ̀ mbi-ji, né kɨ́ jꞌoo kɨ̀ kəm-ji, né kɨ́ jꞌtən joo majɨ-é ɓá jꞌɔdɨ rɔ kɨ̀ ji-ji rəm lé, to né kɨ́ sɔbɨ dɔ ta kɨ́ njèkadɨ dow-je dꞌisɨ kəm; ə kiskəm lé, tɔjɨ rɔ-é ndaa-tɨ rəsɨ adɨ jꞌoo kɨ̀ kəm-ji, jꞌpa ta-é jꞌadɨ dow-je; kiskəm kɨ́ sartagangɨ kɨ́ isɨ natɨ kɨ̀ Bɔbɨ-ji ɓá tɔjɨ rɔ-é ndaa-tɨ rəsɨ ta kəm-ji-tɨ lé ɓá, jꞌilə mbḛ-é jꞌadɨ-si. Né kɨ́ jꞌoo ta-é kɨ̀ mbi-ji ə kəm-ji oo rəm lé, ɓá jꞌilə mbḛ-é jꞌadɨ-si, kdɔ kadɨ sə̰i kàrè adi jꞌuwəi-né-na̰ lubɨ-lubɨ tɔ. Ə kuwə-na̰ lubɨ-lubɨ lə-ji lé, to kuwə-na̰ lubɨ-lubɨ kɨ̀ Bɔbɨ-ji rəm, ɓá to kuwə-na̰ lubɨ-lubɨ kɨ̀ Ngon-é Jeju Kristɨ rəm tɔ. Ta kinlé, jꞌndangɨ jꞌadɨ-si kdɔ kadɨ rɔnəl lə-ji ɔr-né njutɨ.
Njiyə lo kɨ́ ndógɨ-tɨ
Ta kɨ́ jꞌoo ta Jeju Kristɨ-tɨ ɓá jꞌɔw kɨ̀ kidə-si tin: Lubə to londógɨ, lo kɨ́ ndul goto rɔ-é-tɨ.
Kinə jꞌpainè jꞌuwəi-na̰ lubɨ-lubɨ siə ya ɓá jꞌnjiyəi lo kɨ́ ndul-tɨ ɓəy rəmə, jꞌədi ta kɨ kədɨ ɓɨ jꞌrai né kɨ́ ɔw natɨ kɨ̀ ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ al. Ngà kinə jꞌnjiyəi lo kɨ́ ndógɨ-tɨ titɨ kɨ́ Lubə ya kɨ̀ dɔ-é isɨ-né lo kɨ́ ndógɨ-tɨ kin bè rəmə, jꞌtoi dow-je kɨ́ jꞌuwəi-na̰ lubɨ-lubɨ rəm, ɓá məsɨ Ngon-é Jeju bɔr majal-je lə-ji kɔgɨ lay rəm tɔ.
Kinə jꞌpainè jꞌrai majal al rəmə, jə̰i ya jꞌədi rɔ-ji ə ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ goto ta-ji-tɨ. Ə kinə jꞌɔri man dɔ majal-je-tɨ lə-ji rəsɨ tɔ rəmə, ḛ to njéka̰ dɔ ndi-é-tɨ rəm, njèra né kɨ́ njururu rəm, adɨ à kin̰ə go majal-je lə-ji lé kɔgɨ rəm, ɓá né-je kɨ́ njururu al kɨ́ jꞌrai kàrè à bɔr kɔgɨ lay rəm tɔ. 10 Ngà kinə jꞌpainè jꞌrai majal al rəmə, jꞌɓai-é njèkədta rəm, ɓá ta liə kàrè goto mḛḛ-ji-tɨ rəm tɔ.
1:1 1:1 Ja̰ 1:1 1:2 1:2 Ja̰ 1:14