3
ເຢຊູ ປື່ດ ກາເລີຍ ແຕ ໂມເຊ
ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເຍືາ ກາ ຊາອຳ ເຈີ່ ລາ ນ່ະ ແຊມອາຍ ເກົາ ເຕ່. ເຍືາ ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກູອ໌ ເຈີ່. ແຊອ໌ ເຍືາ ຄຶ່ດ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. ອັນ ລາ ມານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ໂອນ ເປາະ ຕະ ຣານະ ອັນ, ກະ ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣີ່ດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ມູ່ ໄຮ. ອັນ ຕະ ປຍາຍ໌ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ດ ດໍອ໌ ໂອນ ອັນ, ມູເຈິງ ໂມເຊ ຕະ ປຍາຍ໌ ມັຮ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ດ ດໍອ໌ ໂອນ ອັນ ຕະ ຕຶ່ງ ດຸງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.* ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຕະ ດຸງ, ກວາຍ ຕາ ເບີນ ຍ່ອງ ດຸງ ກັອຍ. ມາ ໄລ່ ຍ່ອງ ກວາຍ ກາ ຕະ ດຸງ ກັອຍ. ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່ ເນົ່າ ຍ່ອງ ເຢຊູ ກຣີດ ກາເລີຍ ແຕ ເນົ່າ ຍ່ອງ ໂມເຊ. ກູ່ ດຸງ ເບີນ ແກີດ ລາ ຍ່ອນ ກວາຍ ຕະ, ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ. ໂມເຊ ຕະ ປຍາຍ໌ ຣານະ ອັນ ຕຶ່ງ ດຸງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມາ ອັນ ລາ ນ່ະ ກວາຍ ຕະ ຣານະ ຕຶ່ງ ດຸງ ກັອຍ. ອັນ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ ມັຮ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ອີ ອາປັຮ ອຶນຕູ່ນ. ມາ ເຢຊູ ກຣີດ ຕະ ປຍາຍ໌ ອຶນແຍ່ະ ຣານະ ອັນ ຕຶ່ງ ດຸງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ນ່ະ ກອນ ຣາເມືາ ກາ ຕາລາ ເຕ່ ດຸງ ກັອຍ. ກະ ໄຮ ລາ ແຕ ດຸງ ອັນ ເຕ່, ຄັນ ໄຮ ຊາເບິງ ເລືອຍໆ, ກະ ຣາງຶ່ຮ ໄຮ ຍັ່ນ ລາລື່ ອຶງກ່ອງ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄຮ ເບີນ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ.
ກວາຍ ກາ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຊາງັດ
ນ່ະກັອຍ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ປາຍ:
"ຕາໄງ ໄນ່ ຄັນ ເຍືາ ຊັອງ ຊຽງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ໂຈະ ເຍືາ:
'ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ກັ່ອງ ຣາງຶ່ຮ
ນ່ະ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ເຍືາ ແຕ ອຶມແບິ ຕະ ຕຶ່ງ ອຶນຕຸ ຕຍາຮ,
ບັອງ ກາ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ລ່ອງ ອັນ.
ອຶນແຍ່ະ ປູນ ຈິ່ດ ກູມໍ ໄລ່ ເຮີມ ເຈີ່ ມັຮ ຣານະ ເກົາ ຕະ ຈ່ອຍ ໄລ່,
ມາ ອຶນນັ່ອງ ໄລ່ ລ່ອງ ເກົາ ຕຶ່ງ ອຶນຕຸ ກັອຍ.
10 ນ່ະກັອຍ ເກົາ ຊັອງ ອວານ ກະ ໄລ່, ເຈີ່ ປາຍ:
"ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ ເກົາ,
ກະ ໄລ່ ຕາ ແອອ໌ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເກົາ ປາຕັບ."
11 ນ່ະກັອຍ ເກົາ ຄີນ ປາຍ:
'ຊົດ ແດີຍ ເລີ່ຍ ກູມໍ, ເກົາ ຕາ ໂອນ ໄລ່ ມູ່ດ ຣາລູ່
ຕຶ່ງ ອຶນຕຸ ກາ ເກົາ ກຽມ ດໍອ໌.'"
12 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ອຶງເຄາະ ເຍືາ ກຍາອ໌ ຈັບ ລາລື່ ອຶນໂຈຍ ໂອນ ເນົ່າ ຕຶ່ງ ມູ່ ເຍືາ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາ ອໍ ກະ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຊາງັດ, ເຈີ່ ງວາຍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ລາ ເຢືາງ ອາມົ່ງ. 13 ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ມານະ ກາແອັຮ ມານະ ກູ່ ຣາໄງ, ບັອງ ກາ ອຶນນັ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ໄຮ ກະ ອຶນນັ່ອງ ໄຮ ເຕ່ອ໌ ຊາງັດ. ອຶນໂຈຍ ໂອນ ມານະ ອາແລ່ະ ແກີດ ກັ່ອງ ຣາງຶ່ຮ ຍ່ອນ ແຕ ຣານະ ຕາ ອໍ ອາໂລກ ອັນ ໂອນ ຄຶ່ດ ຣໍ່ອ໌ ອໍ ຕະ ຣານະ ໂລ່ຍຮ. 14 ອຶນແຍ່ະ ນະ ໄຮ ລາ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ, ຄັນ ໄຮ ຊາເບິງ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄຮ ຊາອຳ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຕົ່າ ອຶນແຍ່ະ ແດີຍ ໄຮ. 15 ຍ່ອນ ໄຮ ຊັອງ ເຈີ່ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ:
"ຕາໄງ ໄນ່ ຄັນ ເຍືາ ຊັອງ ຊຽງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ໂຈະ ເຍືາ,
ອຶນໂຈຍ ກັ່ອງ ຣາງຶ່ຮ ນ່ະ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ເຍືາ
ກາ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕຶ່ງ ອຶນຕຸ ຕຍາຮ."
16 ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຊັອງ ມາ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຊາງັດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ໄລ່ ກາ ໂມເຊ ເດີງ ອາລັ່ອຮ ແຕ ກຣວາງ ເອຢິບ ແຕ ອຶມແບິ. 17 ກະ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ອຶງຄື່ນ ອຶນແຍ່ະ ປູນ ຈິ່ດ ກູມໍ ກັອຍ? ອັນ ຊັອງ ອຶງຄື່ນ ໂຈະ ໄລ່ ກາ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ໄລ່ ກາ ກູຈີດ ອຶນແຍ່ະ ຕຶ່ງ ອຶນຕຸ ຕຍາຮ. 18 ກະ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ອັນ ຄີນ, ຕາ ໂອນ ໄລ່ ມູ່ດ ຣາລູ່ ຕຶ່ງ ອຶນຕຸ ກາ ອັນ ກຽມ ດໍອ໌? ໄລ່ ກາ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຊາງັດ ອັນ. 19 ນ່ະກັອຍ ໄຮ ດັງ ໄລ່ ຕາ ເຕ່ອ໌ ມູ່ດ, ຍ່ອນ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ.
* 3:2 3:2 ດຸງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ຊາກຳ ແຕ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ອັນ.