2
Ngan-m-je, mꞌndàngɨ ta kin mꞌadɨ-si kdɔ kadɨ ꞌrai majal al. Ngà kinə dow madɨ ra majal rəmə, njèpata gangɨ-né dɔ-ji rɔ Bɔbɨ-ji-tɨ isɨ nɔ̰ɔ̰, to Jeju Kristɨ kɨ́ to dow kɨ́ njururu. Jeju Kristɨ lé, ḛ ya kɨ̀ dɔ-é ilə rɔ-é kadkare-tɨ oy kdɔ majal-je lə-ji; ḛ oy kdɔ majal-je lə-ji jə̰i ya par al, ngà kdɔ majal-je lə dow-je lay kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè tɔ.
Təl rɔ go ta-tɨ lə Lubə kɨ̀ ndigna̰
Mat 7:21-23; Ja̰ 13:34,35; 14:21-24
Né kɨ́ jꞌgəi-né kɨ́ jꞌgəi Lubə lé, to təl kɨ́ jꞌtəli rɔ-ji go ndukun-je-tɨ liə. Dow kɨ́ panè nꞌgə-é ya ɓá təl rɔ-é go ndukun-je-tɨ liə al lé, to njèkədta ə ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ goto ta-é-tɨ. Ngà dow kɨ́ təl rɔ-é go ta-tɨ lə Lubə lé, dowbé ndigɨ-é adɨ ɔr njutɨ. Né kɨ́ jꞌgəi-né kɨ́ jꞌtoi dow-je kɨ́ jꞌnami kàdɨ̀-é-tɨ ə́n: Dow kɨ́ pa rəsɨ panè nꞌnam kàdɨ̀-é-tɨ lé, dowbé à kadɨ panjiyə-é tana̰ kɨ̀ panjiyə ꞌƁaɓe ya bè tɔ.
Sə̰i kɨ́ mꞌində-si dan kəm-m-tɨ, to ndukun kɨ́ sigɨ ɓá mꞌndàngɨ mꞌadɨ-si al, ngà to ndukun kɨ́ low kɨ́ ingəi lo kulə gin-é-tɨ* kin ya; ndukun kɨ́ low kinlé, to ta kɨ́ ooi kete kin ya. Rəm ɓá to ndukun kɨ́ sigɨ kɨ́ mꞌndàngɨ mꞌadɨ-si ya rəm; ta kinlé, to ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ, kdɔ tɔjɨ rɔ-é rɔ Kristɨ-tɨ rəm, tɔjɨ rɔ-é rɔ-si-tɨ rəm; kdɔtalə londul goto ə londógɨ kɨ́ tɔgrɔ-tɨ ɓá isɨ ndógɨ ngá.
Dow kɨ́ ɔsɨ ngonkɔ̰-é kɨ̀ ta ya rəmə ɓa rɔ-é njèkisɨ lo kɨ́ ndógɨ-tɨ lé, to dow kɨ́ isɨ lo kɨ́ ndul-tɨ ya ɓəy. 10 Dow kɨ́ ndigɨ ngonkɔ̰-é lé, to dow kɨ́ isɨ lo kɨ́ ndógɨ-tɨ ə né kɨ́ à ra-é kadɨ usɨ ya goto. 11 Ngà dow kɨ́ ɔsɨ ngonkɔ̰-é kɨ̀ ta lé, to dow kɨ́ isɨ lo kɨ́ ndul-tɨ; dowbé njiyə lo kɨ́ ndul-tɨ ə gə lo kɨ́ isɨ ɔw-tɨ al, kdɔtalə londul kəm-é-tɨ ndḭ-ndḭ.
12 Mꞌndàngɨ ta-je kin mꞌadɨ-si sə̰i ngan-m-je,
kdɔtalə majal-je lə-si tokɨ kin̰ə go-é kɔgɨ kɨ̀ takul Jeju Kristɨ.
13 Mꞌndàngɨ ta-je kin mꞌadɨ-si sə̰i bɔbɨ ngan-je,
kdɔtalə njèkisɨ lo kulə gin-é-tɨ lé, sə̰i ꞌgəi-é.
Mꞌndàngɨ ta-je kin mꞌadɨ-si sə̰i ngan-je kɨ́ rɔ-si tò kəm,
kdɔtalə sə̰i ꞌtəti rɔ Njèmḛḛndul.
Mꞌndàngɨ ta-je kin mꞌadɨ-si sə̰i ngan-je,
kdɔtalə sə̰i ꞌgəi Bɔbɨ-si.
14 Mꞌndàngɨ ta-je kin mꞌadɨ-si sə̰i bɔbɨ ngan-je,
kdɔtalə sə̰i ꞌgəi njèkisɨ lo kulə gin-é-tɨ nṵ.
Mꞌndàngɨ ta-je kin mꞌadɨ-si sə̰i ngan-je kɨ́ rɔ-si tò kəm,
kdɔtalə sə̰i lé tɔ́gɨ-si tò rəm, ta lə Lubə uwə lo kisɨ mḛḛ-si-tɨ rəm,
ɓá sə̰i ꞌtəti rɔ Njèmḛḛndul rəm tɔ.
15 Adi ɓo dunin̰a ra-si al rəm, ɓá adi ɓo né-je kɨ́ dunin̰a-tɨ ra-si al rəm tɔ. Kinə ɓo ra dunin̰a ra dow rəmə, dowbé ndigɨ Bɔbɨ-ji Lubə al. 16 Kdɔtalə né-je lay kɨ́ dunin̰a-tɨ kɨ́ to, kəmnda né kɨ́ ra dow-je, kɨ̀ né-je kɨ́ nəl kəm dow-je, kɨ̀ kində kàdɨ̀ kdɔ nékingə-je kinlé, to né-je kɨ́ ḭ rɔ Bɔbɨ-ji Lubə-tɨ al, ngà ḭ dunin̰a-tɨ nè. 17 Ə dunin̰a à goto rəm, ɓá kəmnda né-je kɨ́ titɨ kàrè à goto rəm tɔ; ngà dow kɨ́ njèra né kɨ́ mḛḛ Lubə ndigɨ lé isɨ kəm ya sartagangɨ.
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ njèkɔsɨ ta Kristɨ
Ja̰ 16:13-15
18 Ngan-je, to kaglo kɨ́ dɔbəy ndɔ-je-tɨ ngá; titɨ kɨ́ ooi-né ꞌpanè njèkɔsɨ ta Kristɨ à ree lé, ooi, ɓone bè kin njékɔsɨ ta Kristɨ ꞌn̰a̰ ngá, ə gangɨ-é kin ya jꞌgəi-né kɨ́ to kaglo kɨ́ dɔbəy ndɔ-tɨ lé ngá. 19 Njékɔsɨ ta Kristɨ lé, ꞌtḛḛ dan-ji-tɨ nè ya dꞌɔw, ngà to ɓá ꞌto ꞌlə-ji al; kdɔtalə kinə ꞌto ꞌlə-ji rəmə lé dꞌa kisɨ sə-ji; ngà kin̰ə kɨ́ dꞌin̰ə-ji dꞌɔw kinlé ya tɔjɨ ndaa-tɨ rəsɨ kɨ́ dow-je lay kin ya ꞌto ꞌlə-ji dɔrɔ al. 20 Sə̰i rəmə, njèkaa njay adɨ-si Ndil-é adɨ sə̰i lay ya ꞌgəi ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ. 21 Gə ɓá sə̰i ꞌgəi ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ al ɓá mꞌndangɨ-né ta-je kin mꞌadɨ-si kdɔ al; ngà mꞌndàngɨ mꞌadɨ-si kdɔtalə sə̰i ꞌgəi ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ rəm, ɓá ꞌgəi kɨ́ takədɨ káre ya kàrè à kḭ rɔ ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ-tɨ al rəm tɔ.
22 Ná̰ ɓá to njèkədta ta wa? Dow kɨ́ njènajɨ panè Jeju to Kristɨ al lé, ɓá to njèkədta ya al wa? Dowbé kinlé to njèkɔsɨ ta Kristɨ, kdɔ ḛ najɨ panè nꞌgə Bɔbɨ-ji al rəm, nꞌgə Ngon-é al rəm. 23 Dow kɨ́ rá-rá kɨ́ najɨ panè nꞌgə Ngon lə Lubə al rəmə, dowbé gə Bɔbɨ-é al ya tɔ; dow kɨ́ pa ta rəsɨ panè: Jeju to Ngon lə Lubə rəmə, dowbé gə Bɔbɨ-é tɔ.
24 Sə̰i rəmə, ta kɨ́ ooi lo kulə gin-é-tɨ nṵ lé, adi ta-é ra ɓe mḛḛ-si-tɨ. Kinə ta kɨ́ ooi lo kulə gin-é-tɨ nṵ§ kin ra ɓe mḛḛ-si-tɨ rəmə, sə̰i kàrè a nami kàdɨ̀ Ngon lə Lubə-tɨ rəm, a nami kàdɨ̀ Bɔbɨ-é-tɨ rəm. 25 Ə kunmindɨ kɨ́ Lubə un adɨ-ji lé, to kunmindɨ kɨ́ sɔbɨ dɔ kiskəm kɨ́ sartagangɨ.
26 Ta lə dow-je kɨ́ ꞌndigɨ kədɨ-si kur-si wale lé ɓá mꞌndàngɨ mꞌadɨ-si tin. 27 Sə̰i rəmə, Ndil* Lubə kɨ́ Kristɨ adɨ-si lé, tò mḛḛ-si-tɨ adɨ ɔwi ndoo kadɨ dow ndó-si né al; ngà titɨ kɨ́ Ndil kɨ́ ḛ adɨ-si ndó-si-né né-je lay, ə ḛ to njèta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ ɓɨ to njèkədta al lé, a̰i mḛḛ ta-tɨ liə titɨ kɨ́ ḛ ndó-si-né.
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ ngan lə Lubə
Rɔm 8:14-19
28 Ngan-m-je kɨ́ ndḛ, beɓa, ꞌnami kàdɨ̀ Kristɨ-tɨ kdɔ kadɨ ndɔ kɨ́ à tḛḛ tɔjɨ-né rɔ-é ndaa-tɨ rəsɨ lé, mḛḛ-ji nda ka̰y rəm, ɓá kadɨ ndɔ ree-é-tɨ kàrè rɔ-ji sɔl-ji takəm-é-tɨ al rəm tɔ. 29 Kinə ꞌgəi kɨ́ Kristɨ to dow kɨ́ njururu rəmə, kadɨ ꞌgəi kɨ́ dow kɨ́ rá-rá kɨ́ to njèra né kɨ́ njururu lé, to dow kɨ́ Kristɨ ojɨ-é.
2:7 2:7 Ja̰ 13:34 * 2:7 2:7 Ta kinlé sɔbɨ dɔ kulə gin kadmḛḛ lə-dé. 2:20 2:20 Ubɨkin tɔjɨ Ndil kɨ́ aa njay kɨ́ Jeju adɨ dow-je kɨ́ dꞌadɨ-é mḛḛ-dé. 2:22 2:22 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é. § 2:24 2:24 Ta kinlé sɔbɨ dɔ kulə gin kadmḛḛ lə-dé. * 2:27 2:27 Ndil kinlé, to ta kɨ́ káre-rè kɨ̀ ta lə ubɨ kɨ́ ta-é tò lo ndó-é-tɨ kɨ́ mḛḛ 1Ja̰ 2:20 2:27 2:27 Ta kinlé to ta lə mbatɨ néndó-je lay al, ngà to ta kɨ́ sɔbɨ dɔ njéndó dow-je né-je kɨ́ ngɔm. 2:27 2:27 Ja̰ 16:13-15