4
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກຽມ ດໍອ໌ ອຶນຕຸ ຣາລູ່
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶນນັ່ອງ ເອີອ໌ ໂອນ ໄຮ ມູ່ດ ຣາລູ່ ຕຶ່ງ ອຶນຕຸ ກາ ອັນ ກຽມ ດໍອ໌. ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ໄຮ ເນ່ ອໍ, ອຶງກັອຮ ປຍາຍ໌ ໄຮ ຕາ ດັງ ເບີນ ມູ່ດ. ໄກຣ ລາລື່ ໄຮ ເບີນ ຊັອງ ເຕ່ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມູເຈິງ ໄລ່ ກັອຍ. ມາ ປັຣນາຍ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ແກີດ ເກືາ ອຶນເຕົ່າ ໂອນ ໄລ່, ຍ່ອນ ໄລ່ ຊັອງ ມາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ. ມາ ໄຮ ກາ ຊາອຳ, ໄຮ ເບີນ ມູ່ດ ຣາລູ່ ຕຶ່ງ ອຶນຕຸ ກັອຍ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ:
"ເກົາ ຄີນ ປາຍ: 'ຊົດ ແດີຍ ເລີ່ຍ ກູມໍ,
ເກົາ ຕາ ໂອນ ໄລ່ ມູ່ດ ຣາລູ່ ຕຶ່ງ ອຶນຕຸ ກາ ເກົາ ກຽມ ດໍອ໌.'"
ມາ ອັນ ຕະ ແມິ່ມ ຣານະ ກັອຍ ແຕ ຕາແບິ ອັນ ແຕງ ມັນລັ່ອງ ກູແຕອ໌. ຍ່ອນ ຕຶ່ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ, ອັນ ປາຍ ແຕ ຕາໄງ ຕາປູ່ລ ນ່ະໄນ່:
"ຕຶ່ງ ຕາໄງ ຕາປູ່ລ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣາລູ່,
ຍ່ອນ ອັນ ຕະ ແມິ່ມ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣານະ ອັນ ຕະ."
ກະ ອັນ ປາຍ ແອັນ ແຕ ຣານະ ໄນ່:
"ຊົດ ແດີຍ ເກົາ ຕາ ໂອນ ໄລ່ ມູ່ດ ຣາລູ່
ຕຶ່ງ ອຶນຕຸ ກາ ເກົາ ກຽມ ດໍອ໌."
ໄລ່ ກາ ຊັອງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ, ໄລ່ ຕາ ເຕ່ອ໌ ມູ່ດ ປໍ ອຶນຕຸ ກັອຍ, ຍ່ອນ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ ອັນ. ມາ ອຶນນັ່ອງ ເບີນ ກວາຍ ການໍ່ອ໌ ເຕ່ອ໌ ມູ່ດ ອຶນຕຸ ກັອຍ. ດູ່ນ ແຕ ກັອຍ ແອັນ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ລັ່ຮ ແຕ "ຕາໄງ ໄນ່," ບັອງ ກາ ອັນ ໂອນ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ດາວິດ ອາຕີ ປັຣນາຍ ໄນ່:
"ຕາໄງ ໄນ່ ຄັນ ເຍືາ ຊັອງ ຊຽງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ໂຈະ ເຍືາ,
ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ກັ່ອງ ຣາງຶ່ຮ."
ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ແຕ ໂຢຊວຍ ເດີງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ມູ່ດ ຣາລູ່ ຕຶ່ງ ກຣວາງ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກຽມ ດໍອ໌ ໂອນ ໄລ່, ອັນ ຕາ ເບີນ ປາຍ ນັ່ອງ ແຕ ຕາໄງ ການໍ່ອ໌. ນ່ະກັອຍ, ອຶນນັ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ໂອນ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ອັນ ເບີນ ຕາໄງ ຣາລູ່. 10 ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ມູ່ດ ຣາລູ່ ຕຶ່ງ ອຶນຕຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກຽມ ດໍອ໌, ກວາຍ ກັອຍ ເບີນ ຣາລູ່ ແຕ ມັຮ ຣານະ ອັນ ຕະ, ມູເຈິງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣາລູ່ ເຕ່ ແຕີ່ອ໌ ອັນ ຕະ ແມິ່ມ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣານະ ອັນ ອີ ຕະ.
11 ນ່ະກັອຍ, ອຶງເຄາະ ໄຮ ປາໄຣ່ຮ ລາລື່ ໂອນ ໄຮ ເບີນ ມູ່ດ ຣາລູ່ ຕຶ່ງ ອຶນຕຸ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກຽມ ດໍອ໌ ກັອຍ. ໄຮ ຕາ ແອອ໌ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ເບີນ ມູ່ດ ນ່ະ ກວາຍ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ກັອຍ, ຍ່ອນ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 12 ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ແບຼງ ກະ ອາມົ່ງ. ນ່ະ ມວຍ ປຼາ ດາວ ກາ ເບິ ບາຣ ກັ່ຮ ຈັ່ດ ຈະ ໄຮ ໂອນ ໄຊອ໌ ກະ ອຶງຮາງ ແກີດ ຣາຕັຮ, ມາຮ ກັອຍ ເຕ່ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມູ່ດ ປຼັຮ ອຶນແຍ່ະ ຕຶ່ງ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ. ອັນ ຕັດຊີ່ນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄຮ ຄຶ່ດ ກະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄຮ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ. 13 ຕາ ເບີນ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕົ່າ ກາ ເຕ່ອ໌ ເນົ່າ ປາໂຕ່ະ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກູ່ ຣາມຶ່ຮ, ແກີດ ເປິຮ ອາລັ່ອຮ ກະ ອາປັຮ ຢັ່ຮ ເມືາງ ອັນ ກາ ຊົດ ໄຮ.
ເຢຊູ ລາ ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣີ່ດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
14 ອຶງເຄາະ ໄຮ ຢຸມ ດໍອ໌ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄຮ ຊາອຳ ເຈີ່, ຍ່ອນ ໄຮ ເບີນ ມານະ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣີ່ດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ໄຮ. ອັນ ກັອຍ ປື່ດ ກະ ຊົດ. ອັນ ລາ ເຢຊູ ກຣີດ, ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ຊັອຮ ຕຶ່ງ ມັນລັ່ອງ ເຈີ່. 15 ເຢຊູ ກຣີດ ກາ ຕາລາ ຣີ່ດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ໄຮ, ອັນ ເຕ່ອ໌ ດັງ ຣາງຶ່ຮ ໄຮ ອຽວ໌ ກະ ໂລ່ຍຮ, ຍ່ອນ ບັອງ ອຶນໂຍ່ງ ອັນ ຈີວ໌ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກາ ອີ ປັຣຕຶ່ ອັນ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ມາ ອັນ ຕາ ເບີນ ຕະ. 16 ນ່ະກັອຍ ໄຮ ຕາ ເບີນ ຊັອງ ອຶງກັອຮ ອຶນເຕົ່າ ແຕີ່ອ໌ ປໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຊອ໌ ອັນ ຈ່ອຍ ໄຮ, ຍ່ອນ ອັນ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ຕະ ໄຮ, ກະ ອັນ ຈ່ອຍ ເມືາດ ໄຮ ແຕີ່ອ໌ ໄຮ ເບີນ ຕຸ່ຮ ກັ່ດ ອຶນເຕົ່າ.