4
Yesu a Samariyaw yoepkaz
Wa, Yesu ngulayg asidhin kedha, thana Parasayalgal karngemidhin nungu yangukudu kedha, koeyma niyay kazil nubiya asimoeydhin kalmel a nuydh paptayso mamayipu thana. Yoewanen kasa moenarimayl a Yesun koeyma. Yesu nuydh lak paptayso aymayginga, matha nungu niyay kazil paptayso zagethaw mabaygal.
Yesu nanga karngemidhin, thana Parasayalgaw midh na umamoeypu nuydh Yoewdhayangu uzaraydhin. Nuy a nungu niyay kazil kuniya tidemidhin sizi, thana memayidhin Galilayapa. Nungu mab ngaru dhadhiya pudhaydhin Samariyaya.
Senabi thonariya nanga ngapa moegina mudhaw lag gasaman nel Saykar, na amadhan Yakubun boeradharapa,* nuydh poeybadhin nungu kazipa Yoewsepa. Nuy Yakubun may si. Dhadha goeyga nanga thana senabi may gasaman, a Yesu nuydh koey gamu koewba gasamoedhin maboenu, a nuydh thanuraydhin maynu amadhan.
Sew Samariyaw yoepkaz na ngapa ngukipa ulaypa. Yesu nabepa kedha muliz, ‘Ngidh kay ngayapa nguki maypa, woenipa?’ Sethabi thonara thana niyaykazil thana mudhaw lagoepa ladhudhin aypa gasamoeypa.
Na yoepkaz nubepa muliz, ‘E! Kame, ngi Yoewdhayalayg a ngay Samariyalayg. Ngi midh paru ngayapa ngukipa muliz?’ (Mura Yoewdhayalgal ubigigal Samariyalgaw ayngu rugangu.)
10 Yesu nabepa kuniya mulaydhin kedha, ‘Ngi nay ngulayg, Awgadhaw za matha ngoedhagidh poeybayzinga midh mabaygoepa, a in ngay nga ngukipa umepa woenipa; wa, matha ngoedhagidh kedha ngi ngayapa yoewdhiz a ngath ngibepa ngaru igilaw nguki poeyban.’
11 Na kuniya nubepa apapudhiz kedha, ‘Ngi ngukiw zagig, ina may koey mulupa anarayzinga, ngidh ngalagaz gasampa ngaru igilaw nguki? 12 Nubi may ngapa ngalpan kulba buway mabaygoengu Yakubulngu. Nuy a nungu kazil a nungu thubudh uruyl mura nubi nguki wanempu. Ngidh midh, ngidh wara nguki gasampa a, ngi lawnga gimal Yakubu midh nanga a?’
13 Yesun kuniya ya nabepa kedha, ‘Ngadh nanga nabi may nguki waniz, kalanu senabi mabayg lak ngukin naynin, 14 kasa kay kedha ngadh nanga wanin nabi ngukin ngath manin, kedha mabayg lak ngukin naypa lawnga. Senabi nguki ngath manin nubiya muynu na ngoedhe sakayngu pungaypa igilaw nguki, a poeyban nubepa ngaru igililmaypa.’
15 Na mulaydhin kedha, ‘Ngidh gar ngayapa mar senawbi nguki, na bangal ngoena ngukin nayginga, a ngayapa lak ngapa maboepa lawnga ngukipa toeydaypa.’
16 Yesu nabepa muliz, ‘Mamu uzar nginu alaypa thuraypa, a ngapa kay kuniya tidemariw.’
17 Na kedha nubepa, ‘Ngay alaygig.’
Yesu nabepa, ‘Ngi balbayginga muliz kedha, ngi alaygig. 18 Ngi kulay payb garkaziya geth dhoerdhimaydhin, a kayib na ngi ngabiya nipa nanga, senaw nginu mina alay lawnga.’
19 Na mulaydhin, ‘Nginu mina yangukudul ngath ngin iman kedha, ngi peropetha, 20 nginu wakay thoemamay midh; mina kulkub ngithamun a ngoeymun thathiw thathiw amen sey gimal senabi padoenu thoeythu pagemipu, kasa kay kedha ngitha Yoewdhayaw mabaygal kedha, Yoerusalem mina lag Awgadhoepa thoeythu poegepa?’
21 Yesu nabepa kuniya mulaydhin kedha, ‘Kake, ngidh ngoena mina yoepathaman, wara bangal si ngapa goeygil, mabaygaw amen Thathipa kedha, matha senabi padoenu lawnga, matha Yoerusalemoenu lawnga, mura lagiya. 22 Ngitha Samariyalgal, ngitha nungungu mamu mina ngulaygal lawnga, ngitha ngabepa thoeythu pagemipa, ngoey Yoewdhayaw mabaygal ngulaygal nungungu, ngoey ngabepa nanga thoeythu pagemipa. Minguz kedha, Awgadhaw kaludhay zageth ngapa nabi apaw goewapa, yabugud nungu Yoewdhayaw mabaygal.
23 ‘Kasa kay kedha wara goeygil amadhan thamemipa a kayib nanga moegina kuykayman kedha, Thathiw mina ameniw mabaygal, thana thoeythu pagemipa thanamuniya kalmel Maygi Mari, a thanamun amen mina. Wa, kedha ngoedhal mabaygal matha ngoedhagidh Thathipa. 24 Nuy Awgadh nuy Mari, ngadh nanga mabaygan nungu ngoenakapoengu mina amen ayman, wa, balbayginga, sena mina.’
25 Na yoepkaz kedha, ‘Ngay ngulayg kedha, midh thonara bangal nanga Awgadhaw Adhapa Thamayzi Mabayg, Keriso mangedhe, nuydh bangal ngalpa ngulayg paledhe mura zapul.’
26 Yesu nabepa kuniya muliz, ‘In ngay nga nanga ngibepa yadu umepa.’
27 Senabi thonara nungu niyaykazil goegathoengu kuniya mangemidhin. Thana koeyma madhu pamemidhin, thana imadhin nuy yoepkazipa yadu umepa. Kasa kay kedha wara mabayg nabepa ya mulayginga kedha, ‘Ngi mipa ngapa?’ a thana matha kedha yapu poeybayginga Yesulpa, ‘Ngi mingu ya sagul sipa nabiya?’
28 Kalanu na yoepkaz wanadhin nanu ngukiw za a kuniya tidaydhin mudhaw lagoepa. Na mabaygoepa kedha mulaydhin, 29 ‘Ayawal a imaypa mabayg, nuy ngayapa mura yadu palgan ngoezu aymayzi pawal kulay midh nanga. Nuy lawnga Awgadhaw Adhapa Thamayzi Mabayg?’ 30 Wa, thana mura ngapa ladhudhin lagoengu Yesulpa imaypa.
31 Senabi thonara Yesun niyay kazil nubepa koeyma yoewdhemir kedha, ‘Ngurpay Mabayg, aydu matha purath!’
32 Nuy kuniya mulaydhin, ‘Lawnga, ngay aydeg aygudoepa. Ngitha koerawaygal sethabi ayngu.’
33 Thana niyay kazil muynu thanamuniya kidhakidhan yapu poeybemir, ‘Wara mabaygan nubepa aydu kusumoenu a?’
34 Kasa kay kedha, Yesu kedha, ‘Ngath nanga nungu ubilnga ayman ngadh nanga ngoena ngapa wayadhin, na ngoedhe ngaw gamu dhiba manin kuyk nungu poeybayzi zageth ngayapa.’
35 Wa, Yesu lak adhamintidar thanamulpa kedha, ‘Ngithamun wara koey yangukudu kedha, po moelpalal waniz ayboewdhaw thonarpa.’ Lawnga, sethabi mabaygoepa nagemiw, thana ngoedhe nagul midh nanga ayboedhaw thonara. 36 Mabayg nga nanga garwoeydhamoeypa, nuydh bangal modhab gasamoene. Minguz kedha, nuydh mabaygan garpathamepa ngaru igililmaypa. Nuy garpathamay mabayg kalmel nagu uthuy mabayg koey dhiw gasaman kalmel. 37 Ina mina yangukudu kedha, ‘Wara mabayg nuydh nagu uthun a wara mabaygan seyzi mina gasaman.’
38 ‘Ngath ngitha apaw lagoepa wayiz, aypa garpathamoeypa mina igililmaypa, sey ngitha ngalaga nanga zageth kulay aymayginga. Wara mabaygal zageth ayman a ngitha matha ngoedhagidh gasaman wara mabaygaw zagethazimayngu.’
39 Wa, senabi thonara na yoepkaz mudhaw lagoenu yadu thuray aymoedhin. Koey garsar Samariyalgal senabi mudhaw lagaw mina yoepathamadhin Yesulpa, kedha zoenguz kedha na yoepkaz midh na umay thanamulpa, ‘Nuy ngayapa mura yadu palgan ngoezu aymayzi pawal kulay midh nanga.’ 40 Thana Samariyalgal kedha zoengu ngapa nubepa. Thana apa pudhemidhin nubepa sew maypa thanamuniya kalmel, a nungu niyay kazil. Yesu a niyay kazil ukasar goeygipa thanamuniya, Samariyalgiya.
41 Koeyma mabaygal lak mina yoepathamadhin kuyk nungu geth ngurpan thanamulpa. 42 Thana mulemidhin nabepa yoepkazipa, ‘Nabi thonara ngoey mina yoepathaman matha nginu yangukudungu lawnga; ngoey ngoeymun kawran nungu ya gasaman; ngoey iman kay nuy nubi apaw goewaw mabaygaw Kaludhay Mabayg.’
43 Ukasar goeygi kaliya Yesu a nungu niyay kazil lak ladhudhin Galilayapa, nungu geth lagoepa.
44 Wa, nuy koey ngulayg zapul kay midh paru nanga nungu goegathoenu muynu. Nuy nungu geth kulay mulaydhin kedha, ‘Mabaygal peropethoepa apa pudhayginga nungu geth lagoenu.’ 45 Thana nanga Galilaya gasamoedhin, mabaygan Yesun muy thayadhin, kedha zoenguz kedha, thana wara thonara ladhudhin Kaludhay Aypa gasamaypa Yoerusalemoenu, a thana imaydhin mura adhapudhay zagethal nuydh si aymoeydhin Kaludhay Ayngu thonara, Yoerusalemoenu muynu.
Yesu nuydh koey mabaygaw garkaz kazi dhoey nidhadhin
46 Wa, Yesu a nungu niyay kazil thana kuniya tidemidhin Kanapa, wara mudhaw lag Galilayoenu muynu, mi goegathoenu nanga nuydh kulay nguki kidh thayadhin umal ngukipa. Wara mina zagethaw mabayg kuyku mabaygaw nuy si, a nungu kazi koey kikirilayg wara mudhaw lagoenu Kapeniyam. 47 Nuydh karngemidhin kedha Yesu ngapa Yoewdhayangu Galilayapa. Nuy Yesulpa uzaraydhin a yoewdhaydhin kedha, nungu gar kazi koey kikir Kapeniyamoenu, nungu mina amadhan um. Nungu ubi Yesulpa sipa nungu kazipa balbay tidaypa.
48 Yesu kuniya muliz nubepa kedha, ‘Ngitha ngoedhe kedha ngoedhalnga mura mabaygal midh nanga, ngitha mina yoepathamayginga, mamu ngitha purkan iman adhapudhay zageth, ngitha mina yoepathaman kay.’
49 Nuy zagethaw kuyk koeyma apasidhin kedha, ‘Aya gar ngaybiya asir, ngaw mamal kazingu umangu.’
50 Yesu kuniya mulaydhin kedha, ‘Uzar nginu kazi kay ngidh imaypa, nubepa umapa lawnga.’
Senabi mabaygan mina yoepathamadhin Yesun yaday. Nuy uzaraydhin. 51 Yabugudoenu dhadhal nanga zagethaw mabaygal nungu yadaygal mangemin kedha, ‘Nginu kazi balbayg asin, nubepa umapa lawnga.’ 52 Nuy yapu poeybiz thanamulpa, ‘Midh thonara ngaw kazi balbayg asin?’ Thana kedha, ‘Ngul balbayg asingu, wan klokoenu kutapa, nungu kikir sumay muwasingu.’
53 Wa, nuy kaziw thathi ngoenanu madhin, mina senabi thonara Yesu nubepa tharadhin, ‘Nginu kazi bangal balbayg asine.’ Kalanu nuy a mura nungu ipi kazil thana mina yoepathamadhin Yesun. 54 Ina ukasar thonaralnga Yesu aymoeydhin adhapudhay zageth nuy nanga ngapa Yoewdhayangu Galilayapa kuniya.
* 4:5 Kulay goeyginu Yakubu nuydh senabi boeradhar barpudhadhin: wara Zenesis 33.19 geth tidi.