3
Ooi ndigɨ kɨ́ Bɔbɨ-ji Lubə ndigɨ-ji mbing ya adɨ ꞌɓa-ji ngan lə Lubə kin! Ə jꞌtoi ngan lə Lubə lé ya rəm tɔ. Dow-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè lé, ꞌgə-ji al, kdɔ gə kɨ́ dḛ ꞌgə Lubə al tɔ.
Sə̰i kɨ́ mꞌində-si dan kəm-m-tɨ, ɓone bè kinlé jꞌtoi ngan lə Lubə ə né kɨ́ jꞌa toi lé, tɔjɨ rɔ-é ndaa-tɨ rəsɨ takəm dow-je-tɨ al ɓəy; ngà jꞌgəi kɨ́ ndɔ-é kɨ́ Kristɨ à tɔjɨ rɔ-é ndaa-tɨ rəsɨ takəm dow-je-tɨ lé, jꞌa titi-na̰ siə bè, kdɔ jꞌa kooi dajɨ rɔ-é kɨ̀ kəm-ji. Dow kɨ́ rá-rá kɨ́ ɔw kɨ̀ nékində mḛḛ dɔ-tɨ kɨ́ bè kin rəmə, dowbé adɨ panjiyə-é aa njay titɨ kɨ́ ꞌƁaɓe aa-né njay kin bè tɔ.
Dow kɨ́ rá-rá kɨ́ ra majal lé, al dɔ ndukun tɔ; kdɔtalə majal kɨ́ ra lé to kal dɔ ndukun. Sə̰i ꞌgəi kɨ́ ꞌƁaɓe ree kdɔ bɔr majal-je lə dow-je kɔgɨ ə ḛ ra majal nja káre al. Dow kɨ́ rá-rá kɨ́ nam kàdɨ̀-é-tɨ lé, à kisɨ ká ra majal-tɨ al; ə dow kɨ́ rá-rá kɨ́ isɨ ká ra majal-tɨ rəmə, to dow kɨ́ oo-é al rəm, ɓá gə-é al rəm.
Ngan-je, adi dow ədɨ-si al. Dow kɨ́ njèra né kɨ́ njururu lé, to dow kɨ́ njururu titɨ kɨ́ ꞌƁaɓe to-né dow kɨ́ njururu kin bè. Dow kɨ́ isɨ ká ra majal-tɨ lé, to dow lə Sú, kdɔtalə Sú ra majal lo kulə gin-é-tɨ nṵ. Ngon lə Lubə ree kdɔ tujɨ kullə-je lə Sú kɔgɨ. Dow kɨ́ rá-rá kɨ́ Lubə ojɨ-é lé, à kisɨ ká ra majal-tɨ al ngá, kdɔtalə ko né lə Lubə tò mḛḛ-é-tɨ adɨ ḛ à kisɨ ká ra majal-tɨ al, kdɔtalə Lubə ojɨ-é ngá. 10 Né kɨ́ tɔjɨ kɨ́ ngan lə Lubə ꞌto gay kɨ̀ ngan lə Sú ə́n: Dow kɨ́ rá-rá kɨ́ isɨ ká ra né-tɨ kɨ́ njururu al lé, to dow lə Lubə al rəm, ɓá dow kɨ́ ndigɨ ngonkɔ̰-é al kàrè to dow lə Lubə al rəm tɔ.
Ta kɨ́ dɔ ndigɨ-na̰-tɨ
11  Ta kɨ́ ooi lo kulə gin-é-tɨ nṵ* lé ə́n: Jꞌndigi-na̰. 12 Adi jꞌndaji kullə ra Kayin kɨ́ to dow lə Njèmḛḛndul kin al; ndɔkɨ Kayin lé tɔl ngonkɔ̰-é. Ə kdɔ ri ɓá tɔl-é-né wa? Tɔl-é kdɔtalə kullə ra-é majal ə ꞌlə ngonkɔ̰-é lé ɓá tò njururu.
13 Ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, kinə dow-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè dꞌɔsɨ-si kɨ̀ ta rəmə, adi ra-si ɓəl al. 14  Jə̰i lé, ndigɨ kɨ́ jꞌndigi ngankɔ̰-ji-je kɨ́ njékadmḛḛ-je kinlé ɓá tɔjɨ adɨ jꞌgəi kɨ́ jꞌindəi dan koy jꞌgangi jꞌtḛḛi kiskəm-tɨ. Dow kɨ́ ndigɨ dow-je al lé, to dow kɨ́ oy. 15 Dow kɨ́ rá-rá kɨ́ ɔsɨ ta ngonkɔ̰-é lé, to njètɔl dow-je ə sə̰i ꞌgəi kɨ́ dow kɨ́ njètɔl dow-je lé, kiskəm kɨ́ sartagangɨ goto rɔ-é-tɨ. 16 Ndigɨ dow-je lé, né kɨ́ jꞌgəi-né ə́n: Kristɨ adɨ rɔ-é koy kdɔ ta lə-ji. Jə̰i kàrè tò kadɨ jꞌadi rɔ-ji koy kdɔ ngankɔ̰-ji-je tɔ. 17 Kinə dow ɔw kɨ̀ nékingə kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè, ə oo ngonkɔ̰-é kɨ́ ndoo né ra-é ya rəmə oo kəmtondoo liə al lé, dowbé à panè Lubə ində ndigɨ dow-je mḛḛ-nꞌḛ̀-tɨ tɔ ɓan wa? 18 Ngan-m-je, adi jꞌndigi-na̰ kɨ̀ ta kɨ́ ta-ji-tɨ əse kɨ̀ ndaá ta-ji par al, ngà jꞌrai kɨ̀ na̰ kɨ̀ né kɨ́ ji-ji-tɨ kɨ̀ kəm rəbɨ ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ.
Ta kɨ́ dɔ mḛḛ kɨ́ nda ka̰y nɔ̰̀ Lubə-tɨ
19 Beɓa jꞌa gəi-né kɨ́ jꞌtoi dow-je kɨ́ njékun go ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ rəm, ɓá mḛḛ-ji à kusɨ-né nangɨ pɔ̰́ nɔ̰̀-é-tɨ rəm tɔ. 20 Ə lé mḛḛ-ji uwə-ji kɨ̀ ta kɨ̀ kəm rəbɨ kɨ̀ ban-ban ya kàrè, Lubə to ꞌboy itə mḛḛ-ji rəm, ḛ gə né-je lay rəm.
21 Sə̰i kɨ́ mꞌində-si dan kəm-m-tɨ lé, kinə mḛḛ-ji uwə-ji kɨ̀ ta al rəmə, mḛḛ-ji nda ka̰y nɔ̰̀ Lubə-tɨ. 22 Ri-ri ya ɓá jꞌdəji-é kàrè, à kadɨ-ji, kdɔ jꞌtəli rɔ-ji go ndukun-je-tɨ liə rəm, jꞌrai né kɨ́ nəl-é rəm.
23  Ooi, ndukun liə ə́n: Kadɨ jꞌadi mḛḛ-ji Ngon-é Jeju Kristɨ rəm, kadɨ jꞌndigi-na̰ titɨ kɨ́ un-né ndu adɨ-ji lé rəm tɔ. 24 Dow kɨ́ təl rɔ-é go ndukun-je-tɨ lə Lubə lé, to dow kɨ́ nam kàdɨ̀ Lubə-tɨ rəm, Lubə isɨ mḛḛ-é-tɨ rəm. Ə kɨ̀ takul Ndil kɨ́ aa njay kɨ́ Lubə adɨ-é isɨ mḛḛ-ji-tɨ ɓá jꞌgəi-né kɨ́ Lubə isɨ mḛḛ-ji-tɨ tɔ.
3:1 3:1 Ja̰ 1:12 3:5 3:5 Ja̰ 1:29 3:11 3:11 Ja̰ 13:34 * 3:11 3:11 Ta kinlé sɔbɨ dɔ kulə gin kadmḛḛ lə-dé. 3:12 3:12 Kgn 4:1-8 3:14 3:14 Ja̰ 5:24 3:23 3:23 Ja̰ 13:34; 15:12,17