5
Quimaca lajtol in lacames hual quipialo míac
Axan, ¡xiquitacan, amhuanten hual anquipía míac, xipehuacan xichocacan huan xitzajtzican, pampa anyahui anpanu lacocolisli! In míac hual anquipiaya laꞌajcoquili moijlacuc, amo unca cuali pa nindeno. Anmonahuajmes cuajcualtichin axan quicoyunijque in ocuilimes. Quema, innojen hual anmoyaxca hual ipatiloaya amo monotzalo nindeno ilaixpan Dios. Anmotomin lachihuali ca oro huan plata yajmo monotza len. Inon anmitznextilis amhuanten quinami Dios anmitzita. Anquijtuaya pampa anmotomin anmitzpalehuiaya ca mochi, huan anquixijxicuc ilapalehuilisli Dios. Yojque anpolehuis quinami anmotomin polehuic. Anpolehuis huan nesis quinami anmijchichinúa se tixuxli, pampa anquimatis anmotomin yajmo anmitzpalehuis. Anmoajcoquilic lacocoltilisli pa quiman lamis in lalticpan pampa anquichíac in laijlaculisli. Dios quimati pampa amo anquinlaxlahuiaya anmotequipanujquimes. Unca quinami inmintomin anmitzmotexpahuilic. Anmitzlapixquilije pan anmocuajmilimes, huan amhuanten anquincajcayahuac. Axan inmintzajtzilisli in lapixcanijmes ajsic ca Dios, quicaqui Dios iTata ilanechiculisli in lanahuatinijmes pin cielo hual cate Dios iguaches. Anyuliaya pan in lalticpan anmocuhuilijtica len yes pa anmopaquiltis, mochi innojen cuajcualtichin hual amo monequiaya pa anquipiasquiaya. Anquichihuaya len yec anquinequiaya pa anmopaquiltisquiaya. Anunca quinami bueyes hual motomahualtilo huan cuaquinon ajsi in tonali quiman quinmictilo. Yojque ca amhuanten, anquijtuaya pa anmoyolo san quinami huil anmopaquiltiaya, huan axan ajsitica in tonali quiman Dios anmitzcocoltía pampa anquichíac in laijlaculisli. Quema, amhuanten hual anquipía míac anquinmotexpahuilic lacames hual amo quichihualoaya len laijlaculisli. Cuaquín anquinmictic huan yehuanten amo quichihuaje nindeno pa monapatije.
Dios ilacames quipialo pa mopepenialtisi in amo cuali hual quinchihuililo lacames, huan monequi pa yulisi quilajlanticate Dios
Pampa inon, nocnían, amo xiquinlacuepilican. Ximochiacan huan ximopepenialtican in amo cuali hual anmijchihuililo. Yoje xiyultiacan anquichixtica pa ajsis in tonali quiman hualas in Tata. Xiquitacan. Iteco in lali quipía pa quichías pa ajsis in tonali quiman huil quitequis in cualtichin laquilyo hual quitocac. Amo huil quejsehuiltía. Ma yoje, amo mocahua pa quichías pa yucsis in laquilyo. Quiahui ipan míac sejpa huan oc sejpa, cuaquinon huil quitequi. Amhuanten noje, amo ximocahuacan pa anquichías ca mosehuilisli. Xicanacan chicahualisli pa anmoyolo, pampa amo huejcahua pa hualas in Tata. Amo ximotexpahuilijtinemican sequin ca oc sequin, yoje pa camo anmitzmotexpahuilis Dios. Xiquitacan. Dios quipía lahueliltilisli pa latilanis pa quisas capa yihual huan canas ca yihual aqui yes, huan amo huejcahuas pa cayas ca tehuanten. 10 Xijcaquican se lanextilisli, nocnían. Dios ilajtunijmes quijtunijme ca lahueliltilisli Dios ilajtol huan panunijme míac amo cuali hual quinchihuilinijme lacames ejꞌelehuis. Ma yoje, mopepenialtinijme ca mochi inon. 11 Xiquitacan. Tiquijtulo yehuanten quipianijme paquilisli pampa quipianijme in cuali hual san Dios huil quinchihuilía. Cataya pampa mopepenialtinijme ca mochi in amo cuali hual oc sequin quichihuilinijme quiman quintojtocanijme. Anquimati quinami Job quipanuc in míac lacocoltilisli hual in lili quichihuilini huan anquimati noje quinami in Tata quichíac pa mochi quisac cuali pa yihual. Quema, in Tata quimati laicnilía huan quimati quinami lapalehuía.
12 Axan, nocnían, mas que amo anmotzacuilis pa camo anquijtus mochi oc se lajtulisli, ma yoje, ximotzacuilican pa camo anquijtus lajtol hual amo huil mopala. Amo xiquijtucan innojen lajtomes pan ipampa in cielo, amo xiquijtucan innojen lajtomes pan ipampa in lalticpan, amo xiquijtucan in lajtomes hual amo mopalasi, niquijtúa, amo xiquinmijtucan lajtomes hual amo mopalalo pan ipampa len yes oc se lajtulisli hual amo mopala. San quiman anquijtúa: “Quema”, ma ye quema. Quiman anquijtúa: “Amo”, ma ye amo, in san. Yoje xiquijtucan pa camo anmitzmotexpahuilis Dios.
Xicneltocacan Dios quiman anquilajlanía
13 Unca se ca amhuanten hual quicocúa iyolo, ma quilajlani Dios. Unca se ca amhuanten hual quipía paquilisli, ma quicantaruili (quicuiquili) Dios. 14 Unca se cocoxqui ca amhuanten, ma quinnotza pa hualasi inminlaicananijmes in laneltocanijmes. Ma quilajlanican Dios pa yihual, ma quixahuilican ca chahuac, quinozticate Dios ca ilahueliltilisli itoca in Tata Jesucristo. 15 Huan pampa quilajlanilo quineltocaticate Dios, yes laquixtili in cocoxqui pa camo polehuis ipampa icocolisli. Huan moqueztinemis pampa in Tata quipajtic. Huan sinda quichíac laijlaculisli, Dios quipujpuhuas. 16 Pampa in, xicyolcuitican anmolaijlaculisli se ca oc se, huan xiclajlanican Dios se pa oc se, pa yojque Dios anmitzquixtilis pa yajmo panus mochi in amo cuali hual anmitzpanujtica. Se lacal hual quiyolcuitic ilaijlaculisli ca Dios, Dios quipujpuhuas. Yoje, quiman in se quilajlanía Dios ca mochi iyolo, cuaquín Dios quichihuilis míac hual cuali. 17 Dios ilajtuni Elías yec se lacal jan quinami tehuanten. Lajtuni pa iyolo quinami tehuanten huan yulini lachijtica quinami tehuanten. Ma yoje, quilajlanic Dios ca mochi iyolo pa camo quiahuis, huan amo quiahuiaya pa ye xixihuil huan chicuase mesli. 18 Oc sejpa quilajlanic Dios, huan in cielo quimacac quiahuil huan in lalticpan mopixuc, pehuac quilalic ilaquilyo.
19 Nocnían, sinda se ca amhuanten quicahua Dios iojli, in quinequi quijtúa sinda mocahua pa quineltocas Dios ilajtol melahuac, cuaquín, xicmatican inon: 20 Sinda oc se tocni quichihuilis pa in se mocuepas quineltocas ilajtol Dios, cuaquinon yihual yoje quiquixtilic se yulilisli pa camo polehuis. Noje yihual quichihuilic pa Dios yajmo quijnamiquis ilaijlaculisli hual cataloaya míac.