13
ໄຮ ຕະ ໂອນ ຣໍ່ອ໌ ຣາງຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ມານະ ອາໂຢ່ະ ມານະ ນ່ະ ແຊມອາຍ. ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຊາລີຣ ອຶງເຄາະ ຕະ ມັ່ດ ມຸ່ຮ ປັ່ງ ໂຈະ ກວາຍ ຕາມອຍ, ຍ່ອນ ເຍືາ ຕາ ດັງ ກວາຍ ກັອຍ ລາ ເນົ່າ. ເບີນ ກວາຍ ກາ ແຈມ ກຍາອ໌ ກວາຍ ຕາມອຍ, ມາ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ດັງ ຕາມອຍ ກັອຍ ລາ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາແຍີ ຕະ ອໍ ກະ ກວາຍ ເນົ່າ ໂກບ ດໍອ໌ ຕຶ່ງ ກໍ່ອ໌, ນ່ະ ເຍືາ ລາ ເນົ່າ ໂກບ ດໍອ໌ ຕຶ່ງ ກໍ່ອ໌ ກະ ໄລ່ ເຕ່. ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາແຍີ ເຕ່ ກວາຍ ກາ ຣາມົຮ ຕຸ່ຮ ກັ່ດ, ນ່ະ ເຍືາ ລາ ຣາມົຮ ຕຸ່ຮ ກັ່ດ ກັອຍ ເຕ່.
ມັນແຊມ ຣາເລົາ ອີດ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ລາ ອໍ ລາລື່, ມາ ອຶງເຄາະ ໄລ່ ມານະ ຕານັ່ອງ ອໍ ໂຈະ ມານະ. ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ບິ ມັນຕຸ ມາ ຕາ ເບີນ ລາກວຍ ກາຢາອ໌, ແຕີລາ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ໂກ່ະ ໂຈະ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ເນົ່າ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັດຊີ່ນ ກວາຍ ກັອຍ.
ຕຶ່ງ ແດີຍ ອາມົ່ງ ເຍືາ, ອຶນໂຈຍ ຊາລາອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ປຣະ. ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຣໍ່ອ໌ ຣາງຶ່ຮ ແຕ ມັຮ ເກຣີ່ງ ອຶນເຕົ່າ ເຍືາ ເບີນ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ:
"ເກົາ ແອີດ ເລືອຍໆ ກະ ເຍືາ.
ເກົາ ຕາ ເກີ່ຍ ຕັຮ ເຍືາ."
ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ໄຮ ເຕ່ອ໌ ແກີດ ຍັ່ນ ປາຍ:
"ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕິ່ ຈ່ອຍ ເກົາ.
ເກົາ ຕາ ເບີນ ອຶງກັອຮ ອຶນເຕົ່າ.
ກວາຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ອຶນເຕົ່າ ເລີ່ຍ ໂຈະ ເກົາ."
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາແຍີ ກວາຍ ກາ ອາໂຢ່ງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຍືາ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ. ໄລ່ ກັອຍ ອາຕີ ເຍືາ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຄຶ່ດ ແຕ ແດີຍ ອາມົ່ງ ໄລ່, ເຈີ່ ເຍືາ ຊາອຳ ດວຍ໌ ໄລ່ ກັອຍ ເຕ່.
ເຢຊູ ກຣີດ ລາ ມູເຈິງ ແຕ ອຶມແບິ ເຕົ່າ ຊານໍ່ ກະ ເຕົ່າ ຊົດ ອຶນແຍ່ະ ແດີຍ.
ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ໂອນ ເນົ່າ ເດີງ ເຍືາ ຕາປູ່ນ ຊາອຶ່ຍ ປັຣນາຍ ອຶມພາ ແຕ ປັຣນາຍ ກາ ເຍືາ ເກີ່ຍ ຕາປູ່ນ. ອໍ ລາລື່ ລາ ຣາງຶ່ຮ ໄຮ ແກີດ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ຍ່ອນ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ໄຮ. ຣາງຶ່ຮ ໄຮ ຕາ ເບີນ ແກີດ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ຍ່ອນ ໄຮ ຕາປູ່ນ ແຕ ຣີ່ດ ຊັຣນາ ຈາ. ໄລ່ ກາ ຕາປູ່ນ ຣີ່ດ ກັອຍ, ຣີ່ດ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ຈ່ອຍ ອຶນເຕົ່າ ໄລ່. 10 ໄຮ ເບີນ ເຕ່ ຣີ່ດ ມ່ອບ ຊາງ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມາ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຈຸງ ຣີ່ດ ໄຮ. 11 ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣີ່ດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ, ອັນ ເດີງ ອາຮາມ ຊັນຕຣັ່ນ ມູ່ດ ຕຶ່ງ ອຶນຕຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ດໍອ໌ ອາປິ່ດ ໂລ່ຍຮ ກວາຍ. ມາ ຈະ ຊັນຕຣັ່ນ ກັອຍ ເນົ່າ ບຸຮ ຢັ່ຮ ນໍ່ອ໌ ເມືອງ. 12 ມາຮ ກັອຍ ເຕ່ ເຢຊູ ຈີວ໌ ກູຈີດ ຢັ່ຮ ນໍ່ອ໌ ຕົ່ງ ວຍາງ ເມືອງ, ໂອນ ເຕ່ອ໌ ອັນ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ກວາຍ ຍ່ອນ ອາຮາມ ອັນ ເບີມ. 13 ເຈີ່ ໄຮ ແອັນ, ໂອນ ໄຮ ລັ່ອຮ ກະ ອັນ, ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກັ່ດ ມັນຕຸ ກະ ອັນ. 14 ແອີດ ຕຶ່ງ ກູແຕອ໌ ໄນ່ ໄຮ ຕາ ເບີນ ເມືອງ ອຶນເຕົ່າ ມາ ແອີດ ຊົດ ແດີຍ, ມາ ໄຮ ອຶງກ່ອງ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເບີນ ເມືອງ ກາ ໄຮ ເຕ່ອ໌ ແອີດ ຊົດ ແດີຍ. 15 ນ່ະກັອຍ, ອຶງເຄາະ ໄຮ ຍ່ອງ ເລືອຍໆ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຕະ ນ່ະກັອຍ ລາ ນ່ະ ໄຮ ມ່ອບ ຊາງ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຣນາຍ ຍ່ອງ ອັນ, ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ປັຣແຕີ່ອ໌ ປັຣນາຍ ຍ່ອງ ກັອຍ. 16 ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຊາລີຣ ຕະ ຣານະ ອໍ ກະ ຈ່ອຍ ເຢົ່າ. ຄັນ ເຍືາ ຕະ ບາຣ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ລາ ນ່ະ ເຍືາ ຊາງ ເກຣີ່ງ ກາ ຕະ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ຣໍ່ອ໌ ລາລື່.
17 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາງັດ ກວາຍ ອາໂຢ່ງ ຕຶ່ງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ, ກະ ອີດ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ຊັອງ ຢໍອ໌, ຍ່ອນ ໄລ່ ລາ ກວາຍ ເນ່ ຊາລີອ໌ ຣາເວືາຍ ເຍືາ. ກະ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ, ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕົ່າ ເຍືາ ຕະ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາແບີບ ລັ່ຮ ໄລ່. ຄັນ ເຍືາ ຊາງັດ, ໄລ່ ຊັອງ ຣໍ່ອ໌ ລາລື່ ຈ່ອຍ ເຍືາ ນ່ະກັອຍ. ມາ ຄັນ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ, ໄລ່ ຊັອງ ຕຸ່ຮ. ກະ ຄັນ ເຍືາ ຕະ ໂອນ ໄລ່ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ລາ ຕາ ເບີນ ແກີດ ເກືາ ອຶນເຕົ່າ ໂອນ ເຍືາ. 18 ແຊອ໌ ເຍືາ ເກົາແຊອ໌ ຈ່ອຍ ຮິ. ຣາງຶ່ຮ ຮິ ຊັອງ ຣາຕອຍ ລາລື່ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຮິ ຊັອງ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ເລືອຍໆ ຣານະ ປຍາຍ໌. 19 ມາ ແຊອ໌ ເຍືາ ເກົາແຊອ໌ ຈ່ອຍ ເກົາ ຊາອຶ່ຍ ລາລື່, ໂອນ ເຕ່ອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເກົາ ໂອນ ໄວ່ ຣາມົຮ ລັ່ຮ ເຍືາ.
ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ໄລ່
20-21 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ລັ່ຮ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ. ເຢຊູ ລາ ນ່ະ ກວາຍ ກຍາອ໌ ອໍ ແກະ ອັນ, ຍ່ອນ ອັນ ໂອນ ອາຮາມ ອັນ ໂອນ ແກີດ ປຍາຍ໌ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຣຄັນ ກະ ກວາຍ. ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ຕາລາ ຣາມຶ່ຮ ອຽນ ອໍ, ຈ່ອຍ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ໂອນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ປຍາຍ໌ ຣານະ ອັນ ຢໍອ໌ ເຍືາ ຕະ. ເກົາ ແຊອ໌ ອັນ ຕະ ຕຶ່ງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕົ່າ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຊັອງ ຣໍ່ອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ, ຍ່ອນ ເຢຊູ ກຣີດ. ນ່ະກັອຍ ໂອນ ໄຮ ຍ່ອງ ເລືອຍໆ ເຢຊູ ກຣີດ ຊົດ ແດີຍ ເລີ່ຍ ກູມໍ. ອາແມນ.*
ປັຣນາຍ ປັຣຊົດ
22 ກະ ເກົາ ແຊອ໌ ກູກຸຮ ເຍືາ, ແຊມອາຍ ເອີຍ! ແຊອ໌ ເຍືາ ຊາງັດ ມັຮ ປັຣນາຍ ເກົາ ກາແອັຮ ເຍືາ, ຍ່ອນ ເກົາ ຄຽນ ເຈຍ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່ ໂອນ ເຍືາ, ມາ ເກົາ ຄຽນ ບີ່ອ໌ ຊັອງ. 23 ເກົາ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ເນົ່າ ອາໂຣຍຮ ເຈີ່ ຕີໂມທຽວ, ລາ ແຊມອາຍ ໄຮ. ຄັນ ອັນ ມາ ແຕີ່ອ໌ ໄວ່ ປໍ ເກົາ, ເກົາ ເດີງ ອັນ ເປາະ ກະ ເກົາ ແຕີ່ອ໌ ເກົາ ເປາະ ຊາອົຮ ເຍືາ.
24 ແຊອ໌ ພາອ໌ ເຍືາ ກາຮານ ເລີ່ຍ ມັຮ ກວາຍ ຕາລາ ດຸງ ຊາງ ເຍືາ, ກະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ຊາອຳ ການໍ່ອ໌. ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕຶ່ງ ກຣວາງ ອີຕາລີ ໄນ່ ພາອ໌ ຊາອົຮ ເຍືາ ເຕ່.
25 ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ເລືອຍໆ ອຶນແຍ່ະ ນະ ເຍືາ.
* 13:20-21 13:20-21 ປັຣນາຍ 'ອາແມນ' ອາຕີ ລັ່ຮ ລາ 'ກຣັ່ກ ນ່ະກັອຍ' ແຕີລາ 'ແຊອ໌ ໂອນ ແກີດ ນ່ະກັອຍ.'