7
ເມລຄີເຊເດັກ
ເມລຄີເຊເດັກ ໄນ່ ລາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກຣວາງ ຊາເລັມ, ກະ ອັນ ລາ ກວາຍ ຊາງ ຣີ່ດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ລາ ເຢືາງ ກາ ຊົດ ລາລື່. ບັອງ ກາ ອັບຣາຮາມ ເຈົາ ລັ່ຮ ແຕ ຣາຊູ່ ກະ ກາຈີດ ຕັຮ ມັຮ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ການໍ່ອ໌, ເມລຄີເຊເດັກ ຣາມົຮ ອັນ ກະ ປາຍ ບຸ່ນ ໂອນ ອັນ. ເຈີ່ ມັຮ ເກຣີ່ງ ກາ ອັບຣາຮາມ ອີດ ແຕ ມັຮ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກັອຍ, ອັນ ມ່ອບ ໂອນ ເມລຄີເຊເດັກ ມວຍ ປຸ່ນ ແຕ ມວຍ ຈິ່ດ ປຸ່ນ. (ຣາມຶ່ຮ ເມລຄີເຊເດັກ, ຄັນ ອຶນຕີ ລັ່ຮ ແຕ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ລາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕານັ່ອງ. ກະ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຊາເລັມ ອຶນຕີ ລັ່ຮ ລາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ອຽນ ອໍ.) ໄຮ ຕາ ເບີນ ຊັອງ ເນົ່າ ອາຕີ ແຕ ອຶມປໍ່ ແຕີລາ ອຶມເປ່ອ໌ ອັນ, ແຕີລາ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ອັນ. ໄຮ ຕາ ເບີນ ຊັອງ ເນົ່າ ອາຕີ ແຕ ອັນ ແກີດ ແຕີລາ ອັນ ກູຈີດ. ອັນ ລາ ນ່ະ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່; ອັນ ແກີດ ກວາຍ ຊາງ ຣີ່ດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊົດ ແດີຍ.
ເຕ່ອ໌ ໄຮ ດັງ ອຳນາດ ເມລຄີເຊເດັກ ລາ ປື່ດ, ຍ່ອນ ອັບຣາຮາມ, ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ອັນ ມ່ອບ ໂອນ ເມລຄີເຊເດັກ ປຸ່ນ ມັນຈິ່ດ ແຕ ອຶນແຍ່ະ ເກຣີ່ງ ອັນ ອີດ ແຕ ອັນ ຣາຊູ່. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ ຈຸ່ມເຈືອ ເລວີ ໂອນ ໄລ່ ອີດ ປຸ່ນ ມັນຈິ່ດ ແຕ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ການໍ່ອ໌. ມາ ໄລ່ ກາ ໂອນ ກັອຍ ລາ ມູເຈິງ ມູ່ ເລວີ ເຕ່, ຈຸ່ມເຈືອ ອັບຣາຮາມ ອຶນແຍ່ະ. ເມລຄີເຊເດັກ ລາ ຕາ ແກີນ ຈຸ່ມເຈືອ ເລວີ, ມາ ອຶນນັ່ອງ ອັນ ອີດ ປຸ່ນ ມັນຈິ່ດ ແຕ ອັບຣາຮາມ. ກະ ອັນ ໂອນ ບຸ່ນ ປໍ ອັບຣາຮາມ, ອັນ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ອີ ຈ່ອຍ. ກູ່ ນະ ດັງ ອຶນແຍ່ະ, ຄັນ ອັນ ກາ ໂອນ ບຸ່ນ ປໍ ກວາຍ ການໍ່ອ໌ ອຶງເຄາະ ອັນ ກັອຍ ເບີນ ອຳນາດ ປື່ດ ກາເລີຍ ແຕ ກວາຍ ກາ ຣັ່ບ ບຸ່ນ ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ ໄຮ ດັງ ເມລຄີເຊເດັກ ເບີນ ອຳນາດ ປື່ດ ກາເລີຍ ແຕ ອັບຣາຮາມ. ກະ ມັຮ ກວາຍ ຈຸ່ມເຈືອ ເລວີ ກາ ຊາງ ຣີ່ດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ໄລ່ ເບີນ ອຳນາດ ອີດ ປຸ່ນ ມັນຈິ່ດ ແຕ ແຊມອາຍ ການໍ່ອ໌, ມາ ໄລ່ ອຶນນັ່ອງ ເຕ່ອ໌ ກູຈີດ. ມາ ເມລຄີເຊເດັກ, ກາ ອີດ ປຸ່ນ ມັນຈິ່ດ ກັອຍ, ເນົ່າ ປາຍ ອັນ ອຶນນັ່ອງ ອາມົ່ງ. ກະ ເຕ່ອ໌ ໄຮ ຊາກຳ ປາຍ: ຈຸ່ມ ເລວີ ກາ ເກີ່ຍ ອີດ ປຸ່ນ ມັນຈິ່ດ ແຕ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ການໍ່ອ໌, ອັນ ໂອນ ປຸ່ນ ມັນຈິ່ດ ປໍ ເມລຄີເຊເດັກ ບັອງ ອັບຣາຮາມ ມ່ອບ ປຸ່ນ ມັນຈິ່ດ ໂອນ ປໍ ອັນ, 10 ຍ່ອນ ບັອງ ກາ ອັບຣາຮາມ ມ່ອບ ປຸ່ນ ມັນຈິ່ດ ໂອນ ເມລຄີເຊເດັກ, ເລວີ ຕາ ຢວາຮ ແກີດ. ອັນ ລາ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ຕຶ່ງ ຈະ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ອັນ, ອັບຣາຮາມ.
ເຢຊູ ລາ ນ່ະ ເມລຄີເຊເດັກ
11 ຍ່ອນ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ຈຸ່ມ ເລວີ, ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ເບີນ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ ຣານາ ໂມເຊ. ຄັນ ມູ່ ເລວີ ຊາງ ຣີ່ດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປຍາຍ໌ ອຶນແຍ່ະ, ເນົ່າ ຕາ ເບີນ ປາຍ ນັ່ອງ ອຶງເຄາະ ເບີນ ກວາຍ ການໍ່ອ໌ ຊາງ ຣີ່ດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາປູ່ນ ແຕ ອຳນາດ ເມລຄີເຊເດັກ, ຕາ ເບີນ ຕາປູ່ນ ແຕ ອຳນາດ ອາໂຣນ, ຈຸ່ມເຈືອ ເລວີ. 12 ຍ່ອນ ຄັນ ຣາປຽນ ອຳນາດ ກວາຍ ຊາງ ຣີ່ດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ໄກຣ ລາລື່ ຣາປຽນ ຄານອດ ເຕ່. 13 ໄກຣ ລາລື່ ເຢຊູ, ອັນ ກາ ຮິ ອາຕີ ເຍືາ, ອັນ ລາ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ການໍ່ອ໌, ຈຸ່ມເຈືອ ກາ ຕາ ເກີ່ຍ ຊາງ ຣີ່ດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 14 ໄຮ ດັງ ແຈງ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, ເຢຊູ ກຣີດ, ແຕີ່ອ໌ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ຢູດາ. ກະ ໂມເຊ ຕາ ເກີ່ຍ ປາຍ ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ຢູດາ ເຕ່ອ໌ ແກີດ ກວາຍ ຊາງ ຣີ່ດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 15 ນ່ະກັອຍ ໄຮ ດັງ ໄກຣ ລາລື່ ຄານອດ ກັອຍ ແກີດ ຣາປຽນ, ຍ່ອນ ກວາຍ ການໍ່ອ໌ ແອັນ ແກີດ ກວາຍ ຊາງ ຣີ່ດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນ່ະ ເມລຄີເຊເດັກ. 16 ອັນ ຕາ ເບີນ ແກີດ ກວາຍ ຊາງ ຣີ່ດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາປູ່ນ ຕຶ່ງ ຄານອດ ກວາຍ ເກີ່ຍ ແປຣີ. ມາ ອັນ ເບີນ ອຳນາດ ແກີດ ກວາຍ ຊາງ ຣີ່ດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ແດີຍ ອາມົ່ງ ອັນ ຕາ ເກີ່ຍ ແກີດ ປິ່ດ. 17 ຕຶ່ງ ປຶ່ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ປາຍ:
"ໄມ່ ລາ ແກີດ ກວາຍ ຊາງ ຣີ່ດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊົດ ແດີຍ,
ຕາປູ່ນ ລັ່ຮ ອຳນາດ ເມລຄີເຊເດັກ."
18 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ລາ ອັນ ດໍອ໌ ລັ່ຮ ຄານອດ ຕຍາ, ຍ່ອນ ຄານອດ ກັອຍ ແກີດ ຕາ ເບີນ ແບຼງ ນັ່ອງ, ກະ ຕາ ເບີນ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ອຶນເຕົ່າ. 19 ຄານອດ ໂມເຊ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕົ່າ ໂອນ ແກີດ ປຍາຍ໌. ມາ ຊານໍ່ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄຮ ອຶງກ່ອງ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ກາເລີຍ ແອັນ, ເຕ່ອ໌ ໄຮ ແອີດ ມັນຕຸ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 20 ເຈີ່ ແຕີ່ອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ເຢຊູ ແກີດ ກວາຍ ຊາງ ຣີ່ດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ຄີນ. ມັຮ ຈຸ່ມເຈືອ ເລວີ, ອັນ ຕາ ເບີນ ຄີນ ກະ ໄລ່. 21 ມາ ເຢຊູ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຄີນ, ຍ່ອນ ປຶ່ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ:
"ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຄີນ,
ກະ ອັນ ຕາ ເກີ່ຍ ຣາປຽນ!
ໄມ່ ລາ ແກີດ ກວາຍ ຊາງ ຣີ່ດ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊົດ ແດີຍ."
22 ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ຈຸງ ມ່ອບ ຈະ ອັນ ເບີມ ຕະ ໂອນ ເນົ່າ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຣຄັນ ປັຣນາຍ ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ແອັນ.
23 ຈຸ່ມ ເລວີ ກາ ຊາງ ຣີ່ດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ຊາອຶ່ຍ ກວາຍ. ມາ ໄລ່ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ດູ່ນ, ຍ່ອນ ແຕີ່ອ໌ ປາເນ່ນ ໄລ່ ອຶງເຄາະ ກູຈີດ. 24 ມາ ເຢຊູ ກຣີດ ອາມົ່ງ ຊົດ ແດີຍ; ນ່ະກັອຍ ອັນ ເຕ່ອ໌ ຊາງ ຣີ່ດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊົດ ແດີຍ. 25 ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ຊົດ ແດີຍ ກູ່ ນະ ກາ ແຕີ່ອ໌ ປໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣານາ ອັນ, ຍ່ອນ ອັນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ, ກະ ອັນ ຣາແຊອ໌ ເລືອຍໆ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ດໍອ໌ ຈ່ອຍ ໄລ່.
26 ປຍາຍ໌ ລາ ໄຮ ເບີນ ເຈີ່ ກວາຍ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ຣີ່ດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນ່ະ ເຢຊູ. ອັນ ລາ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອັນ ລາ ບຣັຮ ອໍ. ອັນ ຕາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕົ່າ ເລີ່ຍ. ອັນ ລາ ອຶມພາ ແຕ ກວາຍ ກາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ. ກະ ອັນ ແອີດ ຕຶ່ງ ແປີງ ມັນລັ່ອງ. 27 ອັນ ລາ ຕາ ແກີນ ນ່ະ ກວາຍ ຕາລາ ຣີ່ດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕຶ່ງ ແດີຍ ໄນ່. ກູ່ ຣາໄງ ອຶງເຄາະ ໄລ່ ກຍາກ ຊັນຕຣັ່ນ, ເຈີ່ ມ່ອບ ຊາງ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ໄລ່ ເວືາຍ, ກັອຍ ແຕ ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ຕະ ນ່ະກັອຍ ໂອນ ກວາຍ ການໍ່ອ໌. ມາ ເຢຊູ ມ່ອບ ຊາງ ແອີງ ມວຍ ເຮີບ ຊັອງ. ພໍກາ ອັນ ມ່ອບ ຊາງ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ລາ ອັນ ມ່ອບ ຈະ ອັນ ເບີມ. 28 ຕາປູ່ນ ຄານອດ ໂມເຊ, ເນົ່າ ໂອນ ກວາຍ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣີ່ດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ກວາຍ ກັອຍ ອຶນນັ່ອງ ເບີນ ໂລ່ຍຮ. ມາ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຄອດ ລາ ແຕີ່ອ໌ ອຶນຕູ່ນ ຄານອດ ໂມເຊ. ກະ ປັຣນາຍ ກັອຍ ໂອນ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕິ່ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣີ່ດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ກອນ ກັອຍ ຕາ ເກີ່ຍ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ເຕົ່າ ຊົດ ແດີຍ.