11
ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ
ໄຮ ຊາອຳ ລາ ນ່ະ ໄຮ ເບີນ ເຈີ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ ໄຮ ອຶງກ່ອງ, ນ່ະ ໄຮ ເຮີມ ເຈີ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄຮ ຕາ ຢວາຮ ເຮີມ. ມັຮ ກວາຍ ແຕ ອຶມແບິ ກາ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ປາຍ ອໍ ກວາຍ ກັອຍ.
ຍ່ອນ ໄຮ ຊາອຳ, ໄຮ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ມັນລັ່ອງ ກູແຕອ໌ ລາ ຍ່ອນ ແຕ ປັຣນາຍ ອັນ ປາຍ. ນ່ະກັອຍ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄຮ ເຮີມ ກະ ຣາມຶ່ຮ ໄຮ ຕາ ເຕ່ອ໌ ເຮີມ.
ຍ່ອນ ອາເບລ ຊາອຳ, ອັນ ມ່ອບ ຊາງ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເກຣີ່ງ ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ກາອິນ ຊາງ. ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ອາເບລ ລາ ກວາຍ ຕານັ່ອງ ອໍ, ຍ່ອນ ອັນ ເຮີມ ປຍາຍ໌ ເກຣີ່ງ ອາເບລ ຊາງ. ນ່ະກັອຍ ອາເບລ ກູຈີດ ດູ່ນ ເຈີ່, ມາ ນ່ະ ອັນ ອຶນນັ່ອງ ອາຕີ ໄຮ.
ຍ່ອນ ເອນົກ ຊາອຳ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາໂຣນ ອັນ ໂອນ ອັນ ຕາ ເບີນ ກູຈີດ. ປາຢຶ່ຮ ເລີ່ຍ ເອນົກ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຊງ ອີດ ເຈີ່. ຍ່ອນ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ຢວາຮ ແຊງ ອີດ ອັນ, ເນົ່າ ປາຍ ເອນົກ ຕະ ໂອນ ຣໍ່ອ໌ ຣາງຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຕາ ເບີນ ເນົ່າ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣໍ່ອ໌ ຣາງຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຄັນ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ. ຍ່ອນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ແຕີ່ອ໌ ປໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກວາຍ ກັອຍ ອຶງເຄາະ ຊາອຳ ປາຍ ເບີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເກືາ ປໍ ໄລ່ ກາ ຈໍ່ອ໌ ອັນ.
ຍ່ອນ ໂນອາ ຊາອຳ, ອັນ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ, ເຈີ່ ອັນ ຕະ ຕົວະ ປື່ດ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ອັນ ອຶນໂຍ່ງ ແຈ່ະ ອີ ແຕີ່ອ໌ ຣາມຶ່ຮ ເນົ່າ ຕາ ເກີ່ຍ ເຮີມ ຢວາຮ. ນ່ະກັອຍ ດຸງຊູ ອັນ ເບີນ ອາມົ່ງ. ກະ ຍ່ອນ ເນົ່າ ເຮີມ ອັນ ຕະ ຣານະ ອໍ ກັອຍ, ນ່ະກັອຍ ເນົ່າ ດັງ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ການໍ່ອ໌ ກັອຍ ຕາ ອໍ. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ບ ໂນອາ ລາ ກວາຍ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ຮ ເມືາງ ອັນ ຍ່ອນ ໂນອາ ຊາອຳ.
ຍ່ອນ ອັບຣາຮາມ ຊາອຳ, ອັນ ຕະ ຕາປູ່ນ ແຕີ່ອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ອັນ ລັ່ອຮ ແຕ ອຶນຕຸ ກັອຍ ເປາະ ປໍ ອຶນຕຸ ການໍ່ອ໌ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ອັນ ໂອນ ອັບຣາຮາມ ຕາລາ ເລີ່ຍ. ເຈີ່ ອັບຣາຮາມ ເປາະ ຊັອງ, ຕາ ດັງ ປໍ ແລ່ະ ອັນ ອີ ເປາະ. ຍ່ອນ ອັບຣາຮາມ ຊາອຳ, ອັນ ແອີດ ຕຶ່ງ ກຣວາງ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ໂອນ ອັນ ຕາລາ, ມາ ອັນ ແອີດ ນ່ະ ກວາຍ ຕາມອຍ ຊັອງ. ອັນ ແອີດ ດຸງ ອາຣິ ມັນຕຸ ກະ ກອນ ອາເຈົາ ອັນ, ອີຊາກ ກະ ຢາໂຄບ, ໄລ່ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ຈຸງ ເຕ່ ມູ່ນ ກັອຍ. 10 ອັນ ອຶງກ່ອງ ເບີນ ເມືອງ ປື່ດ, ເມືອງ ກາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ຕະ, ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕິ່ ຕະ.
11 ຊາຣາ, ລາກວຍ ອັບຣາຮາມ, ລາ ກວາຍ ກາແດງ, ແວັດ ເຈີ່ ປາເນ່ນ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣາເມືາ. ມາ ຍ່ອນ ອັນ ຊາອຳ, ອັນ ອຶນນັ່ອງ ເບີນ ຕະ ຣາເມືາ, ຍ່ອນ ອັນ ຊາງັດ ໄກຣ ລາລື່ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ກະ ອັນ. 12 ຕາມ ອັບຣາຮາມ ລາ ເທົາ ກົງຣາກົງ ເຈີ່, ມາ ຣຶ່ຮ ແຕ ອັນ ແກີດ ກຼຶ່ງ ລາລື່ ກວາຍ, ນ່ະ ມັນໂຕຣ ຕຶ່ງ ມັນລັ່ອງ, ນ່ະ ຊາງາຍ໌ ຕຶ່ງ ປຶ່ຮ ແດີອ໌ ທາເລ ຕາ ເຣືາບ ນັ່ບ ນັ່ອງ.
13 ມັຮ ກວາຍ ກາ ຮິ ອາຕີ ອານໍ່, ໄລ່ ກູຈີດ ຕາ ຢວາຮ ເບີນ ຣັ່ບ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ກະ ໄລ່. ມາ ໄລ່ ເຮີມ ເຈີ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ມາ ອຶນນັ່ອງ ເຢີ່ງ. ໄລ່ ຊັອງ ຣໍ່ອ໌ ລາລື່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ, ກະ ໄລ່ ງີ່ນ ປາຍ ໄລ່ ລາ ກວາຍ ຕາມອຍ, ກວາຍ ແຕ ກຣວາງ ການໍ່ອ໌, ຕຶ່ງ ກູແຕອ໌ ໄນ່. 14 ກວາຍ ກາ ງີ່ນ ນ່ະກັອຍ, ໄຮ ດັງ ກຣັ່ກ ລາລື່ ໄລ່ ຈໍ່ອ໌ ກຣວາງ ຕາໄມ ໂອນ ໄລ່ ແອີດ. 15 ມາ ຄັນ ໄລ່ ຄຶ່ດ ເລືອຍໆ ແຕ ກຣວາງ ໄລ່ ລັ່ອຮ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ, ລາ ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ເຈົາ ລັ່ຮ ປໍ ກຣວາງ ກັອຍ. 16 ມາ ໄລ່ ອີ ເບີນ ກຣວາງ ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ກັອຍ ແອັນ, ລາ ກຣວາງ ຕຶ່ງ ມັນລັ່ອງ. ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ຊັອງ ກູມາລ ເນົ່າ ດໍອ໌ ອັນ ລາ ເຢືາງ ໄລ່, ຍ່ອນ ອັນ ກຽມ ດໍອ໌ ມວຍ ເມືອງ ໂອນ ໄລ່.
17 ຍ່ອນ ອັບຣາຮາມ ຊາອຳ, ອັນ ປຣ່ອມ ກຍາກ ຊາງ ກອນ ອັນ ອີຊາກ ແຕີ່ອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລ່ອງ. ອັນ ຊັອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ກະ ອັນ ລາ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ອັນ ເບີນ ຈຸ່ມເຈືອ ຊາອຶ່ຍ, ມາ ອຶນນັ່ອງ ອັນ ປຣ່ອມ ຊາງ ກອນ ອັນ ມານະ ກັອຍ ແຕິ່. 18 ກອນ ກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ເຈີ່ ນ່ະໄນ່: "ຍ່ອນ ແຕ ອີຊາກ ເກົາ ຕະ ໂອນ ໄມ່ ເບີນ ຈຸ່ມເຈືອ."
19 ມາ ອັບຣາຮາມ ຄຶ່ດ ເຕ່ອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກອນ ກັອຍ ອາມົ່ງ ລັ່ຮ ແຕ ກູຈີດ. ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ລັ່ຮ ກອນ ກັອຍ ນ່ະ ອາມົ່ງ ລັ່ຮ ແຕ ກູຈີດ ເຕ່.
20 ຍ່ອນ ອີຊາກ ຊາອຳ, ອັນ ໂອນ ບຸ່ນ ປໍ ຢາໂຄບ ກະ ເອຊາວ ຕາປູ່ນ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ຕາ ຢວາຮ ແຕີ່ອ໌.
21 ຍ່ອນ ຢາໂຄບ ຊາອຳ, ແຕີ່ອ໌ ອັນ ແຈ່ະ ອີ ກູຈີດ, ອັນ ໂອນ ບຸ່ນ ປໍ ກອນ ໂຢເຊັບ. ກະ ອັນ ຕາກ່ະ ໂຈະ ຣາແລີງ ອັນ, ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
22 ຍ່ອນ ໂຢເຊັບ ຊາອຳ, ແຕີ່ອ໌ ອັນ ແຈ່ະ ອີ ກູຈີດ, ອັນ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ລັ່ອຮ ແຕ ກຣວາງ ເອຢິບ. ເຈີ່ ອັນ ປາຕັບ ໂອນ ໄລ່ ເດີງ ກາ ອຶງຮາງ ອັນ ແຮີ.
23 ຍ່ອນ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປໍ່ ໂມເຊ ຊາອຳ, ໄລ່ ປາໂຕ່ະ ອັນ ອຶນແຍ່ະ ໄປ ກາໄຊ ນັ່ບ ແຕ ຕາໄງ ອຶມເປ່ອ໌ ອັນ ຣັ່ຮ. ຍ່ອນ ໄລ່ ເຮີມ ອັນ ອຶມພາ ແຕ ກວາຍ ການໍ່ອ໌, ກະ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຊັອງ ອຶງກັອຮ ປັຣນາຍ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ປາຍ.
24 ຍ່ອນ ໂມເຊ ຊາອຳ, ແຕີ່ອ໌ ອັນ ແກີດ ຊາຊາຍ ເຈີ່, ອັນ ຕາ ໂອນ ເນົ່າ ດໍອ໌ ນັ່ອງ ອັນ ລາ ອາເຈົາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເອຢິບ,* 25 ຍ່ອນ ອັນ ຄຶ່ດ ອໍ ກາເລີຍ ອັນ ຈີວ໌ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກັ່ດ ມັນຕຸ ກະ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອັນ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ຣາມຶ່ຮ ໂລ່ຍຮ ໂອນ ອັນ ແກີດ ຣໍ່ອ໌ ມາໂຮຍ ຊັອງ. 26 ກະ ອັນ ຄຶ່ດ ຄັນ ຈີວ໌ ເນົ່າ ປາຍ ອັນ, ຍ່ອນ ອັນ ຕາປູ່ນ ກຣີດ, ລາ ເກືາ ກາເລີຍ ແຕ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ຊຸ ຕຶ່ງ ກຣວາງ ເອຢິບ. ອັນ ຄຶ່ດ ນ່ະກັອຍ, ຍ່ອນ ອັນ ອຶງກ່ອງ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ອັນ ເບີນ ເກືາ ຊາອຶ່ຍ ແອັນ.
27 ຍ່ອນ ໂມເຊ ຊາອຳ, ອັນ ລັ່ອຮ ແຕ ກຣວາງ ເອຢິບ. ອັນ ຕາ ເບີນ ອຶງກັອຮ ອຶນເຕົ່າ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ໂຍ່ບ ອັນ. ມາ ອັນ ຈີວ໌ ເລືອຍໆ, ນ່ະ ອັນ ເຮີມ ອັນ ກາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ເນົ່າ ເຮີມ. 28 ຍ່ອນ ໂມເຊ ຊາອຳ, ອັນ ໂອນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຕາປູ່ນ ມັຮ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ ໂອນ ໄລ່ ຕະ ຕຶ່ງ ຕາໄງ ອາກຼັຮ, ກະ ອັນ ປາຣິ່ຮ ອາຮາມ ແຮີ. ເຈີ່ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາຈີດ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກອນ ກັ່ລ ກວາຍ ເອຢິບ, ມາ ຕາ ເບີນ ຕະ ອຶນເຕົ່າ ກະ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ.
29 ຍ່ອນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຊາອຳ, ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ເປາະ ເປຼີຍ ຊັອງ ແດີອ໌ ທາເລ ກູເຊົາ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາຢັ່ຮ ແດີອ໌ ໂອນ ໄລ່ ເປາະ ນ່ະ ເນົ່າ ເປາະ ຕຶ່ງ ກູແຕອ໌ ໂຄ. ມາ ແຕີ່ອ໌ ມັຮ ກວາຍ ເອຢິບ ເປາະ ຕາປູ່ນ ໄລ່, ກວາຍ ເອຢິບ ຊາລ່ຳ ອຶນແຍ່ະ ຕຶ່ງ ແດີອ໌ ກັອຍ.
30 ຍ່ອນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຊາອຳ, ໄລ່ ເປາະ ວຽລ ວຍາງ ເມືອງ ເຢຣີໂກ. ເຈີ່ ແວັດ ໄລ່ ວຽລ ອຶນແຍ່ະ ຕາປູ່ລ ຕາໄງ, ວຍາງ ກັອຍ ແກີດ ຣາລິ່ຮ.
31 ຣາຮາບ ລາ ມານະ ມັນແຊມ ກາ ຈິ ຈະ, ມາ ຍ່ອນ ອັນ ຊາອຳ, ອັນ ຕາ ເບີນ ກູຈີດ ກະ ກວາຍ ການໍ່ອ໌ ຕຶ່ງ ເມືອງ ເຢຣີໂກ, ກວາຍ ກາ ຕາ ເບີນ ຕະ ຕາປູ່ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອັນ ເບີນ ອາມົ່ງ ຍ່ອນ ອັນ ອີດ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກາ ເປາະ ຕາຕ່ອຍ໌ ເມືອງ ກັອຍ, ເຈີ່ ຈ່ອຍ ໂອນ ໄລ່ ລັ່ອຮ ອຽນ ອໍ.
32 ມາ ນ່ະ ເຕ່ອ໌ ເກົາ ງີ່ນ ອຶນແຍ່ະ ກວາຍ ຊາອຳ ກັອຍ? ຄັນ ເກົາ ເມືາຍ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣານະ ໄລ່ ຕະ, ລາ ຕາ ເຣືາບ ເລີ່ຮ. ເກົາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ລາລຶ່ບ ອາຕີ ແຕ ກີເດໂອນ, ບາຣັກ, ແຊມຊັນ, ເຢັບທາ, ດາວິດ, ຊາມູເອລ, ກະ ມັຮ ກວາຍ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 33 ຍ່ອນ ໄລ່ ຊາອຳ, ໄລ່ ຣາຈິ່ລ ເຣືາບ ກຣວາງ ການໍ່ອ໌, ໄລ່ ຕະ ຣານະ ຊັງໄກຣ ອໍ, ກະ ໄລ່ ຣັ່ບ ຣາມຶ່ຮ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌. ຍ່ອນ ໄລ່ ຊາອຳ, ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ຕະ ໂອນ ຊິງ ແກີດ ກູແມມ ແບອ໌, 34 ໄລ່ ຈູຍຮ ອູ່ຍຮ ຮາງ ລາລື່, ກະ ໄລ່ ວຍາຣ ແຕ ປຼາ ດາວ. ໄລ່ ອຽວ໌ ມາ ແກີດ ເຣ່ງ ແອັນ. ໄລ່ ແກີດ ຍັ່ນ ລາລື່ ຣາຊູ່, ເຈີ່ ໂອນ ຈຸ່ມ ຕາຮານ ແຕ ກຣວາງ ການໍ່ອ໌ ຊັຣແລີດ ອຶນແຍ່ະ. 35 ເບີນ ມັນແຊມ, ກາ ເບີນ ກອນ ກາຢາອ໌ ອັນ ກູຈີດ, ເຈີ່ ອາມົ່ງ ລັ່ຮ. ກະ ເບີນ ກວາຍ ການໍ່ອ໌ ເນົ່າ ຕະ ຕຸ່ຮ ກັ່ດ ລາລື່ ກະ ກາຈີດ. ມາ ໄລ່ ຈີວ໌ ເລືອຍໆ, ຕາ ແອອ໌ ອີ ງີ່ນ ຣາມຶ່ຮ ເນົ່າ ໂອນ ໄລ່ ງີ່ນ, ເຈີ່ ເນົ່າ ອາໂຣຍຮ. ຍ່ອນ ໄລ່ ຊັອງ ອໍ ກາເລີຍ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 36 ກະ ເບີນ ກວາຍ ການໍ່ອ໌ ເນົ່າ ປາອຽບ, ເນົ່າ ປຍາຍຮ, ເນົ່າ ຊັດ, ເນົ່າ ໂຈະ ຕຶ່ງ ກໍ່ອ໌. 37 ເນົ່າ ຕະ ໄລ່ ຊາອຶ່ຍ ຣາມຶ່ຮ, ອັນ ກາ ເນົ່າ ແກຼງ ແຕ ຕາເມົາ, ອັນ ກາ ເນົ່າ ໂຊດ ບາຣ ແບະ, ອັນ ກາ ເນົ່າ ກັຣໄປຮ ແຕ ດາວ. ກວາຍ ຊາອຳ ກັອຍ ຕັອກ ເກຣີ່ງ ອຶງກັຣ ແກະ ກະ ອຶງກັຣ ອຶມແບອ໌, ຍ່ອນ ໄລ່ ແອິ, ກະ ໄລ່ ຈີວ໌ ໂຕຍ໌ ບາບ ເນົ່າ ຕະ ໄລ່. 38 ມັຮ ກວາຍ ກາ ຈີວ໌ ຊາອຶ່ຍ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກັ່ດ ກັອຍ, ຕາ ໄກຣ ໄລ່ ແອີດ ຕຶ່ງ ກູແຕອ໌ ໄນ່. ໄກຣ ລາລື່ ລາ ໄລ່ ແອີດ ຕຶ່ງ ອຶນຕຸ ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ໄນ່. ມາ ໄລ່ ເປາະ ປໍ ໄນ່ ປໍ ກັອຍ ແອີດ ຕຶ່ງ ອຶນຕຸ ຕຍາຮ ກະ ຕຶ່ງ ກົຮ. ໄລ່ ແອີດ ຕຶ່ງ ກື່ບ ກະ ຕຶ່ງ ປຣຸ່ງ ກູແຕອ໌. 39 ອຶນແຍ່ະ ໄລ່ ໄນ່ ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ປຍາຍ໌ ໄລ່ ຕະ ຍ່ອນ ໄລ່ ຊາອຳ. ມາ ອັນ ຕາ ເບີນ ໂອນ ຢວາຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ ອັນ ເອີອ໌ ກະ ໄລ່. 40 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣາມັ່ດ ດໍອ໌ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ກັອຍ ໂອນ ໄຮ ແອັນ ເບີນ. ອຶງເຄາະ ແຕີ່ອ໌ ແດີຍ ໄຮ ແອັນ, ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ແມິ່ມ ຣານະ ປື່ດ ກາ ອັນ ເອີອ໌ ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ.
* 11:24 11:24 ຍ່ອນ ກອນ ມັນແຊມ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເອຢິບ ອີດ ອາເມືາ ອັນ. 11:28 11:28 ຕາໄງ ອາກຼັຮ ໄລ່ ຊາແຍີ ຕາໄງ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ຊາລັຮ ດຸງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຕາ ເບີນ ກາຈີດ ກອນ ຣາເລົາ ກັ່ລ ໄລ່.