2
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ດວຍ໌ ເຢຊູ ກຣີດ
ນ່ະກັອຍ, ຄັນ ເຢຊູ ກຣີດ ຕະ ໂອນ ເຍືາ ແກີດ ໄປຣຮ ລັ່ຮ ຍ່ອນ ເຍືາ ແອີດ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ອັນ, ຄັນ ອັນ ອາໂຢ່ະ ກະ ຕາລື່ນ ເຍືາ, ຄັນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຍືາ, ກະ ຄັນ ເຢຊູ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ຕະ ເຍືາ ເຈີ່, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ປຣ່ອມ ແກີດ ມວຍ ການິ່ດ, ປຣ່ອມ ອາໂຢ່ະ, ປຣ່ອມ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ, ກະ ປຣ່ອມ ຕາປູ່ນ ມວຍ ຣານາ, ໂອນ ເກົາ ເບີນ ແອີງ ຣາງຶ່ຮ ຣໍ່ອ໌ ຊັອງ. ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຕະ ຣານະ ອຶນເຕົ່າ ມາ ຕຳໂປຣ ຢໍອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ເບີມ, ແຕີລາ ຢໍອ໌ ເນົ່າ ຍ່ອງ ເຍືາ. ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອາແຊງ ຈະ ເຍືາ ເບີມ, ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອີດ ຣາງຶ່ຮ ເຢົ່າ ກະ ນັ່ບ ໄລ່ ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ເຍືາ. ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຈໍ່ອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ຣໍ່ອ໌ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ເບີມ, ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຈໍ່ອ໌ ໂອນ ຣໍ່ອ໌ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ການໍ່ອ໌ ແຮີ.
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເບີນ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ. ເຢຊູ ກຣີດ ລາ ມູເຈິງ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ອັນ ຕາ ເບີນ ປາຊິ ອຳນາດ ອັນ ກາ ຣາລີ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ຕັຮ ເບີມ ອຳນາດ ອັນ, ເຈີ່ ອັນ ແກີດ ກວາຍ ເຕ່. ບັອງ ກາ ກັອຍ ອັນ ແກີດ ນ່ະ ກວາຍ ຊູລ ແອັນ. ບັອງ ກາ ອັນ ແກີດ ກວາຍ, ອັນ ຕາ ເບີນ ໂອດ ປາຍ ອັນ ລາ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ອັນ ຊາງັດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕົ່າ ອັນ ຈີວ໌ ກູຈີດ ຕຶ່ງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ. ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອັນ ແກີດ ຊົດ ແກຼີຍ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ການໍ່ອ໌, ກະ ໂອນ ຣາມຶ່ຮ ອັນ ແກີດ ອໍ ແກຼີຍ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ການໍ່ອ໌. 10 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກາ ເບີນ ອາມົ່ງ ຕຶ່ງ ມັນລັ່ອງ, ຕຶ່ງ ກູແຕອ໌, ກະ ຕຶ່ງ ປື່ນ ກູແຕອ໌, ແຕີ່ອ໌ ໄລ່ ຊັອງ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊູ, ອຶງເຄາະ ໄລ່ ກຼຸ່ ຣາໂກລ ຊາງ ອັນ. 11 ກະ ກູ່ ເລືາຍຮ ກວາຍ ອຶງເຄາະ ງີ່ນ ເຢຊູ ກຣີດ ລາ ອຶນເຈົາ. ນ່ະກັອຍ ເນົ່າ ເບີນ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປໍ່ ໄຮ.
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ອໍ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ເຍືາ
12 ອາລັອຮ ເອີຍ! ບັອງ ກາ ເກົາ ແອີດ ກະ ເຍືາ, ເຍືາ ຊາງັດ ເລືອຍໆ ປັຣນາຍ ເກົາ. ຊານໍ່ ເກົາ ແອີດ ເຢີ່ງ ແຕ ເຍືາ. ມາ ເກົາ ແຊອ໌ ເຍືາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເກົາ ກາເລີຍ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ແອັນ. ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ເຍືາ, ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ເລືອຍໆ ຣານະ ອັນ. ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອຶງກັອຮ ກະ ຢຳນັ່ບ ອັນ. 13 ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕິ່ ປັຣຕຶ່ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ຊັອງ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ກະ ເຣືາບ ຕະ ໂອນ ຣໍ່ອ໌ ຣາງຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
14 ກູ່ ຣານະ ເຍືາ ຕະ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ບູແບະ ບູບື່ບ ກະ ອຶນໂຈຍ ຣາຈຽນ. 15 ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ແກີດ ກອນ ອາໄກ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ຕາ ເບີນ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ຢັ່ຮ ເມືາງ ອັນ, ກະ ຕາ ເບີນ ເນົ່າ ເຕ່ອ໌ ຕິ ປາຍ ເຍືາ ຕະ ຕາ ອໍ ອຶນເຕົ່າ. ຄັນ ເຍືາ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ເຍືາ ລາ ນ່ະ ຕາກຍາງ ກາ ປາເລືາງ ຕຶ່ງ ອຶນຕຸ ການຳ, ຍ່ອນ ແດີຍ ໄນ່ ລາ ຕາ ເບີນ ອໍ ກະ ກວາຍ ຢໍອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ເລືອຍໆ ຣານະ ຕາ ອໍ. 16 ເຍືາ ຕະ ໂອນ ໄລ່ ເບີນ ດັງ ເຕ່ ປັຣນາຍ ກາ ເຕ່ອ໌ ໂອນ ໄລ່ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ. ນ່ະກັອຍ, ແຕີ່ອ໌ ຕາໄງ ເຢຊູ ກຣີດ ເຈົາ ລັ່ຮ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່, ເກົາ ເຕ່ອ໌ ຊັອງ ຣໍ່ອ໌ ລາລື່, ຍ່ອນ ມັຮ ຣານະ ເກົາ ຕະ ອຶນແຍ່ະ ຣາງຶ່ຮ ຣາແຮີ ລາ ແກີດ ເກືາ ຊາອຶ່ຍ ລາລື່. 17 ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ຊາອຳ ກະ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ລາ ນ່ະ ເກຣີ່ງ ເນົ່າ ມ່ອບ ຊາງ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຄັນ ເກົາ ມາ ອຶງເຄາະ ຈີວ໌ ກູຈີດ ຍ່ອນ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ປັຣນາຍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ເກົາ ລາ ນ່ະ ແດີອ໌ ເນົ່າ ເກີ່ຍ ຣົ່ຮ ຕຶ່ງ ເກຣີ່ງ ເນົ່າ ອີ ມ່ອບ ຊາງ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ເກົາ ເບີນ ຣໍ່ອ໌ ລາລື່ ມັນຕຸ ກະ ເຍືາ. 18 ກະ ເກົາ ຢໍອ໌ ເຍືາ ຊັອງ ຣໍ່ອ໌ ມັນຕຸ ກະ ເກົາ ເຕ່ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ.
ໂປໂລ ອາຕີ ແຕ ຕີໂມທຽວ ກະ ເອປາໂພດີໂຕ
19 ຄັນ ອຶນເຈົາ ເຢຊູ ໂອນ, ຕາ ເບີນ ດູ່ນ ເກົາ ແປຣີ ຕີໂມທຽວ ແຕີ່ອ໌ ປໍ ເຍືາ ໂອນ ເກົາ ເບີນ ຣໍ່ອ໌ ຣາງຶ່ຮ ເຕ່, ພໍກາ ເກົາ ຊັອງ ກູ່ ຣານະ ແຕ ເຍືາ. 20 ແຕ ມັຮ ກວາຍ ກາ ແອີດ ກະ ເກົາ ຕາ ເບີນ ເນົ່າ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ເຍືາ ນ່ະ ຕີໂມທຽວ. 21 ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ໄລ່ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ເບີມ. ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ເຢຊູ ກຣີດ. 22 ມາ ເຍືາ ດັງ ເຈີ່ ຣາງຶ່ຮ ຕີໂມທຽວ. ກະ ເຍືາ ດັງ ຮິ ບາຣ ນະ ລາ ນ່ະ ກອນ ກະ ອຶມປໍ່ ຕະ ມັນຕຸ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ. 23 ນ່ະກັອຍ, ແຕີ່ອ໌ ເກົາ ດັງ ແຈງ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕົ່າ ເນົ່າ ອີ ຕະ ກະ ເກົາ, ເກົາ ອຶງກ່ອງ ໂອນ ຕີໂມທຽວ ແຕີ່ອ໌ ໄວ່ ປໍ ເຍືາ. 24 ກະ ເກົາ ອຶງກ່ອງ ອຶນເຈົາ ໄຮ ໂອນ ເກົາ, ຕາ ເບີນ ດູ່ນ ນັ່ອງ ເກົາ ອີ ເປາະ ປໍ ເຍືາ ເຕ່.
25 ມາ ຊານໍ່ ເກົາ ຄຶ່ດ ປຍາຍ໌ ເກົາ ອຶງເຄາະ ແປຣີ ເອປາໂພດີໂຕ ເຈົາ ລັ່ຮ ປໍ ເຍືາ. ອັນ ລາ ແຊມອາຍ ເກົາ, ກະ ອັນ ຕະ ຣານະ ມັນຕຸ ກະ ເກົາ. ຮິ ບາຣ ນະ ລາ ນ່ະ ຕາຮານ ແອີດ ມວຍ ຈຸ່ມ. ກະ ອັນ ລາ ແລງ ກາ ເຍືາ ແປຣີ ແຕີ່ອ໌ ຈ່ອຍ ເກົາ ມັຮ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ. 26 ອັນ ອູອຍາຣ ອູໄອອ໌ ລາລື່ ຢໍອ໌ ອີ ຣາມົຮ ລັ່ຮ ເຍືາ, ກະ ອັນ ຊາແຍີ ເລືອຍໆ ເຍືາ, ຍ່ອນ ອັນ ດັງ ເຍືາ ຊັອງ ເຈີ່ ອັນ ແກີດ ອາອີ່. 27 ໄກຣ ລາລື່ ອັນ ອາອີ່ ມັ່ນ ອີ ກູຈີດ ກະ ເກົາ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ລາລື່ ບັອງ ກາ ກັອຍ. ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ຕະ ອັນ ກະ ອາໂຢ່ະ ຕະ ເກົາ ແຮີ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ປົວ ເອປາໂພດີໂຕ, ໂອນ ເກົາ ຕາ ເບີນ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ອາເກີນ ແອັນ. 28 ນ່ະກັອຍ, ເກົາ ແປຣີ ອັນ ເປາະ ແຕີ່ອ໌ ປໍ ເຍືາ, ດໍອ໌ ຊັອງ ຣໍ່ອ໌ ແຕີ່ອ໌ ເຍືາ ເຮີມ ລັ່ຮ ອັນ, ກະ ຣາງຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ເກົາ ແກີດ ຕັລ ບີ່ອ໌ ເຕ່. 29 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຣັ່ບ ຣາບັນ ຕະ ແບອ໌ ອໍ ໂຈະ ອັນ ມູເຈິງ ເຍືາ ເກີ່ຍ ຣາບັນ ຕະ ແບອ໌ ໂຈະ ກວາຍ ການໍ່ອ໌ ກາ ຊາອຳ ອຶນເຈົາ ໄຮ ເຈີ່. ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຢຳນັ່ບ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕະ ນ່ະ ເອປາໂພດີໂຕ, 30 ຍ່ອນ ອັນ ຕະ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ ມັ່ນ ອີ ກູຈີດ. ອັນ ຕາ ເບີນ ປາຊິ ອຶນເຕົ່າ ຣາງຶ່ຮ ອັນ, ດໍອ໌ ເຕ່ອ໌ ຕາງ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ຈ່ອຍ ເກົາ.