10
ຄານອດ ຕຍາ ລາ ນ່ະ ມູ່ລ ຊັອງ
ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ຣານາ ໂມເຊ ລາ ນ່ະ ມູ່ລ ຊັອງ, ຢໍອ໌ ອາຕີ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ກາ ແຕີ່ອ໌ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ. ມາ ຄານອດ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ ມັຮ ເກຣີ່ງ ເນົ່າ ມ່ອບ ຊາງ ກູ່ ກູມໍ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ກັອຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ໂອນ ໄລ່ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ແຕີ່ອ໌ ປໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແກີດ ປຍາຍ໌ ອຶນແຍ່ະ. ຄັນ ມັຮ ເກຣີ່ງ ເນົ່າ ມ່ອບ ຊາງ ກັອຍ ເຕ່ອ໌ ຕະ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແກີດ ບຣັຮ ອໍ, ເຈີ່ ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ຊັອງ ໂລ່ຍຮ ນັ່ອງ, ກະ ຕາ ເບີນ ຕຸ່ຮ ມ່ອບ ຊາງ ລັ່ຮ ນັ່ອງ. ມາ ກູ່ ກູມໍ ໄລ່ ມ່ອບ ເລືອຍໆ ນ່ະ ໄລ່ ຊາແຍີ ເລືອຍໆ ມັຮ ໂລ່ຍຮ ໄລ່ ຕະ, ຍ່ອນ ອາຮາມ ຕາແກງ ກະ ອຶມແບອ໌ ລາ ຕາ ເກີ່ຍ ເຕ່ອ໌ ອາປິ່ດ ໂລ່ຍຮ ກວາຍ.
ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ, ພໍກາ ເຢຊູ ກຣີດ ແຕີ່ອ໌ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່ ອັນ ອາຕີ ໂຈະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ:
"ໄມ່ ຕາ ແອອ໌ ໂອນ ເນົ່າ ກຍາກ ຊັນຕຣັ່ນ ກະ ມ່ອບ ເກຣີ່ງ ການໍ່ອ໌ ແຮີ ໂອນ ໄມ່.
ມາ ໄມ່ ກຽມ ດໍອ໌ ເຈີ່ ໂອນ ເກົາ ແກີດ ຈະ ກວາຍ.
ໄມ່ ຕາ ເບີນ ຊັອງ ຣໍ່ອ໌ ເນົ່າ ບຸຮ ຊັນຕຣັ່ນ
ກະ ຊາງ ເກຣີ່ງ ດໍອ໌ ອາປິ່ດ ໂລ່ຍຮ.
ເຈີ່ ເກົາ ປາຍ: 'ເກົາ ແຕີ່ອ໌ ປໍ ໄນ່ ເຈີ່,
ຢໍອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ໄມ່, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີຍ!
ເນົ່າ ຄຽນ ເຈີ່ ແຕ ເກົາ ຕະ ຣານະ ໄນ່
ຕຶ່ງ ເຈຍ ປານອມ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.'"
ອານໍ່ ໄຮ ຊັອງ ເຢຊູ ກຣີດ ປາຍ: "ໄມ່ ຕາ ແອອ໌ ເນົ່າ ກຍາກ ຊັນຕຣັ່ນ ກະ ມ່ອບ ເກຣີ່ງ ການໍ່ອ໌ ແຮີ, ແຕີລາ ບຸຮ ຊັນຕຣັ່ນ ກະ ຊາງ ເກຣີ່ງ ດໍອ໌ ອາປິ່ດ ໂລ່ຍຮ ຍ່ອນ ໄມ່ ຕາ ເບີນ ຣໍ່ອ໌ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ." ມາ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ ປາຕັບ ອຶງເຄາະ ຕະ ນ່ະກັອຍ.
ເຈີ່ ເຢຊູ ປາຍ ແອັນ: "ເກົາ ແຕີ່ອ໌ ປໍ ໄນ່ ຢໍອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ໄມ່ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີຍ."
ນ່ະກັອຍ ໄຮ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປຽນ ຣານະ ມ່ອບ ຊາງ ຕຍາ, ເຈີ່ ເດີງ ຣານະ ມ່ອບ ຊາງ ຕາໄມ ແອັນ. 10 ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ຢໍອ໌, ອັນ ຕະ ໂອນ ໄຮ ແກີດ ບຣັຮ ອໍ ຢັ່ຮ ເມືາງ ອັນ, ຍ່ອນ ເຢຊູ ກຣີດ ກູຈີດ ຕາງ ໄຮ ມວຍ ເຮີບ ກັອຍ ແຕິ່.
11 ກູ່ ນະ ກວາຍ ກາ ຊາງ ຣີ່ດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ, ອັນ ຕະ ເລືອຍໆ ກູ່ ຣາໄງ, ກະ ອັນ ມ່ອບ ຊາງ ເລືອຍໆ ເກຣີ່ງ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ເກຣີ່ງ ກັອຍ ຕາ ເກີ່ຍ ເຕ່ອ໌ ອາປິ່ດ ໂລ່ຍຮ ກວາຍ. 12 ມາ ກວາຍ ໄນ່, ອັນ ມ່ອບ ມວຍ ເຮີບ ກັອຍ ແຕິ່, ດໍອ໌ ເຕ່ອ໌ ອາປິ່ດ ໂລ່ຍຮ ຕຶ່ງ ກູ່ ແດີຍ ກວາຍ. ແວັດ ກັອຍ ອັນ ຕາກູ ຢັ່ຮ ອາຕ່ຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 13 ອັນ ຕາກູ ອຶງກັອຍ, ເກຣາະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກາ ຕາ ແອອ໌ ຊາງັດ ອັນ, ແອີດ ປື່ນ ຕາລາງ ອາເຢີງ ອັນ. 14 ອັນ ມ່ອບ ຊາງ ມວຍ ເຮີບ ກັອຍ, ລາ ອັນ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ຊາອຳ ຊົດ ກຣວາງ ກູແຕອ໌ ແກີດ ປຍາຍ໌ ຢັ່ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 15 ກະ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຮີ ອາຕີ ແຕ ຣານະ ກັອຍ. ອັນ ປາຍ ອຶນໂຍ່ງ:
16 "ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ: 'ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ແອັນ ເກົາ ປັຣຄັນ ກະ ໄລ່.
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເກົາ ປາຕັບ ໄລ່,
ລາ ນ່ະ ເກົາ ຄຽນ ຕຶ່ງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ແຕິ່.'"
17 ເຈີ່ ອັນ ປາຍ ແອັນ:
"ເກົາ ຕາ ເບີນ ຊາແຍີ ນັ່ອງ ມັຮ ໂລ່ຍຮ ກະ ຣານະ ຕາ ອໍ ໄລ່ ຕະ ເຈີ່."
18 ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ເຈີ່, ຕາ ເບີນ ຕຸ່ຮ ກຍາກ ນັ່ອງ ຊັນຕຣັ່ນ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ.
ໄຮ ແຕີ່ອ໌ ປໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
19 ເຈີ່, ແຊມອາຍ ເອີຍ, ເຕ່ອ໌ ໄຮ ແກີດ ຍັ່ນ ລາລື່. ໄຮ ມູ່ດ ຕຶ່ງ ອຶນຕຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ, ລາ ຍ່ອນ ແຕ ອາຮາມ ເຢຊູ ກຣີດ. 20 ອັນ ເປິຮ ຣານາ ຕາໄມ, ຣານາ ອາມົ່ງ, ໂອນ ເຕ່ອ໌ ໄຮ ມູ່ດ ປໍ ອຶນຕຸ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ, ຍ່ອນ ອັນ ໂອນ ແກີດ ຣາແຮອ໌ ຈະ ອັນ, ມູເຈິງ ອາຣິ ກາຕັງ ອຶນຕຸ ກັອຍ ແກີດ ຣາແຮອ໌ ເຕ່. 21 ໄຮ ເບີນ ກວາຍ ຊາງ ຣີ່ດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ປື່ດ ລາລື່. ອັນ ຊົດ ອຶນແຍ່ະ ຕຶ່ງ ດຸງ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕຶ່ງ ມັນລັ່ອງ. 22 ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ໄຮ ແຕີ່ອ໌ ປໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຕານັ່ອງ ກະ ຊາອຳ ກຣັ່ກ ລາລື່. ຣາງຶ່ຮ ໄຮ ແກີດ ບຣັຮ ເຈີ່, ຕາ ເບີນ ຊັອງ ໂລ່ຍຮ ນັ່ອງ, ມູເຈິງ ຈະ ໄຮ ລາ ບຣັຮ ເຕ່, ຍ່ອນ ໄຮ ອຶມເປີ່ຍ ຕຶ່ງ ແດີອ໌ ບຣັຮ. 23 ອຶງເຄາະ ໄຮ ຢຸມ ເລືອຍໆ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄຮ ອຶງກ່ອງ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຍ່ອນ ໄຮ ດັງ ອັນ ກາ ເອີອ໌ ກະ ໄຮ ລື່ ອັນ ຕະ. 24 ກະ ອຶງເຄາະ ໄຮ ມານະ ຈ່ອຍ ມານະ ໂອນ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ ກະ ຕະ ຣານະ ອໍ. 25 ເຍືາ ອຶງເຄາະ ໂຣ່ມ ມັນຕຸ, ອຶນໂຈຍ ກັຣຢັ່ຮ ນ່ະ ກວາຍ ການໍ່ອ໌ ຕະ. ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ປາໄຣ່ຮ ລາລື່ ມານະ ປັຣຕຶ່ ມານະ ເດີງ ຕະ ຣານະ ອໍ, ຍ່ອນ ເຍືາ ເຮີມ ແຈ່ະ ອີ ແຕີ່ອ໌ ຕາໄງ ປັຣຊົດ.
26 ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ຣັ່ບ ເຈີ່ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ອັນ ກູດຸ ເລືອຍໆ ຕະ ຣານະ ຕາ ປຍາຍ໌, ຕາ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕົ່າ ເຕ່ອ໌ ຕະ ໂອນ ປິ່ດ ໂລ່ຍຮ ກວາຍ ກັອຍ. 27 ມາ ກວາຍ ກັອຍ ແອີດ ເກຣ່າະ ເລືອຍໆ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັດຊີ່ນ ກວາຍ, ກະ ໂອນ ອັນ ເປາະ ປໍ ອຶນຕຸ ອູ່ຍຮ ເບຼີ ຮາງ ລາລື່. ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາ ແອອ໌ ຊາງັດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶງເຄາະ ແອີດ ຕຶ່ງ ອຶນຕຸ ກັອຍ. 28 ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ ຄານອດ ໂມເຊ ອາຕີ, ເນົ່າ ກາຈີດ ກວາຍ ກັອຍ, ເນົ່າ ຕາ ເບີນ ດໍອ໌ ນັ່ອງ. ຄັນ ເບີນ ບາຣ ໄປ ນະ ປາຍ ໄລ່ ເຮີມ ເຕ່ ອັນ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ເຈີ່ ເນົ່າ ກາຈີດ ແຕິ່. 29 ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ນານ່ະ ເຍືາ ຄຶ່ດ ປຍາຍ໌ ເນົ່າ ຕະ ໂຈະ ກວາຍ ກາ ຊາເຕືາຍ໌ ລຳປີ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ? ກວາຍ ກັອຍ ຄຶ່ດ ອາຮາມ ເຢຊູ ກຣີດ ຕາ ເບີນ ອໍ ອຶນເຕົ່າ. ມາ ອາຮາມ ກັອຍ ແຕິ່ ຕະ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຣຄັນ ອັນ ອີ ຣາຕອຍ ກະ ໄຮ. ກະ ກວາຍ ກັອຍ ພາມາດ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ຈ່ອຍ ເມືາດ ໄຮ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ກວາຍ ກັອຍ ອຶນຕັອງ ກາເລີຍ ແອັນ. 30 ໄຮ ດັງ ເຈີ່ ອັນ ກາ ປາຍ:
"ເກົາ ໄນ່ ແຕິ່ ກູລັຮ ເກືາ ມັຮ ຣານະ ໄລ່ ຕະ."
ກະ ເນົ່າ ປາຍ ແອັນ ນ່ະໄນ່:
"ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັດຊີ່ນ ກວາຍ ອັນ."
31 ກັ່ດ ລາລື່ ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ແຕີ່ອ໌ ປໍ ອາຕີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ລາ ເຢືາງ ອາມົ່ງ.
32 ໂອນ ເຍືາ ຊາແຍີ ມັຮ ຕາໄງ ອຶນໂຍ່ງ ກັອຍ ບັອງ ກາ ເຍືາ ຕາແບິ ຊາອຳ, ກະ ປັ່ງ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາເລືາງ ເຈີ່ ຕຶ່ງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ. ເນົ່າ ຕະ ຊາອຶ່ຍ ລາລື່ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກັ່ດ ໂຈະ ເຍືາ, ມາ ເຍືາ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ຊາເບິງ ອໍ. 33 ເບີນ ເນົ່າ ພາມາດ ກະ ຕະ ເຍືາ ຢັ່ຮ ເມືາງ ກວາຍ ກຼຶ່ງ. ກະ ເບີນ ເນົ່າ ຕະ ເຢົ່າ ເຍືາ, ມາ ເຍືາ ປຣ່ອມ ຈີວ໌ ມັນຕຸ ກະ ເຢົ່າ ເຕ່. 34 ເຍືາ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ຈ່ອຍ ມັຮ ກວາຍ ກາ ເນົ່າ ໂກບ ໂຈະ ຕຶ່ງ ກໍ່ອ໌. ກະ ແຕີ່ອ໌ ເນົ່າ ຕາລຸຮ ອຶນແຍ່ະ ເກຣີ່ງ ເກຣົ່າ ເຍືາ, ເຍືາ ຊັອງ ຣໍ່ອ໌ ບູຍ, ຍ່ອນ ເຍືາ ດັງ ເຍືາ ເບີນ ຕຶ່ງ ມັນລັ່ອງ ເກຣີ່ງ ອໍ ກາເລີຍ, ກະ ເກຣີ່ງ ກັອຍ ເນົ່າ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕາລຸຮ. 35 ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຕັຮ ຣາງຶ່ຮ ຊາອຳ ນ່ະ ເຍືາ ເບີນ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ, ຍ່ອນ ຣາງຶ່ຮ ກັອຍ ເບີນ ເກືາ ຊາອຶ່ຍ ລາລື່ ໂອນ ເຍືາ. 36 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຈີວ໌ ເລືອຍໆ, ເຈີ່ ແວັດ ເຍືາ ຕະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ເຍືາ ຕະ, ອັນ ໂອນ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ກາ ອັນ ເອີອ໌ ເຈີ່. 37 ປຶ່ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ:
"ອຶນນັ່ອງ ບີ່ອ໌ ຕາໄງ, ອັນ ກາ ປາຍ ແຕີ່ອ໌, ອັນ ແຕີ່ອ໌.
ອັນ ຕາ ເບີນ ເກຣາະ ນັ່ອງ.
38 ກວາຍ ຕານັ່ອງ ອໍ ແກີດ ອາມົ່ງ
ຍ່ອນ ອັນ ຊາອຳ.
ມາ ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກັຣລູນ ລັ່ຮ ປໍ ກຣັອງ,
ເກົາ ຊັອງ ຕາ ແອອ໌ ນັ່ອງ ກວາຍ ກັອຍ."
39 ມາ ໄຮ ລາ ຕາ ເບີນ ນ່ະ ກວາຍ ກາ ກັຣລູນ ລັ່ຮ ປໍ ກຣັອງ, ເຈີ່ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ ໄລ່. ໄຮ ລາ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ເລືອຍໆ, ເຈີ່ ຣາເວືາຍ ໄຮ ແກີດ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ.