17
Yesu thoeythu pagiz nungu niyay kazipa
Yesu na muwasin ya niyay kazipa, nuy daparpa kadaypa nagaydhin a kedha mulaydhin, ‘Thathi, ina thonar gasaman ngidh ngoena gima thoeridhiz koey poerapoeranu muynu, a nginu poerapar lak yakaman Kaziw igililmaynu muynu. Ngidh nubepa kupay madhin mura mabaygiya gimal. A nuy Kazi ngulayg mina igililnga dhadhiya manin mura sethabi mabaygiya ngaya nanga ngidh mamayidhin nubepa danal pathaypa.
‘Ngaru igililmaynu muynu kedha, mabaygal ngulayg asimoeyn nginungu, ngi mina Awgadh. Wara Awgadhoeginga, a matha kedha ngibiya pasinu Yesu Keriso ngan na ngidh ngapa wayadhin. Ngath nginu poerapar yawayar ina apal, a ngaw zageth ngidh ngayapa poeybadhin, ngath muwasin. Thathi, ngay gar ngibepa lak yoewdhiz, ngidh ngayapa nginu parunu nginu poerapar mar. Senabi poerapar mina kulay ngoeban kalmel za, wagel kay nubi gugu ubidh thoeyayzinga sama woeydhadhin.
‘Ngath ngin kakal aymadhin thanamulpa mura nginu maynguzi mabaygal ngaya nanga ngidh ngayapa mamayidhin mura apa goewaw mabaygoengu. Thana nginu mabaygal a ngidh thana ngayapa mamayidhin. Thana koey koerngaylmayl nginu ngurpaypa. A thana iman mura sethabi mina zapul nginungu. Kedha thonara thana koeyma ngulayg asimoeyn kedha, sethabi mina zapul ngapa ngalagaz toedipa, ngapa nginunguz.
‘Wa, mura senabi ngurpay zageth ngidh ngayapa madhin, ngath aymoedhin thana ngurpamoeydhin a thana gasamoedhin thanamun ngoenakapoenu. Thana kayib ngulaygal kedha, ngay ngapa nginunguz, lak thana mina yoepathaman ngay nginu Woeyayzi Mabayg.’
Wa, Yesu lak muliz nungu Thathipa kedha, ‘Ngaw thoeythu poegay kedha thonara thanamulpa, mura nubi apa goewapa lawnga, matha thanamulpa nginu adhapa thoemayzi mabaygal ngayapa, thana nginu mabaygal. 10 Mura zapul ngaybiya nginu zapul, a nginu zapul ngaw zapul matha kedha mabaygal. Ngaw poerapar nagedhe bangal sethabi mabaygiya. 11 Ngay kuniya tidiz ngapa ngibepa, ngay lak lawnga ina apal kuykuthalnga; thana matha thana itha apal apa goewanu. Maygi Thathi, ngi thanamulpa giyaw aymar thana bangal nginu mabaygal muynu nginu koey bibiril kupay a nginu nel. Thana bangal kedha, urapun ngoeba midh nanga urapun kalmel.
12 ‘Ngay nanga ina apal ngaw danal poethay ngaru thanamulpa, ngay koey poeypiyam, kuyk nginu poeybayzi kupay ngayapa a nginu nel. Wara thanamulngu thadhumay oesiginga, matha urapun guythuyaydhin. Na ngaru kedha nuyn kulay ngapa Maygi Thusin yadu palgarngu, nungu kuth. Wa na Maygi Thusiw ya ngaru kuyku nidhan.
13 ‘Wa, ngaw thonar gasaman ngay ngapa kuniya tidiz ngibepa. Ngay mamu ngibepa muliz ina apal, thanamuniya parunu, lak thana tidan a koey ika gasaman thanamun ngoenakapoenu, kedha ngaw ika midh nanga. 14 Ngath thanamulpa nginu ngurpay aymoedhin, kalanu apa goewaw mabaygan thana adhapa imaydhin. Minguz kedha? Thana apaw goewaw mabaygal lawnga, matha kedha ngay midh nanga, ngay nubi apaw goewaw mabayg lawnga.
15 ‘Ngay ngibepa yoewdhayginga thanamulpa apa goewangu adhapa maypa. Lawnga ngay yoewdhiz ngibepa thanamulpa danal poethaypa Sathanalngu. 16 Thana kow apaw goewaw mabaygal lawnga, matha kedha ngay kow apa goewaw mabayg lawnga. Thana bangal kedha zoenguz koey mapunga gasamoene. 17 Adhapa thamayir thana, ayman mina ngoenakap, ngurpan ayman thanamulpa mina yadu, nginu ya mina ya, matha ngoedhagidh thanamulpa balbayginga maboepa wati zapul aymayg.
18 ‘Matha kedha ngidh midh na ngoena wayan nabi apa goewapa, ngath lak kedha thana wayiz mura po gubaw gizuya. 19 Wa, ngaw igililnga ngaru kakal kabuthan ngibepa, kalanu thana lak kedha ngulayg thanamun igililmayl ngibepa kakal kabuthan, kuyk thana gasaman nginu mina ngurpay.
Yesu thoeythu pagiz mura mabaygoepa
20 ‘A matha thabi niyay kazil lawnga ngaw thoeythu poegay ngaru thanamulpa mura ngayapa ngadh bangal mina yoepathamaypa, mabaygal ngaya ngapa wagel, a mina yoepathaman kuyk thabi ngurpayzi mabaygaw zageth. 21 Thathi, itha ngaw yoewdhayzi mabaygal, a matha kedha thanamun zagethazi mabaygal wagel. Ngaw koey ubilnga kedha, thana bangal urapun kedha ngoedhalnga, ngi midh ngaybiya muynu a ngay ngibiya muynu, thana bangal ngoebaniya muynu. Lak apa goewaw mabaygan iman koey koerngaylmayl itha a thanamun kidhakidhan mam balbayginga. Kalanu mabaygan mina yoepathaman kedha, ngay ngapa nginungu. 22 Ngath poerapar madhin thanamulpa kedha ngoedhal poerapar ngidh ngayapa madhin, lak thana bangal kalmel urapun aymoeyne matha kedha ngoeba midh nanga urapun.
23 ‘Wa, ngay thanamuniya muynu a ngi ngaybiya muynu, thana mura mina urapun, kalanu nabi apaw goewaw mabaygan iman a mina yoepathaman kedha, ngidh ngoena ngapa wayan, a nginu mam thanamulpa kedha koeyza, nginu mam ngayapa midh nanga.’
24 Yesu lak mulaydhin kedha, ‘Thathi, mabaygal itha ngidh ngayapa mamayidhin, ngaw koey ubilnga kedha, thana bangal ngaybiya ngay ngalaga nanga, lak thana imane ngaw poerapar, senabi poerapar ngidh kulkub ngayapa madhin, kuyk nginu mam ngayapa mina kay paypa kulay, wagel kay nubi apa goewa kuyk aymoeydhin.
25 ‘Mina Thathi, nabi apaw goewaw mabaygal nginungu koerawaygal. Kedha kay, ngay ngulayg nginungu, a matha kedha mabaygal itha, thana ngulaygal kedha, ngidh ngoena wayadhin mulupa. 26 Ngath ngin yadu palgarngu thanamulpa, a ngath ngaru aymarngu thanamulpa, nuyn senabi mam ngidh ngayapa aymarngu, kedha ngoedhal mam pathridoepa, muynu thanamuniya koey ridhanga kaday sipa, a matha kedha ngaw igililnga thanamuniya muynu.’*
* 17:26 Keriso nanga ngibiya muynu mepa: wara Romaniw Thusi 8.10 geth tidi nginu igililnga ngaru balbayginga.