15
Ngalpa ngalpan geth ubilnga aymayg
Wa, ngalpa ngaya nanga mina yoepathaman moegina koeyma, ngalpa ngaru gabudhan toedipa mabaygal ngaya nanga moegina bibiriginga. Ngalpa ngalpan geth ubilnga aymayginga. Mura ngalpa apa pudhemipa mabayg ngalpaniya amadhan, nungu igililnga ridh poelaypa.
Na kapu za kedha, ngalpa ngoedhe kedha Keriso midh nanga, nuydh nungu doegam lumayginga. Minar Poelayzinga kedha, ‘Mabaygaw mogopoegay ngithamulpa, mura ngaybiya gimal pudhepa.’ Wa, Kerison apasin nungu Thathipa kedha, mura zapul Minar Poelayzimayl kay paypa kulay thana ngalpalpa ngurpaypa, ridh poelaypa; ngalpa matha toedipu ngoenakap balbayg tidaypa mina ubilmaypa, a ngalpa koeyma wakayn pagan Awgadhoepa kuyk nungu Minar Poelayzimayl ibupuydhan ngalpan. Awgadhan ngadh nanga ridha ngoenakap poeyban mabaygoepa, matha ngoedhagidh kedha nuydh lak ngithamulpa poeyban kapu ngoenakap a mariw magaw garwoeydhamoeyn; a matha kedha ngithamun kalmel mab Yesu Kerisoniya wagel.
Kalanu ngitha urapun ngoenakap a urapun gud thawmanin Awgadh, ngalpan Kuykulmay Thathi, Yesu Kerison Thathi.
Kerison kapu yangu wakay ngaru azaz mabaygoepa
Ngitha ngulaygal Kerison ayawal may midh ngithamulpa, kapu za kedha ngitha kidhakidhan yaynanob ayawal maypa; Kalanu Awgadhaw poerapar kakal yakaman. Ngay ngithamulpa muliz, ngitha ngaru ayawal mayzi mabaygal, matha kedha Keriso midh nanga mabaygal ayawal mamayidhin. Nuy aymaydhin Yoewdhayalgaw ibupuydhay mabayg, a nuydh kuyku nidhan, Awgadhaw kulba ya wadhan thanamun kulay thathiw thathipa. A wara goegathaw mabaygal iman nungu senabi mina pawa, thana ngaru Awgadh thawmaypa kedha, ‘Nag! nuydh mina gabu pawa yakaman Isoereylaw buwaypa.’ Wara Minar Poelayzinga kedha, ‘Ngath kedha zoenguz ngin thawmayparuy mura wara buway lagiya. Ngath bangal nginu nel thawmayparuy nathu.’
10 Wara Minar Poelayzinga kedha, ‘Ngitha wara buway mabaygal ika gasamaw ngaw mabaygiya kalmel.’ 11 A wara Minar Poelayzinga lak kedha, ‘Ngitha mura wara buway mabaygal, ngitha Kuykulmay thawmanin, mura nuyn thawmanin nathu.’ 12 A wara Isayan adhamintidayzi poelayzinga kedha, ‘Zesin kuykungu bangal lak malguy poegaypu urapun nga nanga kadaypa, nuydh bangal minampu mura nabi po gubaw gizu koey goegathal. A wara buway mabaygaw koey ubi kedha, thana matha ngoedhagidh gasaman nungungu.’
13 Kapu za kedha, ngalpa mina koeyma wakayn pagan nuyn, ngalpan ridha poelayzi Awgadh, nuydh ngalpalpa mina za mura maypa, ika a gabu ngoenakap, kuyk ngalpan mina yoepathaman nubepa. Kalanu ngalpan igililmayl mura gudiya yoewdhedhe mina ubi, kuyk Awgadhaw Maygi Mariw bibirin ngalpaniya.
Pawlon koey puridharal ngurpay thanamulpa
14 Ngaw tukuypal ngayapa mina kakal kedha, ngitha mina pawalgal, a ngitha matha ngoedhagidh ngulayg gasamoedhin ngithamulpa kidhakidhan ngurpaypa.
15 Wara zapul itha muynu ngay moegina koey dharadh muliz ngithamulpa, kasa ngithamun wakay thoemamay kuniya manin sethabi zapul; kedha zoenguz Awgadhan ngayapa matha ngoedhagidh madhin zageth kedha, 16 ngath Yesu Kerison balbayginga yadu poelgaypa. Awgadhaw poeybayzi zageth kedha, ngath nungu mina ya yadu poelgaypu, mura wara goegathiya. Kalanu thana thanamun igililmayl balbayginga poeyban Awgadhoepa, lak Maygi Marin adhapa thaman thana, nungu ubilmaypa aymoeypa. 17 Ina ngaw geth zageth lawnga, ngay Yesu Kerisoniya kalmel. Koey ikalnga dhiwalnga in nabi zageth Awgadhoepa. 18 Mabayg koey garsar Kerison zageth oengan dhuray goegathiya, na ngaw zageth lawnga, thanamulpa yadu poelgaypa. Lawnga ngay ngaru ngithamulpa yadu poelgaypa kedha, Yesu Kerison zageth midh nanga, nuydh ngoena ridh palan wara buwaypa yoelpaypa, a thanamulpa buwayl thoeyaypa Awgadhoepa. 19 Nabi za bibirilnga, kuyk Awgadh yakamiz a nungu adhapudhay zagethal, a Maygi Mariw ibupudhay mina koeyza. Ngath kedha zoenguz Kerison kapu yangu wakay yadu palgarngu Yoerusalemiya a mura doegamuya kurusipa Ilirikam.
20 Ngaw mura thonaraw ubi kedha, ngay maw sipa Kerison kapu yangu wakay, mabaygal ngaya nanga koerawaygal. Wara lagiya nanga wara mabaygal maw sipa, Kerison ya oengaypa. Ngay kulay sethabi lagiya maw thoerayginga, wara mabaygaw moeydhayzinga apal kuyk, 21 matha kedha ina Minar Poelayzinga kedha,
‘Mabaygal ngaya ngulayg poelayginga,
thana bangal nuyn imane,
a ngaya nanga koerngayginga thana bangal mina tidane.’
 
Pawlon koey ubi nuydh Romoepa poethaypa
22 Ngoena kedha zoengu ngapa nidharngu ngithamulpa yawarngu.* 23-24 Ngaw tukuypal, ngay koey ubilayg kedha ngay sepa ngithamulpa imaypa, a wara kedha, ngay kayib zagethagasin ngaw kulba zagethaw doegamoenu ngath sikedh dhadhabuth gasampa, sipa maythayle. Wara koey sigal lag ngithamun doegamoenu Speyn. Kapu za ngay mamu sipa ngithamulpa, a ngitha ngoena mamu ridh palan, ibupuydhan ngaw yabugudoenu. Kalanu kay Speynoepa. Na kedha kuniya, ngaw koey ubi ngath ngithamuniya mangaypa kulay. Koey dhiwalnga ngalpa urapun lagoenu nithaman thawpay thonarpa. Kalanu ngitha ibupuydhay ayman ngaw yawarpa.
25 Yargar, ngaw kedha thonaraw yawar ngaru wara kuniya, Yoerusalemoepa, Kerison mabaygoepa ibupuydhaypa sey. 26 Thana Makadoniyaw a Akayaw mabaygal koeyma ubin memayipa poeyban sib wanan Kerison mabaygoepa ngaya aygig zagig muynu Yoerusalemoenu. A ngath kay thanamulpa oengaypa. 27 Thana mina koey ubilgal kedha, thana ibupuydhay ayman Kerison mabaygoepa kay Yoerusalemoenu. Ina za matha ngoedhagidh kedha, mura wara buway mabaygal thanamulngu Yoewdhayaw mabaygoengu gasaman za matha ngoedhagidh mari igililmay doegamoenu, wa thana sib wanan poeybamoeyn gamu igililmay zapul Yoewdhayaw mabaygoepa. 28 Ngath mamu nabi zageth ayman, mina imaypa kedha, thana Yoerusalemaw mabaygal mura aykap gasaman, wagel kay ngaw yawar Speynoepa. 29 A, wagel bangal nanga ngay ngithamuniya mangedhe. Kerison adhapudhay woenab ngaru ngaybiya kalmel ngithamulpa.
30 Tukuypal, ngalpa ngaru Awgadhoepa yoewdhemin, ngay ngithamulpa koeyma muliz, ngitha gar ngoena ibupuydhaw, thoeythupoegayn nabi mapu zagethoepa. Ngalpa nubi za ayman Yesu Kerison bibirinu a matha kedha Maygi Mari ridh palan ngalpan, a ngalpa mina mam oengan kidhakidhan. 31 Ngaw mina ubi ngithamun thoeythu poegay nabi zapa, ngoena kaludhan Kerison koerngaygi mabaygoengu sey Yoewdhayanu, a ngaw ibupuydhay Kerison mabaygoepa sey Yoerusalemoenu muynu ngaru bangal thanamulpa balbayginga, a thanamun kapu ngoenakap.
32 Kalanu Awgadhaw ubilmaynu ngay ngapa ngithamulpa. Ngayapa koey ikalnga kedha ngay bangal ngithamuniya kalmel thanuridhe, mina ngoena pudhay. 33 Awgadh nuy mina pawdhaw Awgadh, ngithamuniya kalmel, ngaru, ngaru, ngaru.
* 15:22 Pawlon koey ubi nuydh Romoepa pathaypa: wara Romaniw Thusi 1.13 geth tidi.