16
Yesu nuydh matha aymar nungu ngurpay nungu niyay kazipa
Yesu nuydh matha aymar nungu ngurpay nungu niyay kazipa kedha, ‘Ngath kedha kuniya zapul mura kakal waniz ngithamulpa, ngithamulngu kapu akasiw maboengu guythuyayle bangal, mapu thonar nanga ngithamuniya mangedhe. Thana ngulayg ngitha adhal waniz thanamun thoeythu poegay lagoengu. Sethabi goeyginu koey garsar yoewthaw mabaygal kedha, ngitha wati pawa mabaygal. Thana midh thonara ngithamulngu urapun mabayg uma mathaman, thanamun ngoenanu manin kedha, thana Awgadhoepa mina zageth ayman. Thanamun kasa wakay thoemamay kedha, ngitha koey wati pawalgal. Thana kedha zoenguz nubi za koey puridharalnga ayman, thana mina koerawaygal Thathingu a matha kedha ngawngu.
‘Wa, ngay ngithamulpa kulay in muliz, midh thonara nanga gasamoene thanamulpa senawbi wati zapa aymaypa, ngitha bangal ngoenanu manine ngay na ngithamulpa muliz in.
Maygi Mariw zageth
‘Ngath kulay ngithamulpa nubi mapu ya yadu poelgayginga; kedha zoenguz ngay ngithamuniya kalmel danal pathaypa sethabi thonara. Kedha thonara na wardh nge! Ngay buth pathiz nubepa kuniya tidaypa ngadh ngoena ngapa wayadhin. Ngitha mingu ngayapa yapu poeybayginga kedha, “Ngi ngalagapa?” Ngitha midh paru koey koerkak badh gasaman muynu ngoenakapoenu, ngaw nabi yoengu?
‘Maygi, koerkak badh gasamayg. Ngay ngithamulpa mina yadu umepa kedha, kapu za ngay geth waniz ngithamulngu. Minguz kedha, ngay bangal danag asine ngithamulngu nanga. Wa! Wara koey Ibupuydhay Mabayg bangal mangedhe ngithamuniya. Ngay na kow, nubepa ngithamuniya mangaypa lawnga. Kasa kay kedha ngay bangal ngaru kadaypa, a nuy bangal senawbi thonara ngithamuniya mangedhe.
‘Nuy nanga Ibupuydhay Mabayg na ngapa nuydh bangal buwayl idimoene apaw goewaw mabaygal kedha, thana kulay koerawaygal mina pawa midh a wati pawa midh pudhaypa, thana mina yabugud kulay imayginga a Awgadhaw minamay zageth lak kedha thana koerawaygal. Sethabi mabaygal ngaru bangal Maygi Maripa kurusipagemine a buwayl thoeyamine; minguz kedha thanamun kulay mab gegeyadh, thana ngoena mina yoepathamayginga. 10 Thana ngaru bangal kurusipagemine a buwayl thayamine, minguz kedha thana kulay mina yoepathamayginga kedha, ngay ngaru bangal Ngaw Thathipa kuniya. 11 Thana ngaru bangal kurusipagemine a buwayl thoeyamine, minguz kedha thana kulay imayginga kedha, Awgadh nuydh muwasin, kuth tharan Sathanalpa, nubi apaw goewaw wati kuykulmaypa.
12 ‘Ngaybiya ya mina koeygarsar ngithamulpa mulaypa, kasa kay kedha ngath ngaru ngitha koey gabudhan ngurpamoeypa ngithamulpa kedha thonar matha ngoedhagidh lawnga kedha ngurpaypa. 13 Kalanu bangal Maygi Mari na ngapa nanga, nuy mina yakamayzi mabayg Awgadhaw mina zapul midh nanga. Nuydh ngitha gethiya yoelpamoeyne a poeybamoeyne mura mina ngurpay. Nuy matha nungungu ya mulayginga, mina yangukudul nuydh na karngemipa a umepa ngithamulpa, thana bangal zapul kedha ngapa kalanu. 14 Nuydh thabi ngurpay zapul bangal ngawngu gasamoeyne a poeybamoeyne ngithamulpa. Muynu nuydh ngaw poerapar yakamoene.
15 ‘Mura Ngaw Thathiw zapul thana matha kedha ngaw zapul. Kedha zoenguz ngay kedha, Maygi Marin bangal kusumoene mura zapul ngath nubepa bangal mamayine, a nuydh sethabi zapul bangal yadu palgamoeyne ngithamulpa. 16 Lak mina moegina pawpa ngithamulpa lak ngayapa imaypa lawnga, a lak bangal sizi pawpa ngitha ngoena lak bangal imane.’
Kulay bangal koerkak badh a wagel bangal koey ika
17 Dhuray nungu niyay kazil kidhakidhan muynu kedha mulemin, ‘Nuydh miyay thonar tidaypa? Nuydh mulay ngalpalpa, “Lak mina moegina pawpa ngithamulpa lak ngayapa imaypa lawnga, a lak bangal sizi pawpa ngitha bangal ngoena lak imane.” Wara nuy kedha muliz, “Ina nabi za na kedha kuniya, kuyk ngay bangal Thathipa.” ’ 18 Thana wara kedha, ‘Ngalpa koerawaygal, nuydh mipa mina moegina pawpa mamayipa, nuy miyaw yadu umepa?’
19 Yesulpa kakal kedha thanamun ubilnga. Nuy matha yapu poeybiz thanamulpa, ‘Ngithamun wakay thoemamay koey garsar sike ngaw kedha yangukudungu, “Lak mina moegina pawpa ngithamulpa lak ngayapa imaypa lawnga, a lak bangal sizi pawpa ngitha bangal ngoena imane.”
20 ‘Ngay ngithamulpa mina yadu umepa kedha, ngitha bangal gegeyadh gasamoene, koerkak badh a may, nubi apaw goewaw mabaygaw ika dhiw senawbi thonara, kasa kay kedha ngithamun koerkak badh, nuy bangal sobaginga sakariya thayadhe, ngapa koey ikalnga dhiwalnga aymidhe. 21 Na ngoedhe kedha nge, yoepkaz midh nanga, nanu kazimay thonar gasaman, kulay kaziw kikirin pungaypa, moegina kuykuthalnga nadh kikir gasampa, na nanga pudhuya adhan kazi iman, nanu kikir nanungu yakanuriz, nanu koey ika kedha, mapeth kazi iman, nubi apa goewapa. 22 Na kedha ngoedhalnga za ngithamuniya, kedha thonara ngithamun koerkak badh. Ngay nanga ngithamuniya mangedhe ngithamun ngoenakap bangal koey ikalnga. Senawbi ika koey zageth mabaygoepa adhapa maypa ngithamulngu.
23 ‘Senabi goeyga bangal ngapa ngithamulpa wara zapa ngayapa yoewdhepa lawnga. Ngay ngithamulpa mina ya muliz kedha, senabi goeyginu Thathin bangal ngithamulpa mamayipu ngitha mi zapa nanga yoewdhemipu ngaw nel tharan, ngaw kupaynu muynu. 24 Koezi pay ngapa parungu, ngitha ngaw nel thoerayginga, zapa yoewdhemipa. Kapu za kedha ngitha yoewdhemin a gasaman, kalanu ngithamun ika muwasin mura gasaman.
Yesun mabaygal lawnga mulupa thoeyamoeyn
25 ‘Ngath kasa ngithamulpa adhamintidan thabi yaday, ngaw yangu thonara na gasamoene, ngayapa lak adhiya mulaypa lawnga, ngay bangal balbayginga muledhe ngithamulpa Thathiw ya. 26 Senabi goeyginu nanga ngayapa lak lawnga yoewdhaypa ngithamulpa zapa Thathingu. Ngitha senabi thonara bangal ngitha ngithamun geth kupaylgal nubepa yoewdhemin, ngaw nel tharan.
27 ‘Wa, Thathiw mam ngaru ngithamulpa koeyza, kedha zoenguz kedha ngithamun mam ngayapa koeyza, a ngithamun mina yoepathamay ngayapa kedha, ngay ngapa Awgadhoengu. 28 Ngay ngaru ngapa Thathingu, ngay koepa ngapa apa goewapa. Wa ngath bangal apa goewa wanane; ngay bangal kuniya Thathipa.’
29 Kalanu nungu niyay kazil nubepa mulemidhin, ‘Nagi nginu yaday koey kakal thabi thonara, lak lawnga adhamintidan. 30 Ngoey ngulayg asimoeyn kedha, ngi ngulayg mura zangu, a nginu yaday koey sakaralmayl pudhamoeypa, lak mabaygoepa ngibepa yapu poeybaypa lawnga. Kedha zoenguz na ngoeymulpa kakal aymiz ngi Awgadhoengu ngapa.’
31 Yesu mulaydhin thanamulpa, ‘Wa, ngithamun mina yoepathamay kedha thonara kasa moegi ngayapa 32 a mapu thonar bangal mangedhe, na kuyk ayman ina. Na nanga mapu asine, ngitha bangal yaynanab ngithamun lagoepa kuniya ladhune, ngoena bangal matha ngoena wanane. Senabi thonara ngayapa matha ngayapa maypa lawnga, nuy Thathi ngaru ngaybiya kalmel.
33 ‘Ngay ngithamulpa nubi ya muliz, ngithamun ngoenakapoepa balbayg poelaypa, ngithamun ngoenakap ngaru ngaybiya kalmel, koeyma ngoenanu maythayle. Mura nubi apaw goewaw koey bibiril mabaygal bangal ngitha koeyma garguy mamayine. Lawnga ngitha ngaru koey puridharalnga bangal siparuy. Akan maygi ngitha imane, ngath bangal mulupa idimoene sethabi mabaygal.’