4
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ njéndó dow-je né-je kɨ̀ ngɔm
Sə̰i kɨ́ mꞌində-si dan kəm-m-tɨ, dow-je lay kɨ́ ꞌpa ta ꞌɓa-né ri Ndil kɨ́ aa njay lé adi-dé mḛḛ-si dɔrɔ al; ngà ꞌna̰i-dé ooi, kdɔ kadɨ ꞌgəi dḛ kɨ́ ꞌto ꞌlə Lubə. Kdɔtalə njékədta-je kɨ́ njéɓa rɔ-dé njépata-je kɨ́ ta Lubə-tɨ ꞌn̰a̰ dɔnangɨ-tɨ nè. Né kɨ́ a gəi-né Ndil kɨ́ to Ndil lə Lubə ə́n: Dow kɨ́ pa ta rəsɨ panè: Jeju Kristɨ lé ree təl rɔ-é dow-tɨ rəmə, to dow lə Lubə; ə dow kɨ́ pa ta lə Jeju ndaa-tɨ rəsɨ al lé, to dow lə Lubə al; dowbé kinlé to dow lə njèkɔsɨ ta Kristɨ kɨ́ ooi ta ree-é lé; ə ɓone bè ya kàrè ḛ a̰ dɔnangɨ-tɨ nè ngá rəm.
Sə̰i ngan-m-je, sə̰i lé, ꞌtoi dow-je lə Lubə ə njékədta-je kɨ́ njéɓa rɔ-dé njépata-je kɨ́ ta Lubə-tɨ lé, sə̰i ꞌtəti-dé rɔ, kdɔtalə njèkisɨ mḛḛ-si-tɨ to kɨ́ boy n̰a̰ itə njèkisɨ mḛḛ dow-je-tɨ kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè. Dḛ lé, ꞌto dow-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè; gin-é kin ɓá tapa-dé to-né tapa dow-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè, ə dow-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ dꞌoo ta lə-dé. Ngà jə̰i jꞌtoi dow-je lə Lubə; dow kɨ́ gə Lubə ə oo ta lə-ji; dow kɨ́ to dow lə Lubə al rəmə oo ta lə-ji al tɔ; Gangɨ-é kin ɓá jꞌgəi kɔri-né rəbɨ nin Ndil kɨ́ njèta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ kɨ̀ ndil kɨ́ ngɔm.
Lubə to njèndigɨ dow-je
Sə̰i kɨ́ mꞌində-si dan kəm-m-tɨ, adi jꞌndigi-na̰;
kdɔtalə ndigna̰ lé to né kɨ́ ḭ rɔ Lubə-tɨ,
ə dow kɨ́ rá-rá kɨ́ ndigɨ dow-je lé, to dow kɨ́ Lubə ojɨ-é rəm, ɓá gə Lubə rəm.
Lubə lé, to njèndigɨ dow-je,
adɨ dow kɨ́ ndigɨ dow-je al lé, gə Lubə al.
Ooi, kəm rəbɨ kɨ́ Lubə tɔjɨ-né ndaa-tɨ rəsɨ kɨ́ nꞌndigɨ-ji ə́n:
Lubə ulə Ngon kàl liə dɔnangɨ-tɨ nè kdɔ kadɨ jꞌisi kəm kɨ̀ takul-é.
10 Ə ndigɨ kɨ́ Lubə ndigɨ-ji kinlé né kɨ́ tɔjɨ ə́n:
To jə̰i ɓá jꞌndigi-é kete al,
ngà to Lubə ya ndigɨ-ji ɓá ulə Ngon-é kɨ kadkare
adɨ ree oy kdɔ majal-je lə-ji.
11 Sə̰i kɨ́ mꞌində-si dan kəm-m-tɨ, kinə Lubə ndigɨ-ji bore bè lé, jə̰i kàrè jꞌa ndigi-na̰ tɔ. 12  Dow kɨ́ oo Lubə ya goto; kinə jꞌndigi-na̰ rəmə, Lubə isɨ mḛḛ-ji-tɨ ə ndigɨ kɨ́ ḛ ndigɨ-ji lé tɔjɨ rɔ-é ndaa-tɨ rəsɨ. 13 Ə né kɨ́ jꞌgəi-né kɨ́ jꞌnami kàdɨ̀ Lubə-tɨ rəm, Lubə isɨ-né mḛḛ-ji-tɨ rəm lé, to ta lə Ndil-é kɨ́ adɨ-é isɨ mḛḛ-ji-tɨ. 14 Bɔbɨ-ji Lubə ulə Ngon-é kadɨ to Njèkajɨ dow-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè, adɨ jꞌoo-é kɨ̀ kəm-ji rəm, ɓá jꞌpa ta kɨ́ dɔ-é-tɨ jꞌadɨ dow-je rəm tɔ.
15 Dow kɨ́ pa ta rəsɨ panè: Jeju to Ngon lə Lubə lé, Lubə isɨ mḛḛ dowbé-tɨ rəm, ɓá ḛ nam kàdɨ̀ Lubə-tɨ rəm tɔ. 16 Jə̰i lé, jꞌgəi ndigɨ kɨ́ Lubə ndigɨ-ji, ə jꞌgəi kɨ́ ḛ ndigɨ-ji ya tɔgrɔ-tɨ.
Lubə to njèndigɨ dow-je; dow kɨ́ ndigɨ dow-je tò mḛḛ-é-tɨ lé, to dow kɨ́ nam kàdɨ̀ Lubə-tɨ ə Lubə isɨ mḛḛ-é-tɨ tɔ.
17 Ooi, né kɨ́ mḛḛ-ji à nda-né ka̰y ndɔ gangta-tɨ lé, to ndigna̰ kɨ́ dan-ji-tɨ kɨ́ ɔr njutɨ; kdɔtalə gangɨ-é kɨ́ ndɔkɨ Kristɨ isɨ-né dɔnangɨ-tɨ nè lé ya jḛ jꞌisi-né tɔ. 18 Ndigna̰ lé, ɓəl goto-tɨ; kdɔ ndigna̰ kɨ́ ɔr njutɨ ɔr ɓəl mḛḛ dow-tɨ kɔgɨ. Kdɔtalə ɓəl tɔjɨ kində kɔjɨ kɨ́ à ree, ə dow kɨ́ ɓəl lé, ndigɨ dow-je kɨ́ tò mḛḛ-é-tɨ ɔr njutɨ al. 19 Jə̰i rəmə, jə̰i jꞌndigi dow-je, kdɔtalə Lubə ya ndigɨ-ji dɔsa̰y. 20 Kinə dow panè nꞌndigɨ Lubə ya rəmə ɔsɨ ta ngonkɔ̰-é lé, to njèkədta. Kdɔtalə ngonkɔ̰-é kɨ́ ḛ oo-é ɓəy ə́ ndigɨ-é al lé, à ndigɨ Lubə kɨ́ ḛ oo-é al kin ban wa? 21 Ə Kristɨ ya adɨ-ji ndukun panè: Dow kɨ́ ndigɨ Lubə rəmə, à ndigɨ ngonkɔ̰-é tɔ.
4:12 4:12 Ja̰ 1:18