4
ປັຣນາຍ ປາຕັບ ການໍ່ອ໌
ອາລັອຮ ເອີຍ! ເກົາ ອາໂຢ່ະ ລາລື່ ເຍືາ, ກະ ເກົາ ຢໍອ໌ ລາລື່ ອີ ຣາມົຮ ລັ່ຮ ເຍືາ. ເຍືາ ລາ ກວາຍ ຕະ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ຊັອງ ຣໍ່ອ໌. ກະ ເຍືາ ລາ ນ່ະ ເກືາ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເກົາ. ນ່ະກັອຍ, ເກົາ ປາຕັບ ເຍືາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາອຳ ອຶນເຈົາ ໄຮ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ລາລື່.
ເກົາ ແຊອ໌ ຢູໂອເດຍ ກະ ຊີນຕີເຄ ໂອນ ໄລ່ ແກີດ ຣາຕອຍ ລັ່ຮ ປຣ່ອມ ມູ ຣາງຶ່ຮ ຊາອຳ ອຶນເຈົາ ໄຮ. ເຢົ່າ ກາ ຕະ ຣານະ ມັນຕຸ ກະ ເກົາ ກາ ກຣັ່ກ ລາລື່ ເອີຍ. ເກົາ ແຊອ໌ ໄມ່ ຈ່ອຍ ໄລ່ ບາຣ ນະ ມັນແຊມ ກັອຍ. ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ ຈີວ໌ ຊາອຶ່ຍ ຕຸ່ຮ ກັ່ດ ມັນຕຸ ກະ ເກົາ ເຕ່, ບັອງ ກາ ຮິ ກູຕົງ ຕະ ຣານະ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. ກະ ເບີນ ກະເລເມ ກະ ກວາຍ ການໍ່ອ໌ ແຮີ, ກາ ຕະ ຣານະ ມັນຕຸ ກະ ເກົາ ເຕ່. ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກວາຍ ກັອຍ ເບີນ ເຈີ່ ຕຶ່ງ ປຶ່ງ ເນົ່າ ຄຽນ ຣາມຶ່ຮ ກວາຍ ກາ ເບີນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ.
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຣໍ່ອ໌ ເລືອຍໆ, ຍ່ອນ ເຍືາ ແອີດ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ອຶນເຈົາ ໄຮ. ກະ ເກົາ ປາຕັບ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ມວຍ ເຮີບ ແອັນ: ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຣໍ່ອ໌ ເລືອຍໆ.
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ໂອນ ກູ່ ນະ ກວາຍ ດັງ ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ລາເມ່ນ ອໍ. ອຶນເຈົາ ໄຮ ແຈ່ະ ອີ ແຕີ່ອ໌ ເຈີ່. ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອຸກ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕົ່າ. ມາ ແຕີ່ອ໌ ເຍືາ ແຊອ໌ ອຶນເຕົ່າ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ບັອງ ກາ ເຍືາ ແຊອ໌ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາແອີນ ອັນ. ນ່ະກັອຍ, ຍ່ອນ ເຍືາ ເບີນ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ອຽນ ອໍ. ກະ ອຽນ ອໍ ກັອຍ ກຍາອ໌ ເລືອຍໆ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ກະ ການິ່ດ ເຍືາ. ຣາງຶ່ຮ ອຽນ ອໍ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ລາ ກາເລີຍ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ດັງ.
ແຊມອາຍ ເອີຍ! ໄນ່ ລາ ປັຣນາຍ ປັຣຊົດ ເກົາ ຢໍອ໌ ປາຕັບ ເຍືາ: ຄັນ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕົ່າ ລາ ອໍ ລາລື່ ກະ ປຍາຍ໌ ເນົ່າ ຍ່ອງ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຄຶ່ດ ເລືອຍໆ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ລາ ນ່ະໄນ່: ຣາມຶ່ຮ ປຍາຍ໌, ຣາມຶ່ຮ ຢຳນັ່ບ, ຣາມຶ່ຮ ບຣັຮ ອໍ, ຣາມຶ່ຮ ອໍ ໄມ່ອ໌, ກະ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕົ່າ ກາ ເນົ່າ ປາຍ ອໍ. ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕົ່າ ກາ ເຍືາ ຣຍານ, ດັງ, ກະ ຊັອງ ແຕ ເກົາ, ແຕີລາ ເຮີມ ເກົາ ຕະ ເຈີ່, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ດວຍ໌ ເລືອຍໆ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ເຕ່. ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ຕາລາ ຣາມຶ່ຮ ອຽນ ອໍ, ອັນ ແອີດ ມັນຕຸ ເລືອຍໆ ກະ ເຍືາ.
ໂປໂລ ຊາແອີນ ກວາຍ ເມືອງ ພີລິບປອຍ ຈ່ອຍ ອັນ
10 ເກົາ ຊັອງ ຣໍ່ອ໌ ລາລື່ ກະ ຊາແອີນ ອຶນເຈົາ ໄຮ, ເຍືາ ຄຶ່ດ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ເກົາ. ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຍືາ ຄຶ່ດ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ເກົາ ເຕ່, ມາ ບັອງ ກາ ກັອຍ ເຍືາ ຕາ ດັງ ເບີນ ຈ່ອຍ ຢວາຮ. 11 ເກົາ ປາຍ ນ່ະກັອຍ ຕາ ແກີນ ຍ່ອນ ເກົາ ແອິ, ມາ ຍ່ອນ ເກົາ ຣຍານ ໂອນ ຊັອງ ຣໍ່ອ໌ ເບີນ ບີ່ອ໌ ແຕີລາ ຊາອຶ່ຍ. 12 ເກົາ ຣາມົຮ ເຈີ່ ກາດີດ ກະ ຊຸ. ຕຶ່ງ ແດີຍ ອາມົ່ງ ເກົາ, ເກົາ ຣາມົຮ ປາໄຊ ກະ ມາເຍືາຍຮ, ຊຸ ເບີນ ກະ ຕຸ່ຮ ກາດີດ, ກະ ເກົາ ເຕ່ອ໌ ຊັອງ ຣໍ່ອ໌ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. 13 ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ລາ ເຕ່ອ໌ ອຶນແຍ່ະ ເກົາ ຕະ, ຍ່ອນ ເຣ່ງ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ຈ່ອຍ ເກົາ.
14 ມາ ເຍືາ ຕະ ອໍ ແຕີ່ອ໌ ເຍືາ ຈ່ອຍ ເກົາ, ບັອງ ກາ ເກົາ ຣາມົຮ ຕຸ່ຮ ກັ່ດ. 15 ກວາຍ ພີລິບປອຍ ເອີຍ! ເຍືາ ດັງ ເຈີ່ ບັອງ ກາ ເກົາ ຕາແບິ ເປາະ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ແວັດ ເກົາ ລັ່ອຮ ແຕ ແຄງ ມາເກໂດເນຍ, ແອີງ ເຍືາ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕຶ່ງ ເມືອງ ພີລິບປອຍ ຊັອງ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ອີ ຈ່ອຍ ເກົາ. 16 ບັອງ ກາ ເກົາ ແອີດ ຕຶ່ງ ເມືອງ ເທຊະໂລນິກ ເຍືາ ພາອ໌ ຣັງອອຍ ຈ່ອຍ ໂອນ ເກົາ ບາຣ ເຮີບ. 17 ເກົາ ຕາ ເບີນ ປາຍ ນ່ະກັອຍ ຍ່ອນ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ເກຣີ່ງ ແຕ ເຍືາ, ມາ ເກົາ ຢໍອ໌ ເຍືາ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ບຸ່ນ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊາອຶ່ຍ ອາຊັອຮ. 18 ມາ ຊານໍ່ ເກົາ ເບີນ ກູ່ ເຈີ່, ແກຼີຍ ຕັອກ, ແກຼີຍ ຈາ. ເກົາ ຕາ ເບີນ ແອິ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕົ່າ, ຍ່ອນ ເອປາໂພດີໂຕ ເດີງ ໂອນ ປໍ ເກົາ ເຈີ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ ເຍືາ ພາອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ເກົາ. ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ລາ ນ່ະ ເກຣີ່ງ ເນົ່າ ມ່ອບ ຊາງ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ປາຮວມ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣັ່ບ ເກຣີ່ງ ກັອຍ, ກະ ອັນ ຊັອງ ຣໍ່ອ໌ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ຊາງ ອັນ ນ່ະກັອຍ. 19 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ຊຸ ແກຼີຍ ເກຼືາຍ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ຈ່ອຍ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕົ່າ ເຍືາ ອຶງເຄາະ ເບີນ ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. 20 ໂອນ ໄຮ ຍ່ອງ ເລືອຍໆ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປໍ່ ໄຮ, ຊົດ ແດີຍ ເລີ່ຍ ກູມໍ. ອາແມນ.*
ປັຣນາຍ ກັຣຮານ
21 ເກົາ ພາອ໌ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ກູ່ ນະ ເຍືາ ກາ ປຣ່ອມ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ. ມັຮ ໄລ່ ແຊມອາຍ ກາ ແອີດ ມັນຕຸ ກະ ເກົາ ພາອ໌ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ເຍືາ ເຕ່. 22 ກະ ກູ່ ນະ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ອີ ຕາແບີບ ກາຮານ ເຍືາ, ກາ ໄລ່ ກາ ຕະ ຣານະ ຕຶ່ງ ດຸງ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ໂຣມ ກາ ກຣິ່ຮ.
23 ເກົາ ແຊອ໌ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, ແອີດ ເລືອຍໆ ກະ ຣາເວືາຍ ເຍືາ.
* 4:20 4:20 ປັຣນາຍ 'ອາແມນ' ອາຕີ ລັ່ຮ ລາ 'ກຣັ່ກ ນ່ະກັອຍ' ແຕີລາ 'ແຊອ໌ ໂອນ ແກີດ ນ່ະກັອຍ.'