12
Ngalpan igililmayl Awgadhoepa poeybamoeyn nungu ubilmaypa
Ngaw tukuypal, ngay ngaw ngoenakapoengu Awgadhaw doegamoenu muliz, nuydh kasa poeyban ngalpalpa nungu gudaz puydhay. Matha ngoedhagidh kedha, ngitha nubepa poeyban gamu, a gamu zageth, a gamu ubilnga mura, Awgadhoepa apapudhiz nungu ubilnga midh nanga. Ina nabi zageth matha ngoedhagidh. Nubi apaw goewaw mabaygaw pawa, ngidh senabi ngoedha thoeyay oesig gamu igililmaynu. Lawnga mari igililmaynu nanga ngi ngaru Awgadhaw ubilmaynu asin nubepa nginu ngoenakap wakay thoemamaypa sakariya thoeyaypa, a ubilnga sakariya thiyaypa, kalanu nginu thigi, a nginu wakay thoemam na kayn za aymiz. Kedha ngoedhal za nanga ngibepa mura kakal aymoeyne Awgadhaw ubilnga midh, a nginu mi yabugud nanga nubepa balbayginga gegeyadhoeginga.
Wa, Awgadh nuydh ngayapa kasa poeyban kupay, mura ngithamulpa ngurpaypa kedha. Ngitha yaynanab gamu dhub iruyg a kedha mulayg, ‘Ngay koey mabayg.’ Ngitha ngaru yaynanab mina mamayipa kedha, ngitha mi zagethoepa balbayginga, thimedhoenu ayman, a Awgadh nuydh mi ngoedhalnga nginu igililnga ridh palan, a nginu mina yoepathaman midh.
Wa, mabaygaw zageth yaynanob mura koeygarsar, matha kedha ngalpaniya gamunu midh mura zagethoepa thugalal koeygarsar. Purkan wara zageth ayman, gethan wara zageth ayman, thigin wara zageth ayman, a matha kedha mura thugalal. A ngalpa Kerison mabaygal lak kedha, ngalpa koey goersar nubiya asimoeyn urapun gamu aymiz, a ngalpa nungu zagethaw mabaygal, wara mabayg ngoedhe ngar a wara balbayg ngoedhe geth; ngalpa ngaru mura ibupuydhan kidhakidhan yaynanab. A ngalpan zagethaw ngulayg yaynanab koey goersar, itha Awgadhaw sib wanan ngalpalpa poeybayzimayl. Wara mabayg ngulayg mina yangukudu gasaman Awgadhoengu a manin mabaygoepa; nuydh ngaru puridharalnga yadu palgan, Awgadhaw nubepa sib wanan midh, senabi mina zagethoepa.
Wara mabaygaw sib wanan kedha, nuy koey goersar mabaygoepa zagethan mepa, nuy ngaru puridharalnga kaday sipa. A mabayg ngaya Awgadhan balbayg tidan Maygi Thusiw ngurpaypa, nuy ngaru ngurpay mabayg. Awgadhan wara mabaygoepa poeyban puridharal gud, wa nuydh ngaru ridh palan mabaygal. A wara mabayg aydeg zapulayg, nuydh poeyban mina pawa mabaygoepa. Ngabepa nanga Awgadhan ngulayg poeyban mabaygoepa, nuydh ngaru ayman balbayginga. Nga nanga kapu ngoenakapoepa mepa mabaygoepa, sena sib wanan Awgadhoengu ngapa, nuydh ngaru mina ayman.
Mam midh paru nanga
Ngithamun mam ngaru balbayginga, ngoenakapoengu, ngaru ubigasimoeyn mura wati pawangu, a gasaman mina pawa. 10 Mina pawa kidhakidhan oengan mabaygoepa nginu tukuypoepa midh nanga. Nginungu ngi apa pudhepa wara mabaygoepa mina pawa ayman. 11 Goegadh oesig zagethoepa; thimedhoenu zageth ulaypa mari doegamoenu, ngi Awgadhaw zagethaw mabayg. 12 Wagel kay ngidh balbayginga gasaman Awgadhoengu, ngidh mamu wakayn pagan Awgadhoepa koey ikalnga. Nginu igililnga koey mapunga nanga, ngi ngaru balbayginga gabu ngoenakapulnga, ngi ngaru kapu akasin nginu thoeythu poegaynu mura thonara.
13 Ngidh ngaru ibupuydhay ayman Awgadhaw mabaygoepa ngaya nanga aygigal zagigal, a lagagi mabaygoepa, mina pawa ayman mura mabaygoepa. 14 Mabayg nga na gegeyadh ngibepa, wati ya mulayg, na ngaru mina yangukudu.* Ngidh kapu yangukudu ayman Awgadhaw; 15 nginu ngoenakap ngaru mabaygiya asin, nungu dhiw nanga ngi nubiya asin, a nungu koerkak badh nanga ngi asin, 16 ngi ngaru balbayginga niyaypa mura yaynanob mabaygiya. Gamu dhub iruyg, kakal ngi ngaru koey igalayg kupaygi mabaygoepa. Nginu geth ngulayg kadaypa thoemayg.
17 Wara mabaygoepa wati modhabiya maygi, kasa midh nungu gegeyadh ngibepa. Gud aymar mi zagethal nanga Awgadhaw imaypa balbayginga a mura mabaygaw purkanu balbayginga, ngidh kedha zagethal aymoeyn. 18 Ngidh nginu doegamoengu mina pawa ayman ngoenakapoengu mura mabaygoepa.
19 Ngaw igalgal, ngidh kuniya ridh thoeyayg, in nubi za Awgadhoepa wanan, nuydh kay za ayman. Minar Poelayzinga kedha, ‘Kuniya modhab ngaw za, ngath bangal modhabiya manin.’ 20 Lawnga, Kuykulmay ngurpan kedha ngalpalpa, ‘Nginu wati igalayg nanga maythayginga aydu poeyban nuyn, nuyn na ngukin nay, za mar nubepa woenipa. Ngidh na nabi pawa ayman ina ngoedhe muyngu bukeraw moeythay gimal kuykunu waniz, kalanu nungu azir koeyza.’
21 Wa, wati za ngaru gegeyadh, nginu igililmayngu gegeyadh maythayle. Ayman ngaru mina pawa, kurusipa mina pawan nudhiz wati pawa.
* 12:14 Mabayg nga na gegeyadh ngibepa, wati ya mulayg, na ngaru mina yangukudu: wara Mathayu 5.44 geth tidi, a Luka 6.28.