5
ກູ່ ນະ ກວາຍ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣີ່ດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕຶ່ງ ກຣວາງ ກູແຕອ໌ ໄນ່, ເນົ່າ ຣຽຮ ແຕ ກວາຍ ການໍ່ອ໌, ກະ ເນົ່າ ໂອນ ອັນ ຈ່ອຍ ກວາຍ ການໍ່ອ໌ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ແຊອ໌ ກະ ງີ່ນ ຢັ່ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອັນ ເຕ່ອ໌ ກຍາກ ຊັນຕຣັ່ນ ກະ ຊາງ ເກຣີ່ງ ການໍ່ອ໌ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ໄລ່. ອັນ ກາ ຕາລາ ຣີ່ດ ໄນ່ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ຕະ ໂຈະ ກວາຍ ຊາກູລ ກະ ກວາຍ ແກຼິ ຣານາ, ຍ່ອນ ອັນ ລາ ກວາຍ ອຽວ໌ ນ່ະ ໄລ່ ກັອຍ ເຕ່. ກະ ແຕີ່ອ໌ ອັນ ກຍາກ ຊັນຕຣັ່ນ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ກວາຍ ການໍ່ອ໌, ອຶງເຄາະ ອັນ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ອັນ ແຮີ.
ຕາ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ເຕ່ອ໌ ຣຽຮ ເບີມ ຕະ ຣານະ ປື່ດ ໄນ່. ອຶງເຄາະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ອັນ, ນ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ອາໂຣນ ແຕ ອຶມແບິ. ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່ ເຢຊູ ກຣີດ ຕາ ເບີນ ຈຸງ ອາຊັອຮ ຈະ ອັນ ເບີມ ຢໍອ໌ ອີ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣີ່ດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ອັນ, ກະ ອາຕີ ອັນ ປາຍ:
"ໄມ່ ລາ ກອນ ເກົາ.
ຕາໄງ ໄນ່ ເກົາ ແກີດ ອຶມປໍ່ ໄມ່."
ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ເຕ່ ຕຶ່ງ ອຶນຕຸ ການໍ່ອ໌:
"ໄມ່ ລາ ແກີດ ກວາຍ ຕາລາ ຣີ່ດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊົດ ແດີຍ ເລີ່ຍ ກູມໍ,
ຕາປູ່ນ ຕຶ່ງ ອຳນາດ ເມລຄີເຊເດັກ."
ບັອງ ກາ ເຢຊູ ກຣີດ ອຶນນັ່ອງ ແກີດ ກວາຍ ຕຶ່ງ ແດີຍ ໄນ່, ອັນ ເກົາແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ອັນ. ອັນ ເຍືາມຍີ່ດ ເຣ່ງ ລາລື່, ບັອງ ກາ ອັນ ເກົາແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາວຍາຣ ໂອນ ອັນ ແວັດ ແຕ ກູຈີດ. ຍ່ອນ ອັນ ຊາງັດ ກະ ຢຳນັ່ບ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊາງັດ ອັນ. ຕາມ ອັນ ລາ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ອຶງເຄາະ ອັນ ຣຍານ ຊາງັດ ຍ່ອນ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກັ່ດ. ແຕີ່ອ໌ ອັນ ຕະ ແມິ່ມ ອຶນແຍ່ະ, ເຈີ່ ອັນ ແກີດ ນ່ະ ກັ່ລ ດໍອ໌ ຈ່ອຍ ອຶນແຍ່ະ ໄລ່ ກາ ຊາງັດ ອັນ ໂອນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ. 10 ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ດໍອ໌ ອັນ ລາ ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣີ່ດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາປູ່ນ ຕຶ່ງ ອຳນາດ ເມລຄີເຊເດັກ.
ໄຮ ແກີດ ຊາຊາຍ ຕຶ່ງ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
11 ເບີນ ປັຣນາຍ ຮິ ຢໍອ໌ ອາຕີ ເຍືາ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່, ມາ ຮິ ຊັອງ ກັ່ດ ອາຕີ, ຍ່ອນ ເຍືາ ນ່ະ ຕຸ່ງ ກູຕູຣ. 12 ຊານໍ່ ປຍາຍ໌ ລາລື່ ລາ ເຍືາ ແກີດ ອາຈານ ອາຕີ ກວາຍ ການໍ່ອ໌, ມາ ອຶນນັ່ອງ ອຶງເຄາະ ເນົ່າ ອາຕີ ລັ່ຮ ເຍືາ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ແຕ ຕາແບິ ຕຶ່ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ເຍືາ ລາ ນ່ະ ອຶນນັ່ອງ ໂຍະ ຕົຮ, ຕາ ຢວາຮ ເຕ່ອ໌ ຈາ ໄຊອ໌. 13 ກວາຍ ກາ ອຶນນັ່ອງ ໂຍະ ຕົຮ, ອັນ ຕາ ຢວາຮ ດັງ ແຕ ປັຣນາຍ ຕານັ່ອງ ອໍ, ຍ່ອນ ອັນ ອຶນນັ່ອງ ນ່ະ ກັຣແນນ. 14 ມາ ອັນ ກາ ຈາ ໄຊອ໌, ອັນ ລາ ນ່ະ ກວາຍ ຊາຊາຍ. ອັນ ດັງ ເຈີ່ ຣຽຮ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ກະ ຣາມຶ່ຮ ຕາ ອໍ.