14
Yéesú daa waala yuliɗ Boffa na ra
Yéesú antee won taalibe yi ɓéeɓ tih : « ⁠ ⁠Affon ɓanay kúnëh⁠ ⁠! Gémí Koope, te ɗon gém së⁠ˈ ɓal⁠ ⁠! Faam Baaso⁠ˈ haŋke ; may pay mi waaƴiɗ ɗon tígí nay ron home. Henay baa koon mi woneh ron ɗi⁠ ⁠! Mi pay mi waaƴiɗ ɗon ɗi níi woc ɗaa, may nimil mi kali ron. Hen ɗaaha raa, tígë nay mii home ra, ɗon ay home na ɓal. Ɗon yúhú waala yuliɗ tígë na saañ mi ra.⁠ ⁠» Toomaa won ɗi tígí daaha tih : « ⁠ ⁠Yíkëe, fun yíih tígë na saañ fu ra, fun ay yúhée waala yuliɗ na ra ɗíh ?⁠ ⁠» Yéesú won ɗi tih : « ⁠ ⁠Daa mi waala, daa mi kaaf ka, daa mi na ona⁠ˈ pesa. Ow mínéh pay Boffa na te ñeyeh soo na. Ɗon yúhú së⁠ˈ rëe kay, ɗon ay yúh Baaso⁠ˈ ɓal⁠ ⁠! Te dala⁠ˈ⁠te woteh, ɗon yúhúté rí te ɗon olute ri⁠ ⁠!⁠ ⁠»
Fílíp won ɗi tígí daaha tih : « ⁠ ⁠Yíkëe, teeɓ fun Boffa kut, fun sohluuy yin kay.⁠ ⁠» Yéesú won ɗi tih : « ⁠ ⁠Fílíp, maaña maañ mi filiɓ fon ɗa ɓéeɓ fu yéeh së⁠ˈ doom a ? Ɓëyí ot so⁠ˈ, ɗeef otte Boffa⁠ ⁠! Kon fu wona⁠ˈ biti mi teeɓ ɗon Boffa ɗíh ? 10 Fu gémëy biti mee Baaso⁠ˈ na, te ri ee soo na a ? Unna won mi ɗon ra ɓéeɓ, kolaay soo na, ɗi fi Boffa hom soo na ra kay daa na paŋ légéyí. 11 Gémí së⁠ˈ di yee wona⁠ˈ mi biti mee Baaso⁠ˈ na, te ri ee soo na ra. Ɗon gémúy unna won mi ɗon ƴaa raa, iña na paŋ mi ra waɗtee tah ɗon gém book⁠ ⁠! 12 Mee ron won kaaf ka ra ee : ɓëyí gém së⁠ˈ, ɗi fi ɓëyí baa ɓal ay paŋ iña na paŋ mi ra. Ɗi ay paŋ ƴi luk waa gaan sah, ndah mi saañ Boffa na, 13 te yii ɗon ɗaŋ ɗi ɓéeɓ, ɗon ñeya⁠ˈ ri tii so⁠ˈ, may ron rii pagiɗ, nda so⁠ˈ mi Koy ka mi teeɓa⁠ˈ ndami Boffa. 14 Yii ɗon ɗaŋ ɗi, ɗon ñeya⁠ˈ ri tii so⁠ˈ, may rii paŋ.
Gapa⁠ˈ⁠i Yéesú Ruuh-Peseŋ
15 « ⁠ ⁠Ɗon faha⁠ˈ so⁠ˈ raa, ɗon ay ñee iña na túuƴ mí ɗon ɗa. 16 Ɗaaha raa, may ɗaŋ Baaso⁠ˈ kom ɗon Dímlëh kay, bi ay home ɗon na faraah. 17 Daa ri Ruuha na teeɓ ɓëewë kaaf ka ra. Ɓëewë feey fi bee míníh ríi haba⁠ˈ Dímlëh, ndah wa oluy ri, wa yíih rí. Ɗon nék, ɗon yúhú rí ; ɗi ee filiɓ fon te ri ay home ow fi ow ɗon na faraah. 18 Mii ron yeɗɗa⁠ˈ baayu, may ayaat ɗon na. 19 Tasse ƴutuuɗ fíi ɓëewë feey fi bee ii soo olil, ndaa ɗon ay ot biti mee pes ɗa, te ɗon ɓal ɗon ay pes. 20 Bín fë rëe, ɗon ay yúh biti mee Baaso⁠ˈ na, ɗon ewu soo na, te mi ee ɗon na. 21 Ɓëyí ham iña na túuƴë⁠ˈ mí rë afi te ri ñee na, ɗeef ɓëyí baa faha⁠ˈ⁠te so⁠ˈ. Ɓëyí faha⁠ˈ so⁠ˈ, Baaso⁠ˈ ay rii faha⁠ˈ ; so⁠ˈ ɓal may rii faha⁠ˈ te may rii teekiroh.⁠ ⁠»
22  Taalibee na wonuu Yudaas, bokaay a Yudaas Iskariyot ra, won Yéesú tih : « ⁠ ⁠Yíkëe, yi tah fay teekiree fun, fii teekiroh ɓëewí kayya ?⁠ ⁠» 23 Yéesú won ɗi tih : « ⁠ ⁠Ɓëyí faha⁠ˈ so⁠ˈ, ay ñee iña na won mi ra ; Baaso⁠ˈ ay faha⁠ˈ ɓëyí baaha, te funi Baaso⁠ˈ ay haal ɗii na, fun dék ɗii na. 24 Ɓëyí fahaay so⁠ˈ, na ñeyeh iña na won mi ra. Te iña na keluu ɗon maa won wa ra, kolaay soo na, wa kola⁠ˈ Baaso⁠ˈ fa wol so⁠ˈ ra.
25 « ⁠ ⁠Mi won ɗon iñƴah bee homa⁠ˈ mi leeloon bee ra. 26 Lahte Dímlëhí ee ac filoon fi so⁠ˈ ra, daa ri Ruuh-Peseŋ fa nay wolee Baaso⁠ˈ di tii so⁠ˈ ra. Ɗi nay ron yëeddé ɓéeɓ, ɗi nédís ɗon iña won mi ron ra ɓéeɓ. 27 Mi saañ sayo, ndaa may ron heliɗ jaamma, jaammaa laha⁠ˈ mi ra. Mii ron rii hella⁠ˈ ti di na paguu ri ɓëy ëldúnë nen. Affon ɓanay kúnëh, te ngënë tíití. 28 Ɗon keluute woni so⁠ˈ ron biti mi saañ sayo ndaa may ayaat ɗon na ra maan ? Ɗon faha⁠ˈ so⁠ˈ koon, saaña na saañ mi Baaso⁠ˈ na ra, keeññon ay naa sose soso. Mi saañ Baaso⁠ˈ na, Baaso⁠ˈ fa luk soo gaan ɗa. 29 Mi wonte ron baa leegi balaa iñƴaa lah, nda bín fë rëe, ɗon gém. 30 Mii wonil caak a ɗon, ndah kélfíi feey fi bee ee ac ɗa. Ɗi mínéh yin soo na, daa may rii yeɗɗee yee nay lahe ra. 31 Ƴaaha ɓéeɓ, nda ɓëewë yúh biti mi faha⁠ˈ⁠te Baaso⁠ˈ te mi paga⁠ˈ yee na nah ri so⁠ˈ ra. Këlíi yen saañ⁠ ⁠!⁠ ⁠»