5
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ kadmḛḛ, kɨ̀ kullə ra kadmḛḛ
Dow kɨ́ rá-rá kɨ́ adɨ mḛḛ-é kɨ́ Jeju to Kristɨ* lé, to dow kɨ́ Lubə ojɨ-é, ə dow kɨ́ ndigɨ bɔbɨ ngon rəmə, ndigɨ ngon-é tɔ. Né kɨ́ jꞌa gəi-né kɨ́ jꞌndigi ngan lə Lubə lé, to ndigɨ kɨ́ jꞌndigi Lubə rəm, təl kɨ́ jꞌtəli rɔ-ji go ndukun-je-tɨ liə rəm. Kdɔtalə ndigɨ Lubə lé, to təl rɔ go ndukun-je-tɨ liə. Ə ndukun-je liə lé, ɔy al, kdɔtalə dow-je lay kɨ́ Lubə ojɨ-dé lé, ꞌtətɨ rɔ dunin̰a ə né kɨ́ njètətrɔ dunin̰a lé to kadmḛḛ lə-ji. Dow kɨ́ njètətɨ rɔ dunin̰a lé to ná̰ wa? To dow kɨ́ adɨ mḛḛ-é kɨ́ Jeju to Ngon lə Lubə ya al wa? To Jeju Kristɨ kɨ́ ree kɨ̀ man rəm, kɨ̀ məsɨ rəm; ḛ ree kɨ̀ man par al, ngà ree kɨ̀ man rəm, kɨ̀ məsɨ rəm; ə Ndil kɨ́ aa njay ya pa ta kɨ́ dɔ-tɨ, kdɔtalə Ndil kɨ́ aa njay ya kɨ̀ dɔ-é to ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ. Beɓa né-je mutə [dɔra̰-tɨ ꞌpa ta dɔ-tɨ adɨ to: Lubə kɨ́ Bɔbɨ rəm, Ta rəm, ɓá Ndil kɨ́ aa njay rəm. Ə né-je kɨ́ mutə kinlé ꞌto né kɨ́ káre-rè. Né-je mutə dɔnangɨ-tɨ nè ꞌpa ta dɔ-tɨ tɔ] adɨ to: Ndil kɨ́ aa njay rəm, man rəm, ɓá məsɨ rəm], ə dḛ mutə lay ta-dé asɨ-na̰. Kinə jꞌooi ta lə dow-je jꞌadi to ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ rəmə, ta lə Lubə to kɨ́ boy n̰a̰ itə ta lə dow-je. Kdɔtalə to Lubə ya ə́ pa ta kɨ́ sɔbɨ dɔ Ngon-é adɨ dow-je. 10 Dow kɨ́ adɨ mḛḛ-é Ngon lə Lubə lé, ta lə Lubə kinlé tò mḛḛ-é-tɨ; ə dow kɨ́ adɨ mḛḛ-é Lubə al lé, ḛ ɓa Lubə njèkədta, kdɔtalə ta kɨ́ Lubə pa dɔ Ngon-é-tɨ lé, dowbé oo kɨ ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ al. 11  Ooi, ta kɨ́ ꞌpa sɔbɨ dɔ Ngon lé ɓan: Lubə adɨ-ji kiskəm kɨ́ sartagangɨ ə kiskəm kinlé ḭ rɔ Ngon-é-tɨ. 12 Dow kɨ́ adɨ mḛḛ-é Ngon lə Lubə rəmə isɨ kəm; ngà dow kɨ́ adɨ mḛḛ-é Ngon lə Lubə al lé, isɨ kəm al. 13 Mꞌndàngɨ ta-je kinlé mꞌadɨ-si, kdɔ kadɨ ꞌgəi kɨ́, sə̰i kɨ́ adi mḛḛ-si Ngon lə Lubə lé, isi kəm sartagangɨ.
14 Ooi, né kɨ́ mḛḛ-ji nda-né ka̰y rɔ Lubə-tɨ ə́n: Kinə jꞌdəji-é né kɨ́ ɔw natɨ kɨ̀ mḛḛndigɨ liə lé, ḛ oo ndi-ji. 15 Ə kinə jꞌgəi kɨ́ ḛ oo ndi-ji rəmə, lé to ri-ri ya ɓá jꞌdəji-é kàrè, jꞌgəi kɨ́ jꞌingəi né-é ngá. 16 Kinə dow oo kɨ́ ngonkɔ̰-é ra majal kɨ́ à tḛḛ koy al rəmə, kadɨ dowbé pa ta kɨ̀ Lubə kdɔ ngonkɔ̰-é lé, ə Lubə à kajɨ-é; to ta kɨ́ sɔbɨ dɔ dow-je kɨ́ ꞌra majal kɨ́ à tḛḛ koy al. Majal kɨ́ à tḛḛ koy tò nɔ̰ɔ̰; ə to majal-é kin ɓá mꞌpanè ꞌpai ta kɨ̀ Lubə kdɔ al. 17 Néra kɨ́ njururu al lay ya to majal, ngà majal-je madɨ ɓá tḛḛ koy al. 18 Jə̰i jꞌgəi kɨ́ dow kɨ́ rá-rá kɨ́ Lubə ojɨ-é lé à kisɨ ká ra majal-tɨ al; kdɔ Ngon lə Lubə isɨ ngəm-é adɨ Njèmḛḛndul à kɔdɨ rɔ-é al. 19 Jə̰i jꞌgəi kɨ́ jꞌtoi dow-je lə Lubə rəm, ɓá jꞌgəi kɨ́ dɔnangɨ lay tò gin tɔ́gɨ-tɨ lə njèmḛḛndul rəm tɔ. 20 Jə̰i jꞌgəi ɓəy kɨ́ Ngon lə Lubə ree ə adɨ-ji négə kdɔ kadɨ jꞌgəi-né Lubə kɨ́ tɔgrɔ-tɨ; ə jə̰i jꞌtoi dow-je lə Lubə kɨ́ tɔgrɔ-tɨ kdɔ nam kɨ́ jꞌnami kàdɨ̀ Ngon-é Jeju Kristɨ-tɨ. Ngon lə Lubə kinlé to Lubə kɨ́ tɔgrɔ-tɨ rəm, ɓá to kiskəm kɨ́ sartagangɨ rəm tɔ.
21 Sə̰i ngan-m-je, ooi go rɔ-si majɨ dɔ magɨ-je-tɨ.
* 5:1 5:1 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é. 5:3 5:3 Ja̰ 14:15 5:6 5:6 Ta lə man kinlé tɔjɨ batḛm kɨ́ Jeju ra ə ta lə məsɨ tɔjɨ koy-é tɔ. 5:8 5:8 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ. 5:11 5:11 Ja̰ 3:36 5:15 5:15 Jkr 1:5-7