ຢາໂກໂບ
ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ
ປັຣນາຍ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ
ປຶ່ງ ໄນ່ ຢາໂກໂບ ຄຽນ ມາຮ 50 ກູມໍ ແວັດ ເຢຊູ ແກີດ. ເນົ່າ ປາຍ ຢາໂກໂບ ໄນ່ ລາ ອາແອມ ເຢຊູ, ກະ ອັນ ແກີດ ກວາຍ ອາໂຢ່ງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕຶ່ງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ແວັດ ເຢຊູ ຊັອຮ ປໍ ມັນລັ່ອງ. ອັນ ຄຽນ ປຶ່ງ ໄນ່ ດໍອ໌ ອາຕີ ມັນຈິ່ດ ລາ ບາຣ ຈຸ່ມ ມັຮ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກາ ແອີດ ອຶມປຣາຍຮ ອຶມປຣັງ ຕຶ່ງ ກູ່ ກຣວາງ.
ຢາໂກໂບ ຄຽນ ອາຕີ ແຕ ຣານະ ຣັ່ບໂຈມ ກວາຍ ຊຸ ກະ ກວາຍ ກາດີດ; ອຶນໂຈຍ ຕະ ຕາ ເບີນ ຣາລີ. ອັນ ອາຕີ ລາ ອຶນໂຈຍ ປາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ເດີງ ກວາຍ ຕະ ຣານະ ໂລ່ຍຮ, ຍ່ອນ ຣານະ ຕາ ອໍ ອຶນຈຸງ ລັ່ອຮ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ. ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ອຶງເຄາະ ຊາງັດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶງເຄາະ ກຍາອ໌ ອໍ ເລືາຍຮ ເບີມ, ອຶງເຄາະ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ບຣັຮ ອໍ, ກະ ອຶງເຄາະ ອາແຊງ ຈະ. ອັນ ອາຕີ ແຕ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລັ່ງ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ຣາໄງ່ອ໌ ກາ ແຕີ່ອ໌ ແຕ ກວາຍ ແຮີ.
ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່ ອາຕີ ໄຮ ອຶງເຄາະ ຊາງັດ ກະ ຕະ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ; ຕາ ແກີນ ຊາອຳ ຊັອງ, ມາ ຕາ ເບີນ ຕະ ອຶນເຕົ່າ.
1
ເກົາ ລາ ຢາໂກໂບ ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່ ໂອນ ເຍືາ. ເກົາ ລາ ກວາຍ ຕະ ຣານະ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ໂອນ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ. ເກົາ ຄຽນ ປັຣນາຍ ໄນ່ ພາອ໌ ຊາອົຮ ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ນະ ເຍືາ ມວຍ ຈິ່ດ ລາ ບາຣ ຈຸ່ມເຈືອ ອິດຊະຣາເອລ ກາ ແອີດ ຣາຕັຮ ຣາຕາຍ໌ ຕຶ່ງ ກູແຕອ໌ ໄນ່.
ຣາມຶ່ຮ ຊາອຳ ກະ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລັ່ງ
ແຊມອາຍ ເອີຍ! ມັຮ ຕຸ່ຮ ກັ່ດ ອຶນເຕົ່າ ກາ ແຕີ່ອ໌ ປໍ ເຍືາ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ນັ່ບ ຣານະ ກັອຍ ລາ ຣານະ ຣໍ່ອ໌ ບູຍ, ຍ່ອນ ເຍືາ ດັງ ຣານະ ຕຸ່ຮ ກັ່ດ ໄນ່ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ. ເຈີ່ ຣານະ ຕຸ່ຮ ກັ່ດ ໄນ່ ຈ່ອຍ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ແກີດ ເຣືາບ ຈີວ໌. ຄັນ ເຣືາບ ຈີວ໌ ຣານະ ຕຸ່ຮ ກັ່ດ, ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ແກີດ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ. ນ່ະກັອຍ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ແອິ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ອຶນເຕົ່າ ຢັ່ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ແຕ ເຍືາ ມາ ຕາ ເບີນ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລັ່ງ, ໂອນ ອັນ ແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ເຈີ່ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອັນ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເກີ່ຍ ໂຍ່ບ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ແຊອ໌ ແຕ ອັນ. ມາ ຄັນ ເຍືາ ແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາອຳ. ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຄຶ່ດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ໂອນ ຣາມຶ່ຮ ເຍືາ ແຊອ໌. ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ກູຄຶ່ດ ນ່ະກັອຍ, ກວາຍ ກັອຍ ລາ ມູເຈິງ ແດີອ໌ ປ່ອງ ກູຢາລ ຕະ. ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຄຶ່ດ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ຕາ ເບີນ ອຶງກ່ອງ ຣັ່ບ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕົ່າ ອັນ ແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ ບາຣ ຣາງຶ່ຮ, ນ່ະກັອຍ ອັນ ຕະ ອຶນເຕົ່າ ລາ ຕາ ເບີນ ແກີດ ຈັບ.
ກວາຍ ຕຸ່ຮ ກາດີດ ກະ ກວາຍ ຊຸ
ມັຮ ແຊມອາຍ ກວາຍ ຊາອຳ ກາ ຕຸ່ຮ ກາດີດ, ອຶງເຄາະ ໄລ່ ຣໍ່ອ໌ ບູຍ ຕຶ່ງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່, ຍ່ອນ ໄລ່ ແກີດ ປື່ດ ເຕ່ ຢັ່ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 10 ມັຮ ແຊມອາຍ ກວາຍ ຊາອຳ ກາ ຊຸ, ອຶງເຄາະ ໄລ່ ອຶນໂຈຍ ໂອດ ໄລ່ ເບີນ ເກຣີ່ງ ຊາອຶ່ຍ. ຍ່ອນ ອຶນຕູ່ນ ໄລ່ ກູຈີດ ປິ່ດ ເມືາດ ມູເຈິງ ປຍາຣ ບັດ. 11 ມັ່ດ ມານາງ ຈັຮ ປັ່ງ ອໍ, ເຈີ່ ແກີດ ພວາອ໌ ເຣ່ງ, ກະ ປຍາຣ ບັດ ແກີດ ຣັ່ອຮ, ເຈີ່ ອັນ ຊາຣອຍ. ປຍາຣ ກັອຍ ແກີດ ເປຣັຍ ລາບວຍ໌, ຕາ ເບີນ ອໍ ນັ່ອງ. ກວາຍ ຊຸ ລາ ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່. ບັອງ ກາ ໄລ່ ຕຸ່ຮ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ຊາອຶ່ຍ, ມາ ໄລ່ ຕາ ດັງ ຕາໄງ ແລ່ະ ໄລ່ ກູຈີດ.
ກວາຍ ກາ ຈີວ໌ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກັ່ດ
12 ບຸ່ນ ລາລື່ ກວາຍ ກາ ຈີວ໌ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກັ່ດ, ຍ່ອນ ແວັດ ອັນ ຈີວ໌, ອັນ ເບີນ ເກືາ ອາມົ່ງ ຊົດ ແດີຍ ເລີ່ຍ ກູມໍ.* ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ດໍອ໌ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ນະ ກວາຍ ກາ ອາໂຢ່ະ ອັນ ເບີນ ອາມົ່ງ ຊົດ ແດີຍ ເລີ່ຍ ກູມໍ. 13 ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຊັອງ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຣານະ ໂລ່ຍຮ, ອັນ ຕາ ເຕ່ອ໌ ປາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາໂຢ່ງ ອັນ ຕະ ຣານະ ກັອຍ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເກີ່ຍ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ກະ ຕາ ເກີ່ຍ ອາໂຢ່ງ ກວາຍ ຕະ ຣານະ ກັອຍ. 14 ມາ ກວາຍ ກູຄຶ່ດ ຕາມມັຮ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ເບີມ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຣານະ ຕາມມັຮ. ນ່ະກັອຍ ຣາງຶ່ຮ ຕາມມັຮ ໄນ່ ອາໂຢ່ງ ກວາຍ ກັອຍ ຕະ ຣານະ ໂລ່ຍຮ. 15 ຄັນ ຣານະ ຕາ ອໍ ເບີນ ດັຮ ຕຶ່ງ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ, ເຈີ່ ກວາຍ ກັອຍ ຕະ ຣານະ ໂລ່ຍຮ. ກະ ຣານະ ໂລ່ຍຮ ໄນ່ ປື່ດ ອາຊັອຮ ຕຶ່ງ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ ອຶນຕູ່ນ ກວາຍ ກັອຍ ກູຈີດ. 16 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເກົາ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ລາລື່ ເຍືາ. ນ່ະກັອຍ ອຶນໂຈຍ ໂອນ ເນົ່າ ອາໂລກ ເຍືາ. 17 ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ກະ ປື່ດ ກາ ໄຮ ເບີນ, ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ແຊງ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕຶ່ງ ມັນລັ່ອງ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ເຈີ່ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ປັ່ງ ແຕ ມັນລັ່ອງ. ຣາມຶ່ຮ ປັ່ງ ໄນ່ ຣາປຽນ ເລືອຍ, ພວາອ໌ ກະ ທູ່ບ. ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ປຽນ, ກູ່ ກູມໍ ອັນ ມູເຈິງ ເລືອຍ. 18 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ໄຮ ໂອນ ແກີດ ກອນ ອາໄກ ອັນ ຍ່ອນ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ແຕ ອັນ. ເຈີ່ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄຮ ແກີດ ປື່ດ ກາເລີຍ ແຕ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກາ ອັນ ແຕງ.
ຊາງັດ ກະ ຕະ ປວາຍ
19 ເຍືາ ລາ ແຊມອາຍ ກາ ເກົາ ອາໂຢ່ະ ລາລື່. ນ່ະກັອຍ ເກົາ ຢໍອ໌ ເຍືາ ຊາງັດ ມັຮ ປັຣນາຍ ໄນ່ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ. ກູ່ ນະ ເຍືາ ອຶງເຄາະ ຊາງັດ ໄຈ, ມາ ປາຍ ລາເວືາຍ, ກະ ອຶນໂຈຍ ໄຈ ໂຍ່ບ, 20 ຍ່ອນ ຣາງຶ່ຮ ໂຍ່ບ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣານະ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 21 ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕັຮ ອຶນແຍ່ະ ຣານະ ຕາ ອໍ ເຍືາ ດຸ ຕະ, ກະ ຣານະ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຕາ ອໍ. ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ລາເມ່ນ ຣັ່ບ ປັຣນາຍ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເບີນ ໂຈະ ຕຶ່ງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ, ຍ່ອນ ປັຣນາຍ ກັອຍ ເຕ່ອ໌ ໂອນ ຣາເວືາຍ ເຍືາ ເບີນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ.
22 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ປວາຍ ອໍ ລາລື່ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຊາງັດ ມູງິ່ດ, ເຈີ່ ເຍືາ ຊາລີຣ ແຕິ່. ຄັນ ເຍືາ ເບີນ ຊັອງ ເຈີ່ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ປວາຍ ລາລື່, ເຍືາ ອາໂລກ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ເບີມ. 23 ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ຊັອງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ອັນ ຕາ ເບີນ ປວາຍ ອໍ ລາລື່ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ອັນ ລາ ນ່ະ ກວາຍ ກາ ຊາລັ່ງ ມູ່ລ ຕຶ່ງ ຊັຣລັ່ງ. 24 ອັນ ເຮີມ ມູ່ລ ອັນ ແຈງ ອໍ, ເຈີ່ ອັນ ລັ່ອຮ ຕັຮ, ກະ ອັນ ຊາລີຣ ແຕ ຈະ ອັນ ເບີມ. 25 ບຸ່ນ ລາລື່ ກວາຍ ກາ ອີດ ຈັບ ອຶນແຍ່ະ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ປັຣນາຍ ກາ ເຕ່ອ໌ ອາກຼັຮ ກວາຍ ແຕ ຕະ ຊູລ ຣານະ ໂລ່ຍຮ. ກວາຍ ກັອຍ ປວາຍ ເລືອຍ ປັຣນາຍ ອໍ. ອັນ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ ມູງິ່ດ, ເຈີ່ ຊາລີຣ ແຕິ່. ອັນ ຕະ ມັຮ ປັຣນາຍ ກັອຍ ອາຕີ. ກວາຍ ກັອຍ ເບີນ ບຸ່ນ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມັຮ ຣານະ ອັນ ຕະ.
26 ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ຄຶ່ດ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ອັນ ຕາ ດັງ ກາແອັຮ ເລືາຍຮ ອັນ, ກວາຍ ກັອຍ ອາໂລກ ຈະ ອັນ ເບີມ. ອັນ ຊາອຳ ຕາ ເບີນ ແກີດ ເກືາ ອຶນເຕົ່າ. 27 ຣານະ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປໍ່ ໄຮ, ນັ່ບ ຕານັ່ອງ ອໍ ຕາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕົ່າ ລາ ນ່ະໄນ່: ມວຍ ລາ ຈ່ອຍ ອາກັນ ກູມາຍ ກອນ ກູມູ່ຍ໌ ແຕ ມັຮ ໄລ່ ຕຸ່ຮ ກັ່ດ. ກະ ບາຣ ລາ ແອີດ ເຢີ່ງ ແຕ ຣານະ ຕາ ອໍ ຕຶ່ງ ກູແຕອ໌ ໄນ່.
* 1:12 1:12 ຕຶ່ງ ປັຣນາຍ ກຣີກ ເກືາ ໄນ່ ລາ ຊາກຳ ນ່ະ ກຸນຕຣວາອ໌ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ.