3
ຣານະ ຕານັ່ອງ ອໍ
ປັຣຊົດ ເລີ່ຍ, ແຊມອາຍ ເອີຍ, ເກົາ ປາຕັບ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຊັອງ ຣໍ່ອ໌ ເລືອຍໆ ຍ່ອນ ເຍືາ ແອີດ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ອຶນເຈົາ ໄຮ. ເກົາ ຕາ ເບີນ ຊັອງ ລາແກັຮ ອຶນເຕົ່າ ຄຽນ ລັ່ຮ ມັຮ ຣານະ ໄນ່ ໂອນ ເຍືາ, ຍ່ອນ ຣານະ ໄນ່ ລາ ອໍ ໂອນ ເຍືາ. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ວຍາຣ ແຕ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ, ໄລ່ ກາ ແປຣີ ເຍືາ ອຶງເຄາະ ຕະ ຣີ່ດ ກິດ.* ໄລ່ ກັອຍ ລາ ນ່ະ ອາຈໍ. ໄຮ ລາ ກວາຍ ກາ ເບີນ ຣີ່ດ ກິດ ປຍາຍ໌ ລາລື່, ໄຮ ຊັອງ ຣໍ່ອ໌ ບູຍ ລາລື່ ເບີນ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ແຕ ຣາເວືາຍ ອັນ. ໄຮ ຕາ ເບີນ ປັ່ອງ ແຕ ຣານະ ໄຮ ເບີມ ດໍອ໌ ແກີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
ຄັນ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຍ່ອງ ຈະ ເກົາ ເບີມ, ເຕ່ອ໌ ເກົາ ປາຍ ເກົາ ຕະ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ ກາເລີຍ ແຕ ໄລ່ ກາ ປັ່ອງ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ. ບັອງ ອຶມເປ່ອ໌ ເກົາ ຕາແບິ ຣັ່ຮ ເກົາ ເບີນ ຕາກ່ອລ ຕາໄງ, ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປໍ່ ເກົາ ເດີງ ໂອນ ເນົ່າ ຕະ ຣີ່ດ ກິດ ໂອນ ເກົາ. ເກົາ ລາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ແຕ ຈຸ່ມ ເບັນຢາມິນ, ແກີດ ກອນ ກວາຍ ເຮັບເຣີ ໄກຣ ລາລື່. ເກົາ ລາ ແຕ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ກຣັ່ກ ລາລື່ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຣານາ ໂມເຊ. ເກົາ ອູອຍາຣ ອູໄອອ໌ ລາລື່ ຢໍອ໌ ອີ ປວາຍ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ. ນ່ະກັອຍ, ເກົາ ໂກບ ມັຮ ກວາຍ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ, ກະ ຕະ ໄລ່. ຄັນ ອາຕີ ແຕ ມັຮ ຣານະ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ໂມເຊ, ຕາ ເບີນ ເນົ່າ ເຕ່ອ໌ ຕິ ເກົາ ຕະ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕົ່າ.
ແຕ ບັອງ ອາໄຣ່, ເກົາ ຄຶ່ດ ມັຮ ຣານະ ກັອຍ ລາ ແກີດ ເກືາ ໂອນ ເກົາ, ມາ ຊານໍ່ ເກົາ ຄຶ່ດ ຕາ ເບີນ ເກືາ ອຶນເຕົ່າ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ, ຍ່ອນ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ແກີດ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ ແອັນ. ໄກຣ ລາລື່ ເກົາ ເຮີມ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ການໍ່ອ໌ ລາ ຕາ ເບີນ ເກືາ ອຶນແຍ່ະ, ຄັນ ອຶມພາ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. ມາ ເກົາ ແອີດ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ເກົາ; ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ລາ ອໍ ແກຼີຍ ແຕ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ການໍ່ອ໌. ເກົາ ເຮີມ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ການໍ່ອ໌ ແກີດ ນ່ະ ເກຣີ່ງ ຕາ ອໍ; ເຈີ່ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຕັຮ ແຕິ່, ໂອນ ເຕ່ອ໌ ເກົາ ແອີດ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ. ກະ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ມວຍ ຣານາ ກະ ອັນ. ເກົາ ຕາ ເບີນ ແອີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ເກົາ ຊາງັດ ຄານອດ ໂມເຊ, ມາ ເກົາ ແອີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ຍ່ອນ ເກົາ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕິ່ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ແອີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ຮ ເມືາງ ອັນ ຍ່ອນ ໄລ່ ຊາອຳ. 10 ເກົາ ອູອຍາຣ ອູໄອອ໌ ລາລື່ ຢໍອ໌ ອີ ດັງ ເຢຊູ ກຣີດ, ກະ ອຳນາດ ກາ ຈ່ອຍ ໂອນ ອັນ ອາມົ່ງ ລັ່ຮ ແຕ ກູຈີດ. ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຈຸງ ເຕ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກັ່ດ ອັນ ຈີວ໌. ກະ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ເຕ່ ຣາງຶ່ຮ ມູເຈິງ ອັນ ເບີນ ບັອງ ກາ ອັນ ຈີວ໌ ກູຈີດ; 11 ເຈີ່ ເກົາ ອຶງກ່ອງ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ລັ່ຮ ແຕ ກູຈີດ ເຕ່.
12 ເກົາ ຕາ ເບີນ ປາຍ ເກົາ ເບີນ ເຈີ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ, ແຕີລາ ເກົາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຕາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕົ່າ ນັ່ອງ. ມາ ເກົາ ຕະ ປາໄຣ່ຮ ເລືອຍໆ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ, ຍ່ອນ ເຢຊູ ກຣີດ ກູອ໌ ເກົາ ໂອນ ເບີນ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ອັນ. 13 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເກົາ ຕາ ເບີນ ຄຶ່ດ ເກົາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ນ່ະກັອຍ ເຈີ່. ມາ ເບີນ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ເກົາ ຕະ: ເກົາ ຕາ ເບີນ ຄຶ່ດ ນັ່ອງ ແຕ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ ແວັດ ເຈີ່, ມາ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ ເກົາ ຕາ ຢວາຮ ເບີນ. 14 ນ່ະກັອຍ, ເກົາ ກູຕົງ ຕະ ເລືອຍໆ ນ່ະ ເກົາ ຣາຊິງ ຕາລຸ່ຮ. ເຈີ່ ເກົາ ຕາລຸ່ຮ ຕານັ່ອງ ລາລື່ ໂອນ ໄວ່ ແຕີ່ອ໌ ແຄດ, ຍ່ອນ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ເກືາ ຣາຊິງ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ໂອນ ໄລ່ ກາ ຕາລຸ່ຮ ປຍາຍ໌. ເກືາ ໄນ່ ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກູອ໌ ເກົາ ໂອນ ເບີນ ອາມົ່ງ ມັນຕຸ ກະ ອັນ ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ.
15 ນ່ະກັອຍ, ມັຮ ໄຮ ກາ ຊາອຳ ດູ່ນ ເຈີ່, ອຶງເຄາະ ໄຮ ປຣ່ອມ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ຄຶ່ດ ມູເຈິງ ແຕ ຣານະ ກັອຍ. ມາ ຄັນ ເບີນ ອາແລ່ະ ກາ ຄຶ່ດ ອຶມພາ ແຕ ຣານະ ກັອຍ, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ດັງ ແຈງ ແຕ ຣານະ ກັອຍ ເຕ່. 16 ມາ ຕາ ເບີນ ອຶນເຕົ່າ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. ຣານະ ອຶນເຕົ່າ ໄຮ ດັງ ເຈີ່ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶງເຄາະ ໄຮ ຕາປູ່ນ ກຣັ່ກ ລາລື່ ຣານະ ກັອຍ.
ໂປໂລ ຢໍອ໌ ກວາຍ ພີລິບປອຍ ດວຍ໌ ນ່ະ ອັນ
17 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເກົາ ແຊອ໌ ເຍືາ ດວຍ໌ ນ່ະ ເກົາ ເຕ່. ເບີນ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ຮິ ນ່ະ ໂງ່ລ ໂອນ ໄລ່. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເນ່ ກະ ຕະ ມູເຈິງ ກວາຍ ກັອຍ ເຕ່. 18 ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ຊາອຶ່ຍ ເຮີບ ເຈີ່, ກະ ຊານໍ່ ເກົາ ຊັອງ ຢໍອ໌ ອີ ເຍືາມ ອາຕີ ລັ່ຮ ໂອນ ເຍືາ ປາຍ: ເບີນ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ອາປິ່ດ ອຶນແຍ່ະ ປັຣນາຍ ອາຕີ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ກູຈີດ ຕຶ່ງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ. 19 ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປິ່ດ ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ. ໄລ່ ຕາປູ່ນ ມັຮ ຣານະ ຕາ ອໍ ແຕ ຈະ ໄລ່ ຊັອງ ຢໍອ໌. ນ່ະກັອຍ ມັຮ ຣານະ ກັອຍ ແກີດ ນ່ະ ເຢືາງ ໄລ່. ບັອງ ກາ ໄລ່ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ, ໄລ່ ຍ່ອງ ຈະ ໄລ່ ເບີມ, ມາ ມັຮ ກວາຍ ການໍ່ອ໌, ໄລ່ ຊັອງ ກູມາລ ຕະ ຣານະ ກັອຍ. ໄລ່ ກັອຍ ຄຶ່ດ ແອີງ ຣານະ ຕຶ່ງ ແດີຍ ໄນ່ ຊັອງ. 20 ມາ ໄຮ ລາ ກອນແຊມ ກຣວາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊົດ ຕຶ່ງ ມັນລັ່ອງ. ກະ ໄຮ ອຶງກ່ອງ ເລືອຍໆ ອຶນເຈົາ ໄຮ, ເຢຊູ ກຣີດ, ແຕີ່ອ໌ ລັ່ຮ ແຕ ມັນລັ່ອງ ຕະ ໂອນ ເຈີ່ ຣານະ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄຮ. 21 ຕາໄງ ກັອຍ ອັນ ຕະ ໂອນ ຈະ ໄຮ ແກີດ ຕາໄມ ແອັນ. ຈະ ໄຮ ຊານໍ່ ລາ ຕາ ເບີນ ອໍ ອຶນເຕົ່າ, ມາ ຈະ ຕາໄມ ກັອຍ ແກີດ ອາງອື່ຣ ນ່ະ ຈະ ເຢຊູ ເຕ່. ເຢຊູ ເຕ່ອ໌ ຕະ ນ່ະກັອຍ ຍ່ອນ ອັນ ເບີນ ອຳນາດ ປື່ດ ລາລື່. ເຕ່ອ໌ ອັນ ຕະ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ແກີດ ນ່ະ ຊູລ ອັນ.
* 3:2 3:2 ຣີ່ດ ກັອຍ ເນົ່າ ກິດ ບີ່ອ໌ ອຶງກັຣ ແຕ ເກຣີ່ງ ຣາເລົາ.