8
ເຢຊູ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣີ່ດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄຮ
ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ປັຣນາຍ ຮິ ອາຕີ ອານໍ່, ປັຣນາຍ ກັອຍ ລາ ນ່ະໄນ່: ໄຮ ເບີນ ມານະ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣີ່ດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ໄຮ. ອັນ ແອີດ ຕາກູ ຢັ່ຮ ອາຕ່ຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕຶ່ງ ມັນລັ່ອງ. ອັນ ຕະ ຣານະ ຊາງ ຣີ່ດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕຶ່ງ ດຸງ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມາ ດຸງ ກັອຍ ລາ ຕາ ແກີນ ດຸງ ກວາຍ ຕະ. ດຸງ ກັອຍ ລາ ດຸງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ.
ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຕາລາ ຣີ່ດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເນົ່າ ຈົຮ ອັນ ໂອນ ກຍາກ ຊັນຕຣັ່ນ ກະ ມ່ອບ ຊາງ ເກຣີ່ງ ການໍ່ອ໌ ແຮີ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ກາ ຕາລາ ຣີ່ດ ຊາງ ໂອນ ໄຮ, ອຶງເຄາະ ອັນ ເບີນ ເຕ່ ເກຣີ່ງ ມ່ອບ ຊາງ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຄັນ ອັນ ແອີດ ຕຶ່ງ ກູແຕອ໌ ໄນ່, ອັນ ຕາ ເບີນ ຊາງ ຣີ່ດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຍ່ອນ ເບີນ ເຈີ່ ກວາຍ ຕະ ຣານະ ມ່ອບ ເກຣີ່ງ ຊາງ ຕາປູ່ນ ຕຶ່ງ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ. ຣານະ ໄລ່ ກັອຍ ຕະ, ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ໂອນ ໄຮ ດັງ ຣານະ ເຢຊູ ຕະ ຕຶ່ງ ມັນລັ່ອງ. ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ໂມເຊ, ແຕີ່ອ໌ ອັນ ອີ ຕະ ດຸງ ຊາງ ອາຣິ, ປາຍ:
"ອຶງເຄາະ ໄມ່ ເນ່ ອໍ ໂອນ ຕະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ
ຕາປູ່ນ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເກົາ ອາປັຮ ໂອນ ໄມ່ ເຮີມ ຕຶ່ງ ປັຣແລີ ກົຮ ໄນ່."
ມາ ເຢຊູ ກຣີດ ເບີນ ຣານະ ປື່ດ ກາເລີຍ ແຕ ຣານະ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣີ່ດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕຶ່ງ ແດີຍ ໄນ່. ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່, ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຣຄັນ ກະ ກວາຍ ຍ່ອນ ເຢຊູ ກຣີດ ລາ ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ອັນ ປັຣຄັນ ກະ ກວາຍ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຣຄັນ ຕະ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ. ຄັນ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຣຄັນ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ກັອຍ ລາ ອໍ ອຶນແຍ່ະ ກະ ຕາ ເບີນ ແອິ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕົ່າ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ຕຸ່ຮ ປັຣຄັນ ນັ່ອງ ອຶນຕູ່ນ ແອັນ. ມາ ອັນ ເຮີມ ຕາ ເບີນ ປຍາຍ໌ ຢວາຮ ຣາມຶ່ຮ ອັນ ປັຣຄັນ ກັອຍ, ຍ່ອນ ຕຶ່ງ ປຶ່ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ປາຍ:
"ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ:
'ແຕີ່ອ໌ ຕາໄງ ອຶນຕູ່ນ,
ເກົາ ອີ ປັຣຄັນ ລັ່ຮ ກະ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ,
ກະ ກວາຍ ຢູດາ ແຮີ.
ຣາມຶ່ຮ ເກົາ ປັຣຄັນ ຕາໄມ ກັອຍ ລາ ຕາ ເບີນ ນັ່ອງ
ນ່ະ ເກົາ ປັຣຄັນ ກະ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄລ່ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ,
ບັອງ ກາ ເກົາ ເຕິ ອາຕີ ເດີງ ອາຊວຍ ໄລ່ ລັ່ອຮ ແຕ ກຣວາງ ເອຢິບ.
ຍ່ອນ ຣາມຶ່ຮ ປັຣຄັນ ກັອຍ, ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຕາປູ່ນ.
ນ່ະກັອຍ ເກົາ ຕາ ເບີນ ຣາມິ່ງ ນັ່ອງ ກວາຍ ກັອຍ.'
ໄນ່ ລາ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ.
10 ມາ ເກົາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ແອັນ:
'ອຶນຕູ່ນ ໄນ່ ເກົາ ອີ ປັຣຄັນ ກະ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ.
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເກົາ ປາຕັບ ໄລ່,
ເກົາ ອີ ດໍອ໌ ຕຶ່ງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່,
ນ່ະ ເກົາ ຄຽນ ດໍອ໌ ຕຶ່ງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່.
ເກົາ ແກີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໄລ່,
ກະ ໄລ່ ແກີດ ກວາຍ ເກົາ.
11 ຕາ ເບີນ ນັ່ອງ ມານະ ອາຕີ ມານະ,
ກະ ແຊມອາຍ ປາຕັບ ແຊມອາຍ, ປາຍ: "ອຶງເຄາະ ເຍືາ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,"
ຍ່ອນ ໄລ່ ດັງ ອຶນແຍ່ະ ເກົາ,
ກາ ກວາຍ ກອນແຊມ ກາ ກວາຍ ຊົດ.
12 ເຈີ່ ເກົາ ອີ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ກວາຍ ໂລ່ຍຮ ກັອຍ,
ກະ ເກົາ ຕາ ເບີນ ຊາແຍີ ນັ່ອງ ມັຮ ໂລ່ຍຮ ໄລ່.'"
13 ແຕີ່ອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ອັນ ປັຣຄັນ ຣາມຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ, ຣາມຶ່ຮ ອັນ ປັຣຄັນ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ແກີດ ຕາ ເບີນ ແບຼງ ນັ່ອງ. ກະ ຣາມຶ່ຮ ຕຍາ ກາ ຕາ ເບີນ ແບຼງ ນັ່ອງ, ລາ ແຈ່ະ ອີ ແກີດ ປິ່ດ.