2
ອຶງເຄາະ ໄຮ ເນ່ ໂອນ ອໍ
ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ໄຮ ຕາປູ່ນ ກຣັ່ກ ລາລື່ ປັຣນາຍ ໄຮ ຊັອງ ເຈີ່. ໄຮ ຕະ ນ່ະກັອຍ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ໄຮ ແອີດ ຊາເບິງ ເລືອຍໆ. ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ຣານາ ເທວາດາ ອັນ ລາ ປຍາຍ໌. ກະ ຄັນ ກວາຍ ຕະ ໂລ່ຍຮ ກະ ຕາ ເບີນ ຕະ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂຕ່ດ ກວາຍ ກັອຍ ຕາປູ່ນ ຣານະ ໄລ່ ຕະ. ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ນານ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂຈະ ໄຮ, ຄັນ ໄຮ ຕາ ແອອ໌ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ກາ ປື່ດ ລາລື່ ໄນ່, ລາ ປັຣນາຍ ອັນ ອີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄຮ? ແຕ ຕາແບິ ລາລື່ ອຶນເຈົາ ໄຮ, ເຢຊູ ກຣີດ, ອາຕີ ປັຣນາຍ ໄນ່. ແວັດ ກັອຍ ໄລ່ ກາ ຊາງັດ ອັນ ແອັນ ອາຕີ ລັ່ຮ ໂອນ ໄຮ. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ໂອນ ໄຮ ດັງ ປຍາຍ໌ ໄລ່ ປາຍ, ຍ່ອນ ອັນ ໂອນ ຊາອຶ່ຍ ຣາມຶ່ຮ ໂອນ ເນົ່າ ດັງ, ກະ ອັນ ຕະ ຊາອຶ່ຍ ຣາມຶ່ຮ ຕາ ເກີ່ຍ ເຮີມ. ກະ ອາແລ່ະ ອັນ ຣຽຮ, ອັນ ໂອນ ຣາເວືາຍ ອັນ ຈ່ອຍ ກວາຍ ກັອຍ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຊາອຶ່ຍ ຣານະ ອໍ.
ເຢຊູ ກຣີດ ຊົດ ອຶນແຍ່ະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ໂອນ ເທວາດາ ອັນ ຊົດ ມັຮ ກຣວາງ ກູແຕອ໌ ອັນ ອີ ແຕງ. ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ເກົາ ອີ ອາຕີ ເຍືາ. ມາ ເບີນ ກວາຍ ຄຽນ ຕຶ່ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ປາຍ:
"ອຶນເຕົ່າ ອໍ ເຍືາ ເຮີມ ກວາຍ,
ມາ ເຍືາ ຄຶ່ດ ແຕ ໄລ່?
ອຶນເຕົ່າ ອໍ ເຍືາ ເຮີມ ໄລ່,
ມາ ເຍືາ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ?
ເຍືາ ໂອນ ໄລ່ ແອີດ ປື່ນ ບີ່ອ໌ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
ເຍືາ ໂອນ ໄລ່ ເບີນ ອຳນາດ ອາງອື່ຣ ນ່ະ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເກີ່ຍ ເບີນ,
ໂອນ ເນົ່າ ຢຳນັ່ບ ໄລ່.
ກະ ເຍືາ ໂອນ ໄລ່ ຊົດ ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ການໍ່ອ໌."
ປັຣນາຍ ໄນ່ ປາຍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກວາຍ ຊົດ ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ. ມາ ຊານໍ່ ໄຮ ຕາ ຢວາຮ ເຮີມ ກວາຍ ຊົດ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. ມາ ໄຮ ເຮີມ ເຢຊູ. ອັນ ແອີດ ປື່ນ ບີ່ອ໌ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ໂອນ ເຕ່ອ໌ ອັນ ກູຈີດ ຕາງ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ຕະ ກວາຍ. ອັນ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກັ່ດ ກະ ກູຈີດ; ເຈີ່ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອັນ ເບີນ ອຳນາດ ອາງອື່ຣ ນ່ະ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເກີ່ຍ ເບີນ, ໂອນ ເນົ່າ ຢຳນັ່ບ ອັນ. 10 ປຍາຍ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ແຕງ ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກະ ກຍາອ໌ ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ, ປຍາຍ໌ ອັນ ໂອນ ເຢຊູ ຈີວ໌ ຊາອຶ່ຍ ຕຸ່ຮ ກັ່ດ ຕະ ໂອນ ແມິ່ມ ຣານະ ອັນ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ຊາອຶ່ຍ ກວາຍ ແກີດ ກອນ ອັນ ກະ ຈຸງ ອຳນາດ ອາງອື່ຣ ແຕ ອັນ ເຕ່, ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ຈີວ໌ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກັ່ດ ກັອຍ, ດໍອ໌ ອາໂຢ່ງ ຣານາ ໂອນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ. 11 ອັນ ກາ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ແກີດ ບຣັຮ ອໍ, ກະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ອັນ ຕະ ບຣັຮ ອໍ, ອຶນແຍ່ະ ໄລ່ ກັອຍ ເບີນ ແອີງ ມວຍ ອຶມປໍ່. ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ຕາ ເບີນ ຊັອງ ກູມາລ ດໍອ໌ ໄລ່ ລາ ແຊມອາຍ ອັນ. 12 ເຢຊູ ປາຍ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນ່ະໄນ່:
"ເກົາ ອາຕີ ໂອນ ແຊມອາຍ ເກົາ ດັງ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ໄມ່.
ປໍ ອຶນຕຸ ໄລ່ ໂຣ່ມ, ເກົາ ລ່ຳ ຍ່ອງ ໄມ່."
13 ກະ ອັນ ປາຍ ແອັນ:
"ເກົາ ຊາອຳ ລາລື່ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."
ກະ ອັນ ປາຍ ແອັນ:
"ເກົາ ແອີດ ອຶນໄນ່, ເກົາ ກະ ມັຮ ກອນ ອາໄກ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເກົາ ເບີນ."
14 ຍ່ອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກອນ ອາໄກ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ເບີນ ໄຊອ໌ ກະ ອາຮາມ, ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ແກີດ ມູເຈິງ ກວາຍ ເຕ່. ອັນ ເບີນ ໄຊອ໌ ກະ ອາຮາມ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ອັນ ກູຈີດ, ດໍອ໌ ຕາລຸຮ ຕັຮ ເຢືາງ ຊາຕານ, ອັນ ກາ ເບີນ ອຳນາດ ເຕ່ອ໌ ກາຈີດ ກວາຍ. 15 ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ເຕ່ອ໌ ອາໂຣຍຮ ມັຮ ກວາຍ ກາ ອຶງກັອຮ ກູຈີດ, ກະ ແກີດ ຊູລ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ອຶນແຍ່ະ ແດີຍ ອາມົ່ງ. 16 ໄຮ ດັງ ອັນ ຕາ ເບີນ ຈ່ອຍ ອຶນເຕົ່າ ມັຮ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມາ ອັນ ຈ່ອຍ ມັຮ ຈຸ່ມເຈືອ ອັບຣາຮາມ. 17 ນ່ະກັອຍ, ເຢຊູ ອຶງເຄາະ ແກີດ ມູເຈິງ ແຊມອາຍ ອັນ, ໂອນ ເຕ່ອ໌ ອັນ ແກີດ ກວາຍ ກາ ຕາລາ ຣີ່ດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄລ່. ອັນ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ຕະ ໄລ່, ກະ ອັນ ຕະ ປຍາຍ໌ ເລືອຍໆ ຣານະ ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣີ່ດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ຕະ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່ອ໌ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ໄລ່. 18 ຈະ ອັນ ແຕິ່ ຈີວ໌ ຊາອຶ່ຍ ຣາມຶ່ຮ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ປັຣຕຶ່ ອັນ ຕະ ຣານະ ໂລ່ຍຮ. ຍ່ອນ ອັນ ຈີວ໌ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ, ເຕ່ອ໌ ອັນ ຣາຈ່ອຍ ມັຮ ກວາຍ ຕຶ່ງ ແດີຍ ໄນ່ ກາ ຈີວ໌ ຊາອຶ່ຍ ຣາມຶ່ຮ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ປັຣຕຶ່ ໄລ່ ຕະ ໂລ່ຍຮ.