3
Nikodemoes ngapa Yesulpa
Wara Yoewdhayalgaw mabayg Parasayoelayg, nungu nel Nikodemoes, nuy koey mabayg thanamun kawnselaw. Nuy ngapa kubilu Yesulpa uzaraydhin, mulaydhin kedha, ‘Ngurpay Mabayg, ngoey ngulaygal kedha ngi koey Ngurpay Mabayg Awgadhoengu ngapa. Lawnga nay ngidh kedha ngoedhal adhapudhay zagethal aymayginga, Awgadh ngibiya kalmel mayginga nay.’
Yesu nubepa mulaydhin kedha, ‘Ngay ngibepa mina ya muliz, wara mabaygan Awgadhaw Basalaya imayginga; mamu kulay mabayg lak kazi manin nanga, wa balbayginga.’
Nikodemoes kedha yapu poeybadhin, ‘Mabayg midh paru lak kazi manin nuy na koey mabayg aymiz. Nuy lak kuniya tidayginga lak kazi manin, lawnga midh?’
Yesu kuniya mulaydhin, ‘Ngay ngibepa mina ya muliz kedha, nubi za kedha pudhepa, mabaygaw kazimay ukasar nanga, wa balbayginga. Wara kedha mabayg kazi manin woeray, a wara kedha mabayg kazi manin Maygi Maringu. Lawnga nanga nuydh koey zageth Awgadhaw Basalaya muya uthiz. Gamu poeyban kazi manin gamupa, a Maygi Mari poeyban kazi manin Maygi Maripa. Koeyma wakay thoemamayg ngaw yoepa, ngitha mura bangal ngaru ukasar thonaraw kaziw may mabaygal. Maygi Mari nuy gumi za, gub midh nanga ulaypa, ngidh karngemin nur kasa kay kedha ngibepa koey zageth gasamaypa gub ngalagaz ngapa a nuy mi kuniya ulaypa. Na matha kedha ngoedhalnga mura mabaygal ngaya nanga Maygi Maringu kazi mamayin.’
Nikodemoes kuniya Yesulpa kedha yapu poeybaydhin, ‘Nuy bangal midh paru aymidhe?’
10 Yesu kuniya mulaydhin nubepa kedha, ‘Ngi midh paru nubi zoengu koerawayg, ngi wara Isoereylaw koey ngurpay mabayg?’ 11 Yesu lak mulaydhin nubepa kedha, ‘Ngay ngibepa mina yadu umepa, ngoey na midh zapun purkan yawaymoeyrngu, a ngoey ngulaygal, wa, ngoey sethabi zapul yadu poelgaypu, kasa kay kedha ngitha ngaru mina yoepathamayginga, 12 ngoey midh umamoeypa ngithamulpa koew nubi apaw goewaw ya. Ngoey bangal nanga ngithamulpa daparaw ngulayg nanga yadu palgane, ngitha kay midh paru mina yoepathamaypa? 13 Mabayg wara daparpa kadaypa mayginga, matha urapun kedha, Mabaygaw Kazi nga nanga daparngu ngapa mulupa pagadhin.’
14 Yesu lak mulaydhin nubepa kedha, ‘Ina ngoedhe kedha nge Mose midh nanga kopa brasiw aymayzi thabu puynu gima yakamadhin bupanu, a senabi thonara koeygarsar mabaygal umangu gudaz puydhamoeydhin. Wa, sena bangal lak kedha ngoedhalnga ngay Mabaygaw Kazi bangal ngaru kadaypa manine mabaygaw parunu.
15 ‘Mabaygan ngadh ngayapa mina yoepathaman, thana bangal gasamoene ngaru igililnga, 16 kuyk Awgadhaw mam mina adhapudhay koeyza, nubi apa goewaw mabaygoepa. Kedha zoengu nuydh poeybadhin nungu kazi lak bangal mabaygan ngadh nanga nuyn mina yoepathamaypu thanamulpa guythuyaypa lawnga, thana bangal gasamoene ngaru igililnga.
17 ‘Awgadhan nungu kazi ngapa woeyayginga nubi apaw goewaw mabaygoepa kuthaw thoeraypa, nuyn wayadhin kedha zapa ngapa, nubi apa goewaw mabaygoepa gudaz puydhaypa. Nuy igilaw yabugud. 18 Ngadh nanga Kazi mina yapathamaypa thanamulpa wati kuthapa gasamoeypa lawnga, a setha ngaya nanga mina yapathamayginga, thana ngaru bangal gasamoene wati kuth. Minguz kedha, thana Awgadhaw Urapun Kazipa mina yapathamayginga.
19 ‘Senaw nuy wati kuth kedha aymipa, buya mangayngu nubi apa goewanu kasa kay kedha mabaygal ngaru inuraw pawanu nipa; thana buyaw mekathaw ngara pudhamayngu ubigigal. Minguz kedha, thanamun mura ngara pudhamay kasa ngaru ipidhadh gegeyadh. 20 Mabaygal ngaya nanga wati pawal aymoeypa ngaru buyangu mina ubigigal, minguz kedha, thanamun ubiginga thanamun wati pawangu buyangu mura gasamoeyle, mura mabaygoepa kakal aymoeyle. 21 Ngadh nanga mura zapul balbayginga aymoeypa, wa nuy kedha mabayg buyanu nipa nanga, senawbi buyan mura kakal aymipa mabaygoepa kedha nuy Awgadhoepa koey kurusipoegayl zagethaw mabayg.’
Yesu Keriso a Yoewane Papatayso
22 Kalanu Yesu a nungu niyay kazil mura Yoewdhayapa ladhudhin muynu mudhaw lagal koeyma. Nuydh moegina koeyma thonaralnga thanamuniya muynu a mabaygal paptayso mamayipu.
23 Wa, Yoewane Papatayso nuydh lak kedha zageth oengaypa si goegath muynu Eynon, na amadhan Salemoepa. Nguki koeygarsar sethabi goegathoenu. Mabaygal nubepa toedipu papthaysoepa. 24 Senabi zageth nuydh kulay oengaypa, wagel kay nuyn kunumay lagoenu thayadhin.
25 Wara thonara koeyma Yoewanen niyaykazil a urapun Yoewdhayaw koey mabayg koeyma ya mulemidhin kedha, balbayginga midh mabayg ngaru buth pathiz a garwalagiz amenipa, a kedha ngoedhal zapul 26 Kalanu Yoewanen niyay kazil nubepa ladhudhin a mulemidhin, ‘Ngurpay mabayg, ngi wakay thayiz, wara mabayg ngibiya mangaydhin sey Yuridhaw Koesaw woeraw doegamoenu, a ngidh nuyn mabaygoepa yadu palgadhin? Wa, nuydh lak kedha zageth ayimpa, mabaygal paptayso mamayipu a mura mabaygal sipa nubepa.’
27 Yoewane thanamulpa mulaydhin kedha, ‘Lawnga, Awgadhan kupay poeybayginga nay nubepa koey zageth aymoeypa. 28 Ngitha ngawngu gasamadhin kedha, ngaw ngurpan mura mabaygaw parunu kedha, ngay lawnga Awgadhaw Adhapa Thamayzi Mabayg. Ngay kasa nungu yaday wayay mabayg kulay wayadhin ngapa, yabugud nungu buth pathan. 29 Nuy ngoedhe getha dhoerdhimay garkaz ngapa nungu ipipa. Ina thonar koey dhiwalnga, ngayapa thabukiripa gasamoeypa lawnga, ngay ngoedhe nungu igalayg nubiya amadhan. Ngath nanga nungu niyaypa yoelpay mabaygaw wakay gasaman nanga, ngath koey ika gasaman. 30 Nungu doegam ngaru kadaypa, a ngaw doegam ngaru mulupa.’
Mabayg nga ngapa daparngu
31 Yoewane lak mulaydhin kedha, ‘Nuy nga ngapa gimaz, ngaru koeyza mura mabaygiya. Na kedha ngoedhalnga, nga nanga nubi apaw goewaw mabayg, nuy kow zangu yadu umepa. Wa, mabayg nga nanga daparngu, nuy ngaru gimal, 32 a nuy yadu umepa purkaw imayzinga nungu, a kawra koerngayzinga nungu, kasa kay kedha mabaygal mina yoepathamayginga nungu yapa. 33 Mabaygan ngadh karngemin nungu yapa a mina yoepathaman wa, Awgadhaw mina yangukudu koey ridhanga kuyku nidhan sethabi mabaygaw igililmaynu muynu.
34 ‘Awgadhaw Urapun Mabayg Woeyayzinga, nuy ngaru Awgadhaw yadu umepa. Awgadhan nubepa mura poeyban nungu Maygi Mariw bibir. 35 Thathi maman manin nungu Kazi, a nuydh mura zapul mamayidhin nubepa mina bibirinu. 36 Ngadh nanga mina yoepathaman Kazipa, nubiya mepa ngaru igililnga, a nga nanga koerngayginga Kazipa nuydh mina igililnga gasamayginga, a nungu gegeyadh ngaru bangal Awgadhiya apal.’