4
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ນານ່ະ ເຍືາ ເບີນ ມານະ ຣາໂລຍຮ ກະ ມານະ, ມານະ ຕະ ມານະ ຕຶ່ງ ຈຸ່ມ ເຍືາ? ເບີນ ກວາຍ ຕະ ນ່ະກັອຍ ຍ່ອນ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ດຸ ຢໍອ໌ ຊາອຶ່ຍ ຣາມຶ່ຮ. ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ແກີດ ບາຣ ຣາງຶ່ຮ. ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ເກຣີ່ງ ມາ ເຍືາ ຕາ ດັງ ເບີນ. ເຍືາ ກາຈີດ ກວາຍ, ເຈີ່ ເຍືາ ອີດ ເກຣີ່ງ ໄລ່. ເຍືາ ບວາຮ ເກຣີ່ງ ເຢົ່າ, ມາ ເຍືາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ເບີນ. ເຈີ່ ເຍືາ ຣາໂລຍຮ ກະ ກັຣຈີດ. ເຍືາ ຕາ ດັງ ເບີນ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ, ຍ່ອນ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຄັນ ເຍືາ ແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ເຍືາ ແຊອ໌ ຕາ ເບີນ ປຍາຍ໌, ເຈີ່ ເຍືາ ຕາ ດັງ ເບີນ, ຍ່ອນ ເຍືາ ແຊອ໌ ປວາຍ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ຊັອງ ຢໍອ໌. ຄັນ ເຍືາ ປາຊິ ຣານະ ຕຶ່ງ ກູແຕອ໌ ໄນ່, ລາ ເຍືາ ຊາອັຣ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ລາ ນ່ະ ມັນແຊມ ກາ ເບີນ ບາຣ ລຳ ກາຢາອ໌. ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຢໍອ໌ ອີ ປວາຍ ຣານະ ຕຶ່ງ ກູແຕອ໌ ໄນ່, ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ແອອ໌ ອີ ປວາຍ ນັ່ອງ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ເຍືາ ຄຶ່ດ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ແກີດ ເກືາ ບໍ? ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຣາເວືາຍ ອັນ ແອີດ ຕຶ່ງ ຣາງຶ່ຮ ໄຮ, ກະ ອັນ ກູຣຍາອ໌ ດໍອ໌ ລາລື່ ໄຮ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ໂອນ ໄຮ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ອັນ, ນ່ະ ປຶ່ງ ປັຣນາຍ ອັນ ປາຍ:
"ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ນັ່ບ ກວາຍ ກາ ໂອດ,
ມາ ອັນ ຈ່ອຍ ເມືາດ ກວາຍ ກາ ອາແຊງ ຈະ ເບີມ."
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຈິ່ລ ເຢືາງ ຊາຕານ, ເຈີ່ ເຢືາງ ຊາຕານ ຕາລຸ່ຮ ເຢີ່ງ ແຕ ເຍືາ. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ແອີດ ແຈ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຈີ່ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ແຈ່ະ ເຍືາ ເຕ່. ກວາຍ ອາແລ່ະ ແຕ ເຍືາ ກາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ, ອຶງເຄາະ ຕັຮ ອຶນແຍ່ະ ຣານະ ໂລ່ຍຮ ກັອຍ. ກະ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ເບີນ ບາຣ ຣາງຶ່ຮ, ອຶງເຄາະ ອັນ ແກີດ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ຊັອງ. ເຍືາ ກາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊັອງ ໂຕຍ ແຕ ໂລ່ຍຮ ກັອຍ. ພໍ ເຍືາ ງີ່ນ ໂລ່ຍຮ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາໂຊຍ, ກະ ເຍືາມ. ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ກັຣຈັງ, ເຍືາ ເຍືາມ ແອັນ. ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ແອີດ ຣໍ່ອ໌, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ໂຕຍ ແອັນ. 10 ຄັນ ເຍືາ ອາແຊງ ຈະ ຢັ່ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ນ່ະກັອຍ ອັນ ອາຊັອຮ ເຍືາ ກະ ນັ່ບ ເຍືາ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ຮ ເມືາງ ອັນ.
ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ຕັດຊີ່ນ ໄຮ
11 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເຍືາ ມານະ ອຶນໂຈຍ ປ່ອງ ມານະ. ເຍືາ ມານະ ອຶນໂຈຍ ຕູນ ມານະ. ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ລາ ມູເຈິງ ອັນ ປ່ອງ ກະ ຕູນ ຣີ່ດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່. ກະ ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ປ່ອງ ກະ ຕູນ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ຕະ ຕາປູ່ນ ນັ່ອງ ຄານອດ ກັອຍ. ກວາຍ ກັອຍ ນ່ະ ກວາຍ ກາ ຕັຮ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ. 12 ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ໂອນ ໄຮ ເບີນ ຄານອດ ກັອຍ, ກະ ແອີງ ອັນ ຊັອງ ເຕ່ອ໌ ຕັດຊີ່ນ ກວາຍ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ, ແຕີລາ ກາຈີດ ກວາຍ. ມາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ອຳນາດ ອີ ຕັດຊີ່ນ ເຢົ່າ.
ໄຮ ຕາ ເບີນ ດັງ ຣານະ ອີ ແຕີ່ອ໌ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ
13 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເບີນ ເນົ່າ ແຕ ເຍືາ ກາ ດຸ ປາຍ: "ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ຮິ ອີ ເປາະ ປໍ ວີ່ລ ປໍ ຕິຮ. ຮິ ແອີດ ປໍ ກັອຍ ມວຍ ກູມໍ. ກະ ຮິ ຈິແຈີງ ແຮີ, ເບີນ ປຣະ ກຳໄລ ຊາອຶ່ຍ ລາລື່." 14 ມາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ດັງ ຣານະ ອຶນເຕົ່າ ຕາໄງ ປັຣແນີ. ແດີຍ ອາມົ່ງ ເຍືາ ລາ ນ່ະ ອຶນເຕົ່າ? ແດີຍ ອາມົ່ງ ເຍືາ ລາ ນ່ະ ແດີອ໌ ຕາລຸ. ແດີອ໌ ຕາລຸ ກັອຍ ອັນ ແອີດ ມູງິ່ດ ຊັອງ, ເຈີ່ ອັນ ປິ່ດ. 15 ຄາອ໌ ເຍືາ ປາຍ: "ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ, ຮິ ອາມົ່ງ, ຮິ ເບີນ ຕະ ອາໄນ່, ຕະ ອາກັອຍ." 16 ມາ ຊານໍ່ ເຍືາ ຊັອງ ອຽນ ລາລື່ ອີດ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ເບີມ. ມາ ເຍືາ ຄຶ່ດ ນ່ະກັອຍ ລາ ຕາ ອໍ. 17 ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ດັງ ຣານະ ອຶນເຕົ່າ ອໍ, ມາ ອັນ ຕາ ເບີນ ຕະ ຣານະ ກັອຍ, ກວາຍ ກັອຍ ເບີນ ໂລ່ຍຮ.