6
ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ໄຮ ອຶນໂຈຍ ຣຍານ ນັ່ອງ ປັຣນາຍ ໄຮ ດັງ ເຈີ່ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. ອຶງເຄາະ ໄຮ ຣຍານ ປັຣນາຍ ຕາໄມ ແອັນ. ນ່ະກັອຍ ໄຮ ເຕ່ອ໌ ແກີດ ຊາຊາຍ ຕຶ່ງ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ໄຮ ຕາ ເບີນ ອາຕີ ນັ່ອງ ມັຮ ແຕ ຕາແບິ ລາລື່ ໄຮ ງີ່ນ ໂລ່ຍຮ ກະ ງວາຍ ແຕ ຣານະ ກາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ, ເຈີ່ ໄຮ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອັນ. ໄຮ ຕາ ເບີນ ອາຕີ ນັ່ອງ ແຕ ເນົ່າ ຕະ ຣີ່ດ ຕຶ່ງ ແດີອ໌ ກະ ເນົ່າ ຊາປ່ະ ອາຕີ ຕຶ່ງ ຈະ ກວາຍ ຕະ ໂອນ ເນົ່າ ດັງ ໄລ່ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ໄຮ ຕາ ເບີນ ອາຕີ ນັ່ອງ ແຕ ກວາຍ ອາມົ່ງ ລັ່ຮ ແຕ ກູຈີດ ກະ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັດຊີ່ນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ. ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ, ຊານໍ່ ໄຮ ຣຍານ ປັຣນາຍ ຕາໄມ ແອັນ. ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ກາ ຕັຮ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ນານ່ະ ເຕ່ອ໌ ກວາຍ ກັອຍ ງີ່ນ ລັ່ຮ ກະ ຊາອຳ ລັ່ຮ? ກວາຍ ກັອຍ ລາ ນ່ະ ແອີດ ຕຶ່ງ ປັ່ງ ເຕ່. ໄລ່ ຈີ່ມ ເຈີ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ. ໄລ່ ຈຸງ ເຕ່ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ໄລ່ ດັງ ເຈີ່ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ອໍ ອຶນແຍ່ະ, ກະ ໄລ່ ຊັອງ ເຈີ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອີ ຈ່ອຍ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ. ມາ ຄັນ ໄລ່ ຕັຮ ຣານະ ກັອຍ, ຕາ ເຕ່ອ໌ ເນົ່າ ເດີງ ໄລ່ ງີ່ນ ລັ່ຮ ກະ ຊາອຳ ລັ່ຮ ເຢຊູ. ບັອງ ກາ ກັອຍ ນ່ະ ໄລ່ ແຕັຮ ລັ່ຮ ເຢຊູ ຕຶ່ງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ ກະ ນ່ະ ໄລ່ ພາມາດ ອັນ ຢັ່ຮ ເມືາງ ກວາຍ ການໍ່ອ໌. ເກົາ ຊາກຳ ແຕ ກູແຕອ໌ ແອັນ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ຣາມຶ່ຮ ບຸ່ນ ໂອນ ກູແຕອ໌ ອໍ. ກູແຕອ໌ ກັອຍ ງ່ອຍ໌ ແດີອ໌ ເມືາ, ເຈີ່ ອາເມືາ ບັດ ບາຍ ຈ່ອຍ ກວາຍ ກາ ຕະ ກູແຕອ໌ ກັອຍ. ມາ ຄັນ ກູແຕອ໌ ອາເມືາ ແອີງ ບັດ ຊັຣເລືາ ຊັອງ, ກູແຕອ໌ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ແກີດ ເກືາ ອຶນເຕົ່າ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາແລີຍຮ ກະ ອັນ ຕັຮ ເລີ່ຍ ກູແຕອ໌ ກັອຍ.
ອາລັອຮ ເອີຍ! ຮິ ອາໂຢ່ະ ລາລື່ ເຍືາ. ຮິ ປາຍ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ໄນ່, ມາ ຮິ ຕາ ເບີນ ຄຶ່ດ ເຍືາ ຕະ ນ່ະກັອຍ. ຮິ ຄຶ່ດ ເຍືາ ຕະ ມັຮ ຣານະ ປຍາຍ໌ ໂອນ ກວາຍ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ເຈີ່. 10 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກູ່ ນະ ເບີນ ເກືາ ແຕ ຣານະ ອັນ ຕະ. ກະ ອັນ ຕາ ເບີນ ຊາລີຣ ມັຮ ຣານະ ອໍ ເຍືາ ຕະ, ກະ ມັຮ ຣານະ ເຍືາ ເກີ່ຍ ຈ່ອຍ ກວາຍ ຊາອຳ ເຕົ່າ ຊານໍ່ ຍ່ອນ ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ອັນ. 11 ກະ ຮິ ຢໍອ໌ ລາລື່ ເຍືາ ປາໄຣ່ຮ ຕະ ເລືອຍໆ ນ່ະກັອຍ ເຕົ່າ ແຕີ່ອ໌ ຕາໄງ ປັຣຊົດ; ເຈີ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຍືາ ອຶງກ່ອງ, ເຍືາ ເບີນ. 12 ຮິ ຕາ ແອອ໌ ເຍືາ ແກີດ ປາງາຍ. ມາ ຮິ ຢໍອ໌ ເຍືາ ຕາປູ່ນ ໄລ່ ກາ ຊາອຳ ກະ ຈີວ໌ ເລືອຍໆ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ໂອນ ເຍືາ.
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ກະ ອັນ ຄີນ
13 ພໍກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ກະ ອັບຣາຮາມ, ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ຄີນ ກະ ອັບຣາຮາມ. ມາ ຍ່ອນ ອັນ ຕາ ເຕ່ອ໌ ກູອ໌ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕົ່າ ປື່ດ ກາເລີຍ, ອັນ ກູອ໌ ຣາມຶ່ຮ ອັນ ເບີມ, 14 ກະ ປາຍ:
"ໄກຣ ລາລື່ ເກົາ ໂອນ ຣາມຶ່ຮ ບຸ່ນ ແຕີ່ອ໌ ປໍ ໄມ່,
ກະ ເກົາ ໂອນ ຈຸ່ມເຈືອ ໄມ່ ຣຶ່ຮ ຊາອຶ່ຍ ລາລື່ ແອັນ."
15 ເຈີ່ ແຕີ່ອ໌ ອັບຣາຮາມ ຈີວ໌ ກະ ອຶງກ່ອງ ດູ່ນ ລາລື່, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອັນ ເບີນ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອັນ ເອີອ໌ ອີ ໂອນ. 16 ແຕີ່ອ໌ ກວາຍ ອາແລ່ະ ຢໍອ໌ ອີ ຄີນ ກະ ກວາຍ ການໍ່ອ໌, ອັນ ກູອ໌ ຣາມຶ່ຮ ກາ ປື່ດ ກາເລີຍ ແຕ ອັນ. ນ່ະກັອຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຣາຈຽນ ນັ່ອງ. 17 ມາຮ ກັອຍ ເຕ່ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ໂອນ ກວາຍ ກາ ອັນ ເອີອ໌, ໂອນ ໄລ່ ດັງ ກຣັ່ກ ລາລື່ ອັນ ຕາ ເກີ່ຍ ຣາປຽນ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອັນ ເອີອ໌. ນ່ະກັອຍ ແຕີ່ອ໌ ອັນ ປຣ່ອມ, ອັນ ຄີນ ກະ ໄລ່. 18 ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ກະ ຄີນ, ນ່ະກັອຍ ຕາ ເກີ່ຍ ແກີດ ຣາປຽນ, ກະ ໄຮ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ອຶນຕີ ອາໂລກ. ນ່ະກັອຍ ໄຮ ກາ ຕາລຸ່ຮ ປໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ເກຣ່າະ ອຶນເຕົ່າ, ມາ ອຶງເຄາະ ໄຮ ອຶງກ່ອງ ເລືອຍໆ ປັຣນາຍ ອັນ ປຣ່ອມ ກະ ໄຮ. 19 ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄຮ ອຶງກ່ອງ ຕະ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ໄຮ ແກີດ ຊາເບິງ. ໄນ່ ລາ ມູເຈິງ ເນົ່າ ປາຢຸ່ງ ກິ່ນ ປື່ນ ຕົວະ ໂອນ ແອີດ. ນ່ະກັອຍ ໄຮ ອຶງກ່ອງ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ໄຮ ເບີນ ແຕີ່ອ໌ ປໍ ອຶນຕຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ, ນ່ະ ໄຮ ເປາະ ພາ ອາຣິ ເນົ່າ ກາຕັງ ອຶນຕຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ຕຶ່ງ ດຸງ ຊາງ ປື່ດ. 20 ເຢຊູ ມູ່ດ ອຶນໂຍ່ງ ເຈີ່ ຕຶ່ງ ອຶນຕຸ ກັອຍ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ອັນ ຈ່ອຍ ໄຮ. ອັນ ແກີດ ກວາຍ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣີ່ດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊົດ ແດີຍ, ຕາປູ່ນ ແຕ ອຳນາດ ເມລຄີເຊເດັກ.