4
Monequi pa camo ticlasojlalo quinami yehuanten pin lalticpan yulilo quichijticate
¿Leca anmoana huan leca anlaquetza ancualantica amhuanten se ca oc sequin? ¿Amo unca pampa inon? Anquinequi anyuli ancantía míac hual ipati pa amhuanten, míac hual huil anquicuhua pin lalticpan. Pampa in, anmoana pampa anmocuerpo quinequi quipía len hual Dios amo quixtoca. Anquinequi chicahuac len huan amo anquipía. Pampa in, anlamictía huan anquinequi anmoyaxcajtía ca inon huan inon huan amo huil ancana len anquinequi. Yojque anmoantía huan anmocualanilía. Amo ancana in hual anquinequi pampa amo anquilajlanía Dios. Huan sinda anquilajlanía Dios, amo ancana pampa anmolajlanilía innojen hual Dios amo quinequi pa anquipías. Anquinequi innojen jan pampa anquinectica anquipía len anmocuerpo quinectica hual amo unca cuali pa amhuanten. Huan yojque ¡yajmo anquipaquiltía Dios! Neli anquimati pampa anquixtoca anquichía quinami yehuanten hual amo quineltocalo Dios. Yoje anmolalijtica pa anquichías quinami Dios ilacocolinijmes. Pampa in, aqui quilalis pa yulis quinami yehuanten pin lalticpan, yihual mochías se ilacocolini Dios. O ¿cuajnesi anquijtúa ilajtol Dios lajcuiluli amo quijtúa mochi hual quinequiaya quijtu quiman quijtuc: “Dios amo quinequi quimacahuiltía pa se ijyecal yulis pa tocuerpo quiman unca nepa in Espíritu Santo laijtic ca tocuerpo”? Dios quinequi in espíritu hual quilalic pa chantis laijtic tocuerpo, huan amo quita cuali sinda amo ticmacahuiltilo pa yes mochi iyaxca pa quitequehuis. Ma yoje, mas que yojque unca, Dios quimaca mochi tonali míac lapalehuilisli huan lachihualisli cuali pa huil ticneltocasi. Pampa in, ilajtol quijtúa, quil: “Dios molalía pa quintzacuilis yehuanten hual quixijxiculo len yihual quinequi quinchihuilía. Ma yoje, quimaca ilapalehuilisli huan quinchihuilía cuali yehuanten hual quimatilo pampa monequi pa quinpalehuis.” Pampa in, amo xicxijxicucan Dios. Xicneltocacan pa ancanas ilachihualisli cuali. Xiclalican pa anmotzontecon pa camo anquichías quinami quinequi in lili, huan yihual cholus anmitzcajtiquisa. Ximoajxiltican ca Dios, huan Dios moajxiltis ca amhuanten. Ximochipahuilican anmoyulilisli, amhuanten hual anquichía laijlaculisli. Ximochipahuilican anmoyolo, amhuanten hual anmotolinía pa anquitocas Dios huan noje pa anquitocas quinami yulilo yehuanten pin lalticpan. Ma anmitzcocu míac anmoyolo huan xichocacan. Xicpalacan anmohuitzquilisli ca icnotilisli pa anmoyolo. Huan xicpalacan anmopaquilisli ca míac lacocoltilisli pa anmoyolo. 10 Xipehuacan ximoitacan tijtipichin ilaixpan in Tata, huan in Tata anmijchías hué ilaixpan yihual.
Monequi pa se amo quinequi quimaca ojli icni hual quineltoca in Tata
11 Nocnían, amo xiquintenehuacan se ca oc se. Aqui hual quitenehua icni huan quinequi quimaca ojli icni, yihual quitenehua in lajtol hual quijtúa pampa ticpialo pa tiquinlasojlasi tocnían. Quema, huan yoje yihual quijtutica in lajtol amo unca cuali, huan amo quinequi quichía quinami quijtúa in lajtol. Sinda yoje tilajtulo inahuac in lajtol, cuaquín amo ticchijtica quinami quijtúa in lajtol. Timochijtica quinami se hual quijtúa yihual quipía lahueliltilisli pa quijtus quinami monequi panu mochi. Yojque timoyaxcajtía ca len hual amo moyaxca, in san iyaxca Dios. 12 Unca jan se san hual quimaca in lajtol, in lajtol hual amo quiman lamis huejcahuas. Huan unca jan se san hual quipía lahueliltilisli pa quijtus quinami monequi pa panus mochi. Huan yihual hual quimaca in lajtol huan quipía in lahueliltilisli unca Dios. Yihual huil laquixtía pa camo polehuisi huan huil latilanía pa capa amo sehuis in tixuxli. Axcan, ¿aqui tehual hual ticnequi ticana lahueliltilisli pa tiquilis se hual unca monahuac len monequi quipanus pampa quichíac laijlaculisli?
Amo ticmatilo len yahui panu mosta
13 Axan, xiquitacan, amhuanten hual anquijtúa, quil: “Axan o mosta tiasi pa in caltilan umpa, tipanusi se xihuil nepa. Tilanamacasi huan tilacuhuasi, huan pampa inon ticanasi míac tomin.” 14 Yojque anquijtúa, huan amo anquimati len yahui panu mosta. ¿Len unca anmoyulilisli? Unca quinami in pogli hual quisa pin al posuntica, nesi jan se nadita, cuaquín jan ajnaxcan yajmo nesi. 15 Yesquiaya cuali pa anquijtus, quil: “Sinda in Tata quinequi, cuaquín tiyulisi huan ticchihuasi inon nican huan nepa.” 16 Huan amo anquijtúa inon, jan anlajtúa anmoixtocatica pampa anquijtúa pa anmoyolo da huil anquinchía innojen. Amo unca cuali pa anlajtus anmoixtocatica yoje, unca niman amo cuali. 17 Yoje, aqui yes hual quimati quichía len cuali, huan ma yoje amo quichía, cuaquín pa yihual unca laijlaculisli.