11
Awgadhaw gabu ngoenakap Isoereylaw mabaygoepa
A mabaygal sike kedha mulaypa, ‘Awgadhan mura nungu Isoereylaw mabaygal adha idimoeydhin a?’ Lawnga, ngay lak kedha senabi buwaynu muynu a ngay koey ngulayg nuydh kedha ngoedhal za aymayginga nungu mabaygoepa. Abrama nuy ngaw buway thathi, a ngay sew senawbi buway mabayg Benzoemanan.
Lawnga! Mina lawnga, Awgadhan pasipa woenayginga nungu adhapa thamayzi mabaygal, nuy mina kuykungu ngulayg thanamulngu. A ngalpa ngulaygal kedha, kulba peropeth Elayza, gar balbamoeydhin Awgadhiya a mulupa idimoedhin. Dhuray nungu Isoereylaw mabaygal kedha, ‘Kuykulnga, na koey gegeyadh, thana mathamoedhin nginu peropethal, a maygi lagal ngalaga nanga ngoey ngibepa uruy poeybaypa, a yoewdhemipa, thana pathidhemoeypa. Matha ngoena urapun koerngayl mabayg wanangu, a thana nuthemipa ngayapa mathamaypa.’ Lawnga, Awgadh Elayzalpa kedha mulaydhin, ‘Lawnga, matha ngi lawnga. Ngaw kapu akasiziw mabaygal koeyma, ngath ngaru ngayapa kaludhamoeyn. Matha garkazil 7000 mura, a thanamuniya thanamun mabaygal. Thana thawmayginga senawbi ngoelkay awgadh bal.’
Kayib lak kedha, thana memayipa Awgadhaw adhapa thamayzimayl. Kasa moenari mabaygal adhapa thamamayin, kuyk nungu gabu pawa a kapu sib wanan. Wa, kozan ngaru kozan, a zagethoeginga ngaru zagethoeginga, ina lawnga kedha modhab midh nanga, modhab na ngaru zagethoenu minaman. Awgadhaw kozan ngaru modhabiginga buth pathan mabaygaw igililnga.
Koeyma Isoereylaw mabaygal koeyma nuthemidhin Awgadhaw mina zapa gasamoeypa, kasa kay kedha thana yan. Matha Awgadhaw Adhapa Thamayzi Mabaygan. Wa gasaman thana, moenari mabaygal, koeyma mabaygal nanga thana koerngayg asimoeydhin. Minar Poelayzinga kedha, ‘Awgadhan thana kawbadh wak palaydhin thana imayginga thanamun purkan, a koerngayginga thanamun kawran, kurusipa kayib.’
Matha kedha ngalpan apakuyk Dhawitha, nungu ya kedha, ‘Matha ngoedhagidh kedha, thanamun aygud, ngoedhe wati za aymiz thanamun gamupa, a thana pudhemin, thana gasaman wati kuth. 10 Thana ngoedhe maygumal nge, a thana imayginga za, a thanamun mapu koeyza, a mapun thana apiya amemipa koeyma thonaralnga.’ 11 Ngaw igalgal, ngay ngithamulpa kedha muliz, thana Isoereylaw mabaygal mulupa pudhaydhin kuyk thanamun koerngayginga; sena lawnga ngaru. Lawnga thanamulpa kuykuthalnga adhal maypa lawnga. Kuyk thanamun senabi wati pawangu, Awgadhaw mina za thanamuniya mayginga, nuydh nan poeybadhin wara goegathaw mabaygoepa, a thana balbayg tidamoeydhin Awgadhaw purkapa. A Isoereylaw mabaygal nanga thana thonarpa adhal wanayzimayl, kurusipa Isoereylaw mabaygal ngaru kedha uwan mepa a thanamun ubi ngaru koeyza sethabi mina zapa.
12 Wa, Kerison mina yangukudu sobaginga yadu palgan mura goegathoepa, kedha zoenguz kedha Isoereylaw mabaygaw koerngayginga koeyza, a wara goegathan gasaman Kerisolngu matha ngoedhagidh; Isoereylaw mabaygal bangal nanga garthi thoeyamoeyne, a balbayg asimoeyne, thana bangal gasamoene matha ngoedhagidh, a soeyzi thanamulngu mura po gubaw gizuya, mura mabaygoepa, mina balbayginga.
Azaz mabaygal lak garwoeydhamoeyn Awgadhoepa
13 Ngay ngithamulpa muliz, wara goegathaw mabaygal, kedha zoenguz kedha ngaw kupay zageth kedha thonara ngithamulpa yadu poelgaypa. Na ngayapa koey ubil zageth. 14 A pasinu nanga ngayapa mina balbayginga kedha, ngaw Isoereylaw mabaygal bangal imane ngithamun igililnga. Thana nanga iman thana ngaru uwan mepa, a kalanu dhuray thana asimoeyne, kaludhamoeyne. 15 Thana kulay adhal wanaydhin a senabi thonara mura goegathaw mabaygal asimoeydhin Awgadhiya, nungu igalgal. Nuydh midh thonara nanga thana Isoereylaw mabaygal muy idimoene, nuydh ngoedhe thana kadaypa mamayine umangu, koey ikalnga, koey dhiwalnga, ngoedhe thanamun kayin igililnga kapu ibupuydhay za mura mabaygoepa.
16 Wa, Abrama nuy kulay, a nuy ngoedhe ayboewdhaw thonaraw kulay ay Awgadhoepa poeybayzinga. Nungungu pawpa mura Awgadhaw buway. Na ngoedhe kedha, apaw lagaw mabayg nuydh nubepa garpathamoeyn koeykoeyne kunaw kapul. Kalanu nuydh thoewa ay ayman a moegina poeyban eso Awgadhoepa. Kalanu mura sethabi bredal Maygi Aydel ngoedhe mura poeybamoeyn Awgadhoepa. A matha kedha Abrama nuy ngoedhe kuyk senabi Awgadhaw maygi puy, a nungu thamal pawpa, matha kedha nungu kazil parungu ngapa, maygi mabaygal aymoeyn Abrama midh nanga. 17 Na puy ngoedhe olibaw puy, apaw lagaw mabaygan nuydh dhuray nanu thamal adhapa pathamoeyn, kalanu wara thamal, bupaw malguy adhayzi puyngu, gethaw uthuyzimaynu woeydhan a igililnga poeyban thanamulpa. Ngitha wara goegathaw mabaygal matha kedha bupaw olibaw puy, a ngoey Isoereylaw mabaygal ngoedhe apaw lagaw uthuyzimayl. Ngitha kedha zoenguz Mari igililnga koey bibirilnga gasaman kalmel Isoereylaw mabaygal. 18 Ngitha koeyma mulupa noegayg Isoereylaw mabaygoepa, setha ngaya nanga adhapa thamayzi thamal, Awgadhoengu siga thamayzimayl. Ngi kay midh paru koeyza ayimpu? Ngi kasa tham, ngidh igililnga poeybayginga sipipa, kuyku sipin ngin aydu poeybaypa.
19 Ngi nanga nginungu kuykulnga ayimpa kedha, ‘Ngoey midh, ngoey wara goegathaw mabaygal matha ngoedhagidh Isoereylaw mabaygal midh nanga. E! Thana kulay kuykulmay garngu adhayzimayl, ngaru adhapa mamayin ngoeymulpa buth wanaypa, a ngoey kayib mina balbayginga nungu garngu adhayzimayl.’ 20 Wa, sena mina, thana adhapa memayidhin kuyk thana mina yoepathamayginga, a ngitha ngaya nanga sigal kulay, ngitha matha memayipa garngu nungu adhayzimayl kuyk ngithamun mina yoepathaman. Kasa kay kedha kadaypa thoemayg senabi mina zapungu, Awgadhaw kozan ngithamulpa. Poeypiyam kulay.
21 Awgadhaw minamay nanga kedha koey dharadh thanamulpa Yoewdhayalgaw mabaygoepa ngaya nanga kulay mina sew thamal, nungungu malguy adhayzimayl. Ngithamun ngoenanu manin midh, ngitha nanga kal thayan nubiya wa, nuydh ngaru ngithamun pathan adhapa nungu garngu. 22 Ina ngalpa ukasar doegam iman Awgadhaw, nungu gabu pawa koeyza a nungu minaman ngaru balbayginga. Thana Isoereylalgal ngaya nanga nungungu adhapa toedipa, nungu minaman mina koey dharadh thanamulpa. Ngitha na matha ngoedhagidh toedipa nungu mina mamoenu nanga wa, matha ngoedhagidh ngitha gasaman nungu kozan a pawdh; lawnga nanga ngitha lak adhapa pathamoeyn seyzi puy garngu. 23 Yoewdhayalgan na wanan thanamun ngoelkay yoepathaman nanga, wa Awgadhan ngulayg thana lak kuniya mamayin nungu garnu wanamoeyn, thana lak nubiya kalmel. Nuydh nungu bibirinu zageth ayman, kedha zoenguz kedha nuy koey Awgadh. 24 Ngitha wara goegathaw mabaygal kulay bupaw puy thamal, mina apaw lagaw puy lawnga, ngitha ngoedhe tidan a thoebudh puynu uthun. Ngitha sew garnu thamal aymoeyn. Ina moegina zageth lawnga, Awgadhaw aymayzinga ngithamulpa. Thana Yoewdhayalgal mina puy thamal, na ngaru zagethoeginga nubepa nuydh thana kuniya gud aran thanamun kuyku goeray, a thana koesimoeyn balbayginga.
Mura Isoereylaw mabaygal gudaz puydhamoeyne bangal
25 Ngaw tukuypal, wara muy ngulayg, ngath ngitha ngulayg palimoeyn, ngithamulpa ngoenanu maypa a ngithamulngu kadaypa thamayle kedha, Ngoey koey ngulaygal.’ Na ina kedha, dhuray Isoereylalgal koey ridha kuykul, sena ngaru lawnga, na bangal lak muwasine thanamun kawrag. Mamu mura garwoeydhamoeyn Awgadhaw imayzi mabaygal ngapa nubepa mura goegathoengu.
26 Kalanu bangal na za ina kedha, Isoereylaw mabaygal ngaru bangal gudaz puydhamoeyne, Minar Poelayzinga midh nanga,
‘Gudaz Puydhay Mabayg bangal ngapa maygi goegathoengu, Zayonoengu
Nuy bangal adhapa thamane mura wati pawa Yakubun buwayngu.
27 Midh thonara bangal ngath thanamun wati pawal garwalgan,
wa, ngath in nubi yawadhayzinga aymoene thanamuniya.’
 
28 Wa, thana Isoereylaw buway koerngayg asimoeyn nubi kapu yangu wakay. Thana ngoedhe Awgadhaw wati igalgal, kedha thonara amadhan thamayginga, a ngitha wara buway mabaygal amadhan thamemin Awgadhoepa, thanamun dhadhabuth gasaman. Kasa kay kedha Awgadhaw mam thanamulpa ngaru, nuy thanamulngu kulay ngulayg. Adhapa thamayzi mabaygal thana, kuyk Abrama, Isaka, Yakubu a dhuray ngoeymun thathiw thathil. 29 Awgadhaw yaday ngaru idimayginga.* Mabaygal ngaya nanga nungu adhapa thamayzimayl nuydh sethabi mabaygal dhoey nidhamoeyn, a nungu sib wanan ngaru.
30 Wa, ngitha wara goegathaw mabaygal kulay koerngaygi mabaygal Awgadhoepa, koey sigiya memayipu nungu buwayngu, a nuydh ngithamulpa adhapudhay mina za poeyban, kuyk thana ubigigal nungungu. 31 Nungu kasa sib wanay gudaz puydhay mina koeyza ngithamulpa kulay, ngithamulpa ngaya nanga Isoereylaw buwayngu adhal, a thana Isoereylaw buway lak kedha koerngayg asimoeyn kedha thonara. Ina kedha zoenguz kedha, nungu ubi kedha nuydh kasa poeyban ngithamulpa sib wanan, gudaz puydhan. Kalanu nungu lak kedha sib wanan ngaru thanamulpa kuniya.
32 Wa, ngalpalpa kakal kedha, Awgadh nuydh zapul kedha kuniya aymoeydhin, nuydh mina kakal yakamoeydhin kedha, mura mabaygal wati pawalgal koey zageth gud ayman wati pawangu, ngoedhe nuydh mura mabayg kunumay lagoenu muynu thoeyamoeyn; kasa kay kedha Awgadhaw ubi nuydh kasa poeyban sib wanan a gudaz puydhan mura mabaygoepa.
Awgadh thawmanin, nungu pawdhapa a nungu ngulayg
33 Sena iman Awgadhaw mina zapul, adhapudhay koey zapul nungu yangukudul, ngoedhe koey malu padhamoeginga, a matha kedha nungu ngulayg. Awgadhaw minamay mina adhapudhay koey zageth sakar pudhan, a nungu igilaw yabugud ngalpa koey zageth iman. 34 Na matha kedha Minar Poelayzinga midh paladhin, ‘Ngalpalngu nga ngulayg Awgadhaw mura wakay thoemamayngu, a ngalpalngu ngadh yangukudu ayman Awgadhoepa.’
35 Mabayg nga kedha koey siba woenay mabayg Awgadhoepa nuy ngulayg kedha muliz, ‘Ngath Awgadhoepa koeyza poeyban, nuydh ngaru ngayapa modhabiya manin.’ 36 Lawnga! Mura zapul ngapa nungungu, yabugud nuy, a thana nungu zapul mura; mura zapul nubepa thawmaypa a nungu poerapar ngaru a ngaru.
* 11:29 Awgadhaw yaday ngaru idimayginga: wara Zenesis 15.4-6 geth tidi.