14
Ngidh nginu tukuyap zoeyzinoeydhayg
Ngitha ngaru ayawal manin Awgadhaw mabayg, ngunu nanga mina yoepathaman mamu bibirilnga lawnga. Nungu wakay thoemamay koeygarsar kedha, moegithap za miyay balbayginga a za miyay gegeyadh. Ngidh nuyn ayawal maypa, kasa kay kedha nuyn wara zapa, wara zapa thoerayginga, nungu muy ubilmaynu.
Wara mabaygaw mina yoepathaman kedha, nuy mura aydu purathiz, a wara mabayg nanga nungu mina yoepathaman bibiriginga, nubepa kedha, nuydh matha dharbaw aydu purathipa. Mabayg nga nanga purathipa mura aydu, nubepa mulupa noegayg sepa nungu tukuypoepa nga nanga matha dharbaw aydu purathipa; a dharbaw aydu purthay mabayg nanga nuydh mulupa thoeyayg mabayg nga nanga mura aydu purathipa. Awgadhan lak kedha ayawal manin senabi mabayg. Ngidh nanga nuyn mulupa manin nanga ngay ngaru ngibepa kedha muliz, ngi nga ngi! Ngidh mipa wara mabaygaw zagethaw mabayg zoeyzinoeydhiz. Matha nungu kuyku mabaygoepa kedha, nuy balbayginga lawnga gegeyadh; a nuydh bangal ngaru balbayg asine kuyk Awgadhan nuyn bangal balbay tidaypa.
Wara lak kedha, dhuray mabaygal ngulayg koey goeyga adhapa thaman mina thoeythu poegay goeyga, a dhuray kedha, mura goeygil matha kedha ngoedhalmayl. Wa, ina balbayginga mura mabaygal yaynanab pudhamoeyn thanamun yaynanab ngulayg midh nanga. Ngadh nanga ayman urapun goeyga adhapa thaman, nuydh kuykulmaypa ayman, matha kedha mabayg nga nanga madhun purathipu nuy kuykulmaypa kabuthan a nuy eso poeybiz Awgadhoepa senabi aypa. A matha kedha mabayg nga nanga ay wanan, ina nungu apasiw zageth, nuydh lak kedha poeyban Awgadhoepa eso.
Ngalpa ngalpan geth niyaypa lawnga, a ngalpa ngalpan geth umoepa lawnga. Ngalpan igililmayl ngaru Kuykulmaya parunu, a ngalpa nanga um pudhepa nanga, na matha nubiya parunu. Kasa midh, ngalpa igil mabaygal lawnga um pudhepa, ngalpa ngaru Awgadhaw mabaygal.
Keriso kedha zapa umanga kalanu kaday tharaydhin igililnga, nuy ngaru uma mabaygaw Kuykulnga a matha kedha igil mabaygaw Kuykulnga. 10 Ngidh mipa nginu tukuyap pudhamoeypa, ngibepa zoeyzinoeydhepa lawnga. Ngalpan zoeyzinoeydhay mabayg urapun bangal. Ngalpa mura Awgadhiya parunu kaday siparuy.
11 Awgadhaw yangukudu minar poelayzimaynu muynu kedha, ‘Ngay Awgadh, ngay ngaru igililnga a mura nabi apaw goewaw mabaygal ngaru bangal ngaybiya parunu kulun pasaynoemoeyn, a mura gud woeydhiz kedha, ‘Ngi ngaru ingaru Awgadh.” 12 A ngalpa ngaru bangal nubepa mura gudan ya muliz ngalpan yaynanab igililnga midh.
Ngidh nginu tukuyap mulupa thoeyayg
13 Ngalpa lak ngalpan tukuypal kidhakidhan zoeyzi noeydhayg. Lak mina wakay thoemamay gasamar kedha, karum poelayg nginu tukuypaw yabugud nungungu pudhayle.
14 Ngitha ngulaygal kedha ngay Yesu Kerisoniya kalmel mepa, a ngaw yangukudu ngithamulpa kedha, ngay koey ngulayg kedha, mura aydel mina aydel, wati za lawnga Awgadhaw parunu. Kasa kay kedha mabaygoepa sike kedha, wara ayde ngoelkay za Awgadhiya parunu; nungu imay kedha, mabaygan nanga gasaman kedha ayde na ngaru Awgadhoepa gegeyadh. Wa, kedha nanga nubepa purthaypa lawnga.
15 A matha kedha ngi, nga nanga madhu purthayzi mabayg, kapu za ngidh nginu ubilnga thonarpa wanan nginu tukuypoengu gegeyadh maythayle. Nuydh nanga gegeyadh gasaman sena nginu madhu purthayngu, na gegeyadh na ngoedhe kedha ngidh mam nubepa yakamoeyginga, ngidh poethe ayman nubepa. Kedha maygi, nuy lak kedha Awgadhaw koey mamal kazi, a Kerison igililnga lak nubepa poeybayzinga, nubepa kaludhaypa. 16 Ngi ngaru koey poeypiyam mabaygoengu adhapa imayle nginu mina zageth. 17 Ngalpan aygud a woeni palay kasa pasiw za, matha ngoedhagidh kedha ngidh zageth aymar Awgadhaw Basalayoepa kedha, mina pawa ayman, gabu ngoenakap, a ika, Maygi Mari ngibiya kalmel. 18 Kedha mina zageth Kerisolpa danal poethaypa nanga, na Awgadhoepa koey ikalnga, a mabaygaw purkapa matha ngoedhagidh.
19 Ngalpa mura koeyma nuthemipa gabu ngoenakapu pawapa kidhakidhan, mura ngalpan igililnga ridh poelaypa. 20 Awgadh nuydh ekaloesiyaw mabaygal garwoeydhamoeydhin, urapun aymoeydhin, ngidh nubi mina za idimayg, nginu geth ayngu zangu ubilmaynu, sena gegeyadh Awgadhoepa. Mura aydel Awgadhaw imaynu balbayginga, kasa kay kedha urapun ay nanga wara mabaygoepa gegeyadh ngi ngaru purthayginga nungungu ubigoesile, nungu ngara pudhamoeyle gegeyadh maythayle. 21 Matha ngoedhagidh ngidh thonarpa wara mabaygaw aygudoegi ay purthayginga, madhu a umal nguki nungu ekaloesiyaw igililmaynu gegeyadh maythayle. A nginu mura zagethal lak kedha, ngidh ngaru nginu pasiw mabaygaw buwayl thoeyay ngoenanu maypa.
22 Ina nabi pudhamay aymiz matha ngi a Awgadh ngulayg nginu geth wakay thoemamay midh; na matha Awgadhiya a ngibiya dhadhal. Ngidh nanga ayman nubi mina yoepathaman midh nanga, wa, nginu ngoenakap ngaru thoewanga. 23 Mabaygan ngadh nanga ngoenanu manin, ‘Ina purthaygi ay, Awgadhoepa gegeyadh.’ Nuydh na purthan nanga, nungu mina kapu akasin lawnga, nungu ngoenakap ngaru mapunga.