9
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕຶ່ງ ມັນລັ່ອງ
ຕາປູ່ນ ຕຶ່ງ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຣຄັນ ອຶນໂຍ່ງ, ລາ ເບີນ ຄານອດ ອຶງເຄາະ ກວາຍ ຕາປູ່ນ ຄັນ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ເບີນ ເຕ່ ດຸງ ຊາງ ອາຣິ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຕະ. ດຸງ ຊາງ ກັອຍ ເບີນ ບາຣ ກຼຸງ. ກຼຸງ ມວຍ ກັອຍ ເບີນ ຕາກຍາງ, ກະ ເບີນ ກາເຈີ່ງ ເນົ່າ ໂຈະ ໂດຍ ບຸຮ ມ່ອບ ຊາງ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກຼຸງ ກັອຍ ເນົ່າ ດໍອ໌ ກຼຸງ ບຣັຮ ອໍ. ມາ ຢັ່ຮ ກຣັອງ ອາຣິ ບາຣ ກັອຍ, ເບີນ ກຼຸງ ເນົ່າ ດໍອ໌ ກຼຸງ ເຈຍ ບຣັຮ ອໍ. ກຼຸງ ກັອຍ ເບີນ ຊັນເຕຣືາງ ແຢງ ດໍອ໌ ຈັອງ ເກຣີ່ງ ປາຮວມ, ກະ ເບີນ ມານຳ ຮີ່ບ. ເນົ່າ ດໍອ໌ ຮີ່ບ ກັອຍ ລາ "ຮີ່ບ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຣຄັນ." ຮີ່ບ ກັອຍ ເນົ່າ ລູ່ບ ອຶນແຍ່ະ ແຢງ; ເຈີ່ ເນົ່າ ໂຈະ ຕຶ່ງ ຮີ່ບ ກັອຍ ມານຳ ໂອ ແຢງ ກາ ເບີນ ເກຣີ່ງ 'ມານາ' ມັຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຈມ ໂອນ ໄລ່ ຈາ ບັອງ ກາ ໄລ່ ແອີດ ຕຶ່ງ ອຶນຕຸ ຕຍາຮ. ກະ ເນົ່າ ໂຈະ ເຕ່ ມານຳ ຣາແລີງ ຄອງ ອາໂຣນ. ຣາແລີງ ກັອຍ ໄບອ໌ ແກີດ ໂກຍ໌ ໂອນ ເນົ່າ ດັງ ປາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ອາໂຣນ. ກະ ເນົ່າ ໂຈະ ເຕ່ ມັຮ ຕາເປືາງ ຕາເມົາ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຄຽນ ປັຣນາຍ ອັນ ປັຣຄັນ ກະ ໄລ່. ຕຶ່ງ ແປີງ ຮີ່ບ ເບີນ ບາຣ ລຳ ຣູ່ບ 'ເຄຣູບ' ອາງອື່ຣ.* ໄລ່ ແອີດ ແປີງ ຮີ່ບ ກັອຍ, ໄລ່ ຕໍ ເມືາງ ມັນຕຸ ເປຼືາງ ຊານັງ ກະ ເນ່ ອາແຊງ ປໍ ອຶນແຕິບ ຮີ່ບ. ອຶນແຕິບ ກັອຍ ເນົ່າ ດໍອ໌ "ອຶນຕຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ." ມາ ຊານໍ່ ຮິ ຕາ ເຕ່ອ໌ ອາຕີ ຊາອຶ່ຍ ແຕ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ.
ແມິ່ມ ເນົ່າ ກຽມ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ, ມູ່ ກາ ຊາງ ຣີ່ດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມູ່ດ ລັ່ອຮ ເລືອຍໆ ຕຶ່ງ ກຼຸງ ມວຍ ດໍອ໌ ຕະ ຣານະ ໄລ່. ມາ ຕຶ່ງ ກຼຸງ ບາຣ, ແອີງ ມານະ ກວາຍ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣີ່ດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ເຕ່ອ໌ ມູ່ດ. ອັນ ມູ່ດ ມວຍ ກູມໍ ມວຍ ເຮີບ, ກະ ອຶງເຄາະ ອັນ ເດີງ ອາຮາມ ຊັນຕຣັ່ນ ມ່ອບ ແຊອ໌ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ອັນ ກະ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ອັນ ແຮີ. ເນົ່າ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ຍ່ອນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ອາປັຮ ໂອນ ກວາຍ ດັງ ລາ ກວາຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ມູ່ດ ຢວາຮ ຕຶ່ງ ອຶນຕຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ບັອງ ອຶນນັ່ອງ ເບີນ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ. ມາ ດຸງ ກັອຍ ລາ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ຕຶ່ງ ແດີຍ ກັອຍ ດັງ ເນົ່າ ເກີ່ຍ ກຍາກ ຊັນຕຣັ່ນ ກະ ຊາງ ເກຣີ່ງ ການໍ່ອ໌ ແຮີ ຕຶ່ງ ກັອຍ, ມາ ມັຮ ຣີ່ດ ເນົ່າ ຕະ ກັອຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ແກີດ ປຍາຍ໌. 10 ມັຮ ຣີ່ດ ກັອຍ ອາຕີ ແຕ ຊັຣນາ ຈາ, ແດີອ໌ ງ່ອຍ໌, ກະ ຣີ່ດ ຕະ ບຣັຮ. ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ອາຕີ ແຕ ຈະ ກວາຍ ຊັອງ, ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ ອຶງເຄາະ ຕະ ມັຮ ຣີ່ດ ກັອຍ ເຕົ່າ ແຕີ່ອ໌ ອັນ ຕະ ໂອນ ແກີດ ແດີຍ ຕາໄມ ແອັນ.
ເຢຊູ ມ່ອບ ຊາງ ຈະ ອັນ ເບີມ
11 ມາ ບັອງ ກາ ເຢຊູ ກຣີດ ແຕີ່ອ໌, ອັນ ແກີດ ກວາຍ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣີ່ດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ອັນ ເດີງ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ໂອນ ໄຮ. ອັນ ຕະ ຣານະ ຕຶ່ງ ດຸງ ຊາງ ປື່ດ ກາເລີຍ ກະ ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ດຸງ ຊາງ ຕຶ່ງ ແດີຍ ໄນ່. ດຸງ ຊາງ ອັນ ລາ ຕາ ແກີນ ດຸງ ຊາງ ກວາຍ ຕະ. 12 ເຢຊູ ຊາງ ຣີ່ດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ລາ ອັນ ມູ່ດ ເລີ່ຍ ປໍ ອຶນຕຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ. ອັນ ຕາ ເບີນ ເດີງ ອາຮາມ ອຶມແບອ໌ ກະ ຕາແກງ, ມາ ອັນ ເດີງ ອາຮາມ ອັນ ເບີມ. ເຈີ່ ອັນ ຕະ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ກວາຍ ແກີດ ຣາກຼັຮ ແຕ ໂລ່ຍຮ ໄລ່ ຊົດ ແດີຍ ເລີ່ຍ ກູມໍ. 13 ເນົ່າ ເກີ່ຍ ປາຣິ່ຮ ອາຮາມ ອຶມແບອ໌ ກະ ຕາແກງ ທູນ ຕຶ່ງ ຈະ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບີນ ບຣັຮ ປວາຍ ຣີ່ດ. ແຕີລາ ໄລ່ ເຢີຍ ບັອຮ ແຕ ຕາແກງ ຕາເຊີ ຕຶ່ງ ຈະ ກວາຍ. ຕະ ນ່ະກັອຍ ລາ ນ່ະ ເນົ່າ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ ປຍາຍ໌ ລັ່ຮ. 14 ມາ ຄັນ ອາຮາມ ກັອຍ ເຕ່ອ໌ ໂອນ ກວາຍ ແກີດ ບຣັຮ ລັ່ຮ ຢັ່ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກາເລີຍ ແຕ ກັອຍ ແອັນ ເຕ່ອ໌ ອາຮາມ ເຢຊູ ກຣີດ ຕະ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ແກີດ ບຣັຮ ລັ່ຮ. ຍ່ອນ ແຕ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມານະ ກາ ຕາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕົ່າ ເລີ່ຍ, ອັນ ຊາງ ຈະ ອັນ ເບີມ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ນ່ະກັອຍ ເຕ່ອ໌ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ແກີດ ບຣັຮ ລັ່ຮ ດໍອ໌ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
15 ເຢຊູ ກຣີດ ລາ ນ່ະ ກວາຍ ປັຣແຕີ່ອ໌ ປັຣນາຍ. ອັນ ເດີງ ປັຣນາຍ ຕາໄມ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຣຄັນ ກະ ກວາຍ. ເຈີ່ ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ເບີນ ມັຮ ມູ່ນ ອັນ ປຣ່ອມ ຈ່ອຍ ໄລ່ ຊົດ ແດີຍ ເລີ່ຍ ກູມໍ. ໄລ່ ເຕ່ອ໌ ເບີນ ມູ່ນ ກັອຍ, ລາ ຍ່ອນ ເບີນ ກວາຍ ກູຈີດ ຕາງ ໄລ່ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່ອ໌ ຕັຮ ມັຮ ໂລ່ຍຮ ໄລ່ ຕະ ເຈີ່ ໂຈະ ປັຣຄັນ ຕຍາ. 16 ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ຕະ ເຈຍ ອຶມແປອ໌ ມູ່ນ ອັນ ແວັດ ອັນ ກູຈີດ, ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ອຶນເຕົ່າ ຢວາຮ ເຈຍ ກັອຍ ບັອງ ກາ ກວາຍ ກັອຍ ອຶນນັ່ອງ ອາມົ່ງ. 17 ອຶງເຄາະ ເນົ່າ ດັງ ໄກຣ ລາລື່ ກວາຍ ກັອຍ ກູຈີດ, ນ່ະ ເຕ່ອ໌ ເນົ່າ ອຶມແປອ໌ ມູ່ນ ກັອຍ. 18 ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່, ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຣຄັນ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ, ອຶງເຄາະ ເບີນ ເຕ່ ອາຮາມ, ນ່ະ ເຕ່ອ໌ ຣາມຶ່ຮ ກາ ເອີອ໌ ກັອຍ ແກີດ ປຍາຍ໌. 19 ແວັດ ໂມເຊ ອາຕີ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ເຈີ່ ອັນ ອີດ ອາຮາມ ຕາແກງ ກະ ອາຮາມ ອຶມແບອ໌ ກັຣຈຸ ກະ ແດີອ໌. ອັນ ອີດ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ບັດ ເນົ່າ ດໍອ໌ 'ຮູຊົບ,' ກະ ໂຈະ ອຶນໄຊ ກູເຊົາ ຕະ ແຕ ໂຊະ ແກະ. ເຈີ່ ອັນ ປາຣິ່ຮ ອາຮາມ ກັອຍ ຕຶ່ງ ເຈຍ ປານອມ ຄານອດ ກະ ຕຶ່ງ ອຶນແຍ່ະ ກວາຍ ກັອຍ. ກະ ອັນ ອາຕີ ປາຍ: 20 "ອາຮາມ ໄນ່ ຕະ ໂອນ ແກີດ ຣາປຍາຍ໌ ກະ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຣຄັນ ກະ ເຍືາ."
21 ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່, ໂມເຊ ປາຣິ່ຮ ອາຮາມ ຕຶ່ງ ດຸງ ຊາງ ອາຣິ ກະ ຕຶ່ງ ອຶນແຍ່ະ ເກຣີ່ງ ຕາແດີງ ຕຶ່ງ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ. 22 ໄກຣ ລາລື່, ຕາປູ່ນ ຄານອດ ກັອຍ, ມັ່ນ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ລາ ອຶງເຄາະ ຕະ ບຣັຮ ຍ່ອນ ອາຮາມ, ກະ ຄັນ ຕາ ເບີນ ໂອນ ອາຮາມ, ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ. 23 ນ່ະກັອຍ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ ເນົ່າ ດວຍ໌ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕຶ່ງ ມັນລັ່ອງ, ອຶງເຄາະ ເນົ່າ ຕະ ບຣັຮ ຕາປູ່ນ ຣີ່ດ ກັອຍ. ມາ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕຶ່ງ ມັນລັ່ອງ ອຶງເຄາະ ເບີນ ເກຣີ່ງ ຊາງ ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ເກຣີ່ງ ໄນ່. 24 ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ກຣີດ ຕາ ເບີນ ມູ່ດ ຕຶ່ງ ດຸງ ຊາງ ກວາຍ ຕະ, ຍ່ອນ ດຸງ ກັອຍ ເນົ່າ ຕະ ດວຍ໌ ນ່ະ ດຸງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ລື່. ມາ ເຢຊູ ມູ່ດ ຕຶ່ງ ມັນລັ່ອງ ກະ ແອີດ ອຶງກັອຍ ຊານໍ່, ດໍອ໌ ປັຣແຕີ່ອ໌ ປັຣນາຍ ຈ່ອຍ ໄຮ ຢັ່ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 25 ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣີ່ດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາປູ່ນ ຕຶ່ງ ຄານອດ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ອັນ ເກີ່ຍ ມູ່ດ ກູ່ ກູມໍ ຕຶ່ງ ອຶນຕຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ, ເດີງ ອາມູ່ດ ກາ ອາຮາມ ຊັນຕຣັ່ນ ແຮີ. ມາ ເຢຊູ ຕາ ເບີນ ອາມູ່ດ ເກຣີ່ງ ຊາງ ຊາອຶ່ຍ ເຮີບ ນ່ະ ກັອຍ. 26 ຄັນ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ອຶງເຄາະ ອັນ ຈີວ໌ ກູຈີດ ຊາອຶ່ຍ ເຮີບ ເຈີ່ ແຕ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ມັນລັ່ອງ ກູແຕອ໌. ມາ ຊານໍ່ ອັນ ແຕີ່ອ໌ ມວຍ ເຮີບ ລາ ກູ່ ເຈີ່, ບັອງ ກາ ແຈ່ະ ອີ ອຶນແຍ່ະ ແດີຍ ໄນ່. ອັນ ອາປິ່ດ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ໂລ່ຍຮ ກວາຍ, ຍ່ອນ ອັນ ມ່ອບ ຊາງ ຈະ ອັນ ເບີມ. 27 ກູ່ ນະ ກວາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ດ ດໍອ໌ ມວຍ ເຮີບ ຊັອງ ອຶງເຄາະ ກູຈີດ. ກະ ແວັດ ກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັດຊີ່ນ ລັ່ຮ ໄລ່. 28 ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່ ເຢຊູ ກຣີດ ກູຈີດ ຊາງ ຈະ ອັນ, ລາ ມວຍ ເຮີບ ຊັອງ. ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ອັນ ແຕີ່ອ໌ ລັ່ຮ ມວຍ ເຮີບ ແອັນ. ມາ ເຮີບ ກັອຍ ອັນ ຕາ ເບີນ ຕາງ ນັ່ອງ ໂລ່ຍຮ ກວາຍ, ມາ ອັນ ອີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄລ່ ກາ ອຶງກ່ອງ ອັນ.
* 9:5 9:5 ເຄຣູບ ໄນ່ ລາ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ເທວາດາ ກາ ຕະ ມັຮ ຣານະ ອຶມພາ ນ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ.