ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ພາອ໌ ໂອນ ກວາຍ
ເຮັບເຣີ
ປັຣນາຍ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ
ປຶ່ງ ປັຣນາຍ ໄນ່ ກວາຍ ກາ ຄຽນ ພາອ໌ ຊາອົຮ ມັຮ ກວາຍ ເຮັບເຣີ (ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ), ຕາ ເບີນ ເນົ່າ ກາ ດັງ ຣາມຶ່ຮ ອັນ ກາ ຄຽນ ປຶ່ງ ໄນ່, ມາ ອັນ ຄຽນ ມາຮ 64 ກູມໍ ແວັດ ເຢຊູ ແກີດ. ບັອງ ກັອຍ ເນົ່າ ຕະ ຕຸ່ຮ ກັ່ດ ລາລື່ ກວາຍ ຊາອຳ, ເຕົ່າ ຕາ ເບີນ ກວາຍ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ຊາອຳ ນັ່ອງ. ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່ ອາເລືາມ ໄລ່ ໂອນ ຊາອຳ ຈັບ ລາລື່ ແອັນ, ກະ ອາຕີ ເຢຊູ ແຕິ່ ລາ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
ເນົ່າ ຄຽນ 3 ຣາມຶ່ຮ ປື່ດ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ລາ ນ່ະໄນ່: ມວຍ ລາ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ອາມົ່ງ ຊົດ ແດີຍ, ອັນ ຊາງັດ ອຶມປໍ່ ອັນ, ກະ ອັນ ຈີວ໌ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກັ່ດ. ອັນ ເບີນ ອຳນາດ ປື່ດ ກາເລີຍ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ມັຮ ກວາຍ ກາ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ແຕ ມັຮ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ແຕ ໂມເຊ ແຮີ. ບາຣ ລາ ເຢຊູ ແຕິ່ ລາ ກວາຍ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣີ່ດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊົດ ແດີຍ, ກະ ເບີນ ອຳນາດ ປື່ດ ກາເລີຍ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣີ່ດ ການໍ່ອ໌. ໄປ ລາ ແອີງ ເຢຊູ ແຕິ່ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ໂອນ ແວັດ ແຕ ໂລ່ຍຮ ກະ ກູຈີດ. ເຢຊູ ໂອນ ໄຮ ເບີນ ອາມົ່ງ ຊົດ ແດີຍ.
ຕຶ່ງ ປຸ່ນ 11, ເນົ່າ ອາຕີ ແຕ ມັຮ ກວາຍ ກາ ເຈຍ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາລື່. ກະ ເນົ່າ ປາຍ ນ່ະໄນ່ ແຮີ: ຕາ ເບີນ ເນົ່າ ເຕ່ອ໌ ຕະ ໂອນ ຣໍ່ອ໌ ຣາງຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຄັນ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ.
1
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ຍ່ອນ ແຕ ກອນ ອັນ
ແຕ ອຶມແບິ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ ຊາອຶ່ຍ ເຮີບ ກະ ຊາອຶ່ຍ ຣາມຶ່ຮ ຍ່ອນ ແຕ ມັຮ ກວາຍ ຕາງ ປັຣນາຍ ອັນ. ມາ ຕຶ່ງ ແດີຍ ປັຣຊົດ ໄນ່, ອັນ ອາຕີ ໄຮ ຍ່ອນ ແຕ ກອນ ອັນ ແຕິ່. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຢຊູ ກຣີດ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ, ກະ ຍ່ອນ ແຕ ອັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ມັນລັ່ອງ ກູແຕອ໌. ອາງອື່ຣ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ລາ ມາຮ ອາງອື່ຣ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່. ອັນ ມູເຈິງ ເລີ່ຍ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ກູ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ ແກີດ ຕຶ່ງ ກູແຕອ໌ ໄນ່, ອັນ ກຍາອ໌ ດໍອ໌ ລາ ຍ່ອນ ແຕ ປັຣນາຍ ອັນ ກາ ເບີນ ອຳນາດ ລາລື່. ແວັດ ອັນ ອາປິ່ດ ມັຮ ໂລ່ຍຮ ກວາຍ, ເຈີ່ ອັນ ຊັອຮ ລັ່ຮ ປໍ ມັນລັ່ອງ ຕາກູ ຢັ່ຮ ອາຕ່ຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕຶ່ງ ມັນລັ່ອງ.
ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປື່ດ ກາເລີຍ ແຕ ເທວາດາ ອັນ
ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ປື່ດ ກາເລີຍ ແຕ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມູເຈິງ ຣາມຶ່ຮ ເນົ່າ ດໍອ໌ ອັນ ລາ ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ເນົ່າ ດໍອ໌ ເທວາດາ ກັອຍ. ຕາ ເບີນ ເທວາດາ ອາແລ່ະ ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ງີ່ນ ປາຍ:
"ໄມ່ ລາ ກອນ ເກົາ.
ຕາໄງ ໄນ່ ເກົາ ແກີດ ອຶມປໍ່ ໄມ່."
ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ປາຍ ແຕ ເທວາດາ ອາແລ່ະ ປາຍ:
"ເກົາ ລາ ອຶມປໍ່ ອັນ.
ອັນ ລາ ກອນ ເກົາ."
ມາ ບັອງ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອີ ແປຣີ ກອນ ກັ່ລ ອັນ ແຕີ່ອ໌ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່, ອັນ ປາຍ:
"ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶງເຄາະ ຊາງ ກອນ ກັອຍ."
ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ແຕ ເທວາດາ ອັນ:
"ອັນ ໂອນ ເທວາດາ ອັນ ແກີດ ນ່ະ ກູຢາລ,
ກະ ອັນ ໂອນ ໄລ່ ກາ ຕະ ຣານະ ອັນ ແກີດ ນ່ະ ປັຣລາ ອູ່ຍຮ."
ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ໂຈະ ກອນ ອັນ ນ່ະໄນ່:
"ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີຍ, ຊົດ ແດີຍ ເລີ່ຍ ກູມໍ ລາ ຊົດ ເລືອຍໆ ປໍ ໄມ່!
ໄມ່ ຕະ ຊົດ ຕານັ່ອງ ລາລື່.
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕານັ່ອງ ອໍ, ໄມ່ ອາໂຢ່ະ.
ມາ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕາ ອໍ, ໄມ່ ຊາອັຣ.
ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ເຢືາງ ໄມ່,
ອັນ ຣຽຮ ໂອນ ໄມ່ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ຣໍ່ອ໌
ກາເລີຍ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ໄລ່ ກາ ແອີດ ກະ ໄມ່."
10 ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ເຕ່:
"ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ແຕ ຕາແບິ ໄມ່ ແຕງ ກູແຕອ໌,
ກະ ມັນລັ່ອງ ແຮີ ລາ ອາຕີ ໄມ່ ແຕງ.
11 ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ແກີດ ປິ່ດ ເລີຍ,
ມາ ໄມ່ ຕາ ເກີ່ຍ ປິ່ດ.
ຣາມຶ່ຮ ໄມ່ ແຕງ ກັອຍ ແກີດ ຣາແຮອ໌ ນ່ະ ອາຣິ ອາໂຍຮ.
12 ເຈີ່ ໄມ່ ປອມ ດໍອ໌ ມັນລັ່ອງ ກູແຕອ໌ ນ່ະ ອາຢັ່ອຮ ຕີ່ ອາໂຍຮ,
ມູເຈິງ ເນົ່າ ທຣາວ ໂຈະ ອາຢັ່ອຮ ຕາໄມ.
ມາ ໄມ່ ຕາ ເກີ່ຍ ຣາປຽນ,
ກະ ອາຍຸ່ ໄມ່ ລາ ອຶນນັ່ອງ ເລືອຍໆ."
13 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເກີ່ຍ ອາຕີ ມານະ ເທວາດາ ອັນ ປາຍ:
"ໄມ່ ຕາກູ ແອີດ ຢັ່ຮ ອາຕ່ຳ ເກົາ
ເຕົ່າ ແຕີ່ອ໌ ຕາໄງ ແລ່ະ ເກົາ ໂອນ ໄລ່ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ກາຈີດ ໄມ່
ແອີດ ປື່ນ ຕາລາງ ອາເຢີງ ໄມ່, ແກີດ ຊູລ ໄມ່."
14 ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ມັຮ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກັອຍ ລາ ນານ່ະ? ເທວາດາ ກັອຍ ລາ ນ່ະ ເຢືາງ ກາ ຕະ ຣານະ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ; ເຈີ່ ອັນ ໂອນ ເທວາດາ ກັອຍ ເປາະ ຣາຈ່ອຍ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ຣັ່ບ ຣານະ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ.