5
ກວາຍ ຊຸ ມາ ປັຣຈົ່ກ
ເຍືາ ກາ ກວາຍ ຊຸ ເອີຍ! ໂອນ ເຍືາ ຊາງັດ ເກົາ ປາຍ. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເຍືາມ ຊາໂຊຍ, ຍ່ອນ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເບີນ ຣານະ ຕຸ່ຮ ກັ່ດ ຊາອຶ່ຍ ແຕີ່ອ໌ ປໍ ເຍືາ. ເກຣີ່ງ ເກຣົ່າ ເຍືາ ແກີດ ລາບວຍ໌ ເຈີ່, ກະ ກົນ ອາຢັ່ອຮ ເຍືາ ເບີນ ອຶນຕຣູ່ນ ເລືານ ຈາ ເຈີ່. ປຣະ ແຢງ ເຍືາ ເບີນ ຊາແຣັຮ ຈາ ເຈີ່. ຊາແຣັຮ ໄນ່ ຕະ ໂອນ ເນົ່າ ດັງ ເຍືາ ລາ ກວາຍ ປັຣຈົ່ກ. ຣານະ ປັຣຈົ່ກ ໄນ່ ລາ ນ່ະ ປັຣລາ ອູ່ຍຮ, ກາຈີດ ເຍືາ ເຕ່. ເຍືາ ເບີນ ຕາໂຣມ ຊາອຶ່ຍ ລາລື່ ເກຣີ່ງ ເກຣົ່າ, ມາ ແຈ່ະ ເຈີ່ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັດຊີ່ນ ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ນະ ກວາຍ. ເຍືາ ຊັອງ ເຈີ່ ຊຽງ ກວາຍ ກາ ຣິ່ ໂດຍ ໂອນ ເຍືາ. ໄລ່ ຊາໂຊຍ, ຍ່ອນ ເຍືາ ໂລ່ບ ປຣະ ເກືາ ໄລ່ ຕະ ຣານະ ໂອນ ເຍືາ. ຊຽງ ໄລ່ ຊາໂຊຍ ແຕີ່ອ໌ ປໍ ກູຕູຣ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕຶ່ງ ມັນລັ່ອງ, ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ. ເຍືາ ແອີດ ຕຶ່ງ ກູແຕອ໌ ໄນ່ ຕາ ເບີນ ແອິ ອຶນເຕົ່າ ເລີ່ຍ. ເຍືາ ຊາ ປຣະ. ເຍືາ ຕະ ໂອນ ຈະ ເຍືາ ແກີດ ນ່ະ ຊັນຕຣັ່ນ ປຼຶ່ມ, ມາ ແຈ່ະ ອີ ແຕີ່ອ໌ ເຈີ່ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາຈີດ ເຍືາ. ເຍືາ ຕູນ ກະ ເຍືາ ກາຈີດ ກວາຍ ກາ ຕານັ່ອງ ອໍ, ມາ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຕະ ລັ່ຮ ເຍືາ.
ເບີນ ຕຸ່ຮ ກັ່ດ, ໄຮ ອຶງເຄາະ ຈີວ໌
ແຊມອາຍ ເອີຍ! ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຈີວ໌ ເຕົ່າ ແຕີ່ອ໌ ຕາໄງ ເຢຊູ ແຕີ່ອ໌ ລັ່ຮ. ໂອນ ເຍືາ ຄຶ່ດ ແຕ ກວາຍ ກາ ຈົຮ ບັດ ຕຶ່ງ ໄທຣ. ອັນ ຕາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ກຸນເຕົາ ອີ ເບີນ ແຕິ່ ປາໄລ ແຕ ມັຮ ບັດ ອັນ ຈົຮ, ຍ່ອນ ອັນ ດັງ ອຶງເຄາະ ເບີນ ດູ່ນ ຕາໄງ ພວາອ໌ ເມືາ ເວືາຍ, ແຕ ອັນ ແກີດ ປາໄລ. ນ່ະກັອຍ ເຕ່, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຈີວ໌, ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ນ່ະ ກູແຕອ໌. ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາອຳ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ລາລື່ ຕຶ່ງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ, ຍ່ອນ ແຈ່ະ ອີ ແຕີ່ອ໌ ຕາໄງ ເຢຊູ ແຕີ່ອ໌ ລັ່ຮ.
ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເຍືາ ມານະ ອຶນໂຈຍ ບູແບະ ບູບື່ບ ແຕ ມານະ, ເຈີ່ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ຕັດຊີ່ນ ເຍືາ. ແຈ່ະ ອີ ແຕີ່ອ໌ ອັນ ກາ ອີ ຕັດຊີ່ນ ໄຮ. ອັນ ແອີດ ກູອ໌ ຢັ່ຮ ງັ່ຮ ຕົ່ງ ເຈີ່. 10 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເຍືາ ຊາແຍີ ແຕ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ. ບັອງ ໄລ່ ອາຕີ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ໄລ່ ຣາມົຮ ຕຸ່ຮ ກັ່ດ ຊາອຶ່ຍ. ມາ ໄລ່ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ນ່ະ ກູແຕອ໌. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ຕາປູ່ນ ນ່ະ ໄລ່ ກັອຍ ເຕ່. 11 ເຈີ່ ໄຮ ດັງ ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ເຣືາບ ຈີວ໌ ຣານະ ຕຸ່ຮ ກັ່ດ, ໄລ່ ກັອຍ ເບີນ ບຸ່ນ ຊາອຶ່ຍ. ເຍືາ ເບີນ ຊັອງ ເຈີ່ ເບີນ ມານະ ຣາມຶ່ຮ ໂຢບ. ອັນ ຣາມົຮ ຊາອຶ່ຍ ຕຸ່ຮ ກັ່ດ, ອັນ ແອີດ ຈີວ໌ ຊັອງ. ແວັດ ໂຢບ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກັ່ດ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອັນ ເບີນ ລັ່ຮ ກາເລີຍ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ແອັນ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ຍ່ອນ ອັນ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ຕະ ກວາຍ.
12 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເກົາ ຢໍອ໌ ອາຕີ ເຍືາ ມວຍ ປັຣນາຍ ປື່ດ ລາລື່ ປາຍ: ປັຣນາຍ ອຶນເຕົ່າ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ປາຍ, ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອາງ ເຢືາງ ຕຶ່ງ ມັນລັ່ອງ, ແຕີລາ ເຢືາງ ຕຶ່ງ ກູແຕອ໌, ແຕີລາ ຣາມຶ່ຮ ນໍ່ອ໌. ປັຣນາຍ ອາແລ່ະ ໄກຣ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ປາຍ ໄກຣ. ປັຣນາຍ ອາແລ່ະ ຕາ ໄກຣ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ປາຍ ຕາ ໄກຣ. ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ຕັດຊີ່ນ ເຍືາ.
ປັຣນາຍ ເກົາແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
13 ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ແຕ ຈຸ່ມ ເຍືາ ມາ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກັ່ດ, ອຶງເຄາະ ອັນ ເກົາແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອັນ. ກະ ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ແຕ ຈຸ່ມ ເຍືາ ມາ ຊັອງ ຣໍ່ອ໌, ອຶງເຄາະ ອັນ ລ່ຳ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 14 ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ແຕ ຈຸ່ມ ເຍືາ ມາ ຕິ່ ອາອີ່, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເປາະ ອີດ ໄລ່ ກາ ຕະ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ. ເຈີ່ ໂອນ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ອາເຕືາ ແດີອ໌ ອຶນຊີ່ງ ຕຶ່ງ ຈະ ກວາຍ ຕິ່, ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປົວ ກວາຍ ຕິ່ ກັອຍ. 15 ຄັນ ໄລ່ ຊາອຳ ເຣ່ງ, ໄລ່ ເກົາແຊອ໌ ຈ່ອຍ ກວາຍ ຕິ່ ກັອຍ ແກີດ ແບຣັຮ, ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ ແບຣັຮ. ຄັນ ກວາຍ ຕິ່ ເບີນ ຕະ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕົ່າ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ກວາຍ ກັອຍ. 16 ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອຶມປຣ່ອມ ງີ່ນ ໂລ່ຍຮ. ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ມານະ ເກົາແຊອ໌ ຈ່ອຍ ມານະ ຕຶ່ງ ຈຸ່ມ ເຍືາ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ແກີດ ບັນ. ຄັນ ກວາຍ ຕານັ່ອງ ອໍ ມາ ເກົາແຊອ໌, ປັຣນາຍ ອັນ ແກີດ ແບຼງ. 17 ເອລີຢາ ລາ ກວາຍ ນ່ະ ໄຮ ເຕ່. ອັນ ເກົາແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶນແຍ່ະ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ໂອນ ຕາ ເບີນ ເມືາ ນັ່ອງ. ເຈີ່ ຕາ ເບີນ ເມືາ ນັ່ອງ ອຶນແຍ່ະ ໄປ ກູມໍ ມູ່ ຕາດີ່. 18 ແວັດ ກັອຍ ອັນ ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ເມືາ ລັ່ຮ. ເຈີ່ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເມືາ ແຊງ ລັ່ຮ ປໍ ກູແຕອ໌ ໂອນ ແກີດ ອາມົ່ງ ລັ່ຮ ເກຣີ່ງ ຊັຣນົຮ.
19 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ແຕ ເຍືາ ມາ ແກຼິ ແຕ ຣານາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອໍ ໂອນ ກວາຍ ການໍ່ອ໌ ຈ່ອຍ ອັນ ໂອນ ລົ່ບ ລັ່ຮ ປວາຍ ຣານາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 20 ເກົາ ຢໍອ໌ ເຍືາ ດັງ ນ່ະໄນ່: ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຈ່ອຍ ກວາຍ ແກຼິ ຣານາ ໂອນ ລົ່ບ ລັ່ຮ ຕຶ່ງ ຣານາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກວາຍ ກັອຍ ຈ່ອຍ ຣາເວືາຍ ອັນ ເບີນ ຣາມົຮ ລັ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ໂລ່ຍຮ ອັນ.