3
ເລືາຍຮ ກວາຍ
ແຊມອາຍ ເອີຍ! ຕາ ເບີນ ອໍ ຊາອຶ່ຍ ນະ ແຕ ຈຸ່ມ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ແກີດ ອາຈານ ອາຕີ ກວາຍ ການໍ່ອ໌, ຍ່ອນ ຮິ ກາ ອາຕີ ກວາຍ ການໍ່ອ໌, ຄັນ ຮິ ມາ ຕາ ເບີນ ຕະ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ຮິ ອາຕີ, ຮິ ເບີນ ໂຕ່ດ ຊາອຶ່ຍ ກາເລີຍ ແຕ ກວາຍ ການໍ່ອ໌. ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ນະ ໄຮ ຕະ ຊາອຶ່ຍ ຣານະ ໂລ່ຍຮ. ມາ ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ມາ ຕາ ເກີ່ຍ ປາຍ ປັຣນາຍ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕົ່າ, ກວາຍ ກັອຍ ຕານັ່ອງ ອໍ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ຕຶ່ງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ. ຍ່ອນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ເຣືາບ ກຍາອ໌ ເລືາຍຮ ອັນ, ກວາຍ ກັອຍ ເຣືາບ ກຍາອ໌ ອຶນແຍ່ະ ຈະ ອັນ ເຕ່. ຄັນ ໄຮ ໂຈະ ກີມ ຕຶ່ງ ແບອ໌ ອາແຊັຮ ໂອນ ອາແຊັຮ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ໄຮ, ເຈີ່ ອຶນຕຸ ອາແລ່ະ ໄຮ ຢໍອ໌ ອີ ເປາະ, ປຍາຍ໌ ໄຮ ເດີງ ອາແຊັຮ ເປາະ. ເກົາ ປາຍ ແຕ ຕົວະ ແອັນ: ຕົວະ ລາ ປື່ດ ລາລື່ ກະ ກູຢາລ ກຼຸ່ຮ ເຣ່ງ ລາລື່ ອັນ, ມາ ອຶນນັ່ອງ ເຕ່ອ໌ ກວາຍ ເດີງ ປໍ ແລ່ະ ອັນ ອີ ເປາະ, ຍ່ອນ ຕົວະ ເບີນ ຊັຣວາ ແກດໆ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ໄຮ ອາວີ່ຮ. ເລືາຍຮ ລາ ນ່ະກັອຍ ເຕ່. ອັນ ລາ ແກດໆ ລາລື່ ຕຶ່ງ ຈະ ໄຮ, ມາ ປຍາຍ໌ ອັນ ຕະ ອຶນຕີ ປັຣນາຍ ປາຍ ປື່ດ ໂອນ ກວາຍ ການໍ່ອ໌ ຍ່ອງ ໄຮ.
ເກົາ ປາຍ ແຕ ອູ່ຍຮ ແອັນ: ເບີນ ຕຍາຮ ຕາວັ່ຮ ລາລື່, ມາ ຄັນ ເບີນ ຣັງແຮິ ແກດໆ ຊັອງ, ປຍາຍ໌ ອັນ ກາດ ອຶນແຍ່ະ ຕຍາຮ ກັອຍ. ເລືາຍຮ ກວາຍ ລາ ນ່ະ ອູ່ຍຮ ກັອຍ ເຕ່. ເລືາຍຮ ໄຮ, ອັນ ຕະ ຕາ ອໍ ແກຼີຍ ແຕ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ການໍ່ອ໌ ຕຶ່ງ ຈະ ໄຮ. ຄັນ ເລືາຍຮ ໄຮ ມາ ຕະ ອຶນຕີ ປັຣນາຍ ຕາ ອໍ, ອຶນແຍ່ະ ຈະ ໄຮ ແກີດ ຕາ ອໍ ເຕ່. ນ່ະກັອຍ ລາ ນ່ະ ອູ່ຍຮ ລັ່ອຮ ແຕ ປຣຸ່ງ ອູ່ຍຮ. ເຕ່ອ໌ ກວາຍ ກຍາອ໌ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ຊັນຕຣັ່ນ: ແຈມ, ກູຊັນ, ກະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກາ ແອີດ ຕຶ່ງ ແດີອ໌ ທາເລ. ກະ ກວາຍ ເບີນ ກຍາອ໌ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ຊັນຕຣັ່ນ ກັອຍ ເຈີ່. ມາ ຕາ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ເຕ່ອ໌ ກຍາອ໌ ເລືາຍຮ ອັນ ເບີມ. ເລືາຍຮ ໄຮ ດຸ ຕະ ອຶນຕີ ຊາອຶ່ຍ ປັຣນາຍ ຕາ ອໍ. ນ່ະກັອຍ ເລືາຍຮ ໄຮ ລາ ນ່ະ ປີ່ຮ ກູຊັນ ກາ ເຕ່ອ໌ ກາຈີດ ກວາຍ. ເລືາຍຮ ໄຮ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປໍ່ ໄຮ; ກະ ເລືາຍຮ ໄຮ ປາຍ ຕາມມັຮ ໂຈະ ກວາຍ ແຮີ. ມາ ຣານະ ກັອຍ ລາ ນ່ະ ໄຮ ປາຍ ຕາມມັຮ ໂຈະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ກວາຍ ປວາຍ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ເບີມ. 10 ປັຣນາຍ ຍ່ອງ ກະ ປັຣນາຍ ປາຍ ຕາມມັຮ ລາ ລັ່ອຮ ແຕ ມວຍ ຕາຣົ່ງ ແບອ໌. ແຊມອາຍ ເອີຍ! ຕາ ໄກຣ ຕະ ນ່ະກັອຍ! 11 ເບີນ ບໍ ມວຍ ປັຣໂລ່ຍ໌ ແດີອ໌ ກູລິ່ຮ ມາ ເບີນ ແດີອ໌ ແອມ ກະ ແດີອ໌ ຕາ ແອມ? 12 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ກັ່ລ ລາວັ່ຮ ຕາ ເກີ່ຍ ແກີດ ປາໄລ ອາໂປ່ນ. ກະ ວັ່ຣ ອາງຸ່ນ ຕາ ເກີ່ຍ ແກີດ ປາໄລ ລາວັ່ຮ. ກະ ມວຍ ປັຣໂລ່ຍ໌ ແດີອ໌ ກູລິ່ຮ ກາ ຕາ ອໍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ແກີດ ແດີອ໌ ອໍ ແຮີ.
ຣາງຶ່ຮ ຣາໄງ່ອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
13 ເບີນ ມາ ຕາ ເບີນ ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມ ເຍືາ ກາ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລັ່ງ ກະ ແຄວ໌? ຄັນ ເບີນ, ອຶງເຄາະ ກວາຍ ກັອຍ ແອີດ ອຽນ ອໍ ກະ ຕະ ຣານະ ອໍ ເລືອຍໆ, ມາ ອຶງເຄາະ ອັນ ຕາ ແອອ໌ ອີ ໂອນ ເນົ່າ ຍ່ອງ ອັນ. ເຈີ່ ເນົ່າ ດັງ ອັນ ລາ ກວາຍ ຣາໄງ່ອ໌. 14 ຄັນ ເຍືາ ມານະ ບວາຮ ແຕ ມານະ, ກະ ມານະ ອີ ກາເລີຍ ແຕ ມານະ, ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ປາຍ ເຍືາ ຣາໄງ່ອ໌. ຄັນ ເຍືາ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ເຍືາ ປາຍ ອາໂລກ ຊັອງ. 15 ຣາໄງ່ອ໌ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ແຕີ່ອ໌ ແຕ ມັນລັ່ອງ, ມາ ແຕີ່ອ໌ ແຕ ກູແຕອ໌ ໄນ່ ກະ ແຕ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຊັອງ. 16 ອຶນຕຸ ແລ່ະ ເບີນ ມານະ ບວາຮ ແຕ ມານະ, ກະ ມານະ ອີ ກາເລີຍ ແຕ ມານະ, ອຶນຕຸ ກັອຍ ເບີນ ຊາອຶ່ຍ ຣານະ ໂລ່ຍຮ ກະ ຊາອຶ່ຍ ຣານະ ຕາ ອໍ ຕຸ່ກ ຣາມຶ່ຮ. 17 ມາ ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄຮ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຣາໄງ່ອ໌ ແຕ ອັນ, ອຶນໂຍ່ງ ລາລື່ ໄຮ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ອໍ. ອຶນຕູ່ນ ແອັນ, ໄຮ ຕາ ເບີນ ຣາໂລຍຮ ກະ ເຢົ່າ. ໄຮ ຕະ ອຶນຕີ ອໍ. ໄຮ ອີດ ຣາງຶ່ຮ ເຢົ່າ. ໄຮ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ຕະ ກວາຍ ການໍ່ອ໌. ໄຮ ຕະ ເລືອຍໆ ຣານະ ອໍ. ໄຮ ຕາ ເບີນ ແກີດ ບາຣ ຣາງຶ່ຮ. ກະ ໄຮ ຕາ ເບີນ ຕະ ອຶນຕີ ອາໂລກ. 18 ຄັນ ໄຮ ມານະ ຕະ ອໍ ໂຈະ ມານະ, ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ນະ ໄຮ ແກີດ ຊັງໄກຣ. ເຈີ່ ເຕ່ອ໌ ໄຮ ຕະ ເລືອຍ ຣານະ ອໍ.