2
ອຶນໂຈຍ ຕະ ອຶມພາ ໂຈະ ກວາຍ ຊຸ ກະ ກວາຍ ກາດີດ
ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເຍືາ ເບີນ ຊາອຳ ເຈີ່ ເຢຊູ ກຣີດ ອຶນເຈົາ ໄຮ, ອັນ ກາ ເບີນ ອຳນາດ ກາເລີຍ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ການໍ່ອ໌. ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຕະ ອຶມພາ ໂຈະ ກວາຍ ຊຸ ກະ ກວາຍ ກາດີດ. ຄັນ ບາຣ ນະ ແຕີ່ອ໌ ປໍ ດຸງ ໂຣ່ມ ເຍືາ. ມານະ ລາ ກວາຍ ຊຸ. ອັນ ໂຈະ ພູມື່ ແຢງ ກະ ໂຈະ ກົນ ອາຢັ່ອຮ ໄບອ໌ ອໍ. ມາ ມານະ ແອັນ ລາ ກວາຍ ກາດີດ. ອັນ ໂຈະ ກົນ ອາຢັ່ອຮ ປຣັ່ງ ປຣິ່ງ. ດຸ ເຍືາ ຢຳນັ່ບ ລາລື່ ກວາຍ ກາ ໂຈະ ກົນ ອາຢັ່ອຮ ອໍ, ກະ ເຍືາ ອາຕີ ອັນ ຕາກູ ປໍ ຕີ່. ມາ ກວາຍ ກາດີດ ເຍືາ ໂອນ ອັນ ຕາຢຶ່ງ, ແຕີລາ ຕາກູ ຕຶ່ງ ເຕືາບ ແຈ່ະ ອາເຢີງ ເຍືາ. ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ຕະ ອຶມພາ ກວາຍ ໄນ່ ກະ ກວາຍ ກັອຍ, ກະ ເຍືາ ຕັດຊີ່ນ ນ່ະກັອຍ ຕາ ໄກຣ.
ແຊມອາຍ ເອີຍ! ໂອນ ເຍືາ ຊາງັດ! ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ກວາຍ ກາດີດ ໂອນ ໄລ່ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຊາອຳ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ. ກະ ອັນ ໂອນ ໄລ່ ເບີນ ຕາລາ ເຕ່ ມັຮ ມູ່ນ ອັນ ປຣ່ອມ ໂອນ ຈຸ່ມ ໄລ່ ກາ ອາໂຢ່ະ ອັນ. ເຍືາ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ກາດີດ ແກີດ ກູມາລ. ມາ ເກົາ ອີ ອາເບຼິຮ ເຍືາ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ: ກວາຍ ອາແລ່ະ ດຸ ຕະ ເຍືາ ຕຸ່ຮ ກັ່ດ, ກະ ເດີງ ເຍືາ ປໍ ກວາຍ ຊົດ? ກວາຍ ຊຸ ດຸ ຕະ ເຍືາ ນ່ະກັອຍ, ເມ່ນ ບໍ? ດຸ ລາລື່ ໄລ່ ປາຍ ຕາມມັຮ ຕາມແມີ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊູ. ມາ ເຍືາ ຢຳນັ່ບ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊູ, ກະ ເນົ່າ ດໍອ໌ ເຍືາ ລາ ຈຸ່ມ ເຢຊູ ເຕ່.
ປຶ່ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເບີນ ປັຣນາຍ ປາຕັບ ປື່ດ ລາລື່ ປາຍ:
"ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ເຢົ່າ ມູເຈິງ ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ຈະ ເຍືາ ເບີມ."
ຄັນ ເຍືາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ປາຕັບ ໄນ່, ລາ ເຍືາ ຕະ ໄກຣ. ມາ ຄັນ ເຍືາ ຕະ ອຶມພາ ກວາຍ ໄນ່ ກະ ກວາຍ ກັອຍ, ລາ ເຍືາ ຕັຮ ເຈີ່ ປັຣນາຍ ປາຕັບ ໄນ່. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ເຍືາ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ຍ່ອນ ເຍືາ ຕັຮ ເຈີ່ ປັຣນາຍ ອັນ ປາຕັບ. 10 ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຕັຮ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ, ກັອຍ ລາ ມູເຈິງ ອັນ ຕັຮ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ. 11 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ ປັຣນາຍ ໄນ່:
"ອຶນໂຈຍ ບິ ກະ ລາກວຍ ເນົ່າ."
ກະ ອັນ ປາຕັບ ປາຍ ແອັນ:
"ອຶນໂຈຍ ກາຈີດ ກວາຍ."
ຄັນ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ບິ ກະ ລາກວຍ ເນົ່າ, ມາ ເຍືາ ກາຈີດ ກວາຍ, ຣານະ ກັອຍ ລາ ມູເຈິງ ເຍືາ ຕັຮ ອຶນແຍ່ະ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ. 12 ນ່ະກັອຍ, ຊັນຕອຍ໌ ອຶນເຕົ່າ ເຍືາ ປາຍ, ກະ ຣານະ ອຶນເຕົ່າ ເຍືາ ຕະ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາແຍີ ນ່ະໄນ່: ອຶນຕູ່ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັດຊີ່ນ ກວາຍ ກາ ຢຳນັ່ບ ອັນ ກະ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບີນ ຢຳນັ່ບ ປັຣນາຍ ອັນ ປາຕັບ, ຍ່ອນ ອັນ ປາຕັບ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ດໍອ໌ ອາກຼັຮ ກວາຍ ແຕ ຕະ ຊູລ ຣານະ ໂລ່ຍຮ. 13 ຄັນ ໄຮ ຕາ ເບີນ ອາໂຢ່ະ ຕະ ກວາຍ ການໍ່ອ໌, ອຶນຕູ່ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ອາໂຢ່ະ ຕະ ເຕ່ ໄຮ. ມາ ຄັນ ໄຮ ອາໂຢ່ະ ຕະ ກວາຍ ການໍ່ອ໌, ອຶນຕູ່ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາໂຢ່ະ ຕະ ເຕ່ ໄຮ, ກະ ອັນ ຕາ ເບີນ ຕັດຊີ່ນ ໄຮ.
ປາຍ ຊາອຳ ມາ ຕາ ເບີນ ຕະ ຕາປູ່ນ
14 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ປາຍ ອັນ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ, ມາ ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ຕະ ຣານະ ອໍ ອຶນເຕົ່າ, ເຈີ່ ອັນ ຊາອຳ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ແກີດ ເກືາ ອຶນເຕົ່າ. ຄັນ ກວາຍ ກັອຍ ຊາອຳ ມາຮ ກັອຍ ຊັອງ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ອັນ. 15 ເກົາ ປາຍ ນ່ະໄນ່: ຄັນ ເຍືາ ເບີນ ເຢົ່າ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ເຈີ່, ມາ ໄລ່ ແອິ ກົນ ອາຢັ່ອຮ ໂຈະ ກະ ຊັຣນາ ຈາ, 16 ມາ ເຍືາ ປາຍ ຊັອງ ໂຈະ ໄລ່: "ເຍືາ ເຈົາ ອໍ ນໍ! ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ແອີດ ເບີນ ຈາ." ຄັນ ເຍືາ ປາຍ ນ່ະກັອຍ ຊັອງ ໂອນ ໄລ່ ກາ ກາດີດ, ມາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຈ່ອຍ ອຶນເຕົ່າ ໄລ່, ມັຮ ເຍືາ ຊາອຳ ຕາ ເບີນ ແກີດ ເກືາ ອຶນເຕົ່າ. 17 ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ປາຍ ອັນ ຊາອຳ ມາ ອັນ ຕາ ເບີນ ຕະ ຣານະ ອໍ ອຶນເຕົ່າ, ກວາຍ ກັອຍ ຊາອຳ ເມືາດໆ ຊັອງ.*
18 ແຕີ່ອ໌ ກາ ເບີນ ກວາຍ ແຕ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ປາຍ: "ເບີນ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ຊັອງ, ກະ ເບີນ ກວາຍ ການໍ່ອ໌ ກາ ຈ່ອຍ ເຢົ່າ ເມືາດ ຊັອງ." ມາ ປຍາຍ໌ ຕາແອີຍ ກວາຍ ກັອຍ ປາຍ: "ນານ່ະ ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ອາປັຮ ໂອນ ເກົາ ດັງ ເຍືາ ຊາອຳ ເຢຊູ ເຈີ່, ຄັນ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຕະ ຣານະ ອຶນເຕົ່າ ຈ່ອຍ ເຢົ່າ? ມາ ເກົາ ອີ ອາປັຮ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ເກົາ ຊາອຳ ເຢຊູ, ລາ ຍ່ອນ ແຕ ຣານະ ເກົາ ຕະ ຈ່ອຍ ເຢົ່າ." 19 ເຍືາ ຊາອຳ ເຈີ່ ເບີນ ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ກາ ປື່ດ. ອໍ ລາລື່ ເຍືາ ຊາອຳ ນ່ະກັອຍ. ມາ ອຶນແຍ່ະ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ລາ ຊາອຳ ນ່ະກັອຍ ເຕ່, ກະ ອຶນແຍ່ະ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຊັອງ ອຶງກັອຮ ລາລື່ ອັນ. 20 ຄັນ ເຍືາ ຊາອຳ ນ່ະກັອຍ ຊັອງ, ເຍືາ ຕາ ຢວາຮ ດັງ ຊາອຶ່ຍ. ຊານໍ່ ເກົາ ອີ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ, ຄັນ ກວາຍ ຊາອຳ, ມາ ຕາ ເບີນ ຕະ ຣານະ ອໍ, ມັຮ ອັນ ຊາອຳ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ແກີດ ເກືາ ອຶນເຕົ່າ. 21 ເຍືາ ຊາແຍີ ແຕ ອັບຣາຮາມ, ລາ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ. ອັນ ລາ ກວາຍ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຍ່ອນ ອັນ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ ອັນ ໂອນ ກຍາກ ກອນ ອັນ, ອີຊາກ, ຕຶ່ງ ຊັນເຕຣືາງ ຣີ່ດ. ກະ ອັບຣາຮາມ ຕະ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ. 22 ເຍືາ ດັງ ອັບຣາຮາມ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເມືາດ ຊັອງ, ມາ ອັນ ຕະ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ອັນ. ຍ່ອນ ອັບຣາຮາມ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ອາປັຮ ອັນ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຣ່ງ ລາລື່. 23 ນ່ະກັອຍ ຊັງໄກຣ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ແຕ ອຶມແບິ. ອັນ ອາຕີ ແຕ ອັບຣາຮາມ ນ່ະໄນ່:
"ອັບຣາຮາມ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ບ ອັບຣາຮາມ ລາ ກວາຍ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ຮ ເມືາງ ອັນ."
ກະ ກວາຍ ການໍ່ອ໌ ດໍອ໌ ອັບຣາຮາມ ລາ ເຢົ່າ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 24 ເຈີ່ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ດັງ, ຄັນ ກວາຍ ຊາອຳ ມາ ຕາ ເບີນ ຕະ ຣານະ ອໍ ອຶນເຕົ່າ, ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ແກີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມາ ຄັນ ກວາຍ ຊາອຳ ກະ ຕະ ຣານະ ອໍ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ບ ກວາຍ ກັອຍ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ຮ ເມືາງ ອັນ. 25 ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່, ເບີນ ມານະ ມັນແຊມ ແຕ ອຶມແບິ ຣາມຶ່ຮ ຣາຮາບ. ບັອງ ກັອຍ ອັນ ລາ ກວາຍ ຈິ ຈະ. ມາ ຕາໄງ ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ແຕີ່ອ໌ ປໍ ວີ່ລ ອັນ, ອັນ ຈ່ອຍ ກວາຍ ກັອຍ. ແຕີ່ອ໌ ກວາຍ ການໍ່ອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ກາຈີດ ກວາຍ ກັອຍ, ຣາຮາບ ຈ່ອຍ ໄລ່ ໂອນ ລັ່ອຮ ຣານາ ການໍ່ອ໌ ແອັນ. ຍ່ອນ ຣາຮາບ ຕະ ຣານະ ກັອຍ, ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ບ ຣາຮາບ ລາ ກວາຍ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ຮ ເມືາງ ອັນ. 26 ຄັນ ເບີນ ຈະ, ມາ ແອິ ຣາເວືາຍ, ຈະ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ອາມົ່ງ. ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່, ຄັນ ຊາອຳ ມາ ແອິ ຣານະ ອໍ, ຣານະ ຊາອຳ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ອາມົ່ງ ເຕ່.
* 2:17 2:17 ແຕີລາ ຣານະ ຊາອຳ ອັນ ກູຈີດ ເຈີ່.