12
ໄຮ ເນ່ ປໍ ເຢຊູ
ເຈີ່ ຊານໍ່, ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ໄລ່ ກາ ຊາອຳ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ລາ ນ່ະ ໄລ່ ແອີດ ເນ່ ເລືອຍໆ ປໍ ໄຮ ກາ ຊາອຳ ອຶນຕູ່ນ. ນ່ະ ໄຮ ຕຳໂປຣ ຕາລຸ່ຮ, ອາແລ່ະ ເຣືາບ ຕາລຸ່ຮ ເຢີ່ງ ລາລື່ ມາ ໄວ່ ກາເລີຍ. ນ່ະກັອຍ ໄຮ ອຶງເຄາະ ຕັຮ ຊັອງ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕົ່າ ມາ ກາຕັ່ອງ ໄຮ. ກະ ໄຮ ວຍາຣ ຊັອງ ຣາມຶ່ຮ ໂລ່ຍຮ ກາ ຕະ ໂອນ ອຽນ ແດິມ. ເຈີ່ ໄຮ ຕາລຸ່ຮ ໂອນ ແຕີ່ອ໌ ຊົດ ຣານາ ເນົ່າ ໂອນ ໄຮ ຕາລຸ່ຮ. ໄຮ ເນ່ ເລືອຍໆ ປໍ ເຢຊູ. ອັນ ລາ ແປຼີ ເຕຣືາຍ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ໄຮ ຊາອຳ. ອັນ ເຮີມ ຣາມຶ່ຮ ຣໍ່ອ໌ ອຶນຕູ່ນ, ເຈີ່ ອັນ ຈີວ໌ ກູຈີດ ຕຶ່ງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ. ອັນ ຕາ ເບີນ ຄຶ່ດ ອຶນເຕົ່າ ແຕ ເນົ່າ ຕະ ອັນ. ເຈີ່ ຊານໍ່ ອັນ ຕາກູ ຢັ່ຮ ອາຕ່ຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປໍ ອຶນຕຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊົດ. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຄຶ່ດ ເລືອຍໆ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ອັນ ກາ ຈີວ໌ ຊາອຶ່ຍ ຣາມຶ່ຮ ກວາຍ ໂລ່ຍຮ ຕະ ອັນ. ຄັນ ເຍືາ ຄຶ່ດ ແຕ ອັນ, ເຍືາ ຕາ ເບີນ ແກີດ ລາແກັຮ ອຶນເຕົ່າ, ກະ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ເປ່ ຣາງຶ່ຮ.
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂຈະ ໂຕ່ດ
ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຣາມົຮ ຢວາຮ ເນົ່າ ຈັ່ດ ເຍືາ ຍ່ອນ ເຍືາ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຕະ ຣານະ ໂລ່ຍຮ. ກະ ເຍືາ ຊາລີຣ ເຈີ່ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ເຍືາ, ກາ ອັນ ດໍອ໌ ກອນ ອັນ. ອັນ ປາຍ:
"ມັຮ ກອນ ເກົາ ເອີຍ, ເຍືາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ແຕີ່ອ໌ ອັນ ກາແອັຮ ເຍືາ.
ກະ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອວານ
ແຕີ່ອ໌ ອັນ ໂຈະ ໂຕ່ດ ເຍືາ.
ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາໂຢ່ະ ກວາຍ,
ນ່ະກັອຍ ອັນ ໂຈະ ໂຕ່ດ.
ກະ ອັນ ໂຈະ ໂຕ່ດ ກູ່ ນະ ກວາຍ ກາ ອັນ ງີ່ນ ກອນ ອັນ."
ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂຈະ ໂຕ່ດ ເຍືາ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຈີວ໌ ໂຕ່ດ ກັອຍ, ຍ່ອນ ເຍືາ ດັງ ອັນ ງີ່ນ ເຍືາ ລາ ກອນ. ຕາ ເກີ່ຍ ຊັອງ ກວາຍ ອາແລ່ະ ເບີນ ກອນ ມາ ຕາ ເກີ່ຍ ໂຈະ ໂຕ່ດ ກອນ ອັນ. ມາ ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ໂຈະ ໂຕ່ດ ເຍືາ ນ່ະ ອັນ ໂຈະ ໂຕ່ດ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກອນ ອັນ, ເຍືາ ຕາ ແກີນ ກອນ ອັນ. ເຍືາ ລາ ນ່ະ ກອນ ຕຸງ ຊັອງ. ອຶມປໍ່ ໄຮ ຕຶ່ງ ແດີຍ ໄນ່, ໄລ່ ເກີ່ຍ ໂຈະ ໂຕ່ດ ໄຮ, ກະ ໄຮ ຢຳນັ່ບ ໄລ່. ແກຼີຍ ແຕ ກັອຍ ແອັນ ອຶງເຄາະ ໄຮ ຢຳນັ່ບ ອຶມປໍ່ ໄຮ ຕຶ່ງ ມັນລັ່ອງ, ແຕ ເຕ່ອ໌ ໄຮ ເບີນ ອາມົ່ງ. 10 ອຶມປໍ່ ໄຮ ຕຶ່ງ ແດີຍ ໄນ່, ໄລ່ ໂຈະ ໂຕ່ດ ໄຮ ບັອງ ກາ ໄຮ ອຶນນັ່ອງ ກັຣແນນ. ກະ ໄລ່ ໂຈະ ໂຕ່ດ ໄຮ ລາ ຕາປູ່ນ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ຄຶ່ດ ປຍາຍ໌. ມາ ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂຈະ ໂຕ່ດ ໄຮ, ລາ ອັນ ຕະ ໂອນ ໄຮ ເບີນ ເກືາ ແຕ ຣານະ ອັນ ໂຈະ ໂຕ່ດ, ຍ່ອນ ອັນ ຢໍອ໌ ໄຮ ຈຸງ ເຕ່ ກະ ອັນ ຣາງຶ່ຮ ບຣັຮ ອໍ. 11 ບັອງ ກາ ເນົ່າ ໂຈະ ໂຕ່ດ ໄຮ, ໄຮ ຕາ ເບີນ ຊັອງ ຣໍ່ອ໌. ໄຮ ຊັອງ ຕຸ່ຮ. ມາ ແວັດ ກັອຍ, ມັຮ ກວາຍ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂຈະ ໂຕ່ດ ແກີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ກະ ໄລ່ ແອີດ ອຽນ ອໍ.
ກາແອັຮ ລັ່ຮ ໄລ່
12 ເຈີ່ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕາລຸ່ຮ ນ່ະ ກວາຍ ເບີນ ບັນ ເຣ່ງ, ກະ ອຶນໂຈຍ ຊັອງ ເປ່ ຕຶ່ງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ. 13 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເປາະ ຣານາ ຕານັ່ອງ. ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ກວາຍ ໂຢດ ຕາ ເບີນ ແດິມ ຕຶ່ງ ຣານາ, ມາ ອັນ ແກີດ ແບຣັຮ.
14 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ກູດຸ ອີ ຣາຕອຍ ກະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ. ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ກູດຸ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ບຣັຮ ອໍ. ຍ່ອນ ອາແລ່ະ ກາ ຕາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ນ່ະກັອຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ເຮີມ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 15 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ລາວັ່ງ, ອຶນໂຈຍ ໂອນ ເນົ່າ ຕຶ່ງ ມູ່ ເຍືາ ຣາຕັຮ ແຕ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ. ອຶນໂຈຍ ໂອນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ແກີດ ນ່ະ ເຣ່ຮ ອຶນຕັງ ອາແຮັຣ ດັຮ ກະ ປື່ດ ອາຊັອຮ, ເຈີ່ ຕະ ຣຸ່ງ ຊາອຶ່ຍ ນະ ກວາຍ. 16 ອຶນໂຈຍ ໂອນ ມັນແຊມ ຣາເລົາ ຕຶ່ງ ມູ່ ເຍືາ ບິ ມັນຕຸ ຄັນ ຕາ ເບີນ ລາກວຍ ກາຢາອ໌. ອຶນໂຈຍ ໂອນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ຕະ ໂອນ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂລ່ ເມືາດ ນ່ະ ເອຊາວ. ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ຈາ ມວຍ ເປ່ລ, ເຈີ່ ອັນ ຈິ ຊິດ ກອນ ກັ່ລ ກາ ອັນ ຕາລາ ກັອຍ. 17 ເຍືາ ດັງ ອຶນຕູ່ນ ແອັນ ອັນ ຢໍອ໌ ອຶມປໍ່ ອັນ ໂອນ ບຸ່ນ ປໍ ອັນ. ອັນ ເຍືາມ ລູເລືາອ໌ ອູອາຣ, ມາ ອັນ ຕາ ເຕ່ອ໌ ເບີນ ນັ່ອງ ຣາມຶ່ຮ ອັນ ຕັຮ ເຈີ່.
ປັຣນາຍ ປັຣຄັນ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ກະ ປັຣນາຍ ປັຣຄັນ ຊານໍ່
18 ເຍືາ ຕາ ເບີນ ນ່ະ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ແຕ ອຶມແບິ ບັອງ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ກະ ໄລ່. ໄລ່ ເຮີມ ກະ ເຕ່ອ໌ ຊາປ່ະ ກົຮ ຊີນາຍ. ອຶນແຍ່ະ ໄລ່ ເຮີມ ປັຣລາ ອູ່ຍຮ ຕຶ່ງ ກົຮ ກັອຍ, ການຳ ຣາຍີ່ດ, ປາອັດ, ກະ ກູຢາລ ຣາປູ່ອ໌. 19 ໄລ່ ຊັອງ ເນົ່າ ປຼົງ ແກ, ກະ ໄລ່ ຊັອງ ຊຽງ ປາຕັບ. ມາ ໄລ່ ແຊອ໌ ອຶນໂຈຍ ປາຕັບ ນັ່ອງ ນ່ະກັອຍ, 20 ຍ່ອນ ໄລ່ ຕາ ເຣືາບ ຊາງັດ ຊຽງ ກາ ປາຕັບ ໄລ່. ອັນ ປາຕັບ ປາຍ:
"ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ແຕີລາ ຊັນຕຣັ່ນ ອຶນເຕົ່າ ມາ ອາຕູຍຮ ກົຮ ກັອຍ,
ອຶງເຄາະ ກາຈີດ ອັນ ແກຼງ ໂຈະ ຕາເມົາ."
21 ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເນົ່າ ເຮີມ ກັອຍ, ລາ ເນົ່າ ອຶງກັອຮ. ກະ ໂມເຊ ປາຍ:
"ເກົາ ກາໄກ່ຮ ກະ ອຶງກັອຮ."
22 ມາ ເຍືາ ແຕີ່ອ໌ ປໍ ກົຮ ຊີໂອນ. ກົຮ ຊີໂອນ ໄນ່ ຊາກຳ ແຕ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ຕຶ່ງ ມັນລັ່ອງ. ເມືອງ ກັອຍ ລາ ອຶນຕຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ, ອັນ ກາ ເຢືາງ ອາມົ່ງ. ເຍືາ ແຕີ່ອ໌ ປໍ ອຶນຕຸ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ກຼຶ່ງ ລາລື່, ຕາ ເຣືາບ ນັ່ບ. 23 ກະ ເຍືາ ແຕີ່ອ໌ ປໍ ອຶນຕຸ ມັຮ ກອນ ກັ່ລ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂຣ່ມ ຣໍ່ອ໌, ໄລ່ ກາ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ເນົ່າ ຄຽນ ດໍອ໌ ເຈີ່ ຕຶ່ງ ມັນລັ່ອງ. ເຍືາ ແຕີ່ອ໌ ປໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ຕັດຊີ່ນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ. ເຍືາ ແຕີ່ອ໌ ປໍ ອຶນຕຸ ເບີນ ຣາເວືາຍ ກວາຍ ຕານັ່ອງ ອໍ. ແມິ່ມ ອຶນແຍ່ະ ກວາຍ ກັອຍ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄລ່ ຕະ, ເຈີ່ ຣາເວືາຍ ໄລ່ ແອີດ ອຶນຕຸ ກັອຍ. 24 ກະ ເຍືາ ແຕີ່ອ໌ ປໍ ເຢຊູ, ອັນ ກາ ປັຣແຕີ່ອ໌ ປັຣນາຍ ຕາໄມ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຣຄັນ ກະ ເຍືາ. ເຍືາ ແຕີ່ອ໌ ປໍ ອາຮາມ ເຢຊູ ກາ ເນົ່າ ປາຣິ່ຮ ກັອຍ. ອາຮາມ ກັອຍ ອາປັຮ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ອາຮາມ ອາເບລ. 25 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ລາວັ່ງ ອໍ, ອຶງກັອຮ ປຍາຍ໌ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ອັນ ປາຍ ກະ ເຍືາ. ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ ຣານາ ໂມເຊ, ໄກຣ ລາລື່ ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ວຍາຣ ແຕ ເນົ່າ ຕະ ໂຕ່ດ ໄລ່. ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ນານ່ະ ເຕ່ອ໌ ໄຮ ວຍາຣ ແຕ ເນົ່າ ຕະ ໂຕ່ດ ໄຮ, ຄັນ ໄຮ ມາ ງວາຍ ແຕ ອັນ ກາ ອາຕີ ແຕ ມັນລັ່ອງ. 26 ບັອງ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ແຕ ອຶມແບິ ກັອຍ, ແບອ໌ ອັນ ຕະ ໂອນ ກູແຕອ໌ ຣາໄມ່. ມາ ຊານໍ່ ອັນ ເອີອ໌ ປາຍ:
"ອຶນນັ່ອງ ມວຍ ເຮີບ ແອັນ ເກົາ ໂອນ ຣາໄມ່ ລັ່ຮ,
ລາ ຕາ ເບີນ ແອີງ ກູແຕອ໌ ຊັອງ, ມາ ກາ ມັນລັ່ອງ ແຮີ."
27 ຍ່ອນ ອັນ ປາຍ "ອຶນນັ່ອງ ມວຍ ເຮີບ ແອັນ," ໄຮ ດັງ ອັນ ອີ ຕາລຸຮ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອັນ ປາຍ ຣາໄມ່ ກັອຍ, ລາ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອັນ ແຕງ ເຈີ່. ມາ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຣາໄມ່, ອຶນນັ່ອງ ປຼອດ.
28 ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ, ໄຮ ຊາແອີນ ໄຮ ເບີນ ກຣວາງ ກາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຣາໄມ່. ໄຮ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຢຳນັ່ບ ກະ ອຶງກັອຮ ອັນ, 29 ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໄຮ ລາ ນ່ະ ປັຣລາ ອູ່ຍຮ ກາ ກາດ ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ.